Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 5/2016

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2016 konaného dne 13. 9. 2016 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 42 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 13. 9. 2016;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2016
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva kraje, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: L. Brož, P. Hodáč.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Lukáš Vlček, Pavel Kalabus.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0378/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Lukáše Vlčka a Pavla Kalabuse ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2016.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o rezignaci P. Krčála na funkci člena zastupitelstva kraje ke dni 10. 9. 2016. Jeho náhradníkem za ČSSD se stal Michal Šmarda, kterého hejtman kraje požádal, aby složil slib člena zastupitelstva. Po složení slibu M. Šmardy hejtman konstatoval, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina má opět 45 členů.

Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů programu jednání:
128. Schválení Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 – 2021
129. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a Předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.“
130. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
131. Projektové záměry středních škol pro výzvy IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání a do celoživotního vzdělávání a návrh rozpočtového opatření
132. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
133. Rezignace člena zastupitelstva kraje, složení slibu nového člena zastupitelstva
Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2016
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2016
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení Výboru regionální rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina, Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina a Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
 5. Dotace Kraje Vysočina projektu česko-rakouská kniha o historii/didaktická učební pomůcka k výuce dějepisu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádosti města Počátky a městyse Batelov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
 7. FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2016 - návrh na poskytnutí dotací
 8. Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020
 9. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 10. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
 11. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa
 13. Spolek BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.
 14. Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina
 15. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
 16. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - akce Nemocnice Jihlava, p. o. - pořízení PET/CT
 17. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 19. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2016
 20. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - řešení sporné pohledávky
 21. Majetkoprávní příprava stavby III/01840 Ronov nad Sázavou - most ev. č. 01840-1
 22. Změny na majetku kraje při stavbě I/38 Havlíčkův Brod, jihovýchodní obchvat
 23. Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/405 Jihlava - Příseka
 24. Přijetí daru pozemku v k. ú. Nové Syrovice
 25. Změna usnesení 0406/05/2014/ZK
 26. Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov a k. ú. a obci Humpolec
 27. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/345, II/340, III/3455 Vilémov
 28. Smlouva o budoucí darovací smlouvě na převod silnice a pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
 29. Prodej pozemku v k. ú. Řípov a obci Třebíč
 30. Darování pozemků zastavěných chodníky městu Chotěboř
 31. Majetkoprávní příprava akce II/360 Oslavička - Rudíkov
 32. Majetkoprávní vypořádání - směna pozemků v k. ú. Ledeč nad Sázavou
 33. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, k. ú. Dolní Březinka, Mrzkovice a Leštinka u Světlé nad Sázavou
 34. Smlouva pro opravu mostu v rámci akce III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3
 35. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nová Říše
 36. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - 6. a 7. část - bezúplatné nabytí
 37. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah - vzájemné darování pozemků s městysem Nový Rychnov
 38. Darování pozemku v k. ú. Velké Meziříčí
 39. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Račerovice a obci Třebíč
 40. Darování pozemku v k. ú. Horní Bítovčice
 41. Darování pozemku v k. ú. a obci Těchobuz
 42. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě
 43. Darování pozemku v k. ú. Tis u Habrů
 44. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 45. Darování a nabytí pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
 46. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 47. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 48. Darování pozemků v k. ú. Velká Bíteš
 49. Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 50. Darování pozemků v k. ú. a obci Stonařov
 51. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Veselá u Sedletína a obci Sedletín
 52. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Čechtín
 53. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Zboží
 54. Majetkoprávní příprava stavby Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
 55. Uznání vlastnického práva - k. ú. Třebíč
 56. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
 57. Předání pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 58. Majetkoprávní příprava stavby III/4073 Rozseč - most ev. č. 4073-3
 59. Prodej pozemků v k. ú. Římov na Moravě
 60. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
 61. Majetkoprávní vypořádání stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3
 62. Předání majetku k hospodaření Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci
 63. Odůvodnění veřejné zakázky Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba - změna usnesení 0125/02/2016/ZK
 64. Odůvodnění veřejné zakázky zadávané v rámci projektu Řešení prostor pro SPŠ Třebíč
 65. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat a zrušení usnesení 0239/03/2016/ZK
 66. Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních na pozemky v k. ú. a obci Nové Veselí a v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu II/353 Nové Veselí - obchvat
 67. Majetkoprávní příprava stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
 68. Projektová příprava budovy Krajské knihovny Vysočiny - Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem Havlíčkův Brod
 69. Smlouvy v rámci akce III/36044 Křižanov - most ev. č. 36044-1
 70. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Golčův Jeníkov pro akci Transformace Domova Háj III.
 71. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Třešť pro projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
 72. Transformace Domova Háj III. - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Chotěboř
 73. Společný postup při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy
 74. Návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019
 75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016
 76. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Bezpečná cesta do školy
 77. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
 78. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
 79. Smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava
 80. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 82. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2016
 83. Návrh na vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
 84. Návrh na vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
 85. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt Konzervace dřeva z archeologických nálezů
 86. Poskytnutí dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 87. Partnerská dohoda v projektu RUMOBIL - Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
 88. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 89. Projekt MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
 90. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 15. 6. 2016
 91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016
 92. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro žáky a studenty se zdravotním postižením se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2016
 93. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
 94. Dodatek zřizovací listiny
 95. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 - Modernizace sokolovny Nové Veselí
 96. Poskytnutí dotace na organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016 v areálu Vysočina Arena - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 97. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016
 98. Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2017
 99. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci
 100. Projekt Centrum tradiční lidové kultury
 101. Informace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
 102. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2016
 103. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2016
 104. Odměna za archeologický nález - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 105. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2016
 106. Krajská knihovna Vysočiny - úpravy smluvních vztahů týkajících se zajištění funkce základní knihovny, a dále zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu
 107. Dodatek Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, návrh darovací smlouvy
 108. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
 109. Předběžný projektový záměr I-CULT do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
 110. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Edice Vysočiny 2016
 111. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2016
 112. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ a vyhlášení soutěže PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ 2016
 113. Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
 114. Záměr uzavřít smlouvu s vybraným koncesionářem v rámci koncesního řízení Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
 115. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2017
 116. FOND VYSOČINY: Odpady 2016 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 117. Projekt Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
 118. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 119. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2015 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 120. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 121. Zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13 pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
 122. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 123. FOND VYSOČINY - Úprava vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
 124. FOND VYSOČINY - Změna poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny pro rok 2016
 125. FOND VYSOČINY - grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II
 126. FOND VYSOČINY - grantový program Životní prostředí 2016
 127. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2016
 128. Schválení Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 – 2021
 129. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a Předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.“
 130. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
 131. Projektové záměry středních škol pro výzvy IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání a do celoživotního vzdělávání a návrh rozpočtového opatření
 132. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
 133. Rezignace člena zastupitelstva kraje
 134. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0379/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

133. Rezignace člena zastupitelstva kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít vědomí rezignaci člena zastupitelstva kraje a stanovit termín pro vznik nároku na odměnu novému členovi zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0380/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: Zastupitelstvo Kraje Vysočina
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-133.doc, ZK-05-2016-133, př. 1, ZK-05-2016-133, př. 2

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2016
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 20/2016 až 26/2016 a sdělil bližší podrobnosti k návrhu vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2016.
J. Fischerová požádala o upřesnění níže uvedených materiálů:
 • Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů (RK-24-2016-23);
 • Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů (RK-26-2016-71);
 • Propagace zdravého životního stylu dětí a mládeže (RK-26-2016-90).
V. Kaňkovský informoval přítomné zastupitele kraje o žádosti vedení Křižanova o vyhlášení krizového stavu v souvislosti se znečištěním životního prostředí na území městyse Křižanov a požádal o sdělení, jakým způsobem bude orgány kraje tato záležitost řešena.
F. Bradáč, J. Slámečka, R. Necid vyjádřili svůj postoj k problematice znečištění životního prostředí v Křižanově.
K záležitosti Křižanov vystoupili Radomíra Schmidová, zástupkyně starostky městyse Křižanov, MUDr. Jan Říha, ředitel Krajské hygienické stanice kraje Vysočina.
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, sdělil, že informace, včetně dokumentů, týkající se postupu kraje při řešení záležitosti městyse Křižanov, jsou k dispozici na adrese www.kr-vysocina.cz/kontaminacekrizanov.
M Houška se zajímal o doplňující informace k čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina (RK-23-2016-40). Dále požádal o zaslání zpráv k jednotlivým záměrům Projektové kanceláře Kraje Vysočina a poskytnutí bližších informací k materiálu Ekonomická analýza současného stavu zemědělské prvovýroby v Kraji Vysočina (RK-21-2016-54).
O. Benc vznesl dotazy týkající se materiálů:
 • ERP systém – informace o dalším rozvoji (RK-25-2016-02);
 • Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace na START FILM FEST Bystřice nad Pernštejnem (RK-23-2016-10).
K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Fialová, V. Novotný, Z. Chlád, M. Kružíková.
J. Běhounek přislíbil zaslání požadovaných písemných podkladů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0381/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2016 dle materiálu ZK-05-2016-02, př. 1;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2016-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-02.doc, ZK-05-2016-02, př. 1, ZK-05-2016-02, př. 2, ZK-05-2016-02, př. 3, ZK-05-2016-02, př. 4, ZK-05-2016-02, př. 5, ZK-05-2016-02, př. 6, ZK-05-2016-02, př. 7, ZK-05-2016-02, př. 8, ZK-05-2016-02, př. 9

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informaci o činnosti o krajského úřadu za příslušné období a otevřel rozpravu. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0382/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 13. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-03.doc, ZK-05-2016-03, př. 1, ZK-05-2016-03, př. 2, ZK-05-2016-03, př. 3

04. Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení Výboru regionální rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina, Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina a Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh zrušit níže uvedené výbory a odvolat předsedy a členy těchto výborů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0383/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
odvolává
předsedy, místopředsedy a členy:
  • výboru finančního;
  • výboru kontrolního;
  • výboru regionálního rozvoje;
  • výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost;
  • výboru legislativního;
  • výboru pro udělování medailí,
s účinností k 8. 10. 2016;
ruší
  • výbor regionálního rozvoje;
  • výbor legislativní;
  • výbor pro udělování medailí,
s účinností k 8. 10. 2016.
odpovědnost: OSH
termín: 8. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-04.doc

05. Dotace Kraje Vysočina projektu česko-rakouská kniha o historii/didaktická učební pomůcka k výuce dějepisu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0384/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., se sídlem Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8, IČO 67985921 ve výši 340 000 Kč na realizaci projektu česko-rakouské knihy o historii/didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu za podmínek dle materiálu ZK-05-2016-05, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-05, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 1. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-05.doc, ZK-05-2016-05, př. 1, ZK-05-2016-05, př. 2, ZK-05-2016-05, př. 3

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádosti města Počátky a městyse Batelov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o dotacích na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0385/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Městu Počátky, IČO 00248843 ve výši 500 000 Kč a Městysu Batelov, IČO 00285595 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-05-2016-06, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2016-06, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31.12.2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-06.doc, ZK-05-2016-06, př. 1, ZK-05-2016-06, př. 2, ZK-05-2016-06, př. 3, ZK-05-2016-06, př. 4

07. FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2016 - návrh na poskytnutí dotací
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prevence kriminality 2016 žadatelům na projekt. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0386/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2016 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2016-07, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2016 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2016-07, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekty v rámci grantového programu Prevence kriminality 2016 dle materiálu ZK-05-2016-07, př. 5.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-07.doc, ZK-05-2016-07, př. 1, ZK-05-2016-07, př. 2, ZK-05-2016-07, př. 3, ZK-05-2016-07, př. 4, ZK-05-2016-07, př. 5

08. Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020
J. Běhounek sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu schválit Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0387/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Bezpečnostní analýzu Kraje Vysočina 2016 dle materiálu ZK-05-2016-08, př. 1;
vyhrazuje si
podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 • schvalovat Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020 včetně jejích změn;
 • vyhlašovat krajské programy prevence kriminality ve smyslu cílů a priorit stanovených Koncepcí prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020 včetně jejich změn;
schvaluje
Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020 dle materiálu ZK-05-2016-08, př. 2.
odpovědnost: OSH, OI, OSV, OŠMS
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-08.doc, ZK-05-2016-08, př. 1, ZK-05-2016-08, př. 1a, ZK-05-2016-08, př. 2

09. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0388/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 3 833 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-05-2016-09, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2016-09, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 3 833 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 833 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-09.doc, ZK-05-2016-09, př. 1, ZK-05-2016-09, př. 2

10. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovanými změnami předložených Zásad a doporučil je ke schválení.
D. Oulehla sdělil doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0389/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-05-2016-10, př. 1;
 • Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-05-2016-10, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-10.doc, ZK-05-2016-10, př. 1, ZK-05-2016-10, př. 2

11. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dodatky k veřejnoprávním Smlouvám o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0390/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky k veřejnoprávním Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2016-11, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-11.doc, ZK-05-2016-11, př. 1, ZK-05-2016-11, př. 2

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa
J. Běhounek sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0391/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 900 000 Kč dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-05-2016-12, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223  Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-12.doc, ZK-05-2016-12, př. 1, ZK-05-2016-12, př. 2, ZK-05-2016-12, př. 3

13. Spolek BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu založit novou organizaci s názvem Spolek BISON. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0392/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • založit Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s. (zkráceně BISON, z. s.);
 • schválit stanovy Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s., zkráceně BISON, z. s. dle materiálu ZK-05-2016-13, př. 2;
 • jmenovat delegáty Členské schůze za Kraj Vysočina dle materiálu ZK-05-2016-13, př. 3;
 • jmenovat členy Kontrolní komise za Kraj Vysočina dle materiálu ZK-05-2016-13, př. 3;
ukládá
odboru informatiky plnit úkoly zakladatelského odboru k nově vzniklé právnické osobě.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-13.doc, ZK-05-2016-13, př. 1, ZK-05-2016-13, př. 2, ZK-05-2016-13, př. 3

14. Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit odůvodnění účelnosti shora uvedené veřejné zakázky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0393/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina“ dle materiálu ZK-05-2016-14, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-14.doc, ZK-05-2016-14, př. 1

15. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
J. Běhounek sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu souhlasit s realizací plánovaného projektu „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0394/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
souhlas s realizací plánovaného projektu „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ dle materiálu ZK-05-2016-15, př. 2;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši max. 45 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu, a to za předpokladu, že bude projekt řídícím orgánem IROP schválen;
 • závazek Kraje Vysočina týkající se spolufinancování schváleného projektu „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor analýz a podpory řízení, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-15.doc, ZK-05-2016-15, př. 1, ZK-05-2016-15, př. 2

16. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - akce Nemocnice Jihlava, p. o. - pořízení PET/CT
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví.
M. Plodík tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0395/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 11 470 800 Kč při současném zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11 470 800 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 11 470 800 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na zajištění povinné spoluúčasti ve výši 20 % v rámci investičních nákladů akce „Nemocnice Jihlava, p. o. – pořízení PET/CT“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-16.doc, ZK-05-2016-16, př. 1, ZK-05-2016-16, př. 2

17. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví.
M. Plodík tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0396/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací první etapy projektu „Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče“ dle materiálu ZK-05-2016-17, př. 3;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši 44 338 030 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2016 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 44 338 030 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na předfinancování první etapy projektu „Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče“;
 • finanční závazek kraje poskytnout investiční příspěvek ve výši 11 855 580 Kč na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu za předpokladu, že bude žádost o podporu z IROP schválena a poskytnutá zápůjčka ve stejné výši vrácena na účet kraje.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-17.doc, ZK-05-2016-17, př. 1, ZK-05-2016-17, př. 2, ZK-05-2016-17, př. 3

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.
M. Plodík tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0397/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 000 Kč při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 5 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 5 000 000 Kč za účelem částečné úhrady zvýšených mzdových nákladů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-18.doc, ZK-05-2016-18, př. 1

19. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2016
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu kraje za období leden – červenec 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0398/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2016 dle materiálu ZK-05-2016-19, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 15. září 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-19.doc, ZK-05-2016-19, př. 1

20. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - řešení sporné pohledávky
V. Novotný sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0399/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu ZK-05-2016-20;
schvaluje
řešení navržené společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group v materiálu ZK-05-2016-20, př. 2;
rozhoduje
upustit od vymáhání pohledávky ve výši 3 041 000,- Kč, přičemž nevymáhání pohledávky ve výši 3 041 000,- Kč za společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je poskytováno jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, po splnění závazku uvedeného v materiálu ZK-05-2016-20, př. 2.
odpovědnost: OM
termín: 15. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-20.doc, ZK-05-2016-20, př. 1, ZK-05-2016-20, př. 1a, ZK-05-2016-20, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 21 – 72 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

21. Majetkoprávní příprava stavby III/01840 Ronov nad Sázavou - most ev. č. 01840-1
Usnesení 0400/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít s vlastníkem vedeným v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v zastupitelstvu kraje smlouvu o budoucí kupní smlouvě na části pozemků v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu ZK-05-2016-21, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-21.doc, ZK-05-2016-21, př. 1, ZK-05-2016-21, př. 2, ZK-05-2016-21, př. 3

22. Změny na majetku kraje při stavbě I/38 Havlíčkův Brod, jihovýchodní obchvat
Usnesení 0401/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby I/38 Havlíčkův Brod, jihovýchodní obchvat dle materiálu ZK-05-2016-22, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-22.doc, ZK-05-2016-22, př. 1, ZK-05-2016-22, př. 2

23. Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/405 Jihlava - Příseka
Usnesení 0402/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně pozemek par. č. 2007/5 ostatní plocha, silnice o výměře 2 172 m2 v katastrálním území Příseka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice, za cenu stanovenou dohodou ve výši 8 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-23.doc, ZK-05-2016-23, př. 1, ZK-05-2016-23, př. 1a

24. Přijetí daru pozemku v k. ú. Nové Syrovice
Usnesení 0403/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 93/5 – ost. plocha, zeleň o výměře 320 m2 oddělený GP č. 586-14/2016 z pozemku par. č. 93/5 v k. ú. Nové Syrovice z vlastnictví obce Nové Syrovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 7 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-24, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-24.doc, ZK-05-2016-24, př. 1, ZK-05-2016-24, př. 2

25. Změna usnesení 0406/05/2014/ZK
Usnesení 0404/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0406/05/2014/ZK ze dne 9. 9. 2014 tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2014-42, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 331 150 Kč, uhradit Státnímu statku Jeneč, státnímu podniku v likvidaci, částku za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 4 000 Kč a uhradit daň z nabytí nemovitostí“
se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2014-42, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 314 560 Kč, uhradit Státnímu statku Jeneč, státnímu podniku v likvidaci, částku za vyhotovení znaleckého posudku včetně DPH ve výši 1 452 Kč a kolek ve výši 1000 Kč.“
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-25.doc, ZK-05-2016-26, př. 1, ZK-05-2016-26, př. 2

26. Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov a k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0405/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-26.doc, ZK-05-2016-26, př. 1, ZK-05-2016-26, př. 2

27. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/345, II/340, III/3455 Vilémov
Usnesení 0406/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem část pozemku par. č. 610/1 nově označenou dle geometrického plánu č. 176-1193/2016 jako par. č. 610/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Klášter u Vilémova z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov;
schvaluje
dodatek č. 1456 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-27.doc, ZK-05-2016-27, př. 1, ZK-05-2016-27, př. 2, ZK-05-2016-27, př. 3

28. Smlouva o budoucí darovací smlouvě na převod silnice a pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
V souvislosti s projednávaným materiálem T. Kučera oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Usnesení 0407/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/3791a;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/3791a včetně všech součástí a příslušenství a pozemků par. č. 128, ostatní plocha silnice o výměře 846 m2, par. č. 3007/13, ostatní plocha silnice o výměře 1 716 m2 a par. č. 3011/33 ostatní plocha silnice o výměře 1 444 m2 v k. ú. Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství touto silnicí zastavěných dle materiálu ZK-05-2016-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-28.doc, ZK-05-2016-28, př. 1, ZK-05-2016-28, př. 2, ZK-05-2016-28, př. 3

29. Prodej pozemku v k. ú. Řípov a obci Třebíč
Usnesení 0408/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-29.doc, ZK-05-2016-29, př. 1, ZK-05-2016-29, př. 2, ZK-05-2016-29, př. 3

30. Darování pozemků zastavěných chodníky městu Chotěboř
Usnesení 0409/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky v k. ú. Střížov u Chotěboře, Příjemky, Počátky u Chotěboře, Bílek a Chotěboř, vše v obci Chotěboř, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2016-30, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
schvaluje
dodatek č. 1468 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-30, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-30.doc, ZK-05-2016-30, př. 1, ZK-05-2016-30, př. 2, ZK-05-2016-30, př. 2a, ZK-05-2016-30, př. 2b, ZK-05-2016-30, př. 2c, ZK-05-2016-30, př. 2d, ZK-05-2016-30, př. 3

31. Majetkoprávní příprava akce II/360 Oslavička - Rudíkov
Usnesení 0410/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-05-2016-31, př. 1 od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/360 Oslavička – Rudíkov“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-31.doc, ZK-05-2016-31, př. 1, ZK-05-2016-31, př. 2, ZK-05-2016-31, př. 2a, ZK-05-2016-31, př. 2b, ZK-05-2016-31, př. 2c

32. Majetkoprávní vypořádání - směna pozemků v k. ú. Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0411/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít směnnou smlouvu mezi Krajem Vysočina a firmou Galatek a. s., Na Pláckách 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 252 86 706, jejímž obsahem bude směna pozemku dle GP č. 2312-309/2016 par. č. 1229/8 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 73 m2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemky par. č. 1229/9 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 41 m2 a par. č. 1229/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 32 m2 ve vlastnictví firmy Galatek a. s., Na Pláckách 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 252 86 706;
schvaluje
dodatek č. 1469 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-32.doc, ZK-05-2016-32, př. 1, ZK-05-2016-32, př. 1a, ZK-05-2016-32, př. 1b, ZK-05-2016-32, př. 2

33. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, k. ú. Dolní Březinka, Mrzkovice a Leštinka u Světlé nad Sázavou
Usnesení 0412/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ 002 68 321, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2016-33, př. 1, v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou a Mrzkovice;
 • nabýt darem pozemky z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2016-33, př. 2, v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou, Dolní Březinka a Mrzkovice;
schvaluje
 • dodatek č. 1470 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-33, př. 4;
 • dodatek č. 1471 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-33, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-33.doc, ZK-05-2016-33, př. 1, ZK-05-2016-33, př. 2, ZK-05-2016-33, př. 3, ZK-05-2016-33, př. 3a, ZK-05-2016-33, př. 3b, ZK-05-2016-33, př. 3c, ZK-05-2016-33, př. 3d, ZK-05-2016-33, př. 4, ZK-05-2016-33, př. 5

34. Smlouva pro opravu mostu v rámci akce III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3
Usnesení 0413/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít s Českou republikou – Lesy ČR, s.p., na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle materiálu ZK-05-2016-34, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-34.doc, ZK-05-2016-34, př. 1, ZK-05-2016-34, př. 2

35. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nová Říše
Usnesení 0414/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2016-35, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nová Říše;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-05-2016-35, př. 2 z vlastnictví městyse Nová Říše do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1472 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2016-35, př. 3;
 • dodatek č. 1473 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2016-35, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-35.doc, ZK-05-2016-35, př. 1, ZK-05-2016-35, př. 2, ZK-05-2016-35, př. 3, ZK-05-2016-35, př. 4, ZK-05-2016-35, př. 5

36. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - 6. a 7. část - bezúplatné nabytí
Usnesení 0415/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemek par. č. 1197/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2 v k. ú. Řehořov a obci Kamenice z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy o bezúplatném převodu pozemku dle materiálu ZK-05-2016-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-36.doc, ZK-05-2016-36, př. 1, ZK-05-2016-36, př. 2

37. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah - vzájemné darování pozemků s městysem Nový Rychnov
Usnesení 0416/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 2165/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 290 m2 a par. č. 2165/9 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nový Rychnov;
 • nabýt darem pozemky par. č. 94/11 – ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 a par. č. 2154/32 – ostatní plocha, silnice o výměře 591 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov z vlastnictví městyse Nový Rychnov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1474 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2016-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-37.doc, ZK-05-2016-37, př. 1, ZK-05-2016-37, př. 2

38. Darování pozemku v k. ú. Velké Meziříčí
Usnesení 0417/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 703/1 ostatní plocha o výměře 3139 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Velké Meziříčí, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí, dle materiálu ZK-05-2016-38, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-38.doc, ZK-05-2016-38, př. 1, ZK-05-2016-38, př. 2, ZK-05-2016-38, př. 3

39. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Račerovice a obci Třebíč
Usnesení 0418/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-39.doc, ZK-05-2016-39, př. 1, ZK-05-2016-39, př. 2

40. Darování pozemku v k. ú. Horní Bítovčice
Usnesení 0419/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 756/11 – ost. plocha, ost. komunikace silnice o výměře 217 m2 v k. ú. Horní Bítovčice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bítovčice;
schvaluje
dodatek č. 1475 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-05-2016-40, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-40.doc, ZK-05-2016-40, př. 1, ZK-05-2016-40, př. 2

41. Darování pozemku v k. ú. a obci Těchobuz
Usnesení 0420/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl „a“ o výměře 114 m2 oddělený GP č. 212-524/2015 z pozemku par. č. 936/1 v k. ú. a obci Těchobuz z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Těchobuz;
schvaluje
dodatek č. 1476 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2016-41, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-41.doc, ZK-05-2016-41, př. 1, ZK-05-2016-41, př. 2

42. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě
Usnesení 0421/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Zubří smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže po realizaci stavby „Chodník u silnice III/36039 - obec Zubří“ darovat do vlastnictví obce Zubří část pozemku par. č. 94/1 zastavěného chodníkem a obec Zubří se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-42.doc, ZK-05-2016-42, př. 1

43. Darování pozemku v k. ú. Tis u Habrů
Usnesení 0422/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1998/6 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 oddělený GP č. 320-58/2016 z pozemku par. č. 1998/3 v k. ú. Tis u Habrů, obec Tis z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Tis;
schvaluje
dodatek č. 1477 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-05-2016-43, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-43.doc, ZK-05-2016-43, př. 1, ZK-05-2016-43, př. 2

44. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0423/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 5999/235 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina.
schvaluje
Dodatek č. 22 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2016-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-44.doc, ZK-05-2016-44, př. 1, ZK-05-2016-44, př. 2

45. Darování a nabytí pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
Usnesení 0424/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OM
termín: 31. prosince 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-45.doc, ZK-05-2016-45, př. 1, ZK-05-2016-45, př. 2, ZK-05-2016-45, př. 3, ZK-05-2016-45, př. 4

46. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0425/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-46.doc, ZK-05-2016-46, př. 1, ZK-05-2016-46, př. 2, ZK-05-2016-46, př. 3

47. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0426/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. par. č. 1954/11 – ost. plocha, sportoviště o výměře 772 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 24 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci dle materiálu ZK-05-2016-47, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. prosince 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-47.doc, ZK-05-2016-47, př. 1, ZK-05-2016-47, př. 2

48. Darování pozemků v k. ú. Velká Bíteš
V souvislosti s projednávaným materiálem T. Kučera oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Usnesení 0427/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 3005/20 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 326 m2, par. č. 3005/21 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 583 m2, par. č. 3005/23 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 443 m2, par. č. 3005/25 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře104 m2, par. č. 3005/19 – ost. plocha, zeleň o výměře 359 m2, par. č. 3005/22 – ost. plocha, zeleň o výměře 404  m2, par. č. 3005/24 – ost. plocha, zeleň o výměře 306 m2, par. č. 3005/26 – ost. plocha, zeleň o výměře 9 m2, par. č. 3005/27 – ost. plocha, zeleň o výměře 10 m2 oddělených GP č. 2189-130/2015 z pozemku par. č. 3005/17 v k. ú. Velká Bíteš z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš;
schvaluje
dodatek č. 1481 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2016-48, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-48.doc, ZK-05-2016-48, př. 1, ZK-05-2016-48, př. 2

49. Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0428/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1482 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2016-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-49.doc, ZK-05-2016-49, př. 1

50. Darování pozemků v k. ú. a obci Stonařov
Usnesení 0429/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1219/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2, par. č. 1219/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 a par. č. 1219/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 oddělené geometrickým plánem č. 682-16/2016 z pozemku par. č. 1219/1 v k. ú. a obci Stonařov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Stonařov;
schvaluje
Dodatek 1483 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2016-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-50.doc, ZK-05-2016-50, př. 1, ZK-05-2016-50, př. 2, ZK-05-2016-50, př. 2a

51. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Veselá u Sedletína a obci Sedletín
Usnesení 0430/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle GP č. 111-65-2015: par. č. 739/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2, par. č. 739/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2 a par. č. 739/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2 v k.ú. Veselá u Sedletína z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sedletín;
 • nabýt darem pozemek dle GP č. 111-65-2015:  par. č. par. č. 13/20 ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2 v k.ú. Veselá u Sedletína z vlastnictví obce Sedletín do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
Dodatky č. 1484 a 1485 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny příspěvkové organizace dle materiálů ZK-05-2016-51, př. 1, ZK-05-2016-51, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-51.doc, ZK-05-2016-51, př. 1, ZK-05-2016-51, př. 2, ZK-05-2016-51, př. 3, ZK-05-2016-51, př. 3a, ZK-05-2016-51, př. 3b

52. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Čechtín
Usnesení 0431/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v k.ú. a obci Čechtín dle materiálu ZK-05-2016-52, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Čechtín;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Čechtín dle materiálu ZK-05-2016-52, př. 1 z vlastnictví obce Čechtín do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
Dodatky č. 1486 a č. 1487 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálů ZK-05-2016-52, př. 3, ZK-05-2016-52, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-52.doc, ZK-05-2016-52, př. 1, ZK-05-2016-52, př. 2, ZK-05-2016-52, př. 3, ZK-05-2016-52, př. 4, ZK-05-2016-52, př. 5, ZK-05-2016-52, př. 5a

53. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Zboží
Usnesení 0432/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemek par. č. 42/3 o výměře 812 m2, zahrada v k. ú. Zboží a obci Habry z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, za kupní cenu 89 288 Kč do vlastnictví Kraje Vysočina, za podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-05-2016-53, př. 3 s tím, že Kraj Vysočina uhradí náklady spojené s oceněním pozemku ve výši 2 700 Kč;
schvaluje
Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-53, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-53.doc, ZK-05-2016-53, př. 1, ZK-05-2016-53, př. 2, ZK-05-2016-53, př. 3, ZK-05-2016-53, př. 4

54. Majetkoprávní příprava stavby Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
Usnesení 0433/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího a statutárním městem Jihlava, na straně budoucího prodávajícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na části pozemků par. č. 1040/18 a par. č. 1040/3 v k. ú. Horní Kosov a dále na části pozemku par. č. 4380/55 v k. ú. Jihlava, dotčené stavbou „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-54.doc, ZK-05-2016-54, př. 1

55. Uznání vlastnického práva - k. ú. Třebíč
Usnesení 0434/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uznat formou souhlasného prohlášení vlastnické právo společnosti S.O.K. stavební, s.r.o, Hrotovická – Průmyslová zóna 126, 674 01 Střítež, IČO: 255 48 484 k pozemku par. č. 2671 – ost. plocha, silnice o výměře 1 278 m2 v k. ú. Třebíč;
schvaluje
dodatek č. 1488 Zřizovací listiny Krajské správy a držby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2016-55, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-55.doc, ZK-05-2016-55, př. 1, ZK-05-2016-55, př. 2

56. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 0435/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-56.doc, ZK-05-2016-56, př. 1, ZK-05-2016-56, př. 2, ZK-05-2016-56, př. 2a, ZK-05-2016-56, př. 3

57. Předání pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0436/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1490 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-57, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-57.doc, ZK-05-2016-57, př. 1, ZK-05-2016-57, př. 2

58. Majetkoprávní příprava stavby III/4073 Rozseč - most ev. č. 4073-3
Usnesení 0437/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi obcí Rozseč se sídlem Rozseč 94, IČ 004 88 640 na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku v rozsahu dle materiálu ZK-05-2016-58, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-58.doc, ZK-05-2016-58, př. 1, ZK-05-2016-58, př. 2

59. Prodej pozemků v k. ú. Římov na Moravě
Usnesení 0438/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-59.doc, ZK-05-2016-59, př. 1, ZK-05-2016-59, př. 2, ZK-05-2016-59, př. 3

60. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 0439/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-05-2016-60, př. 1 do vlastnictví kraje za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-60.doc, ZK-05-2016-60, př. 1

61. Majetkoprávní vypořádání stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3
Usnesení 0440/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-61.doc, ZK-05-2016-61, př. 1, ZK-05-2016-61, př. 2, ZK-05-2016-61, př. 3, ZK-05-2016-61, př. 4

62. Předání majetku k hospodaření Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci
Usnesení 0441/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 17 Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2016-62, př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace nemovité věci - nově pořízené vodovodní a kanalizační přípojky.
odpovědnost: OM
termín: 1. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-62.doc, ZK-05-2016-62, př. 1

63. Odůvodnění veřejné zakázky Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba - změna usnesení 0125/02/2016/ZK
Usnesení 0442/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0125/02/2016/ZK, kterým bylo schváleno Odůvodnění veřejné zakázky „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“, tak, že materiál ZK-02-2016-58, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-05-2016-63, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-63.doc, ZK-05-2016-63, př. 1

64. Odůvodnění veřejné zakázky zadávané v rámci projektu Řešení prostor pro SPŠ Třebíč
Usnesení 0443/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Odůvodnění veřejné zakázky „Střední průmyslová škola Třebíč – Demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny – etapa A“ dle materiálu ZK-05-2016-64, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-64.doc, ZK-05-2016-64, př. 1

65. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat a zrušení usnesení 0239/03/2016/ZK
Usnesení 0444/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení č. 0239/03/2016/ZK;
 • nabýt pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-05-2016-65, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu „II/602 Jihlava – JV obchvat“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-65.doc, ZK-05-2016-65, př. 1, ZK-05-2016-65, př. 2, ZK-05-2016-65, př. 3

66. Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních na pozemky v k. ú. a obci Nové Veselí a v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu II/353 Nové Veselí - obchvat
Usnesení 0445/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít s vlastníky pozemků smlouvy o smlouvách budoucích kupních na pozemky v k. ú. Nové Veselí a k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou, dle materiálů ZK-05-2016-66, př. 1 a ZK-05-2016-66, př. 2 v rámci realizace projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“ za kupní cenu 70 Kč/m2.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-66.doc, ZK-05-2016-66, př. 1, ZK-05-2016-66, př. 2, ZK-05-2016-66, př. 3, ZK-05-2016-66, př. 4

67. Majetkoprávní příprava stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
Usnesení 0446/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít s vlastníkem vedeným v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy smlouvu o budoucí kupní smlouvě na části pozemků v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-05-2016-67, př. 1;
 • uzavřít s městem Havlíčkův Brod smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-05-2016-67, př. 2.
odpovědnost: OM
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-67.doc, ZK-05-2016-67, př. 1, ZK-05-2016-67, př. 2, ZK-05-2016-67, př. 3, ZK-05-2016-67, př. 4

68. Projektová příprava budovy Krajské knihovny Vysočiny - Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem Havlíčkův Brod
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0447/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2016-68, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-68.doc, ZK-05-2016-68, př. 1, ZK-05-2016-68, př. 2, ZK-05-2016-68, př. 2a, ZK-05-2016-68, př. 2b

69. Smlouvy v rámci akce III/36044 Křižanov - most ev. č. 36044-1
Usnesení 0448/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-69.doc, ZK-05-2016-69, př. 1, ZK-05-2016-69, př. 2, ZK-05-2016-69, př. 3, ZK-05-2016-69, př. 4, ZK-05-2016-69, př. 5, ZK-05-2016-69, př. 6

70. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Golčův Jeníkov pro akci Transformace Domova Háj III.
Usnesení 0449/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-70.doc, ZK-05-2016-70, př. 1, ZK-05-2016-70, př. 1a, ZK-05-2016-70, př. 2

71. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Třešť pro projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
Usnesení 0450/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-71.doc, ZK-05-2016-71, př. 1, ZK-05-2016-71, př. 2, ZK-05-2016-71, př. 3

72. Transformace Domova Háj III. - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Chotěboř
Usnesení 0451/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Chotěboř se sídlem Trčků z Lípy, 69, 583 01 Chotěboř, IČ 002 67 538 na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemky par. č. 358 o výměře 109 m2, par. č. 359 o výměře 109 m2, par. č. 360 o výměře 118 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 502, par. č. 361 o výměře 202 m2 a par. č. 362 o výměře 143 m2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 474 vše v k. ú. a obci Chotěboř za kupní cenu ve výši 760 000 Kč + případných 21 % DPH, v rámci akce „Transformace Domova Háj III“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-72.doc, ZK-05-2016-72, př. 1, ZK-05-2016-72, př. 1a, ZK-05-2016-72, př. 1b

132. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu.
V souvislosti s projednávaným materiálem V. Novotný, R. Černý, L. Bárta oznámili ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0452/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 1217, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 437 m2, jehož součástí je stavba, budova občanské vybavenosti Žďár nad Sázavou 3, č.p. 762, pozemek par. č. 1219 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4 045 m2, pozemek par. č. 1220/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu 24 300 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví fy Senior holding s.r.o., se sídlem Rytířská 399/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 246 77 035 nebo jí určené třetí osobě, která bude osobou ovládanou fy Senior holding s.r.o., a to za podmínky, že tato osoba převezme veškeré závazky a podmínky, které jsou obsahem nabídky dle materiálů ZK-05-2016-132, př. 3 a ZK-05-2016-132, př. 3a;
schvaluje
dodatek č. 14 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2016-132, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-132.doc, ZK-05-2016-132, př. 1, ZK-05-2016-132, př. 2, ZK-05-2016-132, př. 3, ZK-05-2016-132, př. 3a, ZK-05-2016-132, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 73 – 79, 81 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

73. Společný postup při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy
Usnesení 0453/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
finální text „Memoranda o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy“ dle materiálu ZK-05-2016-73, př. 1;
souhlasí
s podpisem finálního textu „Memoranda o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy“ dle materiálu ZK-05-2016-73, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-73.doc, ZK-05-2016-73, př. 1, ZK-05-2016-73, př. 2

74. Návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019
Usnesení 0454/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
finální text „Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy“ dle materiálu ZK-05-2016-74, př. 1;
souhlasí
s podpisem finálního textu „Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy“ dle materiálu ZK-05-2016-74, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-74.doc, ZK-05-2016-74, př. 1, ZK-05-2016-74, př. 2

75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016
Usnesení 0455/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy o částku 4 200 000 Kč při současném snížení § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy o částku 4 200 000 Kč;
ruší
usnesení č. 0585/07/2015/ZK ze dne 15. 12. 2016;
stanoví
rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2016:
   • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 297 103 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 16,2 mil. počtu ujetých km;
   • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 298 800 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlkm.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-75.doc

76. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Bezpečná cesta do školy
Usnesení 0456/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01182.0009 dle materiálu ZK-05-2016-76, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-76.doc, ZK-05-2016-76, př. 1, ZK-05-2016-76, př. 2, ZK-05-2016-76, př. 3

77. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
Usnesení 0457/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
mění
usnesení č. 0293/04/2016/ZK tak, že materiál ZK-04-2016-22, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-05-2016-77, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-77.doc, ZK-05-2016-77, př. 1, ZK-05-2016-77, př. 2, ZK-05-2016-77, př. 3

78. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
Usnesení 0458/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
udělit cenu krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. – 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2016 dle materiálu ZK-05-2016-78, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-05-2016-78, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-78.doc, ZK-05-2016-78, př. 1, ZK-05-2016-78, př. 2

79. Smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava
Usnesení 0459/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava dle materiálu ZK-05-2016-79, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-79.doc, ZK-05-2016-79, př. 1, ZK-05-2016-79, př. 2

81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
M. Plodík tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Usnesení 0460/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, (ÚZ 00013) o částku 5 500 000 Kč při současném snížení  kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na zajištění akce III/40510 Přibyslavice, sanace svahu silničního tělesa;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 5 500 000 Kč s určením na zajištění akce III/40510 Přibyslavice, sanace svahu silničního tělesa.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-81.doc, ZK-05-2016-81, př. 1

80. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
L. Joukl upřesnil zastupitelstvu kraje návrh schválit změnu zřizovací listiny dané příspěvkové organizace.
K předloženému materiálu se vyjádřili Z. Kopecký, M. Vystrčil, L. Vlček.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení
Usnesení 0461/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 1494 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-80, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-80.doc, ZK-05-2016-80, př. 1, ZK-05-2016-80, př. 2

82. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2016
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného grantového programu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0462/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-82.doc, ZK-05-2016-82, př. 1, ZK-05-2016-82, př. 2, ZK-05-2016-82, př. 3

83. Návrh na vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou aktualizací Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0463/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • důvodovou zprávu dle materiálu ZK-05-2016-83, př. 1;
 • zohlednění připomínek dle materiálu ZK-05-2016-83, př. 2 – Textová část odůvodnění Aktualizace č. 2 ZÚR KrV – kapitola 1.5 – str. 49 – 155;
vydává
Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v materiálu ZK-05-2016-83, př. 2;
ukládá
odboru ÚPSŘ zajištění:
 • zpracování čistopisu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
 • vyhotovení Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, zahrnující právní stav dokumentace po provedené aktualizaci.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-83.doc, ZK-05-2016-83, př. 1, ZK-05-2016-83, př. 2, ZK-05-2016-83, př. 2a

84. Návrh na vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0464/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • důvodovou zprávu dle materiálu ZK-05-2016-84, př. 1;
 • zohlednění připomínek dle materiálu ZK-05-2016-84, př. 2 – Textová část odůvodnění Aktualizace č. 3 ZÚR KrV – kapitola 1.5 – str. 45 – 67;
rozhoduje
o námitce podle materiálu ZK-05-2016-84, př. 3,
vydává
Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v materiálu ZK-05-2016-84, př. 2;
ukládá
odboru ÚPSŘ zajištění:
 • zpracování čistopisu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
 • vyhotovení Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, zahrnující právní stav dokumentace po provedené aktualizaci.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-84.doc, ZK-05-2016-84, př. 1, ZK-05-2016-84, př. 2, ZK-05-2016-84, př. 2a, ZK-05-2016-84, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 85 - 88 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

85. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt Konzervace dřeva z archeologických nálezů
Usnesení 0465/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace projektu „Konzervace dřeva z archeologických nálezů“ dle materiálu ZK-05-2016-85, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-85.doc, ZK-05-2016-85, př. 1, ZK-05-2016-85, př. 2, ZK-05-2016-85, př. 3

86. Poskytnutí dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Usnesení 0466/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Vysoké škole polytechnické Jihlava, se sídlem Tolstého 16, 586 01 Jihlava, IČO 71226401 ve výši 1 846 912 Kč na realizaci akce „Vybudování Laboratoře experimentálních měření na VŠPJ“, dle žádosti uvedené v materiálu ZK-05-2016-86, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-86, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 3212 -Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách o částku 1 846 912 Kč při současném snížení § 2141 - Vnitřní obchod o částku 1 846 912 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-86.doc, ZK-05-2016-86, př. 1, ZK-05-2016-86, př. 2

87. Partnerská dohoda v projektu RUMOBIL - Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
Usnesení 0467/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu ZK-05-2016-87, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-87.doc, ZK-05-2016-87, př. 1, ZK-05-2016-87, př. 1a, ZK-05-2016-87, př. 2, ZK-05-2016-87, př. 2a

88. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Usnesení 0468/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2016-88, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-05-2016-88, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2016-88, př. 2;
 • nevyhovět žádosti obce Jihlávka uvedené v materiálu ZK-05-2016-88, př. 4;
 • neposkytnout dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2016-88, př. 3.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-88.doc, ZK-05-2016-88, př. 1, ZK-05-2016-88, př. 2, ZK-05-2016-88, př. 3, ZK-05-2016-88, př. 4

89. Projekt MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnutí o realizaci uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0469/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-89, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 250 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 22. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-89.doc, ZK-05-2016-89, př. 1, ZK-05-2016-89, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 90 – 95, 97 - 99 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

90. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 15. 6. 2016
Usnesení 0470/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2016-90, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-05-2016-90, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-90.doc, ZK-05-2016-90, př. 1, ZK-05-2016-90, př. 2, ZK-05-2016-90, př. 3

91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016
Usnesení 0471/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2016-91, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-91.doc, ZK-05-2016-91, př. 1

92. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro žáky a studenty se zdravotním postižením se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2016
Usnesení 0472/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na září – prosinec 2016 (Modul A) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2016-92, př. 1;
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září – prosinec 2016 (Modul B) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2016-92, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-92.doc, ZK-05-2016-92, př. 1, ZK-05-2016-92, př. 2

93. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Usnesení 0473/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 1 300 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava na předfinancování projektu M00225 „UMBESA – Udržitelný jídelníček – realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-93.doc

94. Dodatek zřizovací listiny
Usnesení 0474/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, dle materiálu ZK-05-2016-94, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, ředitel SPŠ
termín: 30. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-94.doc, ZK-05-2016-94, př. 1

95. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 - Modernizace sokolovny Nové Veselí
Usnesení 0475/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 dle materiálu ZK-05-2016-95, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-95.doc, ZK-05-2016-95, př. 1, ZK-05-2016-95, př. 2

97. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016
Usnesení 0476/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září – prosinec 2016 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2016-97, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-97.doc, ZK-05-2016-97, př. 1

98. Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2017
Usnesení 0477/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS
termín: 4. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-98.doc, ZK-05-2016-98, př. 1, ZK-05-2016-98, př. 2, ZK-05-2016-98, př. 3

99. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci
M. Plodík tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Usnesení 0478/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zápůjčce pro Vysočina Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, IČO 75140349, za účelem realizace projektu „BIG“ dle materiálu ZK-05-2016-99, př. 1;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši 7 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2016, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 -Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Education na realizaci projektu „BIG“;
 • závazek kraje na krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Education, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „BIG“, tj. max. ve výši 1 255 795,05 Kč z rozpočtu kraje, po vyúčtování projektu.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-99.doc, ZK-05-2016-99, př. 1, ZK-05-2016-99, př. 2, ZK-05-2016-99, př. 3

96. Poskytnutí dotace na organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016 v areálu Vysočina Arena - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
J. Fialová informovala zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnutí dotace na organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016.
O. Benc požádal o upřesnění konečné výše dotace poskytnuté krajem na zajištění této akce.
J. Běhounek a V. Novotný doplnili předložený materiál o informace týkající se financování ze strany kraje.
M. Plodík tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0479/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 43378480 ve výši 3 000 000 Kč na realizaci akce „Organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016“;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-96, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-96.doc, ZK-05-2016-96, př. 1

131. Projektové záměry středních škol pro výzvy IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání a do celoživotního vzdělávání a návrh rozpočtového opatření
J. Fialová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem financování projektových záměrů krajem zřizovaných středních škol pro získání podpory z programu IROP v oblasti vzdělávání. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0480/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Výukový pavilon máločetných oborů a svářečská škola SŠPTA Jihlava“ dle materiálu ZK-05-2016-131, př. 1 č. 46 ve výši 2 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu; prostředky budou uvolněny dle potřeby;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Přestavba budovy odborného výcviku Křemešnická SPŠ a SOU Pelhřimov“ dle materiálu ZK-05-2016-131, př. 1 č. 47 ve výši 1 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu; prostředky budou uvolněny dle potřeby;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Stavební úpravy centra moderních technologií VOŠ,OA a SOUT Chotěboř“ dle materiálu ZK-05-2016-131, př. 1 č. 48 ve výši 1 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu; prostředky budou uvolněny dle potřeby;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Otevřená škola OA a HŠ Třebíč“ dle materiálu ZK-05-2016-131, př. 1 č. 51 ve výši 1 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu; prostředky budou uvolněny dle potřeby;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Laboratoře automatizace, robotiky a svařování VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou“ dle materiálu ZK-05-2016-131, př. 1 č. 56 ve výši 0,8 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu; prostředky budou uvolněny dle potřeby;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Rekonstrukce skladové haly pro odborný výcvik a praxi stavebních oborů SŠS Třebíč“ dle materiálu ZK-05-2016-131, př. 1 č. 59 ve výši 1 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu; prostředky budou uvolněny dle potřeby.
odpovědnost: OŠMS, OM, OI
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-131.doc, ZK-05-2016-131, př. 1, ZK-05-2016-131, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 100 – 102, 104 - 110 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

100. Projekt Centrum tradiční lidové kultury
Usnesení 0481/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 200 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „Centrum tradiční lidové kultury“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány na přípravu projektu dle aktuálních potřeb.
odpovědnost: OKPPCR, OM
termín: 22. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-100.doc, ZK-05-2016-100, př. 1, ZK-05-2016-100, př. 2, ZK-05-2016-100, př. 3, ZK-05-2016-100, př. 4, ZK-05-2016-100, př. 5, ZK-05-2016-100, př. 6

101. Informace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
V souvislosti s projednávaným materiálem V. Novotný, R. Černý, L. Bárta oznámili ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Usnesení 0482/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 200 000 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 67769/2014 ze dne 13. 10. 2014 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 194 200 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 64036/2016 ze dne 18. 8. 2016 městu Žďár nad Sázavou se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841;
rozhoduje
povolit ve smyslu § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu ZK-05-2016-101, př. 6 prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 200 000 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 67769/2014 ze dne 13. 10. 2014 a prominutí povinnosti zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 194 200 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 64036/2016 ze dne 18. 8. 2016 městu Žďár nad Sázavou se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1);
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazenou částku odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 200 000 Kč městu Žďár nad Sázavou se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-101.doc, ZK-05-2016-101, př. 1, ZK-05-2016-101, př. 2, ZK-05-2016-101, př. 3, ZK-05-2016-101, př. 4, ZK-05-2016-101, př. 5, ZK-05-2016-101, př. 6, ZK-05-2016-101, př. 7

102. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2016
Usnesení 0483/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Regionální kultura 2016“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2016-102, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2016-102, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Regionální kultura 2016“ žadateli uvedenému v materiálu ZK-05-2016-102, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-102.doc, ZK-05-2016-102, př. 1, ZK-05-2016-102, př. 2, ZK-05-2016-102, př. 3, ZK-05-2016-102, př. 4, ZK-05-2016-102, př. 5

104. Odměna za archeologický nález - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Usnesení 0484/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-104.doc, ZK-05-2016-104, př. 1, ZK-05-2016-104, př. 2, ZK-05-2016-104, př. 3

105. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2016
Usnesení 0485/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Lyžařské běžecké trasy 2016“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2016-105, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2016-105, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-105.doc, ZK-05-2016-105, př. 1, ZK-05-2016-105, př. 2, ZK-05-2016-105, př. 3, ZK-05-2016-105, př. 4

106. Krajská knihovna Vysočiny - úpravy smluvních vztahů týkajících se zajištění funkce základní knihovny, a dále zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu
Usnesení 0486/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění funkce základní knihovny a úhradě nákladů spojených s jejím provozem dle materiálu ZK-05-2016-106, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-106.doc, ZK-05-2016-106, př. 1, ZK-05-2016-106, př. 2, ZK-05-2016-106, př. 3, ZK-05-2016-106, př. 4

107. Dodatek Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, návrh darovací smlouvy
Usnesení 0487/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 10 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-107, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-107.doc, ZK-05-2016-107, př. 1, ZK-05-2016-107, př. 2, ZK-05-2016-107, př. 3, ZK-05-2016-107, př. 4

108. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
Usnesení 0488/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-05-2016-108, př. 1 a ZK-05-2016-108, př. 2;
schvaluje
závazek kraje na:
 • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ do výše 5 818 230 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“, tj. max. do výše 581 823 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-108.doc, ZK-05-2016-108, př. 1, ZK-05-2016-108, př. 2, ZK-05-2016-108, př. 3

109. Předběžný projektový záměr I-CULT do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
Usnesení 0489/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 0044/01/2016/ZK;
bere na vědomí
informace o předběžném projektovém záměru Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-109, př. 1;
schvaluje
závazek kraje na:
 • předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, do výše 14 000 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“, tj. max. do výše 1 400 000 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-109.doc, ZK-05-2016-109, př. 1, ZK-05-2016-109, př. 2

110. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Edice Vysočiny 2016
Usnesení 0490/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2016“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2016-110, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2016-110, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2016“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2016-110, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-110.doc, ZK-05-2016-110, př. 1, ZK-05-2016-110, př. 2, ZK-05-2016-110, př. 3, ZK-05-2016-110, př. 4, ZK-05-2016-110, př. 5

103. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2016
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace na podporu činnosti Centra dokumentárního filmu v Jihlavě v roce 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0491/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout příjemci DOC.DREAM – Spolku pro podporu dokumentárního filmu, se sídlem Jana Masaryka 16, 586 01 Jihlava, IČO: 67008062; dotaci ve výši 350 000 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-103, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 350 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 350 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 7, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-103.doc, ZK-05-2016-103, př. 1, ZK-05-2016-103, př. 2, ZK-05-2016-103, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 111 - 113 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

111. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2016
Usnesení 0492/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2016“ subjektům, na projekt a ve výši dle přílohy ZK-05-2016-111, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2016-111, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-111.doc, ZK-05-2016-111, př. 1, ZK-05-2016-111, př. 2

112. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ a vyhlášení soutěže PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ 2016
D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru.
Usnesení 0493/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině dle materiálu ZK-05-2016-112, př. 1;
vyhlašuje
soutěž „Podnik přátelský rodině“ pro rok 2016 dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-112.doc, ZK-05-2016-112, př. 1, ZK-05-2016-112, př. 2

113. Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru.
Usnesení 0494/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ze dne 12. 5. 2015 č. 06/15 dle materiálu ZK-05-2016-113, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-113.doc, ZK-05-2016-113, př. 1

114. Záměr uzavřít smlouvu s vybraným koncesionářem v rámci koncesního řízení Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu uzavření koncesní smlouvy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0495/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít koncesní smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-114, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-114.doc, ZK-05-2016-114, př. 1, ZK-05-2016-114, př. 2, ZK-05-2016-114, př. 3, ZK-05-2016-114, př. 4

128. Schválení Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 – 2021
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou Koncepcí, jež byla zpracována na období příštích 5 let.
O. Benc sdělil své stanovisko k předloženému materiálu.
L. Bárta a J. Kasal vyjádřili svým vystoupením podporu předložené Koncepci.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0496/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů pravomoc schvalovat Koncepci rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 - 2021 včetně jejích změn;
bere na vědomí
Analýzu potřeb rodin a seniorů v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-05-2016-128, př. 1;
schvaluje
Koncepci rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 - 2021 dle materiálu ZK-05-2016-128, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-128.doc, ZK-05-2016-128, př. 1, ZK-05-2016-128, př. 2, ZK-05-2016-128, př. 3

129. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a Předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.“
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0497/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-05-2016-129, př. 1;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV.“ v celkové výši max. 30 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-129.doc, ZK-05-2016-129, př. 1

130. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0498/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
    • dodatek č. 2 k Zásadám zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 dle materiálu ZK-05-2016-130, př. 7;
    • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 17 718 200 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 17 718 200 Kč dle materiálů ZK-05-2016-130, př. 2, ZK-05-2016-130, př. 3 a ZK-05-2016-130, př. 4;
bere na vědomí
rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu ZK-05-2016-130, př. 1;
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-130.doc, ZK-05-2016-130, př. 1, ZK-05-2016-130, př. 2, ZK-05-2016-130, př. 3, ZK-05-2016-130, př. 4, ZK-05-2016-130, př. 5, ZK-05-2016-130, př. 6, ZK-05-2016-130, př. 7, ZK-05-2016-130, př. 8

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 115 – 120, 122 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

115. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2017
Usnesení 0499/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč v roce 2017 Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2017;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2016-115, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: do 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-115.doc, ZK-05-2016-115, př. 1, ZK-05-2016-115, př. 2

116. FOND VYSOČINY: Odpady 2016 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
Usnesení 0500/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 09. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-116.doc, ZK-05-2016-116, př. 1, ZK-05-2016-116, př. 2, ZK-05-2016-116, př. 3, ZK-05-2016-116, př. 4, ZK-05-2016-116, př. 5

117. Projekt Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
Usnesení 0501/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-117, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 4 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-117.doc, ZK-05-2016-117, př. 1, ZK-05-2016-117, př. 2

118. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Usnesení 0502/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda a § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 12 099 597 Kč dle materiálu ZK-05-2016-118, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2016-118, př. 4;
 • neposkytnout dotaci obci z kapitoly Zemědělství, § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-05-2016-118, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-118.doc, ZK-05-2016-118, př. 1, ZK-05-2016-118, př. 2, ZK-05-2016-118, př. 3, ZK-05-2016-118, př. 4

119. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2015 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Usnesení 0503/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01280.0027 dle materiálu ZK-05-2016-119, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-119.doc, ZK-05-2016-119, př. 1, ZK-05-2016-119, př. 2, ZK-05-2016-119, př. 3

120. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Usnesení 0504/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2016-120, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-120.doc, ZK-05-2016-120, př. 1, ZK-05-2016-120, př. 2

122. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Usnesení 0505/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-122.doc, ZK-05-2016-122, př. 1, ZK-05-2016-122, př. 2, ZK-05-2016-122, př. 3, ZK-05-2016-122, př. 4, ZK-05-2016-122, př. 5, ZK-05-2016-122, př. 6, ZK-05-2016-122, př. 7

121. Zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13 pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
Z. Chlád seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem zrušení výše uvedených Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina.
D. Oulehla sdělil doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0506/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13 pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 s účinností od 20. 9. 2016.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-121.doc

123. FOND VYSOČINY - Úprava vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o úpravě vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0507/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-05-2016-123, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-123.doc, ZK-05-2016-123, př. 1, ZK-05-2016-123, př. 2

124. FOND VYSOČINY - Změna poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny pro rok 2016
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení úpravu poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny pro rok 2016.
M. Plodík tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0508/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
úpravu poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny pro rok 2016 dle materiálu ZK-05-2016-124, př. 1.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-124.doc, ZK-05-2016-124, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 125 a 126 současně. K uvedeným bodům byly předneseny návrhy jmenování členů řídicích výborů těchto grantových programů ke schválení.
L. Vlček vznesl protinávrh na doplnění grantového programu Životní prostředí 2016 ve smyslu rozšíření příjemců dotace o dobrovolné svazky obcí.
Protinávrh byl schválen: pro 34 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
L. Bárta následně upozornil na možnou duplicitu žadatelů o dotaci.
J. Kasal v souvislosti s připomínkou L. Bárty navrhl revokaci a nové hlasování o protinávrhu L. Vlčka.
Protinávrh nového hlasování byl schválen 32 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.
Následovalo opakované hlasování o protinávrhu L. Vlčka.
Protinávrh nebyl přijat 11 hlasy, proti 5, zdrželo se 19.
Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo předložené návrhy usnesení.

125. FOND VYSOČINY - grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II
Usnesení 0509/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II dle materiálu ZK-05-2016-125, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II ve složení:
ODS – Jaroslav Vymazal (JI); Petr Staněk (ZR);
KDU-ČSL – Petr Kesl (PE); Josef Dvořák (ZR);
ČSSD – Michal Šmarda (ZR);
KSČM – Věra Buchtová (ZR); Lubomír Drápela (JI);
Pro Vysočinu – Jiří Hodinka (PE); Dagmar Pacalová (TR);
TOP09 a STAN – Ladislav Bárta (ZR); Ladislav Jirků (JI);
 • Jaroslava Soukupa (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II;
 • garantem grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Ing. Zuzanu Vondrákovou s právem hlasovacím a Ing. Petra Stejskala s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-125.doc, ZK-05-2016-125, př. 1

126. FOND VYSOČINY - grantový program Životní prostředí 2016
Usnesení 0510/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Životní prostředí 2016 dle materiálu ZK-05-2016-126, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Životní prostředí 2016 ve složení:
ODS – Pavel Vencovský (JI); Vladimír Mareček (TR);
KDU-ČSL – Jaroslav Poborský (HB);
ČSSD – Jaroslav Bártl (JI); Zdeněk Ryšavý (TR);
KSČM – Ladislav Brož (PE); Lubomír Drápela (JI);
Pro Vysočinu – Martin Malina (PE); Bohumil Nikl (HB);
TOP09 a STAN – Zdeněk Skoumal (TR); Jiří Vohralík (JI);
 • Jana Máchu (PE, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Životní prostředí 2016;
 • garantem grantového programu Životní prostředí 2016 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Ing. Evu Navrátilovou s právem hlasovacím a Ing. Milana Křížka s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 09. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-126.doc, ZK-05-2016-126, př. 1

127. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2016
T. Kučera informoval zastupitelstvo kraje o předložených zápisech z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0511/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zápisy o provedení kontroly č. 1/2016, 2/2016 a 3/2016, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů ZK-05-2016-127, př. 1, ZK-05-2016-127, př. 2, ZK-05-2016-127, př. 3.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2016-127.doc, ZK-05-2016-127, př. 1, ZK-05-2016-127, př. 2, ZK-05-2016-127, př. 3

134. Rozprava členů zastupitelstva
V rámci rozpravy předsedové jednotlivých politických klubů poděkovali přítomným zastupitelům za spolupráci v uplynulém volebním období a J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2016.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Ing. Lukáš Vlček        ……...……………………………………


Pavel Kalabus               …..………………………………….……

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2016.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2016 dne 13. 9. 2016.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 22. 9. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz