Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2015

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí

viz přílohu

Příloha


Ing. Jozef Hrnčiar, ODSH, zadáno dne: 16.12.2015

Žádost o poskytnutí informace o konání krajského referenda

V Kraji Vysočina se dosud žádné krajské referendum nekonalo.


JUDr. Alena Kuchařová, Oddělení ostatních správních činností, zadáno dne: 24.11.2015

Žádost o poskytnutí informace týkající se závazků společnosti KELTEX spol. s r.o.

viz příloha

Příloha


Ing. petr Kolář, majetkový, zadáno dne: 19.11.2015

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ke zveřejnění úplného znění smluv o závazku veřejné služby, včetně všech uzavřených dodatků k těmto smlouvám, uzavřených v roce 2009 na rok 2010 a roky následující do současnosti mezi Krajem Vysočina a poskytovateli dopravní obslužnosti.

Krajský úřad konstatuje, že informaci žadatel obdržel prostřednictvím datové schránky: č.j. KUJI 75713/2015 ODSH ze dne 16. 11. 2015.


Bc. Libuše Střechová, ODSH, zadáno dne: 18.11.2015

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ke zveřejnění veškerých dokumentů týkající se projektu Veřejná doprava Vysočiny, které byly předloženy jako podkladové materiály na jednáních Dopravní komise Rady Kraje Vysočina (do 20.10.2015 včetně), a to včetně veškerých příloh.

Krajský úřad na základě žádosti o poskytnutí informace uvádí, že informace jsou dostupné na internetové adrese http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_materialy_detail


Bc. Libuše Střechová, ODSH, zadáno dne: 18.11.2015

Žádost o informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb. týkající se objektu Věžní 26 v Jihlavě: 1. výčet ustanovení všech norem, které byly prověřovány krajským úřadem a které byly porušeny, 2. zda došlo ke korupčnímu jednání v příčinné souvislosti s povolením projektu, 3. zda došlo k zahájení trestního stíhání, 4. žádost o nahlédnutí do spisu.

viz příloha

Příloha


JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR, zadáno dne: 10.11.2015

Poskytnutí informace na základě žádosti ze dne 23. 10. 2015 - Společně k bezpečí

Poskytnutí informace na základě žádosti ze dne 23. 10. 2015

Příloha


Mgr. Horký, OŠMS, zadáno dne: 6.11.2015

Informace týkající se soukromé bezpečnostní agentury

viz příloha

Příloha


Ing. Šmídová, oddHS, zadáno dne: 6.11.2015

Investiční rozhodování ve státní správě a samosprávě

viz příloha

Příloha


Ing. Krištofová, OE, zadáno dne: 2.11.2015

zaslání seznamu škol a školských zařízení nacházejících se na území Kraje Vysočina

Všechny školy a školská zařízení nacházející se na území Kraje Vysočina jsou uvedeny na internetové adrese http://extranet.kr-vysocina.cz/seznam-skol/.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 15.10.2015

Ekonomické řízení příspěvkových organizací

viz příloha

Příloha


A. Krištofová, OE, zadáno dne: 9.10.2015

Informace týkající se státní dotace v rámci Programu prevence kriminality

viz příloha

Příloha


J. Pokorný, OSH, zadáno dne: 30.9.2015

Žádost o poskytnutí kopií rozhodnutí krajského úřadu o: a) odvoláních směřujících proti rozhodnutím stavebních úřadů o nařízení odstranění stavby, nebo b) odvoláních proti rozhodnutím, že se řízení o nařízení odstranění stavby zastavuje. V obou případech jde o stavby, u kterých byla důvodem k zahájení řízení o odstranění ta skutečnost, že byly provedeny v důsledku toho, že stavební úřad žadateli sdělil, že zamýšlená stavby rozhodnutí ani jiné opatření dle stavebního zákona nevyžaduje, ačkoliv byl takový závěr stavebního úřadu v rozporu s podmínkami stavebního zákona.

Krajský úřad Kraje Vysočina v uvedeném období nevydával žádná z požadovaných rozhodnutí, u kterých by byla důvodem pro zahájení řízení výše uvedená skutečnost, a proto nemůžeme zaslat žádané kopie.


Ing. Svoboda, OÚPSŘ, zadáno dne: 29.9.2015

Informace týkající se finančních prostředků na pořádání Festivalu sborového umění Jihlava

1.Poskytl Kraj Vysočina v letech 2013 – 2015 finanční prostředky Společnosti FSU, o.s., IČ: 65340507, sídlem: Lesní 2946/5, Jihlava, na pořádání Festivalu sborového umění Jihlava? Pokud ano, tak v jaké výši (po jednotlivých letech)? 2015 – 100 000 Kč 2014 – 100 000 Kč 2013 – 90 000 Kč 2. Poskytl Kraj Vysočina v letech 2013 – 2015 finanční prostředky na pořádání Festivalu sborového umění Jihlava ještě jinému subjektu, či jinou formou než je uvedeno v předchozí otázce? Pokud ano, jaká byla výše takto poskytnutých finančních prostředků v letech 2013 – 2015 (za jednotlivé roky)? Ne.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 7.9.2015

žádost o poskytnutí informace týkající se územní studie ověřující lokalizaci a rozsah rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany zpracované v září 2009

Krajský úřad na základě žádosti o poskytnutí informace uvádí, že infomace je dostupná na internetové adrese http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4068152


Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel úřadu, zadáno dne: 31.8.2015

Žádost o sdělení údajů o počtu úředníků zaměstnaných krajským úřadem (resp. krajem) od roku 2002 do současnosti, a to v absolutních číslech

Dovoluji si Vás upozornit, že počty úředníků jste v absolutních číslech obdržel, neboť pojem absolutní hodnota čísla je nezáporné reálné číslo. Udávali jsme touto hodnotou vždy počet pracovních úvazků. Vaši žádost tedy považuji za vyřízenou.


Ivana Hanauerová, Oddělení řízení lidských zdrojů, zadáno dne: 10.8.2015

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ke zveřejnění úplného znění smluv o závazku veřejné služby, včetně všech uzavřených dodatků k těmto smlouvám, uzavřených v roce 2009 na rok 2010 a roky následující do současnosti mezi Krajem Vysočina a poskytovateli dopravní obslužnosti.

Krajský úřad konstatuje, že informaci žadatel obdržel prostřednictvím datové schránky: č.j. KUJI 54391/2015 ODSH ze dne 6. 8. 2015.


Bc. Libuše Střechová, ODSH, zadáno dne: 6.8.2015

Informace související se zákonem č. 82/1998 Sb.

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 6.8.2015

Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - poskytnutí informace o rozsahu a financování závazků veřejné služby v drážní osobní dopravě na území Kraje Vysočina u dopravce České dráhy a.s. v letech 2012 - 2014.

Krajský úřad konstatuje, že informaci žadatel obdržel prostřednictvím datové schránky: č.j. KUJI 52604/2015 ODSH ze dne 29. 7. 2015.


Bc. Libuše Střechová, ODSH, zadáno dne: 3.8.2015

Žádost o sdělení „údajů o počtu úředníků zaměstnaných vaším krajským úřadem (resp. krajem) od roku 2002 do současnosti“

viz příloha

Příloha


I. Hanáková Kosourová, oddŘLZ, zadáno dne: 31.7.2015

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se žádosti o informace týkající se akce - stavby: "II/405 Okříšky - křiž. s I/23" a "III/40510 Okříšky - Přibyslavice, přeložka", a to konkrétně: 1) o zápis z jednání ze dne 14.1.2015 2) o zápis z jednání ze dne 22.4.2015 3) o zápis z jednání ze dne 7.5.2015

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Miroslav Dokulil, ODSH, zadáno dne: 29.7.2015

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se žádosti spočívající v poskytnutí informací o bodovém hodnocení nominovaných žáků a studentů na ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny (dále jen „Talent Vysočiny“) v letech 2014 a 2015 a o složení nominační komise podle příslušnosti k okresům Kraje Vysočina.

viz příloha Žadateli byly poskytnuty kopie požadovaných dokumentů.

Příloha


RNDr. Kamil Ubr, Odbor školství, mládeže a sportu, zadáno dne: 23.7.2015

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se žádosti o zaslání uzavřené smlouvy včetně případných následných dodatků na projektovou dokumentaci pro investiční akci „II/405 Okříšky – křiž. s I/23 a III/40510 Okříšky – Přibyslavice, přeložka“.

viz přílohu

Příloha


Ing. Miroslav Dokulil, ODSH, zadáno dne: 8.7.2015

žádost o poskytnutí informace, spočívající ve sdělení 1. počtu krajským úřadem zaznamenaných objektů provozujících na základě živnostenského oprávnění na „ubytovací služby“ a/nebo „hostinskou činnost“ služby tzv. „ubytování v soukromí“, které splnily své zákonné povinnosti podle § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“) za roky 2014 a 2015; 2. počtu zaznamenaných subjektů, u nichž krajský úřad prováděl živnostenskou kontrolu v roce 2014 a 2015; 3. jakým způsobem provádí krajský úřad dohled nad dodržování povinnosti podle § 17 odst. 3 živnostenského zákona; 4. kolik osob se na krajském úřadě zabývá kontrolou a dozorem nad plněním povinnosti podle § 17 odst. 3 živnostenského zákona; 5. jaké sankce a v jaké struktuře a počtu ukládá krajský úřad sankce podnikatelům při zjištění nesplnění povinnosti podle § 17 odst. 3 živnostenského zákona, a to včetně počtu takových sankcí v roce 2014 a 2015.

Podle § 17 odst. 3 živnostenského zákona bylo oznámeno obecním živnostenským úřadům v Kraji Vysočina za roky 2014 a 2015: pro předmět podnikání „hostinská činnost“ zahájení provozování živnosti celkem v 1 036 provozovnách, ukončení provozování živnosti celkem v 802 provozovnách; pro předmět podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti č. 55. ubytovací služby, zahájení provozování živnosti celkem v 204 provozovnách.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 3.7.2015

Informace týkající se nařízení vydaných na základě zmocnění v § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, kterými je na území obce zakázán podomní prodej

viz příloha Žadateli byly poskytnuty kopie požadovaných dokumentů.

Příloha


D. Marek, oddOSČ, zadáno dne: 19.6.2015

Informace o tom, jaké byly učiněny kroky ve věci opatření proti nečinnosti při nezákonném odstraňování stavby p. Brázdy, a také jaké byly učiněny kroky při nevydání usnesení či rozhodnutí o návrhu na vyloučení místostarosty města Pacov.

Sdělením č.j. KUJI 33510/2015, OUP 156/2015 Cí-2 ze dne 13.5.2015 byl V. M. uvědoměn, že podání ze dne 30.4.2015 není úplné, je třeba jej doplnit a po doplnění chybějícího údaje se bude OÚPSŘ KrÚ podáním ze dne 30.4.2015 zabývat ve smyslu § 80 správního řádu. Ačkoliv je obecně povinností správních orgánů respektovat zásadu procesní ekonomie (§ 6 odst.2 správního řádu), přistoupil OÚPSŘ KrÚ k vyřizování podání V. M. ze dne 30.4.2015 tak, že obsah podání rozdělí a bude zvlášť vyřizovat podněty na opatření v nečinnosti obsažené v odstavci 1/ a 3/.


JUDr. Císařová, OÚPSŘ, zadáno dne: 17.6.2015

Žádost o poskytnutí informace týkající se Centrální evidence vodních toků, zápisů do ní a na základě čeho jsou prováděny.

Poskytnutí doprovodné informace na základě žádosti ze dne 9.6.2015.

Příloha


Iva Olšanová, OŽPZ, zadáno dne: 17.6.2015

Poskytnutí informace na základě žádosti Asociace hotelů a restaurací České republiky o. s.

Poskytnutí informace na základě žádosti ze dne 3. 6. 2015

Příloha


RNDr. Kamil Ubr, Odbor školství, mládeže a sportu, zadáno dne: 16.6.2015

Seznam obcí v Kraji Vysočina s uvedením starostů

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 12.6.2015

Informace související s tématem "Etika ve veřejné správě"

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 8.6.2015

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkají udělování pokut v roce 2013 za porušování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve vztahu k archeologickým nálezům.

Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasílám kopii rozhodnutí, které Krajský úřad Kraje Vysočina vydal v roce 2013, o uložení pokuty dle § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Žádná další správní řízení ve smyslu § 35 odst. 2 písm. f) a g) a § 39 odst. 2 písm. f) a g) zákona o státní památkové péči Krajský úřad Kraje Vysočina v roce 2013 nevedl a tudíž žádná další rozhodnutí či usnesení ve výše uvedeném smyslu nevydal.

Příloha


JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR, zadáno dne: 4.6.2015

žádost o poskytnutí strategických dokumentů v oblasti informatiky a používání open source programů

viz příloha.

Příloha


T. Mrázková, OI, zadáno dne: 1.6.2015

Informace týkající se centralizovaného zadávání veřejných zakázek

viz přiložený soubor

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 1.6.2015

Informace související s rozsudkem č. j. 30 A 43/2013-56

viz přiložený soubor

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 21.5.2015

poskytnutí kopie smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, a to Obci Radkovice u Hrotovic na opravu a rekonstrukci dětského hřiště v obci Radkovice u Hrotovic

Krajský úřad zasílá žadateli v příloze kopii smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 17. 8. 2007 v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny na vybavení dětského hřiště mateřské školy.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 18.5.2015

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se krajské silnice II/405 - ve směru Pančava - Jihlava, konkrétně úseku zahrnujícího ulici Brtnická v Jihlavě.

viz přílohy

Příloha


Mgr. Jan Boček, ODSH, zadáno dne: 14.5.2015

Žádost o poskytnutí informace v souvislosti s rekonstrukcí jídelny Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov ve Friedově ulici v Pelhřimově a plánovanému přesunu stravovací kapacity jídelny gymnázia v Pelhřimově do jídelny ve Friedově ulici.

Bod 1) žádosti - vyčíslení nákladů rekonstrukce jídelny ve Friedově ulici, pokud by byla provedena v rozsahu nezahrnujícím navýšení kapacity pro stravování gymnázia: celkové náklady rekonstrukce jídelny Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov v ulici Friedova v Pelhřimově činily 52 003 243,84 Kč, z toho stavební úpravy 42 765 412,94 Kč a vybavení (stroje, přístroje a gastro zařízení) 9 237 830,90 Kč. Provedenou rekonstrukcí nedošlo k navýšení kapacity školní jídelny.


RNDr. Kamil Ubr, OŠMS, zadáno dne: 11.5.2015

Žádost o poskytnutí informací o výkonu kontrol provedených krajským úřadem podle zákona o zdravotních službách u provozovatelů prodejen a výdejen zdravotnických prostředků v roce 2013 a 2014 (počet kontrol, výše pokut, nejčastější pochybení, důvody kontrol - kontroly na "udání").

Krajský úřad Kraje Vysočina v předmětném období nevykonal žádnou kontrolu u poskytovatelů nebo provozovatelů výdejny nebo prodejny zdravotnických prostředků.


D. Talpa, zdravotnictví, zadáno dne: 11.5.2015

Žádost o poskytnutí seznamu všech porodních asistentek, kterým krajský úřad toto oprávnění udělil.

Krajský úřad Kraje Vysočina eviduje porodní asistenky uvedené v příloze, které poskytují péči v těhotenství a v šestinedělí. Žádná z nich však nemá věcné ani technické vybavení pro vedení fyziologických porodů doma. Pro úplnost uvádíme, že v Kraji Vysočina není registrován žádný poskytovatel zdravotních služeb, který by měl věcné a technické vybavení pro pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody doma.


D. Talpa, zdravotnictví, zadáno dne: 11.5.2015

poskytnutí informací o nákladech a rozsahu tisku v letech 2012-2014

viz příloha

Příloha


T. Mrázková, OI, zadáno dne: 30.4.2015

Informace týkající se současně vedených odvolacích řízení u krajského úřadu ve věci stavby: Stavební úpravy RD č. p. 12 Staré Ransko

U krajského úřadu jsou od 3. 3. 2015 vedena dvě samostatná odvolací řízení ve věci odvolání a to 1) do rozhodnutí stavebního úřadu o nařízení odstranění nepovolených stavebních úprav RD č. p. 12 Staré Ransko a 2) do usnesení o zastavení řízení o žádosti o dodatečném povolení stavby: Stavební úpravy RD č. p. 12 Staré Ransko.


Ing. Kovaříková, OÚPSŘ, zadáno dne: 17.4.2015

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkají udělování pokut v roce 2014 za porušování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve vztahu k archeologickým nálezům.

Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme kopie dvou rozhodnutí (po anonymizaci osobních údajů), které Krajský úřad Kraje Vysočina vydal v roce 2014, o uložení pokuty dle § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Žádná další správní řízení ve smyslu § 35 odst. 2 písm. f) a g) a § 39 odst. 2 písm. f) a g) zákona o státní památkové péči Krajský úřad Kraje Vysočina v roce 2014 nevedl a tudíž žádná další rozhodnutí či usnesení ve výše uvedeném smyslu nevydal.

Příloha


JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR, zadáno dne: 10.4.2015

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci stavby "II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049".

viz přílohu

Příloha


Tomáš Pípal, ODSH, zadáno dne: 8.4.2015

Informační kampaně realizované Krajem Vysočina v období listopad 2010 - říjen 2014

Příloha


J. Svatošová, OSH, zadáno dne: 8.4.2015

Žádost o sdělení statistiky zahájených správních řízení a uložení pokut za porušení mlčenlivosti poskytovatelů zdravotních služeb podle ustanovení zákona o zdravotních službách, a to v období 2013 - 2015.

Krajský úřad Kraje Vysočina v předmětném období nezahájil správní řízení pro předmětný správní delikt a neuložil tak za tento delikt ani žádnou sankci.


Bc. Talpa, Zdravotnictví, zadáno dne: 7.4.2015

Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí seznamu subjektů, kterým bylo uděleno oprávnění k provozování stanic technické kontroly (dále jen STK) v Kraji Vysočina, a kterým nebylo vydáno osvědčení k provozování STK.

viz přílohu

Příloha


Ing. Jozef Hrnčiar, ODSH, zadáno dne: 1.4.2015

Žádost o informace týkající se Kalendáře Kraje Vysočina 2015

• Jaké jste zakoupili množství kalendáře pro rok 2015 s názvem „Kraj Vysočina v detailech 2015“ - Kalendáře Kraj Vysočina nenakupoval. • a jaké finanční prostředky byly na nákup kalendářů vynaloženy? – 0. • Fotografie a grafická příprava byly placeny zvlášť? – Kraj Vysočina neplatil fotografie ani grafickou přípravu. • Jestliže ano, tak jaký finanční obnos na to byl vynaložen? – 0. Pro úplnost doplňujeme, že Kraj Vysočina je partnerem Krajské hospodářské komory a Krajské agrární komory, se kterými uzavřel na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0957/17/2014/RK ze dne 20. 5. 2014 Smlouvu o spolupráci na společné realizaci velkého nástěnného kalendáře s názvem Kraj Vysočina. Všechny informace týkající se tohoto projektu naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina na adrese: http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_zapis_read&rada=17&rok=2014


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 25.3.2015

Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci udělených oprávnění a osvědčení k provozování stanic technické kontroly (dále jen STK) - sdělení údajů firem a osob, kterým bylo uděleno oprávnění k provozování STK v Kraji Vysočina, a kterým nebylo k datu 04.03.2015 vydáno osvědčení k provozování STK.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jozef Hrnčiar, ODSH, zadáno dne: 6.3.2015

poskytnutí informací o zařazení referentů agendy rady a zastupitelstva kraje, a to včetně náplní jejich práce

Zaměstnanci jsou zařazeni do příslušné platové třídy na základě druhu práce vymezeném v pracovní smlouvě a v jejím rámci na nich požadovaných nejnáročnějších prací zařazených dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a to v části 1.01. Práce ve správě organizace, povolání 1.01.03 Asistent. Jedná se o povolání pro potřeby veřejných služeb a správy zahrnující koordinační, organizační, informační nebo expertní asistenční činnosti na různé úrovni, mezi které patří i žadatelkou poptávaná „agenda Rady a Zastupitelstva kraje“. Pracovní náplně obou zaměstnanců jsou veřejně dostupné na webových stránkách Kraje Vysočina pod odkazy: http://extranet.kr-vysocina.cz/organizace/napln/index.php?pracovnik=jakoubkova; http://extranet.kr-vysocina.cz/organizace/napln/index.php?pracovnik=pospichalova


Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel úřadu, zadáno dne: 24.2.2015

Poskytnutí informace - poskytnutí kompletní studie "Vyhledání koridoru pro prověření budoucího umístění stavby propojení silnic I/38 a II/602 silnicí II. třídy jižně od Jihlavy"

Viz. přiložený soubor

Příloha


Lenka Ryšavá, OÚPSŘ, zadáno dne: 20.2.2015

poskytnutí informací o poskytnutí dotace spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod o.s., IČO 00529672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 13 000 Kč ze dne 17. 9. 2013

Dotace ve výši 13 168 Kč spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod o.s., IČO 00529672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen „příjemce dotace“), byla schválena dne 17. 9. 2013 Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0410/05/2013/ZK (viz materiály na internetové stránce http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=zastupitelstvo_materialy_detail&id=5652 a http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/soubory/zastupitelstvo/materialy/2013/05/ZK-05-2013-74pr02.pdf). Dotace byla zaevidována pod ID PR00557.0020. Dotace byla příjemci dotace poskytnuta účelově na účast na světovém šampionátu World Oshu-kai Okinawa Karate Kobudo Tournament - Okinawa, Japonsko, ve dnech 11. až 18. srpna 2013. Čerpáním dotace se pro účely dotační smlouvy rozuměla úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací akce, které nebyly smlouvou o poskytnutí označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musely být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce dotace. Uznatelné náklady (výdaje) akce byly tyto neinvestiční náklady prokazatelně související s akcí: a) náklady na dopravu na mistrovství a zpět (včetně pojištění osob), b) náklady na ubytování a stravné, c) náklady na startovné na mistrovství.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 18.2.2015

poskytnutí informací o podpoře sportu ze strany Kraje Vysočina

Účinná Pravidla Rady Kraje Vysočina týkající se žadatelem uváděné podpory sportovních činností a aktivit jsou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to souhrnně na internetové adrese (ve členění dle jednotlivých roků schválení): http://www.kr-vysocina.cz/2015/ds-302891/p1=71670 Zejména se jedná o následující předpisy: Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu (č. 16/14); Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé (č. 15/14); Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež (č. 13/14); Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách (č. 12/14); Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách (č. 11/14). Další podporu sportu ze strany Kraje Vysočina tvoří grantové programy v rámci Fondu Vysočiny, které vyhlašuje Zastupitelstvo Kraje Vysočina v daném kalendářním roce. K nalezení jsou na internetové stránce http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/index.php?typ=akt. V lednu 2015 byly Zastupitelstvem Kraje Vysočina vyhlášeny následující grantové programy: Sportoviště 2015; Sportujeme 2015; Jednorázové akce 2015.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 18.2.2015

Informace týkající se lhůty pro rozhodnutí o odvolání

O odvolání proti rozhodnutí odboru stavebního a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě ze dne 16. 9. 2014 bude rozhodnuto nejpozději do 30. 1. 2015.


JUDr. Císařová, OÚPSŘ, zadáno dne: 26.1.2015

Žádost o podání informací týkajících se prodeje nemovitých věcí v k.ú. Daňkovice a l.ú. Sněžné

viz příloha

Příloha


Petr Dvořák, majetkový, zadáno dne: 21.1.2015

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí: 1) úplné a čitelné kopie harmonogramu tvořícího přílohu Smlouvy o dílo pro akci "II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049"; 2) úplné a čitelné kopie všech dodatků Smlouvy včetně všech příloh těchto dodatků.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Bc. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 20.1.2015

žádost o poskytnutí informace, spočívající ve sdělení informace o vyřízení podnětu žadatelky ze dne 9. 12. 2014 týkajícího se šetření zakázané reklamy, zejména pak sdělení informace, zda bylo zahájeno ve věci správní řízení a pod jakou spisovou značkou

Vzhledem k výše uvedenému je krajský živnostenský úřad názoru, že se v tomto případě nejedná o reklamu ve smyslu zákona o regulaci reklamy a tudíž ani o porušení ustanovení § 4 písm. e) zákona o regulaci reklamy. Vaše tvrzení, že se jedná o nekalou obchodní praktiku dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, to jest klamavou obchodní praktiku, při níž byl použit nepravdivý údaj, nebo údaj, který může uvést spotřebitele v omyl, je v tomto případě irelevantní.


Ing. Jarmila Ryšková, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 5.1.2015