Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2007

Žádost o kopii vyjádření poskytnutého Krajským úřadem kraje Vysočina pro Kancelář VOP v rámci šetření podnětu občanů ve věci nepovolené skládky na pozemcích p.č. 20/1, 20/3, 1025/32, k.ú. Šimanov

informace poskytnuta v příloze přípisu KrÚ

Příloha


Mgr. Miroslav Magrot, sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 20.12.2007

Žádost o seznam dětských domovů v kraji Vysočina

viz přílohu

Příloha


Krčál, školství, mládeže a sportu, zadáno dne: 2.10.2007

Žádost o poskytnutí informací ke správnímu řízení ve věci stanovení ochranných pásem vodárenské nádrže Hubenov

Příloha


Ing. Jaroslava, , zadáno dne: 20.8.2007

proces schvalování krajského znaku

viz příloha

Příloha


Bc. Ivana Schallnerová, odbor kultury a památkové péče, zadáno dne: 20.8.2007

informace o závazných stanoviscích k lesním hospodářským plánům vydaným v letech 2002-2007

Příloha ke stažení (ZIP, 4 MB)


Ing. Padělková, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, zadáno dne: 16.8.2007

žádost o poskytnutí informací o demolici kaple sv. Anny v Jemnici

Příloha


Mgr. et Mgr. Jana Zadražilová, odbor kultury a památkové péče, zadáno dne: 31.7.2007

žádost o poskytnutí informací o studijních oborech zaměřených na cestovní ruch

byl zaslán výpis škol s obory týkajícími se cestovního ruchu - viz příloha

Příloha


Ing. Karel Ženíšek, odbor školství, mládeže a sportu, zadáno dne: 10.7.2007

informace k zajišťování ostrahy dodavatelskou firmou; žádost Club Security Praha

viz příloha

Příloha


Šmídová, OSŘKŽÚ, zadáno dne: 26.4.2007

poskytnutí souboru Bilance příjmů a výdajů na výkon státní správy za rok 2005 pro bakalářskou práci


Šmídová, OSŘKŽÚ, zadáno dne: 23.4.2007

pro účely bakalářské práce informace o struktuře, "pracovní náplni" jednotlivých odborů a oddělení,, výdaje na provoz krajského úřadu za rok 2005 a 2006

poskytnut organizační řád, čerpání rozpočtu a odkaz na WWW stránky pro podrobnější informace


Ivana Šmídová, OSŘ, zadáno dne: 19.3.2007

Žádost o poskytnutí informace - jednoduchého přehledu muzeí, galerií a pamětních míst (příp. hradů a zamků) v kraji Vysočina formou tabulky s kontakty na dané instituce

Bohužel jinou tabulku s kontakty nemáme, kromě té, kterou jste našla na webu KrÚ. Pokud budete chtít informace o kontaktech, budete si muset konkrétní subjekt otevřít.


Simona Konečná, odbor kultury a památkové péče, zadáno dne: 15.2.2007

Žádost o poskytnutí informace o rozsahu památkové ochrany varhan v kostele sv. Václava v Chlumu u Třebíče

Příloha


Mgr. Jana Zadražilová, odbor kultury a památkové péče, zadáno dne: 15.2.2007

Žádost o poskytnutí informace o rozsahu památkové ochrany varhan v kostele sv. Jana Křtitele v Jihlavě

Příloha


Mgr. Jana Zadražilová, odbor kultury a památkové péče, zadáno dne: 15.2.2007

Informace týkající se výkonu dozorové činnosti v oblasti regulované reklamy za rok 2006

Poskytnutí informací Krajský úřad kraje Vysočina, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu obdržel dne 5. 2. 2007 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této žádosti Vám sdělujeme následující: 1) Počet obdržených podnětů týkajících se možného porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“) – 13 2) Počet obdržených podnětů týkajících se porušení zákona o regulaci reklamy v oblasti doplňků stravy nebo kosmetických přípravků – 0 3) Počet shledaných správních deliktů týkajících se porušení zákona o regulaci reklamy – 1 4) Počet shledaných správních deliktů týkajících se porušení zákona o regulaci reklamy v oblasti doplňků stravy nebo kosmetických přípravků – 0 5) S ohledem na bod 2 požadovaná rozhodnutí Vám nezasíláme.


K. Kotrba, OSŘKŽÚ, zadáno dne: 9.2.2007

Žádost o zaslání kompletní a úplné dokumentace o průběhu výuky a výcviku, eventuálně další dokumentace, která byla předložena před zkouškou učitele.

Doklady o provedeném základním školení učitele, které požadujete, jsou uloženy u autoškoly, která žadatele ke zkoušce přihlásila. Tato autoškola má povinnost doklady vztahující se k evidenci výuky a výcviku ukládat.


Ing. M. Olšan, dopravy a silničního hospodářství, zadáno dne: 31.1.2007

poskytnutí informací týkajících se výhradně provozu školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy zřizovaných krajem Vysočina za školní rok 2004/2005, a to v následujícím rozsahu: 1. podíl mzdových výdajů na přímých neinvestičních výdajích (tzv. normativu) 2. celkové investiční výdaje 3. celkové průměrné výdaje na 1 dítě umístěné v těchto zařízeních.

1. podíl mzdových výdajů na přímých neinvestičních výdajích (tzv. normativu): 72,7 % 2. celkové investiční výdaje: 230 tis. Kč 3. celkové průměrné výdaje na 1 dítě umístěné v těchto zařízeních: 260.436,- Kč


Ing. Vlachová, OŠMS, zadáno dne: 26.1.2007

Žádost o poskytnutí informace ze kteých programů byly poskytnuty dotace do lesního hospodářství v letech 2002-2005 a v jaké výši

viz příloha

Příloha


Jitka Merunková, OLVHZ, zadáno dne: 25.1.2007

Žádost o poskytnutí informace o možnosti opravy drobných památek nezařazených do seznamu kulturních památek

Příloha


Mgr. Miroslav Magrot, odbor kultury a památkové péče, zadáno dne: 17.1.2007

Žádost o poskytnutí informace o splnění povinnosti uvedení povinných údajů neperiodické publikace podle zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích

Příloha


Mgr. Miroslav Magrot, odbor kultury a památkové péče, zadáno dne: 11.1.2007