Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2016

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se kapacity linek STK v Kraji Vysočina.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jozef Hrnčiar, ODSH, zadáno dne: 21.12.2016

Sdělení čísel jednacích ve věci odvolání proti usnesení krajského úřadu č.j.: KUJI 85217/2016 ze dne 15. 11. 2016 ve věci čerpací stanice společnosti ICOM Transport a.s. v Humpolci a ve věci odvolání proti usnesení krajského úřadu č.j.: KUJI 86595/2016 ze dne 15. 11. 2016 ve věci přesunu AN v Humpolci

Viz příloha.

Příloha


Mgr. David Marek, OOSČ, zadáno dne: 20.12.2016

žádost o poskytnutí informace týkající se asistentů pedagogů a osobních asistentů v rámci Kraje Vysočina

Viz příloha.

Příloha


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 20.12.2016

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se vydání povolení ke stavbě reklamních zařízení v k. ú. Náměšť nad Oslavou

viz přílohu

Příloha


Ing. Jiří Macura, ODSH, zadáno dne: 19.12.2016

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se poskytnutí smlouvy s dodavatelem, včetně všech jejích dodatků s přílohami, na jejímž základě stále probíhá výstavba nového mostu přes řeku Jihlavu v blízkosti Žerotínova náměstí v Třebíči. A žádost o informaci, zda došlo k vyúčtování smluvní pokuty nebo penále ve věci předmětné stavby.

viz přílohu

Příloha


Ing. Stanislav Juránek, ODSH, zadáno dne: 19.12.2016

Žádost o poskytnutí informace, zda k návrhu 3. aktualizace ZÚR KrV byla uplatněna stanoviska dotčeného orgánu dle zákona č.344/1992 Sb., dle § 5 odst. 2 a zákona č. 114/1992 Sb., § 79 odst. 3 písm. q).

viz. příloha

Příloha


Lenka Ryšavá, ÚPSŘ, zadáno dne: 15.12.2016

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - jakou částku Kraj Vysočina zaplatil za 427.000 reflexních pásek v rámci projektu Bezpečná Vysočina, a jaká společnost byla dodavatelem této zakázky

viz přílohu

Příloha


Ing. Hana Strnadová, ODSH, zadáno dne: 9.12.2016

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění týkající se krajské silnice II/348 mezi obcemi Polná a Dobronín a krajské silnice II/351 mezi obcemi Polná a Dobroutov

viz přílohu

Příloha


Mgr. Jan Boček, ODSH, zadáno dne: 9.12.2016

Žádost o poskytnutí kopií stanovisek dotčených orgánů uplatněných v průběhu přípravy a schvalování 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen OÚPSŘ) obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů podanou a zároveň evidovanou v elektronické podatelně krajského úřadu dne 30. 11. 2016. Ve své žádosti požadujete poskytnout kopie všech stanovisek dotčených orgánů uplatněných v průběhu přípravy a schvalování 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. K Vašemu dotazu sdělujeme následující informace: OÚPSŘ jako pořizovatel zásad územního rozvoje dle § 7 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů v průběhu pořizování Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále též „Aktualizace č. 3 ZÚR KrV“) obdržel stanoviska dotčených orgánů, která zasíláme v příloze.

Příloha


Lenka Ryšavá, OÚPSŘ, zadáno dne: 7.12.2016

Otevřený dopis hejtmanovi Kraje Vysočina - Domov pro seniory v Havlíčkově Brodě

Informace byla poskytnuta pod KUJI 87659/2016

Příloha


Mgr. Morkusová, Bc. Sýkora, OSH, OSV, zadáno dne: 5.12.2016

Poskytnutí informace týkající případu čestného prohlášení Ing. R. Necida, starosty Velkého Meziříčí

Sdělení žadateli, že z důvodu nepříslušnosti Krajského úřadu byla věc, které se žádost o informaci týká, postoupena příslušnému správnímu orgánu a to Magistrátu města Jihlavy.


Mgr. Markéta Morkusová, OSH, zadáno dne: 2.12.2016

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci plánu rozvoje silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina a ve věci stavby "II/405 Okříšky - křížení s I/23" (včetně části akce "III/40510 Okříšky - Přibyslavice, přeložka").

Byla poskytnuta informace pod č.j. KUJI 87959/2016 ODSH a KUJI 87960/2016 ODSH.


Ing. Miroslav Dokulil, ODSH, zadáno dne: 24.11.2016

žádost o sdělení zda a ke kterému datu byla krajskému úřadu postoupena podání žadatele prostřednictvím Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem.

viz příloha

Příloha


Kovaříková Jarmila, OÚPSŘ, zadáno dne: 21.11.2016

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci zrušení zastavování rychlíků v žel. st. Křižanov.

Byla poskytnuta informace pod č.j. KUJI 85328/2016 ODSH ze dne 10. 11. 2016.


Bc. Libuše Hladíková, ODSH, zadáno dne: 14.11.2016

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poukazování na údajné nesprávné postupy ze strany představitelů obce Víska

Podnět ze dne 20. 1. 2010 byl dne 22. 1. 2010 doručen na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Adresa na obálce zněla na Krajský úřad Vysočina, Odbor kontroly, oddělení přezkoumání hospodaření obcí, Seifertova 26, 587 33 Jihlava. Obsahem podnětu bylo poukazování na údajné nesprávné postupy ze strany představitelů obce Víska. Přípisem č. j.: KUJI 83748/2016 bylo sděleno, že z důvodu nepříslušnosti orgánů Kraje Vysočina k řešení byl podnět postoupen na příslušné instituce, a to na ČIŽP, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, a na Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, dopisem Oddělení vnitřní kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 2. 2. 2010. Dále byl postoupen i na Ministerstvo vnitra rovněž dopisem Oddělení vnitřní kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 2. 2. 2010.


Mgr. Eva Rydvalová, OddVK, zadáno dne: 8.11.2016

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poukazování na údajné nesprávné postupy ze strany představitelů obce Víska

Podnět ze dne 20. 1. 2010 byl dne 22. 1. 2010 doručen na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Adresa na obálce zněla na Krajský úřad Vysočina, Odbor kontroly, oddělení přezkoumání hospodaření obcí, Seifertova 26, 587 33 Jihlava. Obsahem podnětu bylo poukazování na údajné nesprávné postupy ze strany představitelů obce Víska. Přípisem č. j.: KUJI 83823/2016 bylo sděleno, že z důvodu nepříslušnosti orgánů Kraje Vysočina k řešení byl podnět postoupen na příslušné instituce, a to na ČIŽP, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, a na Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, dopisem Oddělení vnitřní kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 2. 2. 2010. Dále byl postoupen i na Ministerstvo vnitra rovněž dopisem Oddělení vnitřní kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 2. 2. 2010.


Mgr. Eva Rydvalová, OddVK, zadáno dne: 8.11.2016

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci zrušení zastavování rychlíků v žel. st. Křižanov.

Byla poskytnuta informace pod č.j. KUJI 80459/2016 ODSH ze dne 24. 10. 2016.


Bc. Libuše Hladíková, ODSH, zadáno dne: 31.10.2016

žádost o poskytnutí protokolu o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku konání veřejné sbírky u 1. Kočičího útulku na Vysočině, z.s., za období od jejího osvědčení 7. 3. 2016 do 30. 9. 2016

Byla poskytnuta informace pod č.j. KUJI 80800/2016 OE ze dne 26.10.2016

Příloha


Ing. Krištofová, OE, zadáno dne: 26.10.2016

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci zrušení zastavování rychlíků v žel. st. Křižanov.

Byla poskytnuta informace pod č.j. KUJI 73501/2016 ODSH.


Bc. Libuše Hladíková, ODSH, zadáno dne: 19.10.2016

Informace o dotacích v roce 2015 pro subjekty registrované v Kraji Vysočina, poskytující sociální služby

Žadateli byly poskytnuty požadované informace.


O. Tvarůžková, OSV, zadáno dne: 12.10.2016

Informace týkající se poskytnutí dokumentů ze správního spisu (řízení o přestupku)

Žadateli byly poskytnuty požadované dokumenty.


JUDr. Kuchařová, oddOSČ, zadáno dne: 5.10.2016

Informace k podnětu ve věci poškozování životního prostředí

Podnět ze dne 20. 1. 2010 byl dne 22. 1. 2010 doručen na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Adresa na obálce zněla na Krajský úřad Vysočina, Odbor kontroly, oddělení přezkoumání hospodaření obcí, Seifertova 26, 587 33 Jihlava. Obsahem podnětu bylo poukazování na údajné nesprávné postupy ze strany představitelů obce Víska. Z důvodu nepříslušnosti orgánů Kraje Vysočina k řešení byl podnět postoupen na příslušné instituce, a to na ČIŽP, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, a na Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, dopisem Oddělení vnitřní kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 2. 2. 2010. Dále byl postoupen i na Ministerstvo vnitra rovněž dopisem Oddělení vnitřní kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 2. 2. 2010.


Mgr. Rydvalová, oddVK, zadáno dne: 23.9.2016

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci zrušení zastavování rychlíků v žel. st. Křižanov.

Byla poskytnuta informace pod č.j. KUJI 69986/2016 ODSH ze dne 14. 9. 2016.


Ing. Pavel Bartoš, ODSH, zadáno dne: 15.9.2016

Informace o kontrole sbírkového účtu

viz příloha

Příloha


M. Vostálová, OE, zadáno dne: 6.9.2016

Žádost o zaslání veřejné listiny k informacím "Potvrzení o registraci lékárny" - Lékárna Bedřich, 5. května 347/2, 586 01 Jihlava.

Požadované informace jsou zveřejněny ve veřejné části Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb, z tohoto důvodu zasíláme odkaz na webové stránky (prolink).


Bc. David Talpa, zdravotnictví, zadáno dne: 6.9.2016

Informace o smlouvách

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 2.9.2016

Informace týkající se služeb PR, marketingu a mediálních služeb

viz příloha

Příloha


J. Svatošová, OSH, zadáno dne: 2.9.2016

Žaloby ve správním soudnictví

viz příloha

Příloha


D. Marek, oddOSČ, zadáno dne: 2.9.2016

roční zprávy kraje o výsledcích finančních kontrol

zprávy o výsledcích finančních kontrol kraje za roky 2002 až 2015 byly zveřejněny na: http://www.infoprovsechny.cz/request/zpravy_o_vysledcich_financnich_k_12#incoming-9215

Příloha


JUDr. Alena Labudová, odbor kontroly, zadáno dne: 1.9.2016

Informace týkající se členů zastupitelstva Kraje Vysočina

V souladu s § 6 InfZ Vám sdělujeme, že informace požadované bod bodem a) Vaší žádosti (jméno, příjmení, titul členů ZK) jsou k dispozici na adrese: http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=osoby_all&osoby_co=zastup&zalozka=osoby


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 26.8.2016

Žádost o poskytnutí informací týkajících se Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

Žadateli byly zaslány požadované informace.


E. Láníková, ORR, zadáno dne: 26.8.2016

poskytnutí informace týkajících se kategorie příspěvkové organizace a obchodní společnosti kraje, rozpočet a etický kodex a ochrana whistleblowerů

Ad kategorie příspěvkové organizace a obchodní společnosti kraje Povinný subjekt nezřizuje obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje. Jedná se tudíž o neexistující informaci, kterou nemá povinný subjekt k dispozici a žadateli ji není schopen poskytnout. To samé se vztahuje i na otázky č. 1 až 4 vztahující se na doprovodné informace k obchodním společnostem s majetkovou účastí kraje. Ad kategorie rozpočet Přehled schválených rozpočtových opatření Krajem Vysočina je k nalezení na webové stránce povinného subjektu pouze za rok 2015, a to jako součást závěrečného účtu za rok 2015. Schválená rozpočtová opatření za rok 2016 jsou v tuto chvíli součástí jednotlivých usnesení materiálů, souhrnně budou součástí závěrečného účtu za rok 2016 po schválení zastupitelstvem kraje. Ad kategorie etický kodex a ochrana whistleblowerů Odpověď na otázku č. 1 nelze adekvátně zformulovat. Žadatel zde využil informace poskytnuté povinným subjektem dne 6. 6. 2016 přípisem č.j. KUJI 44374/2016, konkrétně na otázku č. 16 (cit.): 16. Obsahují vnitřní předpisy kraje zvláštní ochranu zaměstnancům oznamujícím protiprávní jednání (např. pozastavení účinnosti pracovněprávního úkonu)? Podle Pracovního řádu (Čl. 6 Práva a povinnosti zaměstnanců) a podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 312/2006 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, je základní povinností úředníka (zaměstnance) upozornit na rozpor s právními předpisy, není tedy třeba upravovat „zvláštní ochranu“. Avšak v žádosti o poskytnutí informace žadatel mylně uvedl jako odpověď na otázku č. 16 odpověď na předchozí otázku č. 15, tj. (cit.): „Ano, je to možné.“ Vzhledem k omylu žadatele považuje povinný subjekt za nemožné poskytnout informace na doplňující otázku, což je důvodem vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. Ve zbytku povinný subjekt odkazuje na již poskytnutou informaci. Odpověď na otázku č. 2: Ne, toto není možné, protože všechna oznámení poukazující na korupční jednání jsou postoupena Policii ČR, která Oddělení vnitřní kontroly krajského úřadu o výsledku šetření neinformuje.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 22.8.2016

o obchodních vztazích se subjekty 1/ MAFRA, a.s., IČO 45313351; 2/ LONDA spol. s.r.o., IČO 49241931; 3/ Stanice O, a.s., IČO 26509911, a to v rozsahu: Uzavřel Váš úřad od ledna roku 2014 s některým z těchto subjektů smlouvu, za níž mu připadlo peněžní plnění? Co bylo předmět takové smlouvy? Kolik v rámci ni Váš úřad subjektu vyplatil? Kdy byly tyto smlouvy uzavřeny? Jsou některé z nich ještě platné? Které? Pokud některý z těchto subjektů dostával od Vašeho úřadu peníze, jak byl vybrán? Ve výběrovém řízení? Jakého druhu?

Ad subjekt 1/: Povinný subjekt zasílá žadatelce v přílohách tohoto rozhodnutí smlouvy se společností MAFRA, a.s., IČO 45313351, a to: smlouvu o poskytnutí inzertních služeb v období 19. 7. 2014 - 18. 7. 2015, uzavřenou dne 15. července 2014; smlouvu o poskytnutí inzertních služeb v období 19. 7. 2015 - 18. 7. 2016, uzavřenou dne 14. července 2015. Předmětem smluv bylo poskytnutí inzertních služeb ve výše uvedeném období. Smlouvy byly ukončeny uplynutím doby určité. Výběr poskytovatele inzertních služeb byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 5. 3. 2013, a to zakázkou malého rozsahu. Z výše uvedených smluv povinný subjekt plnil ve výši 200 340 Kč. Ad subjekty 2/ a 3/: Povinný subjekt provedl šetření, zda byly uzavřeny smlouvy s výše uvedenými subjekty a zda bylo z těchto smluv plněno. Na základě rešerše v rámci vnitřních informačních systémů došel povinný subjekt k závěru, že žádné takové smlouvy nebyly s výše uvedenými subjekty uzavřeny. Jedná se tudíž o neexistující informaci, kterou nemá povinný subjekt k dispozici a žadatelce ji není schopen poskytnout.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 16.8.2016

poskytnutí informace o obchodních vztazích v letech 2010 až 2016 se subjekty MARKETINGOVÉ CENTRUM PROFIL, s.r.o., IČO 49357778; Ing. Miloš Skácel - PROFIL reklamní a zprostředkovatelská agentura, IČO 46823395; Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně, s.r.o., IČO 62620177, a to v rozsahu doby plnění, obsahu obchodního vztahu, finanční odměny

Povinný subjekt provedl šetření, zda byly uzavřeny smlouvy s výše uvedenými subjekty a zda bylo z těchto smluv plněno. Na základě rešerše v rámci vnitřních informačních systémů došel povinný subjekt k závěru, že žádné takové smlouvy nebyly s výše uvedenými subjekty uzavřeny. Jedná se tudíž o neexistující informaci, kterou nemá povinný subjekt k dispozici a žadatelce ji není schopen poskytnout.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 15.8.2016

poskytnutí informace o obchodních vztazích se subjekty Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně, s.r.o., IČO 62620177; Marketingové centrum profil, s.r.o., IČO 49357778; Jana Mrencová, dat. nar. 17. 10. 1953; JT Media, s.r.o., IČO 29038839; Our Media, a.s., IČO 28876890, a to v rozsahu: a) Uzavřel Váš úřad od roku 2010 s některým z těchto subjektů smlouvu, za níž mu připadlo peněžní plnění? b) Co bylo předmět takové smlouvy? c) Kolik v rámci ni Váš úřad subjektu vyplatil? d) Kdy byly tyto smlouvy uzavřeny? e) Jsou některé z nich ještě platné? Které? f) Pokud některý z těchto subjektů dostával od Vašeho úřadu peníze, jak byl vybrán? Ve výběrovém řízení? Jakého druhu?

Povinný subjekt provedl šetření, zda byly uzavřeny smlouvy s výše uvedenými subjekty a zda bylo z těchto smluv plněno. Na základě rešerše v rámci vnitřních informačních systémů došel povinný subjekt k závěru, že žádné takové smlouvy nebyly s výše uvedenými subjekty uzavřeny. Jedná se tudíž o neexistující informaci, kterou nemá povinný subjekt k dispozici a žadateli ji není schopen poskytnout.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 5.8.2016

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se informace, informace, jakou částkou podpořil Kraj Vysočina letošní sérii akcí Letní dovádění s Vysočinou

viz příloha

Příloha


Roman Sýkora, OSV, zadáno dne: 4.8.2016

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost směřovala k poskytnutí kopií následujících písemností: 1. Žádost Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí (dále jen „magistrát“) o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci rozhodnutí v pochybnostech zda jde 1) v případě nádrže na p. č. 449/1 v obci Šimanov o vodní dílo a 2) v případě stavby kanalizace na p. č. 449/1, 10/1 a 1025/19 v obci Šimanov o vodní dílo podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), která byla doručena krajskému úřadu dne 31. 5. 2016. 2. Písemnost krajského úřadu, kterou bylo rozhodnuto o shora uvedené žádosti magistrátu. 3. Sdělení magistrátu č. j. MMJ/OŽP/30/2014-51, 92701/2016/MMJ ze dne 2. 6. 2016, které bylo doručeno na krajský úřad dne 6. 6. 2016.

Žadateli byly zaslány požadované kopie písemností.


Iva Olšanová, OŽPZ, zadáno dne: 3.8.2016

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci vydávání osvědčení pro řidiče pro silniční nákladní přepravu pro cizí potřebu na základě Společenství, v tomto rozsahu: 1. zda krajský úřad vydává osvědčení pro řidiče 2. počet vydaných osvědčení za období 2010 až 2016 3. na základě jakých podkladů vydal povinný subjekt osvědčení

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Ludmila Sedláková, ODSH, zadáno dne: 27.7.2016

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí informace, jaké výše dosahuje prokazatelná ztráta obchodní společnosti České dráhy, a.s., za jednotlivá období platnosti JŘ od kalendářního roku 2007 do kalendářního roku 2019.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. Byla poskytnuta informace o prokazatelné ztrátě dopravce České dráhy, a.s. za období 2007 – 2019 v rámci závazku veřejné služby Kraje Vysočina. Krajský úřad konstatuje, že informaci žadatel obdržel prostřednictvím datové schránky: č.j. KUJI 56930/2016 ze dne 20. 7. 2016.


Ing. Pavlína Oberreiterová, ODSH, zadáno dne: 25.7.2016

Žádost o sdělení informací o nájemních smlouvách uzavřených mezi soukromými subjekty (fyzickými a právnickými osobami) jako vlastníky a pronajímateli na straně jedné a Krajem Vysočina jako nájemcem na straně druhé o užívání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, které jsou v majetku Kraje Vysočina a kde Krajský úřad Kraje Vysočina eviduje majetkové a užívací vztahy týkající se těchto komunikací a to v období od 1. 1. 2014 do současné doby. Dále je žádost specifikována podrobněji o rozsah a strukturu požadovaných informací týkající se jednotlivých smluv. Dále žadatel žádá o kopie relevantních smluv

viz příloha

Příloha


Petr Kolář, odbor majetkový, zadáno dne: 11.7.2016

Žádost o sdělení, kolik finančních prostředků bylo z krajského rozpočtu poskytnuto v letech 212-2015 jednotlivým krajským nemocnicím (na provoz, na investice).

Příloha


Štanclová, Kazdová, OZ, zadáno dne: 1.7.2016

Žádost o poskytnutí informací k zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, konkrétně v souvislosti s neoprávněným prováděním archeologických výzkumů.

Příloha


JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR , zadáno dne: 16.6.2016

informace týkající se lhůty pro rozhodnutí o odvolání

viz příloha

Příloha


Jiří Fuchs, OÚPSŘ, zadáno dne: 14.6.2016

Informace týkající se veřejných zakázek, hospodaření s majetkem kraje, dotací, etického kodexu a mediální politiky kraje

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, OM, OAPŘ, oddŘLZ, zadáno dne: 7.6.2016

Podkladové materiály zaslané členům finančního výboru od 1.1.2016

Žadateli byly zaslány požadované informace.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 7.6.2016

Poskytnutí dokumentů ze správního spisu týkajícího se řízení o přestupku

Žadateli byly zaslány požadované informace.


JUDr. Kuchařová, oddOSČ, zadáno dne: 6.6.2016

informace k jednání zastupitelstva a hospodaření obce Fryšava pod Žákovou horou

viz příloha

Příloha


Ing. Jiří Wasserbauer, odbor kontroly, zadáno dne: 2.6.2016

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se opravy silnice I/34 Vystrkov - D1 v km cca 97,546 – 99,099 v úseku od křižovatky silnice I/34 se silnicí III/03419 (směr Vystrkov u Humpolce 396 01), resp. ČS PHM až za dálniční most dálnice D1 směr Praha, probíhá od 1. 5. 2016 stavba. Žádost o doložení stavebního povolení a kompletní projektové dokumentace k uvedené stavbě.

viz přílohu

Příloha


Ing. Hana Strnadová, ODSH, zadáno dne: 31.5.2016

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se poskytnutí Zápisů z jednání s obcí Olešná od 1.1.2016 - dosud.

viz přílohu

Příloha


Tomáš Pípal, ODSH, zadáno dne: 26.5.2016

Informace o pokutách uložených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

viz příloha

Příloha


Ing. Buřičová, Ing. Hamáček, OAPŘ, ODSH, zadáno dne: 12.5.2016

Odmítnutí poskytnutí informace dle z.č. 106/2006 Sb., - nebyla poskytnuta kopie projektové dokumentace KUJI 38/820/2016 OUP 155/2016

viz příloha

Příloha


Alena Dlouhá, OÚP SŘ, zadáno dne: 11.5.2016

Žádost o podání informace jakým způsobem byla stanovena předpokládaná hodnota veřejných zakázek a zda byla požadována jistota. Žádost se týká celkem 15-ti veřejných zakázek.

Viz příloha

Příloha


Petr Kolář, odbor majetkový, zadáno dne: 9.5.2016

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se projektové dokumentace pro územní řízení stavby "III/40510 Okříšky - Přibyslavice, přeložka" a změny Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje (včetně dokladů).

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Miroslav Dokulil, ODSH, zadáno dne: 28.4.2016

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod sp. zn. MMJ/OD/17406/2015-12

viz přílohu

Příloha


Ing. Veronika Veselská, ODSH, zadáno dne: 26.4.2016

1. V jaké výši byl finanční příspěvek Kraje na provoz každého jednotlivého poskytovatele zdravotní péče zřizovaného Krajem v letech 2012, 2013, 2014 a 2015? 2. V jaké výši byl finanční příspěvek Kraje na investice každého jednotlivého poskytovatele zdravotní péče zřizovaného Krajem v letech 2012, 2013, 2014 a 2015? 3. Jak byly tyto příspěvky zdůvodněny? Byla provedena právní analýza souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory podle příslušných právních předpisů, rozhodovací praxe ÚOHS a judikatury Soudního dvora Evropské unie? Pokud ano, prosím o poskytnutí takové právní analýzy. 4. Byly uděleny v letech 2012, 2013, 2014 a 2015 poskytovatelům zdravotní péče zřizovaným Krajem sankce, a pokud ano, za co konkrétně byly každému jednotlivému poskytovateli zdravotní péče zřizovanému Krajem uděleny, v jaké výši a jaký kontrolní orgán tyto sankce vyměřil? 5. Jaké byly celkové provozní výdaje každého jednotlivého poskytovatele zdravotní péče zřizovaného Krajem v letech 2012, 2013, 2014 a 2015? 6. Jaké byly celkové investiční výdaje každého jednotlivého poskytovatele zdravotní péče zřizovaného Krajem v letech 2012, 2013, 2014 a 2015? 7. Prosím o zaslání výročních zpráv a účetních závěrek každého jednotlivého poskytovatele zdravotní péče zřizovaného Krajem za roky 2013 a 2014 a hospodářského výsledku každého jednotlivého poskytovatele zdravotní péče zřizovaného Krajem za rok 2015. 8. Prosím o zaslání seznamu dodavatelů zdravotnických prostředků a léčivých přípravků každého jednotlivého poskytovatele zdravotní péče zřizovaného Krajem, a to ve struktuře obchodní firma a IČO dodavatele.

viz příloha

Příloha


Štanclová, OZ, zadáno dne: 25.4.2016

Seznam obcí a měst v Kraji Vysočina, které Krajskému úřadu Kraje Vysočina zaslaly své nařízení, vydané na základě zmocnění v § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, kterým je na území dané obce zakázán podomní prodej.

viz příloha

Příloha


Mgr. D. Marek, OddOSČ, zadáno dne: 22.4.2016

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkají udělování pokut v roce 2015 za porušování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve vztahu k archeologickým nálezům.

Na základě Vaší žádosti ze dne 31. 3. 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám kopii rozhodnutí (s anonymizovanými osobními údaji), které Krajský úřad Kraje Vysočina vydal v roce 2015, o uložení pokuty dle § 39 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Žádná další správní řízení ve smyslu § 35 odst. 2 písm. f) a g) a § 39 odst. 2 písm. f) a g) zákona o státní památkové péči Krajský úřad Kraje Vysočina v roce 2015 nevedl a tudíž žádná další rozhodnutí či usnesení ve výše uvedeném smyslu nevydal.

Příloha


JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR, zadáno dne: 14.4.2016

Rekonstrukce silniční komunikace - obec Olešná

viz příloha

Příloha


Ing. Strnadová, H. Šeredová, V. Říhová, OSH, zadáno dne: 7.4.2016

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci KUJI 15543/2016 ODSH: 1. zaslání kopie materiálu získaného pomocí automatizovaného systému monitorování průjezdů přes křižovatku na červenou RedCon, 2. zaslání kopie všech písemností, které souvisí se zjišťováním pachatele přestupku, 3. zaslání protokolu o provedeném dokazování mimo ústní jednání, které se uskutečnilo dne 4. 1. 2016 v 10:00 hodin v budově Magistrátu města Jihlavy,

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Veronika Veselská, ODSH, zadáno dne: 1.4.2016

Žádost o poskytnutí informace o výši kumulovaného dluhu krajské nemocnice (popř. krajských nemocnic) v Kraji Vysočina.

Poskytnuty poslední relevantní údaje k 31.12.2014 o výši kumulované ztráty nemocnic zřizovaných Krajem vysočina.


Štanclová, OZ, zadáno dne: 1.4.2016

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., konkrétně k ust. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči: "Nedojde-li k dohodě, rozhodne krajský úřad o povinnostech vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti strpět provedení archeologických výzkumů a o podmínkách, za nichž archeologické výzkumy mohou být provedeny." Dotazy: 1) Zda od roku 2005 do roku 2016 zahájil krajský úřad výše uvedené řízení. 2) Kolik takových řízení bylo. 3) Kolik bylo vydáno rozhodnutí (případně pokud rozhodnutí vydáno nebylo, tak z jakého důvodu). 4) Pokud byla vydána taková rozhodnutí, žádost o zaslání jejich anonymizované verze.

Ad 1) Ano. Ad 2) Jednalo se o tři řízení. Ad 3) V jednom případě bylo vydáno rozhodnutí, v ostatních dvou případech bylo řízení zastaveno (jednou z důvodu, že v průběhu řízení byla nakonec uzavřena dohoda o podmínkách archeologického výzkumu a po druhé z důvodu, že došlo k zpětvzetí návrhu na zahájení řízení). Ad 4) Scan vydaného rozhodnutí - viz příloha.

Příloha


JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR, zadáno dne: 31.3.2016

Žádost o poskytnutí informace - seznam všech poskytovatelů zdravotní péče s oprávněním k poskytování lékárenské péče (lékárny) k datu 1.3. 2016.

Žadateli byly sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace odkazem na internetovou stránku, kde se informace nachází (Úřad zdravotnických informací a statistiky, NRPZS).


D. Talpa, OZ, zadáno dne: 24.3.2016

Źádost o sdělení počtu v minulosti či současnosti vedených řízení ve smyslu §118 odst. 4 písm. a) v návaznosti na § 115 odst. 1 písm. h) zákona č. 372/2011Sb. o zdravotních službách, včetně sdělení informace o výši pokuty.

Krajský úřad Kraje Vysočina v minulosti (od účinností zákona o zdravotních službách) nevedl a v současnosti nevede předmětné řízení.


J. Štanclová, OZ, zadáno dne: 24.3.2016

Informace o používaném emailovém klientu a o existenci IT oddělení

viz příloha

Příloha


T. Mrázková, OI, zadáno dne: 21.3.2016

Informace k rekonstrukci silnice II/362 a II/375

viz přiložený soubor

Příloha


S. Juránek, ODSH, zadáno dne: 16.3.2016

Žádost o poskytnutí informace o vyřízení námitek podjatosti

Žadatelům byla poskytnuta informace k dotazu na vyřízení jimi uplatněných námitek podjatosti a byly jim zaslány kopie příslušných písemností.


J. Přádková, OŽPZ, zadáno dne: 10.3.2016

Poskytnutí dokumentů týkajících se zahraniční spolupráce Kraje Vysočina

Žadateli byly poskytnuty požadované dokumenty.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 8.3.2016

Žádost o zaslání seznamu všech poskytovatelů zdravotních služeb s oprávněním poskytování lékárenské péče, které byly k 1.2.2016 registrovány jako výdejny zdravotnických prostředků (nikoliv tedy lékárny).

Seznam výdejen byl poskytnut.


Bc. D. Talpa, OZ, zadáno dne: 19.2.2016

Informace o smlouvách s OSA a INTERGRAM

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 10.2.2016

Žádost o poskytnutí kopií rozhodnutí o poskytnutí odměny za archeologický nález a o přiznání náhrady nutných nákladů, které nálezci vznikly v souvislosti s archeologickým nálezem, vydaných v období od 1. ledna 2013 do 31. ledna 2016.

viz příloha

Příloha


JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR, zadáno dne: 5.2.2016

žádost o poskytnutí informace, zda-li byli členové krajského zastupitelstva žalovanými v občanskoprávním řízení týkající se náhrady škody krajských zastupitelů (tedy na základě § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, příp. dle § 415 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku) a zdali byli členové krajského zastupitelstva obžalovanými v trestněprávním řízení (kdy mohlo dojít k naplnění skutkových podstat uvedených např. v § 220, § 221 a § 329 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku), popř. zdali se stali odsouzenými

Členové Zastupitelstva Kraje Vysočina nebyli žalovanými v občanskoprávním řízení týkající se náhrady škody krajských zastupitelů, resp. obžalovanými v trestněprávním řízení.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 21.1.2016

Žádost o poskytnutí kopií písemností týkajících se podjatosti v odvolacím řízení

Žadateli byly poskytnuty požadované dokumenty.


J. Novák, oddOSČ, zadáno dne: 12.1.2016