Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2009

Žádost o poskytnutí Smlouvy o závazku veřejné služby v železniční dopravě uzavřené do roku 2019 s dopravcem České dráhy včetně příloh a dodatků

Žadateli byla poskytnuta kopie Smlouvy o závazku veřejné služby v železniční dopravě uzavřené s dopravcem České dráhy, a.s. do roku 2019 bez příloh. Žadateli nebyly poskytnuty přílohy smlouvy a bylo vydáno Rozhodnutí o neposkytnutí informace, neboť požadované informace vznikly bez použití veřejných prostředků, byly předány osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, a dále jsou požadované informace obchodním tajemstvím Českých drah, a.s. Žádné dodatky nebyly uzavřeny.


Ing. Zdeněk Navrkal, Odbor dopravy a silničního hospodářství, zadáno dne: 31.12.2009

Dotaz na možnost výměny stávajících oken za plastová na domě, který není kulturní památkou, ale nachází se v městské památkové zóně.

Všechny práce na objektech v památkově chráněném území bez rozdílu zda-li se jedná o kulturní památky nebo nikoliv podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, tzn., že ke všem pracím na nemovitosti musíte mít závazné stanovisko příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. K vydání závazného stanoviska si podávate žádost. Pokud byste vykonali jakékoliv úpravy na nemovitosti bez tohoto závazného stanoviska nebo podmínky vydaného závazného stanoviska porušíte, hrozí vám dle § 39 odst. 1 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb. pokuta až do výše 2 mil. Kč. Vámi uváděné město má již několik let dotační titul, kterým podporuje právě obnovu nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v městské památkové zóně.


Mgr. et Mgr. Jana Zadražilová, Odbor kultury a památkové péče, zadáno dne: 29.12.2009

Žádost o poskytnutí Smlouvy o závazku veřejné služby v regionální drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb kraje, uzavřené mezi krajem Vysočina a Českými dráhami, a.s. platné od roku 2010, a analýzy nákladů, nutných pro plnění předmětu zakázky zadané Českým drahám, a.s.

Žadateli byla poskytnuta kopie Smlouvy o závazku veřejné služby v regionální drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb kraje, uzavřené mezi krajem Vysočina a Českými dráhami, a.s., IČ 70994226, Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 00 platné od roku 2010. Analýza nákladů, nutných pro plnění předmětu zakázky zadané Českým drahám, a.s., nebyla žadateli poskytnuta a bylo vydáno Rozhodnutí o neposkytnutí informace, neboť požadovaná informace vznikla bez použití veřejných prostředků a byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, a dále je požadovaná informace obchodním tajemstvím Českých drah, a.s.


Ing. Zdeněk Navrkal, Odbor dopravy a silničního hospodářství, zadáno dne: 21.12.2009

Žádost o zaslání kopií rozhodnutí v řízeních týkajících se nájemních (služebních) bytů v národních kulturních památkách.

Za dobu existence Krajského úřadu kraje Vysočina, odbor kultury a památkové péče jako příslušný orgán státní památkové péče nevydával žádné rozhodnutí ani závazné stanovisko, které by se týkalo nájemních (služebních) bytů v národních kulturních památkách.


JUDr. Eva Herzánová, Odbor kultury a památkové péče, zadáno dne: 4.12.2009

Poskytnutí smlouvy o závazku veřejné služby v regionální drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb kraje, uzavřené mezi krajem Vysočina a Českými dráhami, a.s., IČ 70994226, Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 00, která je uzavřena na období deseti let.

Žadateli byla poskytnuta kopie smlouvy včetně dodatků smlouvy č. 1 až 11.


Ing. Zdeněk Navrkal, Odbor dopravy a silničního hospodářství, zadáno dne: 3.12.2009

Které akce prováděla nebo na kterých se spolupodílela na území kraje Vysočina v roce 2007 – 2009 firma MIKO spol. s r.o. Havlíčkův Brod, a to včetně jednotlivých vyplacených částek za akce.

Obchodní společnosti MIKO Havlíčkův Brod, spol. s r. o., IČ 60915081, se sídlem Havířská 1837, 580 01 Havlíčkův Brod, nebyla z veřejných prostředků kraje Vysočina vyplacena žádná finanční částka.


Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 19.11.2009

Žádost o poskytnutí několika informací k projektu „Dokaž že to dokážeš - staň se Okříšským univerzálem“ č. FV 037/223/09, realizovaného s finanční podporou z Fondu Vysočiny.

Žadateli byla poskytnuta elektronická kopie smlouvy o poskytnutí podpory a žádosti o poskytnutí podpory č. FV 037/223/09 žadatele a příjemce podpory SK Huhtamaki Okříšky, sídlem U Stadionu 7, Okříšky.


Ing. Vilibald Prokop, Odbor školství, mládeže a sportu, zadáno dne: 2.11.2009

Odpověď na dotaz ohledně fungování služby "Veřejné elektronické služby"

viz příloha

Příloha


Ing. Petr Pavlinec, Odbor informatiky, zadáno dne: 30.10.2009

poskytnutí dokumentu - oznámení přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu Policií České republiky

Žadateli byla zaslána kopie oznámení.


Pavla Kosová, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 30.10.2009

poskytnutí informace týkající se platnosti usnesení kontrolního výboru obce

viz příloha

Příloha


Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 21.9.2009

Poskytnutí informace o počtu lůžek ve všech domovech pro seniory v kraji Vysočina.

viz. příloha

Příloha


Bc. Roman Sýkora, Odbor sociálních věcí, zadáno dne: 17.9.2009

Poskytnutí kopií smluv uzavřených mezi Vysočinou a společností EPG, popř. výpovědi těchto smluv.

poskytnuta kopie požadované smlouvy a kopie výpovědi této smlouvy


Mgr. Lenka Hradecká, Odbor zdravotnictví, zadáno dne: 3.9.2009

materiály- RK-03-2009-45pr1, RK-03-2009-45pr2, RK-03-2009-45pr3, RK-03-2009-45pr4, RK-03-2009-45pr5

Žadateli byly poskytnuty materiály- RK-03-2009-45pr1, RK-03-2009-45pr2, RK-03-2009-45pr3, RK-03-2009-45pr4, RK-03-2009-45pr5


Mgr. Lenka Hradecká, Odbor zdravotnictví, zadáno dne: 26.8.2009

Poskytnutí informace týkající se souladu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) s Politikou územního rozvoje (PÚR) pro kapacitní komunikaci S8 schválenou v PÚR a předání veškeré korespondence vedené ve věci PÚR a ZÚR JMK

přílohy č. 1-3 průvodního dopisu

Příloha


Ing. Petr Průža, Odbor územního plánování a stavebního řádu, zadáno dne: 26.8.2009

Poskytnutí informací ve věci akce rekonstrukce silnice II/388 Bobrová – Zvole n. Pernštejnem.

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 18. 6. 2009 Vaši žádost o poskytnutí informací ve věci akce rekonstrukce silnice II/388 Bobrová – Zvole n. Pernštejnem. K bodu 1 a 2 žádosti zasíláme kopii „Souhrnné technické zprávy“ na akci II/388 Bobrová – Zvole. K bodu 3 – předpokládanému termínu realizace uvádíme, že o konkrétním termínu realizace bude rozhodnuto až po provedení majetkoprávní přípravy, která v současné době probíhá. Předpoklad realizace stavby je v letech 2011 – 2013. Příloha: Kopie „Souhrnné technické zprávy“

Příloha


Mgr. Hana Motlová, Odbor dopravy a silničního hospodářství, zadáno dne: 10.7.2009

Žádost o informaci, kolik pozemků pod krajskými komunikacemi je ve vlastnictví třetích osob

Přesnou informaci o výměře těchto pozemků není možné poskytnout, protože jí Krajský úřad kraje Vysočina nedisponuje. Podstatná část silnic II. a III. tříd není geometricky zaměřena, a proto není možné určit výměry pozemků, které tvoří silniční pozemky. Z kvalifikovaných odhadů a propočtů známých dat je možné pouze přibližně odhadovat podíl pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, které nejsou ve vlastnictví kraje Vysočina. Podíl může činit kolem 15-ti %, avšak chyba takového odhadu oproti skutečnosti může být významná. Odhadovaný podíl je tedy pouze údajem nezávazným, orientačním. Za období minulých 12-ti měsíců kraj Vysočina majetkoprávně vypořádal nebo jedná o vypořádání cca 0,5 mil. m2 pozemků.


Ing. Petr Kolář, Odbor majetkový, zadáno dne: 26.6.2009

Řešení umístění reklamního zařízení u silnice I/34 společnosti Český billboard

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství řeší tuto situaci v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme, že Vaše žádost neobsahovala IČ, adresu sídla a ani adresu pro doručovaní v souladu s § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, proto je tato informace zaslána na adresu sídla dle zjištění na internetu.


Ing. Hana Strnadová, Odbor dopravy a silničního hospodářství, zadáno dne: 26.6.2009

Žádost o poskytnutí kopie připomínek ředitelky Dětského domova, Senožaty 199 k inspekční zprávě České školní inspekce čj. ČŠI-51/09-11 a stanoviska ČŠI k nim

Poskytnuta kopie připomínek ředitelky Dětského domova, Senožaty 199 k inspekční zprávě České školní inspekce čj. ČŠI-51/09-11 a stanoviska ČŠI k nim, jako kopie přijaté krajem Vysočina dne 29. 4. 2009 pod čj. KUJI 31988/2009. Začerněny informace týkající se soukromí fyzických osob a jejich osobních údajů. Elektronická příloha.


Mgr. Vít Krčál, Odbor školství, mládeže a sportu, zadáno dne: 12.6.2009

Povolení umístění reklamního zařízení u silnice I. třídy č. E 551, které provozuje společnost Český billboard

Předmětné reklamní zařízení, které se nachází při silnici první třídy I/34 v k. ú. Onšovice u Dehtářů, nebylo povoleno naším silničním správním úřadem, tj. Krajským úřadem kraje Vysočina, odborem dopravy a silničního hospodářství. Upozorňujeme, že Vaše žádost neobsahovala IČ, adresu sídla a ani adresu pro doručovaní v souladu s § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, proto je tato informace zaslána na adresu sídla dle zjištění na internetu.


Iveta Hájková, Odbor dopravy a silničního hospodářství, zadáno dne: 22.5.2009

Žádost o poskytnutí smlouvy o závazku veřejné služby v regionální drážní osobní dopravě, která byla uzavřena mezi Olomouckým krajem a Českými dráhami a.s.

Vaši žádost o poskytnutí smlouvy o závazku veřejné služby v regionální drážní osobní dopravě, která byla uzavřena mezi Olomouckým krajem a Českými dráhami a.s., IČ 70994226, Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 00, odkládáme podle § 14 odst. 5, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, protože požadovaná smlouva Olomouckého kraje nenáleží do působnosti kraje Vysočina a nemáme ji k dispozici.


Mgr. Hana Motlová, Odbor dopravy a silničního hospodářství, zadáno dne: 19.5.2009

Žádost o poskytnutí kopie inspekční zprávy České školní inspekce v Dětském domově, Senožaty 199

Poskytnuta kopie inspekční zprávy čj. ČŠI-51/09-11 ze dne 11. 3. 2009, jako kopie přijaté krajem Vysočina dne 29. 4. 2009 pod čj. KUJI 31988/2009. Elektronická příloha.


Mgr. Vít Krčál, Odbor školství, mládeže a sportu, zadáno dne: 14.5.2009

Informace studentce pro potřeby zpracování diplomové práce na téma Analýza kulturní politiky ČR

Viz příloha

Příloha


Ivana Schallnerová, Odbor kultury a památkové péče, zadáno dne: 6.5.2009

informace studentce pro potřeby bakalářské práce "Služby sociální péče v České republice". Jedná se o informace o počtu míst v jednotlivých zařízeních sociálních služeb v kraji Vysočina.

Jedná se o informace o počtu míst, popř. počtu bytových jednotek, v zařízeních sociálních služeb v kraji Vysočina, a to v ústavech sociální péče, domovech pro seniory, domech s pečovatelskou službou, ostatních zařízeních sociální péče a dětských domovech. Studentce byly poskytnuty tyto informace.

Příloha


Erika Fojtlová, Odbor sociálních věcí, zadáno dne: 20.4.2009

Žádost o zaslání počtu odvolání směřovaných proti rozhodnutím a závazným stanoviskům prvoinstančních správních orgánů v agendě státní památkové péče, která byla vydána dle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona č. 20/1987 Sb. a celkový počet podaných odvolání v agendě státní památkové péče proti rozhodnutím prvoinst. správních orgánů, a to za období let 2003 - 2008.

viz příloha

Příloha


Ing. arch. Olga Čermáková, Odbor kultury a památkové péče, zadáno dne: 15.4.2009

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Správce silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina, tj, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, má uzavřenou smlouvu mimo jiné na zajištění odtahu nepojízdných vozidel s firmou PRETOL HB s.r.o., U Kasáren 1916, 580 01 Havlíčkův Brod. V měsíci únoru 2009 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace neobjednávala v oblasti Pístova žádný odtah nepojízdných vozidel.


Mgr. Hana Motlová, Odbor dopravy a silničního hospodářství, zadáno dne: 31.3.2009

kopie smlouvy o dílo mezi krajem Vysočina a zhotovitelem zakázky Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod (ev. č. zakázky 55/OM/2008)

Žadateli byla poskytnuta kopie požadované smlouvy.


Mgr. Karel Kotrba, MSc., Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 31.3.2009

Žádost o informace týkající se rozpočtu kraje, veřejných zakázek a organizací zřizovaných krajem

viz příloha

Příloha


Pavla Kosová, Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 20.3.2009

Žádost o informace týkající se veřejných zakázek

viz příloha

Příloha


Mgr. Jitka Tvrzová, Odbor majetkový, zadáno dne: 19.3.2009

Jaké zahraniční služební cesty má hejtman kraje Vysočina pan MUDr. Jiří Běhounek naplánovány na rok 2009?

V roce 2009 má hejtman kraje Vysočina naplánovány následující zahraniční cesty: zahraniční cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny (5. - 7. března 2009) - představení hejtmana, příprava společných projektů na rok 2009, prohlídka možných projektů realizace; zahraniční cesta do Bruselu (17. - 19. března 2009) - podnikatelská mise za účasti politické reprezentace kraje Vysočina. Přesné termíny dalších zahraničních cest hejtmana kraje Vysočina nejsou prozatím známy, budou však plánovány do partnerských regionů kraje Vysočina (Dolní Rakousko, region Champagne-Ardenne, Nitranský samosprávný kraj, autonomní region Friuli Venezia Giulia, Zakarpatská oblast Vysočiny), kde bude pracovní cesta spojena s prohloubením vzájemné spolupráce partnerských regionů.


Mgr. Miroslav Magrot, Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 12.3.2009

Žádost o sdělení počtu tříd, žáků, pracovníků a mzdových nákladů v ZŠ a MŠ v kraji.

pro obsáhlost informace uvedeno v příloze

Příloha


Mgr. Marie Doleželová, Odbor školství, mládeže a sportu, zadáno dne: 12.3.2009

žádost o informaci o počtu porodních asistentek registrovaných jako nestátní zdravotnické zařízení v kraji Vysočina

počet porodních asistentek registrovaných v kraji Vysočina jako NZZ- 7


Lenka Hradecká, Odbor zdravotnictví, zadáno dne: 10.3.2009

Žádost o sdělení počtu pedagogických pracovníků, kteří dostali ve školním roce 2005/06 odstupné.

Počet pedagogických pracovníků, kteří dostali ve školním roce 2005/2006 odstupné, není evidován. Z UIV lze získat pouze částku odstupné z P1-04 (Výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství): odstupné za r. 2005 - celkem za pedag. i nepedag. pracovníky v ZŠ v kraji Vysočina částka 1 130,550 tis. - celkem za pedag. i nepedag. pracovníky všech škol a škol. zařízení v kraji Vysočina částka 3 853,994 tis. -- odstupné za r. 2006 - celkem za pedag. i nepedag. pracovníky v ZŠ v kraji Vysočina částka 1 348,716 tis. - celkem za pedag. i nepedag. pracovníky všech škol a škol. zařízení v kraji Vysočina částka 3 150,200.


Mgr. Marie Doleželová, Odbor školství, mládeže a sportu, zadáno dne: 25.2.2009

Žádost o poskytnutí informace týkající se vyřizování peticí a stížností Krajským úřadem Vysočina za roky 2006, 2007 a 2008: 1) Kolik bylo v těchto letech evidováno petic a stížností. 2) Dělení subjektů, podávajících petice či stížnosti (za podání bylo od PO, FO, jednotlivce či skupiny). 3) Zda byly petice a stížnosti oprávněné, částečně oprávněné nebo neoprávněné. 4) Hlavní oblasti věcného zaměření petic a stížností. 5) Orgán, který se peticemi a stížnostmi zabývá.

ad 1) Zprávy vyhodnocující práci s peticemi a stížnostmi se za uplynulý a uzavřený rok projednávají na jednáních Rady kraje Vysočina (dále jen RK). za r. 2006: Materiál „Zpráva o vyhodnocení práce s peticemi a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 7/05 za rok 2006“ byl projednán na jednání RK č. 11/2007 a najdete ho na této adrese: http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_zapis_read&rada=11&rok=2007 pod bodem 19. Požadované údaje jsou v příloze č. 1 a 2 tohoto bodu jednání. za rok 2007: Materiál „Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 11/07 za rok 2007“ byl projednán na jednání RK č. 11/2008 a najdete ho na této adrese: http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_zapis_read&rada=11&rok=2008 pod bodem 17. Požadované údaje jsou v příloze č. 1 a 2 tohoto bodu jednání. za rok 2008: Materiál „Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 11/07 za rok 2008“ teprve bude projednán na jednání RK na některém z dubnových zasedání roku 2009. ad 2) K tomuto bodu Vám sdělujeme, že podání dle druhu podávajících subjektů statisticky nesledujeme. Lze pouze konstatovat, že petice a stížnosti podávají obecně všechny Vámi uváděné subjekty. ad 3) a ad 4) Vyhodnocení peticí a stížností dle hlediska důvodnosti a jejich věcného zaměření opět najdete na adresách uvedených ve výše uvedeném bodě ad 1). ad 5) Způsob vyřizování stížností je stanoven v Pravidlech Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností, jejichž k dnešnímu dni aktuální verzi (č. 11/07) najdete na této adrese: http://www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/pravidla_11-2007.pdf a způsob vyřizování peticí je stanoven v Pravidlech Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí, jejichž k dnešnímu dni aktuální verzi (č. 12/07) najdete na této adrese: http://www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/pravidla_12-2007.pdf .


Hana Richterová, Oddělení vnitřní kontroly, zadáno dne: 24.2.2009

Žádost o informace o počtu osob evidovaných v současné době jako žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu.

V současné době není evidován žádný žadatel o pěstounskou péči na přechodnou dobu.


Milada Bárková, Odbor sociálních věcí, zadáno dne: 18.2.2009

Může příspěvková organizace Dětský domov Senožaty podnikat? V případě, že [jí byla výjimka] udělena, též od kdy, na co a z jakého důvodu byla udělena, a od kdy je podnikání DD zdaňováno FÚ Humpolec.

Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců, vymezuje zřizovatel příspěvkové organizace v její zřizovací listině. Dětský domov, Senožaty 199 nemá ve zřizovací listině okruhy doplňkové činnosti vymezeny.


Mgr. Vít Krčál, Odbor školství, mládeže a sportu, zadáno dne: 3.2.2009

Žádost o poskytnutí písemnosti obce Šimanov doručené kraji Vysočina dne 12. 9. 2007 a evidované pod č.j. KUJI 61957/2007 a odpovědi kraje na něj evidované pod č.j. KUJI 75498/2007

viz příloha

Příloha


Pavla Kosová, Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 2.2.2009

informace týkající se kraje Vysočina

rozpočtované příjmy celkem za období roku 2008: 7 506 525 tis. Kč (rozpočet schválený), 8 695 687 tis. Kč (rozpočet upravený) rozpočtované výdaje celkem za období roku 2008: 7 313 345 tis. Kč (rozpočet schválený), 8 934 458 tis. Kč (rozpočet upravený) počet zaměstnanců kraje, z toho úředníků: počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu – 396, z toho úředníků – 382 (k datu 1. 1. 2009) počet zastupitelů: 45 členů počet obcí na území kraje: 704 (k 31. 12. 2008) počet příspěvkových organizací zřízených krajem: 139 (k 31. 12. 2008)


Mgr. Miroslav Magrot, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 23.1.2009

informace týkající se přípisu Krajského úřadu kraje Vysočina č. j. KUJI 82151/2008 ze dne 4. 12. 2008

Skutečnost, že krajský úřad byl věcně a místně příslušným nadřízeným orgánem k vyřízení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace Obcí Šimanov ze dne 9. 11. 2008, vyplývá z § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Povinný subjekt, tj. Obec Šimanov, obdržel zmiňovaný přípis krajského úřadu č. j. KUJI 82151/2008 ze dne 4. 12. 2008. Krajský úřad vždy splní oznamovací povinnost danou § 16a odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to nejen vůči žadateli, tak i vůči povinnému subjektu.


Mgr. Miroslav Magrot, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 7.1.2009