Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2008

Žádost o sdělení úvah vodoprávního úřadu, proč není možné ochránit měřičské body TBD jinak než zákazem vstupu na komunikaci vedoucí v koruně hráze. Je žádáno o podrobné zdůvodnění, proč vodoprávní úřad souhlasil s tímto řešením a proč toto řešení považuje jako jediné možné.

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství obdržel žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 11.12. 2008. Informace byla žadateli zaslána dne 22.12.2008.


Ing. Radka Straková, Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, zadáno dne: 23.12.2008

Wilson&Partners Jungmannova 34 110 00 Praha 1 - žádost o poskytnutí informace

Vážení, odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ODSH KÚ Vysočina) obdržel dne 5. 12. 2008 Váš dopis zn. CZ/CZ0171/0005 ze dne 4. 12. 2008, týkající se poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o smlouvách o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě uzavřené mezi krajem Vysočina a Českými dráhami, a.s. Protože z žádosti nebylo zřejmé o jakou smlouvu, respektive období se jedná, požádal ODSH KÚ Vysočina, dopisem čj. KUJI 86254/2008 ze dne 9.12.2008, o upřesnění žádosti podle § 14 odst.(5) písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla upřesněna dopisem zn. CZ/CZ0171/0005 ze dne 11.12.2008, který ODSH KÚ Vysočina obdržel dne 12.12.2008. Tímto dopisem bylo upřesněno, že se jedná o smlouvy o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě mezi krajem Vysočina a Českými dráhami, a.s. uzavřené v letech 2004-2008 se všemi dodatky a přílohami. S ohledem na výše uvedené vysvětlení jsou v přílohách poskytnuty kopie smluv o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě a jejich dodatků a příloh k zajištění dopravní obslužnosti území kraje Vysočina uzavřené s dopravcem České dráhy, a.s. Přílohy: 1. Smlouva 2004 2. Smlouva 2005 3. Dodatky č.1 a č. 2 smlouvy 2005 4. Smlouva 2006 5. Dodatky smlouvy č. 1 až č. 8 S pozdravem Ing. Ladislav Staněk vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Ing. Navrkal, ODSH, zadáno dne: 23.12.2008

žádost o poskytnutí informace - sdělení místa a termínu kde lze nahlédnout a pořídit kopie k zakázce "Profesní školení řidičů"

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací o předložení kompletní - úplné dokumentace, sdělení místa a termínů. kde lze nahlédnout a pořídit kopii k veřejné zakázce ze dne 5. 9. 2008 na "Profesní školení řidičů" Vám sděluji, že veškeré podklady jsou uloženy na Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, bude možné na základě předchozího telefonického dohodnutí termínu s ředitelem organizace panem Ing. Zdeňkem Vackem, tel. 567 117 159, případně s jeho technickým náměstkem panem Bc. Alešem Fučíkem tel.: 567 117 162. Požadované podklady Vám budou v souladu a rozsahu zákona 106/1999 Sb., poskytnuty. S pozdravem Ladislav Staněk vedoucí odboru dopravy a silninčího hospodářství


Ing. Ivana Ševecová, ODSH, zadáno dne: 23.12.2008

dotaz na možnost financování stavby lehké dřevěné rozhledny

Informace o dotacích najdete na internetových stránkách kraje Vysočina: http://www.kr-vysocina.cz/finance.asp?p1=7046


Mgr. et Mgr. Jana Zadražilová, odbor kultury a památkové péče, zadáno dne: 10.12.2008

Žádost o poskytnutí kopie zápisu z technickobezpečnostní prohlídky na hrázo přehrady Mostiště konané dne 21.10.2008 a sdělení, kteří pracovníci našeho úřadu se této prohlídky zúčastnili.

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství obdržel žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 24.11. 2008. Požadovaná kopie zápisu z výše uvedené prohlídky byla žadateli zaslána dne 3.12.2008 spolu se sdělením, kteří pracovníci se této prohlídky zúčastnili.


Ing. Radka Straková, Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, zadáno dne: 9.12.2008

dotaz na registraci nestátního zdravotnického zařízení

kopie rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení se všemi změnami


David Talpa, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, zadáno dne: 4.12.2008

Žádost o poskytnutí kopie občanů obce Větrný Jeníkov a Rantířov ve věci odvodnění podél komunikace II/131 v obci Šimanov

Vážená paní , dne 29. října 2008 byl Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina doručen Váš dopis, ve kterém v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádáte o poskytnutí kopie žádosti občanů obce Větrný Jeníkov a Rančnířov a o informace spojené s jednáním, které proběhlo dne 24. 10. 2008. Vážená paní, k Vašemu podání konstatuji, že dopisem vedeným pod č.j. KUJI 75660/2008 ze dne 29. října 2008 Vám byl zaslán v kopii dopis , včetně zápisů z jednání, která se uskutečnila dne 3. 9. 2008 a 24. 10. 2008 ve věci řešení odtokových poměrů podél silnice II/131 v obci Šimanov. Kopie obou zápisů Vám opětovně zasílám v příloze. K Vašemu požadavku o poskytnutí kopie žádosti občanů obce Větrný Jeníkov a Rančířov sděluji, že žádný z občanů obce Rančířov a obce Větrný Jeníkov žádost na Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina nezaslal. Žádost byla zaslána občany obce Rantířov a obce Šimanov, viz kopie žádosti, kterou Vám rovněž přikládám. S pozdravem Ing. Ladislav Staněk vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Ing. Ivana Ševecová, Odbor dopravy a silničního hospodářství, zadáno dne: 27.11.2008

žádost o řešení odvodnění podél komunikace II/131 v obci Šimanov

Vážená paní, dne 22. října 2008 mi byl doručen Váš dopis, ve kterém se na mne obracíte se žádostí ve věci řešení odtokových poměrů podél komunikace II/131 v obci Šimanov a zároveň, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím se na mne obracíte o sdělení informací uvedených pod body 1 – 7. K bodu 1) Na základě Zřizovací listiny je Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci v předmětu činnosti svěřená správa a údržba silnic ve vlastnictví kraje a výkon dalších činností vyplývajících z práv a povinností vlastníka stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Vaše podání ze dne 24. 8. 2008 bylo proto předáno Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci k vyřízení. K bodu 2) Důvodem nového jednání ve věci řešení odtokových poměrů podél silnice II/131 v obci Šimanov bylo předložení záznamu z jednání dne 3. 9. 2008 Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, na které nebyli žadatelé přizváni. K bodu 3) Viz body 1) a 2) K bodu 4) Žádné pokyny vydány nebyly, protože zřizovací listinou je Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, výše uvedená činnost svěřená k přímému výkonu. K bodu 5) Odbor dopravy byl informován Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Záznamem z jednání 3. 9. 2008 dne 22. 9. 2008 K bodu 6) Podnětem byl záznam z jednání 3. 9. 2008 zaslaný Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny K bodu 7) Z obce Větrný Jeníkov a Rančířov nepožaduje projednání odtokových poměrů nikdo. Z obce Šimanov paní Vlasta Palánová a Ing. Milan Palán, z obce Rantířov paní Milena Horáčková a Jiří Horáček. Všichni účastníci byli na jednání dne 24. 10. 2008 pozváni. S pozdravem Ing. Ladislav Staněk vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Ing. Ivana Ševecová, Odbor dopravy a silničního hospodářství, zadáno dne: 27.11.2008

Počty malotřídek (školy jen s 1. stupněm) a bežných tříd za okres Jihlava a kraj Vysočina.

viz příloha

Příloha


Mgr. Marie Doleželová, Odbor školství, mládeže a sportu, zadáno dne: 26.11.2008

Počet středních škol a počty jejich učitelů v okrese Žďár nad Sázavou.

viz příloha

Příloha


Mgr. Marie Doleželová, Odbor školství, mládeže a sportu, zadáno dne: 25.11.2008

Žádost o poskytnutí znaleckých posudků ke komplexu 12 bytových domů v Novém Městě na Moravě vč. příslušenství a pozemků zastavěných bytovými domy.

Na základě žádosti ve věci podkladového materiálu, byl dne 13.11.2008 odeslán dopis vč. datového nosiče s plným zněním znaleckých posudků týkajících se ocenění bytového fondu Nové Město na Moravě.


Petr Dvořák, OM, zadáno dne: 13.11.2008

Žádost o vydané stanovisko OŠMS ke kompetenci ředitele základní školy při přijímání ke vzdělávání v základní škole s přihlédnutím k požadavkům zřizovatele.

z důvodu ochrany osobních údajů je informace anonymizována; viz přílohu

Příloha


Krčál, OŠMS, zadáno dne: 4.11.2008

Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení

viz příloha

Příloha


Mgr. Marie Doleželová, Odbor školství, mládeže a sportu, zadáno dne: 29.10.2008

Informace, týkající se DSO Sdružení pro plynofikaci Budišovsko (zakladatelská smlouva, ručení členů DSO)

Byly poskytnuty nejprve informace o zakladatelské smlouvě a následně samotná zakladatelská smlouva Sdružení pro plynofikaci Budišovsko.


Marešová Miroslava, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 21.10.2008

informace týkající se přípravy krajského úřadu na členství v EU v letech 2000 – 2004

viz příloha

Příloha


Mgr. Miroslav Magrot, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 16.10.2008

Žádost o poskytnutí informací o cenových podmínkách smlouvy na realizaci veřejné zakázky na pevné a mobilní telefony pro kraj Vysočina jeho příspěvkové organizace

viz příloha

Příloha


Klára Mayerová, Odbor informatiky, zadáno dne: 14.10.2008

Počet mateřských, základních, středních škol a učilišť, počet jejich žáků, kapacita těchto typů škol, případně počet učitelů, kteří zde vyučují, v okrese Žďár nad Sázavou.

Informace lze vyhledat např. ve Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 - www.kr-vysocina.cz/skolství, dále na této stránce koncepce, analýzy přehledy a dále Výroční zpráva 2007 - jsou zde kapitoly předškolní vzdělávání, základní vzdělávání..... v tabulkách vždy na začátku těchto kapitol jsou uvedeny mimo jiné počty žáků a pracovníků - daly by se vytahat data za Žďár. Mnohem elegantnější způsob je přes www.uiv.cz, Ústav pro informace ve vzdělávání, kde čerpáme veškeré statistické info. Kapacita škol - lze najít v rejstříku škol - http://rejskol.msmt.cz/ nebo opět ve výroční zprávě v tabulce příloha č. 1 - opět jde o vypsání jednotlivých škol, opět tedy mravenčí práce.


Mgr. Marie Doleželová, Odbor školství, mládeže a sportu, zadáno dne: 14.10.2008

dotaz na závěry šetření Policie ČR ve věci hospodaření ÚSP Nové Syrovice

usnesení Okresního ředitelství Policie ČR

Příloha


Mgr. Lenka Hradecká, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, zadáno dne: 29.9.2008

Žádost o informace o používání a nákupu elektronických právních systémů používaných krajem Vysočina

viz příloha

Příloha


J. Krotký, Odbor informatiky, zadáno dne: 18.9.2008

stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina

V příloženém souboru jsou uvedeny požadované údaje ve struktuře - přehled dopravců 8/2007-8/2008 - vyplacené částky na úhradu prokazatelných ztrát z provozování veřejné osobní dopravy na základě smluv o závazku veřejné služby 8/2007-8/2008 - rozsah plnění 8/2007-8/2008 Níže uvádíme stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina zastupitelstvem kraje pro roky 2007 a 2008 Rok 2007 Usnesení 0576/09/2006/ZK Zastupitelstvo kraje stanoví rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2007: - ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 229 020 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,5 mil počtu ujetých km. Žákovské jízdné ve výši 23 000 tis. Kč; - ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 253 960 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,6 mil počtu ujetých vlkm. Žákovské jízdné ve výši 7 000 tis. Kč. Rok 2008 Usnesení 0507/07/2007/ZK Zastupitelstvo kraje stanoví rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2008: ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 239 070 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,8 mil počtu ujetých km. Žákovské jízdné ve výši 23 230 tis. Kč; ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 263 610 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,6 mil počtu ujetých vlkm. Žákovské jízdné ve výši 7 000 tis. Kč.


Ing. Navrkal, ODSH, zadáno dne: 28.8.2008

Informace k přezkoumání hospodaření obce Kadov za rok 2007

viz příloha

Příloha


Michal Ňachaj, odbor kontroly, zadáno dne: 19.8.2008

Využívání služeb soukromých bezpečnostních služeb krajem Vysočina

viz příloha

Příloha


Ing. Ivana Šmídová, oddělení hospodářské správy, zadáno dne: 14.7.2008

poskytnutí dokumentu – usnesení o odložení trestního stíhání veřejných činitelů obce Kadov

žadateli bylo zasláno usnesení o odložení trestního stíhání veřejných činitelů obce Kadov


Mgr. Miroslav Magrot, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 1.7.2008

Žádost o informace o veřejných zakázkách malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v období let 2005 až 2007 (viz příloha)

viz příloha

Příloha


Ing. Miroslav Březina, sekce pro službu veřejnosti, zadáno dne: 10.6.2008

Žádost o kontakty na osoby odpovědné za problematiku reklamy

Problematiku reklamy na Krajském úřadě kraje Vysočina řeší: JUDr. Eva Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, tel: 564 602 255, e-mail: sarapatkova.e@kr-vysocina.cz, Jiřina Zajíčková, úředník (odborný referent), tel: 564 602 184, e-mail: zajickova.j@kr-vysocina.cz, Ing. Jarmila Ryšková, úředník (odborný referent), tel: 564 602 184, e-mail: ryskova.j@kr-vysocina.cz, kontaktní adresa: Krajský úřad kraje Vysočina Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu Žižkova 57 587 33 Jihlava


Jarmila Ryšková, Ing., odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 10.6.2008

Náhrada škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Ad (i) Kraj Vysočina v rámci své působnosti nezaznamenal v období od 1. 1. 2007 do 30. 5. 2008 žádný případ poskytnutí náhrady škody způsobené krajem v důsledku vydání nezákonného rozhodnutí nebo provedení nesprávného úředního postupu v samostatné působnosti. Ad (ii) Kraj Vysočina v rámci své působnosti nezaznamenal v období od 1. 1. 2007 do 30. 5. 2008 žádný případ poskytnutí regresní úhrady škody státu, způsobené krajem v důsledku vydání nezákonného rozhodnutí nebo provedení nesprávného úředního postupu v přenesené působnosti. Ad (iii) Kraj Vysočina v rámci své působnosti nezaznamenal v období od 1. 1. 2007 do 30. 5. 2008 žádný případ poskytnutí regresní úhrady škody obcím, způsobené krajem v důsledku vydání nezákonného rozhodnutí nebo provedení nesprávného úředního postupu obcí v samostatné působnosti na základě nesprávného právního názoru kraje. Ad (iv) S ohledem na výše uvedené (i) až (iii) kraj Vysočina v období od 1. 1. 2007 do 30. 5. 2008 nezaznamenal ani žádný případ uplatnění nároku na regresní úhradu škody vůči úředníkům kraje či jiným zaměstnancům kraje.


Karel Kotrba, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 2.6.2008

Žádost o poskytnutí informace o množství komunikací, které jsou umístěny na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina s dosud nevyřešenými majetkoprávními vztahy.

viz příloha

Příloha


Eva Charvátová, odbor majetkový, zadáno dne: 14.5.2008

Žádost o poskytnutí informací k veřejné zakázce Zásady územního rozvoje kraje Vysočina

informace viz. příloha ke stažení: http://extranet.kr-vysocina.cz/download/odbor_uzemni/zasady_uz_rozvoje_106.rar


Ing. Petr Průža, OÚPSŘ, zadáno dne: 12.5.2008

Kolik činí odměna za výkon funkce členům zastupitelstva kraje?

Odměňování členů zastupitelstva kraje upravuje nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně v Příloze č. 2.

Příloha


Karel Kotrba, OSŘKŽÚ, zadáno dne: 29.4.2008

Kolik stála oprava elektroinstalace v dílnách Střední školy řemesel Třebíč na Žďárského ulici č. 183? (Z kontextu vyplývá, že ve školním roce 2006/2007.)

Ve školním roce 2006/2007 proběhly dvě opravy v dílnách ve Žďárského ulici č. 183. První financovala Střední škola řemesel, stála 47 947 Kč a provedena byla 28. 11. 2006, druhou financoval kraj Vysočina. Šlo o akci s názvem Oprava elektrické instalace učebny svařovny CO2. Práce proběhly o hlavních prázdninách roku 2007 a předání a revize jsou datovány 23. 8. 2007. Cena činila 562 804 Kč.


Krčál, OŠMS, zadáno dne: 23.4.2008

Žádost o následující informace: - počet a seznam kulturních památek na území kraje - jak se kraj Vysočina zasazuje o jejich ochranu, popřípadě, které památky byly v loňském roce 2007 zrekonstruovány - kolik finančních prostředků z rozpočtu kraje bylo na tyto opravy poskytnuto.

viz příloha

Příloha


Mgr. Jana Zadražilová, odbor kultury a památkové péče, zadáno dne: 25.2.2008