Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2017, které se bude konat dne 12.12.2017 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2017
2. Zpráva o činnosti rady kraje
3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4. Náhrada výdělku
5. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6. Podpora zákonodárné iniciativy Pardubického kraje
7. Pracovní program na roky 2018 - 2021, součást Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a spolkovou zemí Dolní Rakousko
8. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě - prodloužení termínu
9. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018
10. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace a vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2017
14. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
15. Změny uspořádání silniční sítě na části území města Polná
16. Darování pozemků v k. ú. a obci Brtnice
17. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Vilémovice
18. Darování pozemku v k. ú. Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř
19. Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
20. Darování pozemků v k. ú. a obci Okříšky
21. Darování pozemků v k. ú. a obci Sobíňov
22. Výmaz předkupního práva v k. ú. Nové Veselí
23. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
24. Darování pozemku v k. ú. a obci Stránecká Zhoř
25. Darování nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
26. Nabytí daru pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
27. Majetkoprávní vypořádání části silnice III/38815
28. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4045 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
29. Vyjmutí a předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
30. Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Polná
31. Změna usnesení 0281/04/2010/ZK ve znění usnesení 0385/05/2011/ZK ve znění usnesení 0232/03/2014/ZK a majetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
32. Koupě pozemku v k. ú. Třebíč
33. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat - 2
34. Přijetí daru pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce
35. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
36. Koupě pozemku v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
37. Bezúplatný převod kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví kraje
38. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
39. Poskytnutí dotace na realizaci akce Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v Novém Městě na Moravě - rozšíření nabídky aktivit v rámci bikeparku Vysočina Arena - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
40. Zásady ZK pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina - aktualizace
41. Návrh na poskytnutí dotace pro Občanskou poradnu Jihlava, z. s. na dofinancování provozních nákladů služby Odborné sociální poradenství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
42. Změna zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
43. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017
44. Předfinancování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
45. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro FOKUS Vysočina, z.ú. (služba zapojená do projektu IP IV.)
46. Schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb a jejich souhrnné rekapitulace pro rok 2017 - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
47. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
48. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360 Třebíč - Střítež
49. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem
50. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (Modul B)
52. Změny ve zřizovacích listinách
53. Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
55. Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč na projekt Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání poří
57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Střední průmyslovou školu Třebíč na projekt Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošný
58. Návrh na vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
59. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2018
60. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
61. Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV
62. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2017
63. Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 2020
64. Aktualizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina pro období 2018 - 2025
65. Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010
66. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
67. Zápis o kontrole provedené Finančním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina
68. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
69. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
70. Hlasování o důvěře náměstka hejtmana ing. Josefa Pavlíka
71. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz