Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 4/2015 - 23.06.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Bobrová o dotaci na pořízení hasičského auta
05Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2015
06Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
07Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
08Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
09Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2015 - schválení navržených podpor
10Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2015 - schválení navržených podpor
11Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2014 - žádost o změnu v projektu
12Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, zajištěná ručením Kraje Vysočina
13Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
14Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014
15Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2014
16Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018
17Předfinancování projektů Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
18Poskytnutí dotace na rekonstrukci budovy Kolpingova díla ČR z. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
19Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina a Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016
20Změna zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
21Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
22Majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného silnicí III/3525 v k.ú. Střítež u Jihlavy, změna usnesení 0571/09/2006/ZK
23Žádost o prodej pozemku v k.ú. Znětínek
24Výkup pozemku v k.ú. a obci Bohdalín
25Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Koroužné
26Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
27Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí po dokončení stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 10. stavba
28Neuplatnění předkupního práva - k.ú. Obyčtov
29Návrh vypořádání pozemků a staveb po předpokládaném vyřazení úseku stávající silnice III/03811 v ul. Havířská v Havlíčkově Brodě
30Prodej pozemků v k.ú. Březolupy
31Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
32Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Telč
33Vzdání se předkupního práva - k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
34Darování pozemku v k. ú. a obci Lavičky
35Koupě pozemků v k. ú. České Křižánky
36Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
37Žádost o prominutí smluvní pokuty - prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
38Výkup pozemků v k.ú. Volichov a obci Krásná Hora
39Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/406 Telč - průtah
40Darování pozemku v k. ú. a obci Oslavička
41Darování staveb inženýrských sítí - k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
42Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina
43Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
44Změna usnesení 0105/02/2015/ZK
45Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Žirovnice
46Výkup pozemků v k. ú. Milíkov a obci Černá
47Darování pozemků v k. ú. a obci Jihlava
48Darování staveb inženýrských sítí - k. ú. Okříšky
49Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov
50Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
51Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
52Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 , změna usnesení 0596/07/2014/ZK
53Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Řásná a k. ú. a obci Řídelov
54Uzavření budoucích kupních smluv rámci majetkoprávní přípravy akce III/36044 Křižanov - most ev. č. 36044-1
55Nabytí pozemků v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
56Darování pozemků - k.ú. Polná
57Nabytí pozemků pro stavbu II/150 Pavlíkov - Leštinka , změna usnesení 0101/02/2010/ZK
58Doplnění seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
59Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
60Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
61FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2015 - návrh na poskytnutí dotací
62Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
63Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava
64Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
65Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
66Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
67Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina
68Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
68upr1Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a doplnění obsahu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
69Návrh na projednání 3. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
70Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015
71Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015
72Změny ve školském rejstříku
73Projekt EDU.ECO.NET (EDU.REGION) - dodatek ke smlouvě o zápůjčce pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci
74Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - úprava hospodaření s movitým majetkem pořízeným v rámci projektů a změna doplňkové činnosti
75Projekt Od myšlenky k výrobku 2 - předfinancování projektu
76Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2014 a Roční specifikace aktivit pro rok 2015
77Částečná změna v zajištění stravování na Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov
78Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti s 2. splátkou zápůjčky určenou na realizaci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit
79Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015
80Jmenování členů správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
81FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2015 - návrh na poskytnutí dotací
82Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2014 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
83Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
84Podpora činnosti Agroklastru Vysočina z. s.- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
85FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2014
86FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2015
87Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
88Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
89Fotbalová akademie v Kraji Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz