Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2014

Žádost o informace týkající se stavby „III/1296 Kuňovka – havárie silničního tělesa“

viz příloha

Příloha


Jana Mrázková, majetkový, zadáno dne: 22.12.2014

Informace týkající se náhrady škody podle zákona č. 82/1998 Sb.

•částka, v jaké výši byla územním samosprávným celkem ročně vyplacena na náhradě škody podle zákona č. 82/1998 v letech 2000 - 2013. -0. •částka, v jaké výši byla v jednotlivé roky za období 2000 - 2013 ministerstvem vyplacena na náhradě škody podle zákona č. 82/1998 „dobrovolně“ (ve lhůtě dle § 15 citovaného zákona) a v jaké výši až po rozhodnutí soudu. - odloženo dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ •zaslání zanonymizovaných rozhodnutí (stanovisek) územního samosprávného celku, na jejichž základě byla vyplacena náhrada škody podle zákona č. 82/1998, vydaných v roce 2013. -.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 19.11.2014

žádost o poskytnutí informace spočívající v poskytnutí kopie písemností souvisejících s osobou žadatele dle žádostí o poskytnutí informace občana kraje ze dne 25. 6. 2014

Krajský úřad poskytuje žadateli kopie předmětných písemností, a to v příloze tohoto přípisu. Další písemnosti, které se váží k tomuto případu, jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na adrese: ??? http://extranet.kr-vysocina.cz/poskytnute-informace/getfile.php?klic=671; ??? http://extranet.kr-vysocina.cz/poskytnute-informace/getfile.php?klic=673; ??? http://extranet.kr-vysocina.cz/poskytnute-informace/getfile.php?klic=668.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělní právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 6.11.2014

Žádost o poskytnutí kopií písemností v souvislosti s podáním občana kraje, který se na Kraj Vysočina obrátil se žádostí o pomoc v souvislosti s šikanózním jednáním občana kraje, a to včetně konkrétního výčtu jednání občana kraje, jenž tvoří přílohu tohoto podání, a dále poskytnutí přehledu písemností, jež vznikly při vyřizování dané zálěžitosti

Žadateli byly poskytnuta kopie písemností a přehled písemností vzniklých v dané záležitosti(viz příloha).

Příloha


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 31.10.2014

žádost o poskytnutí informace spočívající v poskytnutí výše příjmu a odměn Ing. Bc. Martina Hyského, člena Rady Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, a to v letech 2012, 2013 a 2014 (od ledna do září)

Výše odměn Ing. Bc. Martina Hyského, člena Rady Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, stanovená nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, činila za předmětné období celkem 1 882 254 Kč.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 30.10.2014

Žádost o poskytnutí kopie rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j. MV-104408-8/ODK-2014 ze dne 8. 10. 2014

Krajský úřad poskytl kopii předmětného rozhodnutí po anonymizaci osobních údajů podle § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím.

Příloha


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 29.10.2014

Žádost o poskytnutí kopie podání občana kraje, který se na Kraj Vysočina obrátil se žádostí o pomoc v souvislosti s šikanózním jednáním občana kraje, a to včetně konkrétního výčtu jednání občana kraje, jenž tvoří přílohu tohoto podání

Žadateli byla poskytnuta kopie podání (viz příloha).

Příloha


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 23.10.2014

Žádost o poskytnutí smlouvy a vyúčtování dotace a daru poskytnutých společnosti HC Dukla, s.r.o. v roce 2014.

Žadateli byly poskytnuty předmětné kopie dokumentů.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 22.10.2014

Ústně podaná žádost o poskytnutí darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a společností HC Dukla Jihlava, s.r.o. ze dne 27. 6. 2014, kdy byl této společnosti poskytnut dar ve výši 200 tis. Kč

Kopie smlouvy byla poskytnuta.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 22.10.2014

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci veřejných zakázek na stavební práce - upřesnění a doplnění informací

viz přílohu

Příloha


Ing. Bc. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 15.10.2014

Informace vztahující se k vozidlům ve vlastnictví kraje - specifikace členění dle skupin řidičských oprávnění, počty najetých kilometrů a stáří vozidel a dále žádost o jmenovitý seznam příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

viz příloha Co se týká jmenovitého seznamu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, požadované údaje jsou k dispozici na adrese: https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/vsechny-organizace

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 8.10.2014

Žádost o poskytnutí informace o počtu kontrol provedených Krajským úřadem Kraje Vysočina při procesu sčítání hlasů okrskovou volební komisí při prvním a druhém kole volby prezidenta České republiky a ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013

viz příloha

Příloha


JUDr. Alena Kuchařová, Oddělení ostatních správních činností, zadáno dne: 1.10.2014

Informace týkající se periodika samosprávy

1. + 2. + 3. R MEDIA, spol. s r. o., IČO: 48112135 4. Odkazem na zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon),v platném znění, tedy včetně jeho ustanovení § 4a, jelikož vydavatel/dodavatel je povinen dodržovat platnou legislativu, tedy i veškeré povinnosti stanovené podle tiskového zákona. 5. Ano; 5.1. a) 9; b) 2 (členové rady kraje); c) 7 (2x ČSSD, ODS, KDU-ČSL, KSČM, Pro Vysočinu, TOP 09 a SPV); d) 2; e) viz bod 5.1.c). 5.2. Status člena redakční rady novin Kraj Vysočina je upraven na základě usnesení Rady Kraje Vysočina. 5.3. Ne. 6. Ne. 7. Ne. 8. 305 x 470 mm. 9. Náklad je 224 000 ks/měsíc, 11 čísel ročně. 10. a) 3550942 Kč za rok 2013; b 0; c)cena za distribuci je nedílnou součástí celkové ceny za vydání, není stanovena samostatně.

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 30.9.2014

Informace týkající se informačních systému

1.Jaké informační systémy používáte v oblasti zpracování ekonomických informací (účetnictví, evidence majetku atd.)? Uveďte název produktu a dodavatele. - Ginis / Gordic spol s r.o. – evidence účetnictví a rozpočet (moduly KDF, POU, ROZ, KOF, INU, UCR, UCT, MAJ...) - http://www.gordic.cz/Produkty/GINIS Twist / T-MAPY spol. s r.o.– evidence majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale spravovaného příspěvkovými organizacemi. Interní majetek (v rámci úřadu) je evidován v systému Gordic Ginis, modul MAJ. www.tmapy.cz Gemini – modul pro komunikaci s bankou (Sberbank CZ, a.s.) SQLVYK / Gordic – aplikace pro sběr a kontrolu výkazů předávaných do státní pokladny 2. Jaké informační systémy využíváte pro oblast řízení lidských zdrojů (zpracování mezd, personální oblast, docházkový systém, další oblasti HR)? Uveďte název produktu a dodavatele. - KS MZDY / KS - Program spol. s r.o. – mzdy, personalistika - http://www.ksprogram.cz/produkty/ks_personalistika Anet Time / ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o. – docházkový systém s ovládáním vstupu do vybraných místností - http://www.anet.eu/systemy/dochazkove-systemy/anet-time IDM / AutoCont CZ a.s. – Integrační identitní systém. 3. Jaký informační systém využíváte pro spisovou službu? Uveďte název produktu a dodavatele.- Gordic Ginis / Gordic spol s r.o. http://www.gordic.cz/Produkty/GINIS Geovap Cityware / GEOVAP, spol. s r.o. – hostovaná spisová služba pro příspěvkové organizace zřizované krajem. http://www.cityware.cz/cz/produkty-a-sluzby 4. Využíváte nějaký manažerský informační systém? Pokud ano, uveďte jeho název a dodavatele.- Vlastní datový sklad postavený nad technologie Microsoft SQL Server (analasys services, reporting services), Microsoft Office. 5. Pro které další oblasti činnosti využíváte informační systémy a jaké? Uveďte název produktu a dodavatele.- Z těch hlavních jsou to: ASPI (Wolters Kluwer ČR, a.s.) – právní informace ASPE (Valbek, spol. s r.o.) – řízení staveb a rozpočty AuditPro (truconneXion, a.s.) – auditní systém pro správu licencí Inisoft (INISOFT s.r.o.) – životní prostředí Yamaco EDA (Ing. Karel Janeček YAMACO Software) – doprava Yamaco Evidence myslivosti (Ing. Karel Janeček YAMACO Software) – myslivost Kvasar (Kvasar, spol. s r. o.) – ovzduší Tagra (Truck Data Technology, s.r.o.) - Software pro archivaci a vyhodnocení dat z tachografů a karet řidičů Kevis / MARBES CONSULTING s.r.o. – drobné evidence


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 26.9.2014

Informace o vozidlech

- Kolik vozidel vlastnil váš úřad – Krajský úřad Kraje Vysočina k 1. 1. 2014? 28. - Kolik vozidel najímal váš úřad k 1. 1. 2014? 0. - Kolik ekologicky přátelských vozidel vlastnil váš úřad podle bodu II. Usnesení vlády č. 1592 z 16. 12. 2008 k datu 1. 1. 2014? 12. - Kolik ekologicky přátelských vozidel najímal váš úřad podle bodu II. Usnesení vlády č. 1592 z 16. 12. 2008 k datu 1. 1. 2014? 0.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 26.9.2014

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci veřejných zakázek na stavební práce.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Bc. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 24.9.2014

Žádost o informaci ohledně procesní etapy jihovýchodního obchvatu Jihlavy, konkrétní dokončení a napojení silnice I/38 - II/405 - II/602

Viz. přiložený soubor

Příloha


Ing. arch. J. Strejček, OÚPSŘ, zadáno dne: 16.9.2014

Výše dotací poskytnutých krajem v posledních 3 letech nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 10.9.2014

Dotaz k výkladu zákona 106/1999 Sb. - způsob poskytování informací

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 9.9.2014

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o počtu seniorů čekajících na umístění v zařízeních pro seniory podle okresů či obcí s rozšířenou působností a sdělení průměrné čekací doby na umístění v takovém zařízení.

viz přiložený soubor

Příloha


Bc. Roman Sýkora, OSV, zadáno dne: 5.9.2014

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se žádosti o zaslání elektronických opisů smluv s Centrem služeb pro silniční dopravu, IČ: 70898219, z let 2012, 2013 a 2014. Popř. jakým způsobem kraj v daném období zajišťoval provádění kontrolního vážení vozidel na silnicích na území a ve vlastnictví kraje.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Bartoš, ODSH, zadáno dne: 15.8.2014

Žádost o poskytnutí informace, jak bylo naloženo s podnětem k přezkumnému řízení ve věci č.j. KUJI 49013/2014, ODSH 866/2014-Ma/RODV.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jiří Macura, ODSH, zadáno dne: 7.8.2014

vyplnění dotazníku z oblasti řízení informatiky pro účely doktorského studia a poskytnutí informací ohledně zakázek zadávaných v JŘBÚ

Odpověď je v příloze.

Příloha


P. Pavlinec, Odbor informatiky, zadáno dne: 31.7.2014

Žádost o poskytnití informací spočívá v poskytnutí dat o službách úklidu a ostrahy za období 2011-2013, včetně uzavřených smluv a způsobu výběru dodavatele

Informace poskytnuty podle požadavku žadatele, vč. kopií smluv a dokumentů o výběru dodavatele.

Příloha


Ivana Šmídová, oddělení hospodářské správy, zadáno dne: 29.7.2014

Žádost o poskytnutí poštovních adres všech obecních, městských úřadů, městysů a městských částí v územní působnosti Kraje Vysočina

Požadované údaje jsou k dispozici na adrese: https://seznam.gov.cz/ovm/regionDetail.do?path=KVYSOCINA&ref=obcan


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 29.7.2014

žádost o poskytnutí informace spočívající v poskytnutí: 1) všech smluv, včetně dodatků a příloh, uzavřených od května roku 2012, které má povinný subjekt k dispozici a které souvisí se zajišťováním školního stravování v Bystřici nad Pernštejnem společností SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s r.o., 2) přehledu všech příchozích a odchozích plateb od května roku 2012 mezi povinným subjektem a společností SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s r.o., s uvedením data, částky a účelu platby, které souvisí se zajišťováním školního stravování touto společností v Bystřici nad Pernštejnem.

Ad 1) Byla poskytnuta kopie Dohody o zajištění stravování mezi společností SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s r.o. a příspěvkovou organizací Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem ze dne 30. 8. 2013. Ad 2) V uvedeném období a s danou společností neproběhly žádné platby za tímto účelem.

Příloha


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 21.7.2014

žádost o poskytnutí odpovědi krajského úřadu na podání občana kraje

Byla poskytnuta kopie odpovědi na předmětné podání občana kraje.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 17.7.2014

Žádost o poskytnutí informací týkající se subjektu ENERGOKLASTR CTT Vysočina, o.p.s., se sídlem t.č. Slavkov u Brna - Slavkov u Brna, U Mlýna 1075, okres Vyškov, PSČ 684 01, IČ: 29201055, a to zda žádal tento subjekt u Kraje Vysočina v posledních 5 letech o jakoukoli formu dotace, příspěvku, subvence apod. a zda byla tomuto subjektu taková podpora poskytnuta, v kladném případě o poskytnutí všech dokumentů, vč. žádostí

viz příloha

Příloha


Mgr. Dana Tlustá, ORR, zadáno dne: 11.7.2014

žádost o poskytnutí informace spočívající v poskytnutí: 1. kopie podání občana kraje a souvisejících otázek: 2. data přijetí předmětného podání na podatelnu krajského úřadu; 3. názvu odboru krajského úřadu, jenž byl pověřen vyřízením předmětného podání; 4. informace, zda bylo předmětné podání vyřízeno; 5. čísla jednacího a data vyhotovení odpovědi na předmětné podání; 6. informace, zda občan kraje odpověď na předmětné podání převzal; 7. kopie odpovědi na předmětné podání

Ad 1. Informace byla odmítnuta podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ad 2. 18. června 2014. Ad 3. Ředitel krajského úřadu. Ad 4. Ano. Ad 5. KUJI 41463/2014; 25. června 2014. Ad 6. Nepřevzal. Ad 7. Kopie odpovědi na předmětné podání tvoří přílohu k tomuto rozhodnutí.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 10.7.2014

Žádost o zaslání "interního aktu krajského úřadu - adekvátního vnitřního opatření" v souvislosti s předchozím podáním žadatele a odpovědí ředitele úřadu.

Žadateli bylo sděleno, že kopii požadovaného dokumentu nelze zaslat, neboť interní akt neměl písemnou podobu, ale jednalo se o formální výtku vůči postupu odpovědných pracovníků oddělení ostatních správních činností při vyřizování podání žadatele.

Příloha


Mgr. David Marek, Oddělení ostatních správních činností, zadáno dne: 7.7.2014

žádost o poskytnutí kopie podání občana kraje

Informace byla odmítnuta podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 3.7.2014

Žádost o o poskytnutí kopií písemností, které byly vydány krajským úřadem za období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012, a to všech vydaných ohlášení, stavebních povolení včetně jejich změn a prodloužení, dodatečných povolení, kolaudačních rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, předčasných užívání stavby, zkušebních provozů, povolení odstranění stavby, sdělení k ověřené dokumentaci skutečného provedení stavby na území statutárního města Jihlavy pro žadatele obchodní společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., a pro žadatele Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko.

Žadateli bylo poskytnuto 11 kopií vydaných opatření pro žadatele obchodní společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., a žadatele Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko za období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012.


Iva Olšanová, OŽPZ, zadáno dne: 2.7.2014

Žádost o poskytnutí kopií prvotních účetních dokladů předložených v rámci vyúčtování dotací pro spolek Dukla Jihlava – mládež za roky 2011 až 2013

Žadateli byly poskytnuty předmětné kopie dokumentů.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 12.6.2014

Obecné informace k součinnosti s orgány činnými v trestním řízení

1. Zda krajský úřad již informoval orgány činné v trestním řízení o úmrtí Z. C. z Jihlavska z ledna 2014? - Krajský úřad nebyl nikým informován, nemohl tedy podat informaci orgánům činným v trestním řízení. 2. Zda krajský úřad průběžně informuje orgány činné v trestním řízení o poškození zdraví občanů, při kterých má podezření, že vznikla na pozadí činnosti lékařů pracujících na pracovištích podléhajících dikci krajského úřadu? - Obecně platí, že pokud krajský úřad obdrží stížnost nebo podnět na zdravotní péči, po jejichž prověření existuje podezření ze spáchání trestného činu, úřad tuto skutečnost sdělí orgánům činným v trestním řízení. Krajský úřad přitom není vyšetřovatelem, jenž by tyto případy vyhledával, jde pouze o konkrétní případy, kdy je podána stížnost krajskému úřadu. 3. Kolik takových případů od roku 2008 včetně, bylo orgánům činným v trestním řízení krajským úřadem nahlášeno? - Od roku 2008 byl orgánům činným v trestním řízení dán krajským úřadem dvakrát dán podnět pro podezření ze spáchání trestného činu souvisejícího s poskytováním zdravotní péče.


Mgr. Jan Kaleta, zdravotnictví, zadáno dne: 10.6.2014

Žádost o poskytnutí žádostí o poskytnutí dotace, smluv a vyúčtování dotací pro spolek Dukla Jihlava – mládež za roky 2011 až 2013.

Žadateli byly poskytnuty předmětné kopie dokumentů.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 3.6.2014

Žádost o poskytnutí písemné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění - kdo z Ministerstva vnitra ČR postoupil písemnost ("poskytl obsah")č.j. MV-59814-3/ODK-2014, která nebyla určená krajskému úřadu.

Žádost byla krajskému úřadu postoupena ředitelkou odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, Ing. Marií Kostruhovou. Žádost vyřizovala Mgr. Tereza Hinterholzingerová, tel. číslo: 974 816 479, e-mail: tereza.hinterholzingerova@mvcr.cz.

Příloha


Mgr. Dana Sklenářová, OÚPSŘ, zadáno dne: 3.6.2014

Žádost o poskytnutí informace, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím skládající se ze dvou částí: 1) z jakých důvodů vyjmenovaných v § 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění Zákona o veřejných zakázkách byly předmětné veřejné zakázky zadány podle § 34 Jednací řízení bez uveřejnění ? 2) žádost o poskytnutí kopií zpráv o vyhodnocení veřejných zakázek "Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek" podle § 80 Zákona o veřejných zakázkách k dotčeným veřejným zakázkám.

ad 1) Odpověď týkající se první části žádosti o informace je uveřejněna v příloze. ad 2) Odpověď týkající se druhé části žádosti o poskytnutí kopií směřuje k již zveřejněné informaci. Požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty v rámci odpovědi na předcházející žádost o poskytnutí informace ze dne 4. 4. 2014, viz naše odpověď KUJI 23914/2014 ze dne 9.4.2014.

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 13.5.2014

žádost o poskytnutí informace týkající se námitky podjatosti Ing. Milana Palána ze dne 14. 3. 2014 vůči řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina

viz příloha

Příloha


Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina, zadáno dne: 30.4.2014

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která směřovala ke sdělení, zda bylo od 1. 1. 2013 do dne vyřízení této žádosti krajským úřadem vydáno ve prospěch statutárního města či jiného provozovatele jakékoliv povolení k provozování ve vztahu k majetku – vodohospodářské infrastruktuře, na kterou byla krajským úřadem vydána povolení k provozování podle ustanovení § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) pro VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČO 49455842, jako smluvnímu provozovateli Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Pokud takové povolení k provozování vodovodu a kanalizací bylo ve prospěch statutárního města či jiného provozovatele v daném časovém úseku vydáno, bylo požádáno o poskytnutí takového povolení.

Krajský úřad od 1. 1. 2013 do dne vyřízení této žádosti o poskytnutí informací nevydal povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace ve prospěch statutárního města či jiného provozovatele, která by se týkala výše uvedené vodohospodářské infrastruktury.


Iva Olšanová, OŽPZ, zadáno dne: 30.4.2014

žádost o poskytnutí informace týkající se kontrol krajského úřadu zaměřených na nakládání obcí se svým majetkem v souladu s § 38 zákona o obcích

Nakládání a hospodaření s majetkem je jednou z oblastí, která je každoročně kontrolována při přezkoumávání hospodaření obcí prováděném podle zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za rok 2011 (tj. v roce 2012) i za rok 2012 (tj. v roce 2013) provedl Krajský úřad Kraje Vysočina (dále jen „krajský úřad“) přezkoumání hospodaření u 602 obcí. V každém z těchto let tedy proběhla kontrola nakládání a hospodaření s majetkem u 602 obcí.
V roce 2012 bylo porušení § 38 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) konstatováno u 19 obcí, v roce 2013 u 2 obcí (podrobněji viz následující odstavec). V žádném z případů nenásledoval postup podle § 124 zákona o obcích, neboť k tomuto postupu (dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti) není krajský úřad věcně příslušný; příslušným orgánem je Ministerstvo vnitra ČR.
V roce 2012 bylo porušení § 38 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích konstatováno u 19 obcí, v roce 2013 u 2 obcí. Žádné z uvedených zjištění se netýkalo nehospodárného a neúčelného nakládání s majetkem, zjištění se vesměs vztahovala k nedostatkům v evidenci majetku, popř. v jeho ochraně (důvodem snížení počtu porušení § 38 zákona o obcích mezi roky 2012 a 2013 byla novela tohoto zákona, kdy byla v § 38 formulace "Obec vede evidenci svého majetku." nahrazena formulací "Obec vede účetnictví dle zákona o účetnictví."). Obec ve své samostatné působnosti pořizuje majetek v takové struktuře a rozsahu, o jakém rozhodnou její samosprávné orgány, zejména zastupitelstvo obce. Posuzování potřebnosti (účelnosti) takových nákupů není v možnostech kontrolního orgánu v rámci procesu přezkoumávání hospodaření. Z tohoto důvodu nelze objem finančních prostředků, které nebyly vynaloženy účelně a hospodárně, vyčíslit.


Mgr. David Marek, Oddělení ostatních správních činností, zadáno dne: 24.4.2014

Žádost o poskytnutí informací dle z. 106/1999 Sb. ze dne 2.4.2014 v rámci projektu "Výstavba objektu společnosti COMATEX Czech a.s. Humpolec - Vystrkov".

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Ludmila Sedláková, ODSH, zadáno dne: 16.4.2014

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí kopií zpráv o vyhodnocení veřejných zakázek z roku 2014.

viz přiložený soubor

Příloha


Bc. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 15.4.2014

Informace týkající se žádostí podle § 14 zákona č. 82/1998 Sb.

viz přiložený soubor

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 11.4.2014

Žádost o poskytnutí informací dle z. 106/1999 Sb. ze dne 18.3.2014 v rámci projektu "Výstavba objektu společnosti COMATEX Czech a.s. Humpolec - Vystrkov".

Sdělení od společnosti ATELIER PENTA, v.o.s. ze dne 4.3.2014. Poskytnutí informace viz přiložený soubor.

Příloha


Ing. Ludmila Sedláková, ODSH, zadáno dne: 31.3.2014

Žádost o poskytnutí kopie usnesení č.j. KUJI 65001/2012 ze dne 27. 9. 2012

Poskytnutí kopie usnesení č.j. KUJI 65001/2012, sp. zn. OOSČ 751/2012 OOSC, ze dne 27. 9. 2012, ve věci námitek podjatosti účastníků řízení - vyloučení vedoucí OddOSČ Krajského úřadu Kraje Vysočina JUDr. Aleny Kuchařové z projednávání a rozhodování v řízení o odvolaních vedených krajským úřadem pod sp. zn. OOSČ 751/2012 OOSC, které nabylo právní moci dne 31. 10. 2012. Poskytnutí informace - viz přiložený soubor

Příloha


Andrea Schwammenhőferová, OddOSČ, zadáno dne: 31.3.2014

Žádost o poskytnutí informací dle z. 106/1999 Sb. týkající se pohledávek společnosti KELTEX spol. s r.o. za Krajem Vysočina

Viz přiložený soubor.

Příloha


Petr Kolář, odbor majetkový, zadáno dne: 31.3.2014

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost ke sdělení úplného výčtu vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlavy, k jejichž provozování bylo Krajským úřadem Kraje Vysočina vydáno povolení k provozování obchodní společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. z 10.3.2014

Povinný subjekt k vaší žádosti uvádí, že povolení vydaná jiným subjektem v období od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000, a která pozbyla platnosti k 31. 3. 2004, nebyla nahrazována novými povoleními k provozování vodovodu nebo kanalizace vydávanými krajským úřadem. Krajský úřad vydával nová povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, a to na základě žádosti provozovatele. Žádost byla podávána v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Seznam vydaných povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace pro provozovatele VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČO 49455842, jako smluvnímu provozovateli svazku měst a obcí „Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko“, se sídlem Žižkova 93, 586 01 Jihlava, na území statutárního města Jihlavy byl uveden v příloze již poskytnuté informace povinným subjektem pod č.j. KUJI 16834/2014, sp.zn. OLVHZ 384/2014 Ol–2 ze dne 13.3. 2014. Informace byla povinným subjektem poskytnuta na základě vaší žádosti č.j. JID:JVAK/2014/140, 197/2014/JVAK doručené krajskému úřadu dne 3. 3. 2014. Poskytnutá příloha obsahovala číslo jednací a datum uděleného povolení k provozování, předmět povolení k provozování, identifikační číslo majetkové evidence, vlastníka vodovodu nebo kanalizace, případně počet napojených obyvatel – pokud byl součástí žádosti o povolení k provozování. Část uvedené žádosti, která se týkala přiřazení ulice, délky, materiálu a průměry trubky k příslušnému povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, byla povinným subjektem v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ odmítnuta rozhodnutím č.j.: KUJI 17252/2014, sp.zn. OLVHZ 384/2014 Ol–3 ze dne 14. 3. 2014. I přes výše uvedené vám pro úplnost uvedenou přílohu znovu poskytujeme. Příloha viz. připojený soubor

Příloha


Iva Olšanová, OŽPZ, zadáno dne: 18.3.2014

žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost ke sdělení úplného výčtu vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlavy, k jejichž provozování bylo Krajským úřadem Kraje Vysočina vydáno povolení k provozování obchodní společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. z 3.3.2014

Seznam vydaných povolení k provozování pro provozovatele VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČO 49455842, jako smluvnímu provozovateli svazku měst a obcí „Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko“, se sídlem Žižkova 93, 586 01 Jihlava, v období od 1. 4. 2004 až do 28. 2. 2014, na území statutárního města Jihlavy je uveden v příloze této informace. Příloha obsahuje číslo jednací a datum uděleného povolení k provozování, předmět povolení k provozování, identifikační číslo majetkové evidence, vlastníka vodovodu nebo kanalizace, případně počet napojených obyvatel – pokud byl součástí žádosti o povolení k provozování. Příloha viz. připojený soubor

Příloha


Iva Olšanová, OŽPZ, zadáno dne: 14.3.2014

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se stavu pořizování zásad územního rozvoje

viz. přiložený soubor

Příloha


Ing. Lenka Ryšavá, územního plánování a stavebního řádu, zadáno dne: 14.3.2014

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se zaslání dokumentů podaných v rámci územního řízení projektu „Výstavba objektu společnosti COMATEX Czech a.s. Humpolec - Vystrkov.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Ludmila Sedláková, ODSH, zadáno dne: 13.3.2014

Žádost o poskytnutí kopie „Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadů – ZEVO Jihlava“

Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů v Kraji Vysočina je dostupná na adrese: http://www.kr-vysocina.cz/studie-proveditelnosti-zevo-vysocina/d-4055747/p1=50824. O zveřejnění studie rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 7. 1. 2014 usnesením č. 0013/01/2014/RK .


Ing. Eva Navrátilová, OŽP, zadáno dne: 4.3.2014

žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost ke sdělení úplného výčtu vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlavy, k jejichž provozování bylo Krajským úřadem Kraje Vysočina vydáno povolení k provozování obchodní společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

viz. příloha

Příloha


Iva Olšanová, OŽPZ, zadáno dne: 4.3.2014

Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. týkající se upřesnění údajů uvedených v referenčním listu zakázky „II/360 Oslavice – Oslavička“ předloženého firmou COLAS CZ, a.s.

viz přílohu

Příloha


Ing. Pavel Novotný, ODSH, zadáno dne: 3.3.2014

Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. Žádost směřovala ke sdělení informací, které se týkají osobní drážní dopravy v Kraji Vysočina.

Krajský úřad konstatuje, že informaci žadatel obdržel prostřednictvím datové schránky: č.j. KUJI 9895/2014 ze dne 14. 2. 2014.


Bc. Libuše Střechová, ODSH, zadáno dne: 17.2.2014

žádost společnosti INSGRAF s.r.o., se sídlem Albrechtická 164, 735 62 Český Těšín o poskytnutí informace, týkající se rozpočtu Kraje Vysočina na investiční výdaje ZŠ a MŠ v letech 2010 až 2013 (vyjma rozpočtu na mzdové výdaje a provoz školy)

Investiční výdaje základních a mateřských škol jsou hrazeny zřizovateli, což jsou v tomto případě města a obce. Kraj Vysočina zřizuje pouze základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dříve tak zvané zvláštní školy). V případě těchto škol byl rozpočet investičních výdajů v roce 2013 – 100 tis Kč, v roce 2012 – 0 Kč, v roce 2011 – 200 tis. Kč a v roce 2010 – 200 tis. Kč.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 13.2.2014

informace týkající se rozpočtu Kraje Vysočina na investiční výdaje ZŠ a MŠ v letech 2010 až 2013 (vyjma rozpočtu na mzdové výdaje a provoz školy)

Investiční výdaje základních a mateřských škol jsou hrazeny zřizovateli, což jsou v tomto případě města a obce. Kraj Vysočina zřizuje pouze základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dříve tak zvané zvláštní školy). V případě těchto škol byl rozpočet investičních výdajů v roce 2013 – 100 tis Kč, v roce 2012 – 0 Kč, v roce 2011 – 200 tis. Kč a v roce 2010 – 200 tis. Kč.


Mgr. Miroslav Pech, Odbor školství, mládeže a sportu, zadáno dne: 13.2.2014

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se zaslání dokumentů podaných v rámci územního řízení projektu „Výstavba objektu společnosti COMATEX CZECH a.s. Humpolec – Vystrkov“ - doplnění

viz přiložený soubor

Příloha


Mgr. Hana Motlová, ODSH, zadáno dne: 12.2.2014

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Žádost, týkající se osobní drážní dopravy v Kraji Vysočina.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Veronika Horní, ODSH, zadáno dne: 6.2.2014

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ke správnímu řízení.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jiří Macura, ODSH, zadáno dne: 3.2.2014

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se zaslání dokumentů podaných v rámci územního řízení projektu „Výstavba objektu společnosti COMATEX Czech a.s. Humpolec - Vystrkov.

viz přiložený soubor

Příloha


Mgr. Hana Motlová, ODSH, zadáno dne: 20.1.2014

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se žádosti o seznam všech vystavených oprávnění ke zřízení STK v Kraji Vysočina, které dosud nezačaly s provozem.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jozef Hrnčiar, ODSH, zadáno dne: 16.1.2014

Žádost o poskytnutí informace v rámci řízení o žádosti o obnovu řízení - provádění dokazování

viz přiložený soubor

Příloha


JUDr. Alena Kuchařová, OddOSČ, zadáno dne: 14.1.2014

Informace týkající se dotační politiky, veřejných zakázek a hospodaření s majetkem

Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném formátu.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 3.1.2014