Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2006

Žádost o poskytnutí informace, kterým fyzickým a právnickým osobám bylo v uplynulých pěti letech uděleno oprávnění k provozování stanice technické kontroly podle § 54 a § 55 zákona č. 56/2001 Sb.

viz příloha

Příloha


Ing. Jozef Hrnčiar, ODSH, zadáno dne: 21.12.2006

Kolik bylo v letech 2003--2005 stížností adresovaných proti ředitelce ISŠO Jihlava? Podala je jedna stěžovatelka?

21.02.03 St- 12/03 -- bezdůvodné udělení výtky, vyhrožování výpovědí -- nepřísluší 21.02.03 St- 13/03 -- nedemokratický přístup -- částečně oprávněná 02.05.03 St- 56/03 -- přihláška na kurz do Německa -- neoprávněná 07.05.03 St- 57/03 -- snížení osobního ohodnocení -- neoprávněná 12.05.03 St- 62/03 -- akceptace ředitelky k postupu vyučujícího -- nelze vyhodnotit 10.02.04 St- 28/03 -- nedodržení řádu ISŠO -- neoprávněná 10.02.04 St- 29/03 -- zanedbání koncepční práce -- neoprávněná 02.04.04 St- 61/04 -- zneužití výsledků anonymní ankety -- nelze vyhodnotit 08.04.04 St- 67/04 -- diskriminace a porušení ZP -- neoprávněná 15.05.04 St-107/04 -- nesouhlas s dofinancováním evropského projektu -- neoprávněná 29.05.04 St-122/04 -- uzavírání prac. smluv na dobu určitou -- neoprávněná 27.06.04 St-144/04 -- špatná práce s lidskými zdroji -- neoprávněná 01.07.04 St-153/04 -- různé -- neoprávněná 08.09.04 St-195/04 -- neřešení stížností -- neoprávněná 30.09.04 St-211/04 -- inzeráty na ÚP -- opakovaná, a tedy nešetřená 13.10.04 St-216/04 -- anketa -- neoprávněná 03.02.05 St- 22/05 -- odborná kvalifikace, donucení k odchodu ze školy, porušení zákonů 106/99 a 101/00 -- částečně oprávněná 19.06.05 St-119/05 -- nesouhlas s dofinancováním projektu -- neoprávněná 22.06.05 St-126/05 -- zájezdy do zahraničí -- neoprávněná Asi 85% těchto stížností je podepsáno nebo spolupodepsáno jednou toutéž stěžovatelkou.


Vít Krčál, OŠMS, zadáno dne: 14.12.2006

Žádost o poskytnutí "Studie optimalizace dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina".

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Zdeněk Navrkal, ODSH, zadáno dne: 14.12.2006

1. Vydává kraj Vysočina tištěné periodikum?<br> a dále pokud vydává:<br> 2. Jsou čísla přístupná na internetu? Pokud ano, na jaké webové adrese.<br> 3. Jaká je cena za jednotlivá čísla roku 2006, která byla již vydána. Jaké jsou předpokládané náklady u čísel, která budou teprve v roce 2006 realizována?<br> 4. Smlouva o vydávání tištěného periodika.

1. Ano, kraj Vysočina vydává tištěná periodika vycházející měsíčně, a to noviny Kraj Vysočina a Zpravodaj Krajského úřadu kraje Vysočina.
2. Ano, čísla jsou přístupná na internetové stránce www.kr-vysocina.cz: Noviny Kraj Vysočina, Zpravodaj.
3. Údaje o ceně za vydávání Zpravodaje: a) za jednotlivá čísla roku 2006 – leden: 33 425 Kč, únor: 29 934,50 Kč, březen: 22 695 Kč, duben: 21 996 Kč, květen: 35 716 Kč, červen: 29 906,50 Kč, červenec: 30 668 Kč, srpen: 36 704 Kč, září: 21 414,50 Kč, říjen: 22 231,50 Kč, listopad: 35 997 Kč b) předpokládané náklady do konce roku 2006 – prosinec: cca 33 000 Kč.
Údaje o ceně za vydávání novin Kraj Vysočina: a) za jednotlivá čísla roku 2006 – leden: 356 900 Kč, únor: 356 900 Kč, březen: 535 350 Kč, duben: 356 900 Kč, květen: 356 900 Kč, červen: 356 900 Kč, červenec: 342 624 Kč, srpen: 356 900 Kč, září: 356 900 Kč, říjen: 356 900 Kč, listopad: 356 900 Kč.
b) předpokládané hodnoty do konce roku 2006 – prosinec: 356 900 Kč.
4. Smlouvu na vydávání novin Kraj Vysočina a smlouvu na vydávání měsíčníku Zpravodaj přikládáme jako přílohu.

Příloha


Veronika Obdržálková, Odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 1.12.2006

Žádost o poskytnutí stanov dobrovolných svazků obcí: VODOVODY A KANALIZACE Třebíč, Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko, Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Svaz vodovodů Bohdalov.

Dobrý den, na základě Vašeho přípisu ze dne 6. 11. 2006 Vám v příloze zasíláme požadované informace. Příloha ke stažení (ZIP, 4 MB)


Miroslava Marešová, OSŘKŽÚ, zadáno dne: 15.11.2006

Žádost o poskytnutí plného znění smlouvy o závazku veřejné služby s drážními dopravci

Vážený pane, obdrželi jsme Vaši žádost podanou prostřednictvím e-podatelny o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vaše žádost je evidována pod č.j. KUJI70591/2006 ze dne 5. 10. 2006. Vyžádané informace jsou uvedeny v přílohách tohoto dopisu. Ing. Ladislav Staněk vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Příloha


Ing. Zdeněk Navrkal, ODSH, zadáno dne: 19.10.2006

Žádost o poskytnutí informací týkajících se základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina.

viz připojený soubor

Příloha


Ladislav Staněk, ODSH, zadáno dne: 20.9.2006

Informace související s vyřizováním stížností podaných pracovníky Krajské knihovny Vysočiny (zpráva odboru kultury a památkové péče, stanovisko odboru kontroly, odpověď hejtmana stěžovatelům)

Příloha


Michal Ňachaj, odbor kontroly, zadáno dne: 21.8.2006

Žádost o poskytnutí informace na existenci seznamu historických a zámeckých zahrad na Vysočině

Příloha


Mgr. Jana Zadražilová, odbor kultury a památkové péče, zadáno dne: 21.7.2006

seznam zrušených a sloučených škol a školských zařízení (všech zřizovatelů) ve školním roce 2005-2006 v kraji Vysočina

odkaz na internetové stránky kraje www.kr-vysocina.cz, v levé části Téma Školství - Adresář škol a školských zařízení


PaedDr. Zelený, OŠMS, zadáno dne: 11.7.2006

Žádost o poskytnutí informace o možnosti nároku na příspěvek na financování opravy fasády či střechy rodinného domu v MPZ Brtnice

Příloha


Mgr. Jana Zadražilová, odbor kultury a památkové péče, zadáno dne: 21.4.2006

projekt "Zlepšení podnikatelského prostředí SBS"

viz připojený soubor

Příloha


Ivana Šmídová, OSŘKŽÚ, zadáno dne: 10.4.2006