Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 6/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 6/2007, které se konalo dne 6. 2. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2007
Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 6. 2. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil; omluvil nepřítomnost V. Kodeta a konstatoval, že rada kraje je usnášeníschopná.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
27. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2007 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci;
28. Veřejná zakázka na služby „Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina – dokumentace stavby“;
29. Pojištění majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2007
 2. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 3. Darování pozemků zastavěných chodníky v k. ú. a obci Pikárec
 4. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 5. Převod investorství stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava-Heroltice"
 6. Stavba autobusových zastávek v k.ú. a obci Bohdalec
 7. Žádost o kácení stromů v k. ú. a obci Jihlava
 8. Návrh na zařazení nové akce a na rozpočtové opatření
 9. FOND VYSOČINY - změna rozpočtu projektu č. FV 023/140/06
 10. Analýza absorpční kapacity kraje Vysočina - září 2006
 11. Asia-Invest Programme 2006-2007 - Záměr podání projektu s cílem pomoci podnikatelům z Vysočiny proniknout na asijský trh a navázat obchodní vztahy s asijskými podnikateli
 12. Plnění ze Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006
 13. FV - prodloužení projektů FV 024/149/06 a FV 012/142/06
 14. Návrh na vyjmutí uměleckého díla z Centrální evidence sbírek
 15. Souhlas se zápůjčkou putovní výstavy "Dýmky a svět" ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, do zahraničí
 16. Návrh na úpravu osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
 17. Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
 18. Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
 19. Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora přípravy talentované mládeže v běžeckém lyžování
 22. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku ve ŠS Humpolec, příspěvkové organizaci
 23. Převoz osob z Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina do zdravotnického zařízení
 24. Financování projektu "EU - jak ji vidíme MY"
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření- poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže
 26. Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2007
 27. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2007 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 28. Veřejná zakázka na služby „Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina – dokumentace stavby“
 29. Pojištění majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 30. Rozprava členů rady
Usnesení 0191/06/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 6. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 5/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

27. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2007 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh doporučit zastupitelstvu kraje ke schválení finanční pomoci formou daru pro pozůstalé obětí a oběti v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0192/06/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí daru pro pozůstalé obětí a oběti v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci uvedené v materiálu RK-06-2007-27, př. 1upr1;
 • rozhodnout o poskytnutí daru dle materiálu RK-06-2007-27, př. 2 pro pozůstalé obětí a oběti v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci uvedené v materiálu RK-06-2007-27, př. 1upr1, a to ve výši dle materiálu RK-06-2007-27, př. 1upr1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5492 - Dary obyvatelstvu pro pozůstalé obětí a oběti v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci dle přílohy RK-06-2007-27, př. 1upr1 v celkové výši 1060 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položka – Nespecifikovaná rezerva ve výši 1060 tis. Kč.
odpovědnost: OSVZ, odbor ekonomický
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-27.doc, RK-06-2007-27, př. 1, RK-06-2007-27, př. 2, RK-06-2007-27, př. 3, RK-06-2007-27, př. 4

23. Převoz osob z Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina do zdravotnického zařízení
Z jednání se omluvil M. Vystrčil. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Na základě vznesených dotazů, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli materiál dopracovat a znovu jej předložit k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval a materiál byl stažen z projednávání.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-23.doc, RK-06-2007-23, př. 1

02. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. V průběhu jednání odešel J. Vondráček. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0193/06/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-06-2007-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. února 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-02.doc, RK-06-2007-02, př. 1

03. Darování pozemků zastavěných chodníky v k. ú. a obci Pikárec
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout zveřejnit záměr darování chodníkem zastavené částí pozemku v k. ú. a obci Pikárec. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0194/06/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěné částí pozemku par. č. 826 v k. ú. a obci Pikárec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky, vzniklé dle geometrického plánu 168-164/2004, par. č. 842/5 o výměře 413 m2, par. č. 842/13 o výměře 18 m2, par. č. 842/14 o výměře 12 m2, par. č. 842/18 o výměře 410 m2, par. č. 842/20 o výměře 18 m2, par. č. 842/26 o výměře 155 m2, par. č. 842/32 o výměře 26 m2 a par. č. 842/38 o výměře 129 m2 a par. č. 842/17 o výměře 47 m2, všechny "ostatní plocha ostatní komunikace", z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-03.doc

04. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o souhlas s uzavřením nájemních smluv na užívaní nemovitého majetku. V průběhu jednání přišel J. Vondráček. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0195/06/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemních smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-06-2007-04.
odpovědnost: ředitel KSÚS Vysočiny, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, odbor majetkový
termín: 20. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-04.doc

05. Převod investorství stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava-Heroltice"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0196/06/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Vysočinou a Statutárním městem Jihlavou smlouvu o převodu investorství stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava-Heroltice" dle materiálu RK-06-2007-05, př. 1;
 • nabýt darem projektovou dokumentaci na stavbu "Přeložka silnice II/352 Jihlava-Heroltice" včetně související dokladové části a včetně příslušné dokladové části k pravomocnému územnímu rozhodnutí vydanému stavebním úřadem Magistrátu města Jihlavy pod č.j. SÚ/05/3967 dne 7.11.2005 z vlastnictví Statutárního města Jihlavy do vlastnictví Vysočiny.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-05.doc, RK-06-2007-05, př. 1

06. Stavba autobusových zastávek v k. ú. a obci Bohdalec
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o vyslovení souhlasu se stavbou autobusových zastávek v k. ú. a obci Bohdalec. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0197/06/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou "Bohdalec - Autobusové zastávky", kterou budou dotčeny pozemky par. č. 1243 - ost. plocha, silnice a par. č. 1282 - ost. plocha silnice v k.ú. a obci Bohdalec;
rozhoduje
zveřejnit záměr darování části pozemků par. č. 1243 - ost. plocha, silnice a par. č. 1282 - ost. plocha silnice v k. ú. a obci Bohdalec zastavěných autobusovými zastávkami;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, kterou se kraj Vysočina zaváže darovat obci Bohdalec část pozemků par. č. 1243 - ost. plocha, silnice a par. č. 1282 - ost. plocha silnice v k. ú. a obci Bohdalec zastavěných autobusovými zastávkami.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-06.doc

07. Žádost o kácení stromů v k. ú. a obci Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost o kácení 88 kusů topolů v k. ú. a obci Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0198/06/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat Magistrátu města Jihlavy, Odboru životního prostředí žádost ke kácení 88 kusů topolů na pozemcích par. č. 4371/1 - ostatní plocha, jiná plocha, par. č. 4371/2 - ostatní plocha, jiná plocha a par. č. 4374/1 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-07.doc

08. Návrh na zařazení nové akce a na rozpočtové opatření
Předkladatel požádal o stažení materiálu k dopracování a opětovnému předložení na jednání rady kraje. Rada kraje požadavek předkladatele plně akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-08.doc

28. Veřejná zakázka na služby „Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina – dokumentace stavby“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podrobněji informoval radu kraje o předložené veřejné zakázce na akci „Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina – dokumentace stavby“. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0199/06/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zadat veřejnou zakázku na služby na akci „Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina – dokumentace stavby“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací nadlimitní veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-06-2007-28, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi veřejné zakázky na služby na akci „Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina – dokumentace stavby“, která bude současně plnit funkce komise pro otevírání obálek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace dle doplněného materiálu RK-06-2007-28, př. 2upr1;
ukládá
odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na služby na akci „Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina – dokumentace stavby“ na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben – květen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-28.doc, RK-06-2007-28, př. 1, RK-06-2007-28, př. 2

29. Pojištění majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout vyjmout stroje a zařízení z předmětu havarijního pojištění. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0200/06/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyjmout stroje a zařízení dle materiálu RK-06-2007-29, př. 1 z předmětu havarijního pojištění.
odpovědnost: OM, ředitel KSÚS Vysočiny
termín: 20. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-29.doc, RK-06-2007-29, př. 1

09. FOND VYSOČINY - změna rozpočtu projektu č. FV 023/140/06
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kaje s navrhovanou změnou rozpočtu projektu "Vybavení turistické ubytovny". V průběhu jednání přišel P. Hájek. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, R. Šimánková, pracovník oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0201/06/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
nový rozpočet projektu "Vybavení turistické ubytovny" obce Řídelov, Řídelov 28, 588 56 Telč, IČ 543748, dle materiálu RK-06-2007-09, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 7. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-09.doc, RK-06-2007-09, př. 1, RK-06-2007-09, př. 2

10. Analýza absorpční kapacity kraje Vysočina - září 2006
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, I. Malá, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES. Závěrem obsáhlejší diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0202/06/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Analýzu absorpční kapacity kraje Vysočina - září 2006.
odpovědnost: ORR
termín: 6. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-10.doc, RK-06-2007-10, př. 1

11. Asia-Invest Programme 2006-2007 - Záměr podání projektu s cílem pomoci podnikatelům z Vysočiny proniknout na asijský trh a navázat obchodní vztahy s asijskými podnikateli
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, předložili radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska se zpracováním projektové žádosti do programu Asia-Invest Programme 2006-2007 a jejím předložením na Evropskou komisi. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, I. Malá, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0203/06/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se zpracováním projektové žádosti do programu Asia-Invest Programme 2006-2007 a jejím předložením na Evropskou komisi;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina pracovat na přípravě projektové žádosti do programu Asia-Invest Programme 2006-2007.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-11.doc, RK-06-2007-11, př. 1, RK-06-2007-11, př. 2, RK-06-2007-11, př. 3

12. Plnění ze Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh rozhodnout o stanovení výše smluvní pokuty příjemci podpory. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, I. Malá, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0204/06/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
účtovat na základě čl. XI. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 dle přílohy RK-06-2007-12, př. 2 příjemci podpory dle materiálu RK-06-2007-12, př. 1 smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč;
vyzývá
příjemce podpory dle materiálu RK-06-2007-12, př. 1 k zaplacení smluvní pokuty dle materiálu RK-06-2007-12, př. 3.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-12.doc

13. FV - prodloužení projektů FV 024/149/06 a FV 012/142/06
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0205/06/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 024/149/06 dle materiálu RK-06-2007-13, př. 3 a dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 012/142/06 dle materiálu RK-06-2007-13, př. 4.
odpovědnost: OKPP
termín: 6. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-13.doc, RK-06-2007-13, př. 1, RK-06-2007-13, př. 2, RK-06-2007-13, př. 3, RK-06-2007-13, př. 4

14. Návrh na vyjmutí uměleckého díla z Centrální evidence sbírek
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, požádal radu kraje o vyslovení souhlasu s podáním návrhu na vyjmutí uměleckého díla z Centrální evidence sbírek. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0206/06/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 2.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-14.doc, RK-06-2007-14, př. 1

15. Souhlas se zápůjčkou putovní výstavy "Dýmky a svět" ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, do zahraničí
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informoval radu kraje o návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska se zápůjčkou putovní výstavy ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0207/06/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vývozem a prezentací putovní výstavy "Dýmky a svět" ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, v Muzeu v Sosnovci (Polsko) v termínu od 12. 2. 2007 do 31. 10. 2007, dle materiálu RK-06-2007-15, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 6. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-15.doc, RK-06-2007-15, př. 1

16. Návrh na úpravu osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh na úpravu osobního příplatku řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0208/06/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb, zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 2. 2007 dle materiálu RK-06-2007-16, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 6. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-16.doc, RK-06-2007-16, př. 1, RK-06-2007-16, př. 2

17. Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje návrh na schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. V průběhu jednání odešel J. Hulák. Jednání se zúčastnil Z. Fixa, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0209/06/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 10/123/05 dle materiálu RK-06-2007-17, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-17.doc, RK-06-2007-17, př. 1, RK-06-2007-17, př. 2

18. Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje návrh na schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Jednání se zúčastnil Z. Fixa, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0210/06/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 12/123/05 dle materiálu RK-06-2007-18, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-18.doc, RK-06-2007-18, př. 1, RK-06-2007-18, př. 2

19. Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0211/06/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
komisi pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol ve složení podle materiálu RK-06-2007-19, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-19.doc, RK-06-2007-19, př. 1, RK-06-2007-19, př. 2, RK-06-2007-19, př. 3

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0212/06/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Základní škole Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836, IČ 60418583, ve výši 114.000,- Kč dle materiálu RK-06-2007-20, př. 2 na dofinancování evropského projektu Don´t waste the waste (Neplýtvejte odpadem) z kapitoly Školství, mládeže a sportu - § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu - položka Dofinancování evropských projektů.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 25. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-20.doc, RK-06-2007-20, př. 1, RK-06-2007-20, př. 2

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora přípravy talentované mládeže v běžeckém lyžování
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s výše uvedeným rozpočtovým opatřením. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0213/06/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ MARS SVRATKA, se sídlem 59202 SVRATKA, IČ 15544176 ve výši 60 tis. Kč na podporu Projektu přípravy talentované mládeže v běžeckém lyžování v roce 2007, dle materiálu RK-06-2007-21, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 60 tis. Kč s určením pro TĚLOVÝCHOVNOU JEDNOTU MARS SVRATKA, se sídlem 59202 SVRATKA, IČ 15544176 za účelem podpory Projektu přípravy talentované mládeže v běžeckém lyžování v roce 2007 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 60 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-21.doc, RK-06-2007-21, př. 1, RK-06-2007-21, př. 2, RK-06-2007-21, př. 3

22. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku ve ŠS Humpolec, příspěvkové organizaci
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o vyslovení souhlasného stanoviska s předloženým návrhem na vyřazení nepotřebného majetku ve Školním statku, Humpolec. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0214/06/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením vysokozdvižného vozíku DESTA 3222TM, inv. č. 680207 z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkou dle návrhu Školního statku, Humpolec, Dusilov 384.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Školního statku, Humpolec, Dusilov 384
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-22.doc

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření- poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže
P. Hájek předložil radě kraje návrh na poskytnutí dotace Oblastnímu spolu Českého červeného kříže. V průběhu jednání přišel J. Hulák a odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0215/06/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 40 000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, Táborská 1813, 393 01 Pelhřimov, IČ: 00425885, na krytí nákladů souvisejících s účastí na Evropské soutěži první pomoci 2007;
schvaluje
provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (v části Z2 hlavní knihy rozpočtu - Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2007), snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 40 tis. Kč a povýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 40 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s účastí na Evropské soutěži první pomoci 2007 dle materiálu RK-06-2007-25, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-25.doc, RK-06-2007-25, př. 1, RK-06-2007-25, př. 2

26. Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2007
I. Rohovský předložil radě kraje ke schválení Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2007. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0216/06/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu RK-06-2007-26, př. 1.
odpovědnost: předseda Komise pro zemědělství a životní prostředí
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-26.doc, RK-06-2007-26, př. 1

24. Financování projektu "EU - jak ji vidíme MY"
M. Matějková, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření ve třech variantách. Rada kraje předložený návrh projednala a závěrem rozsáhlé diskuse se shodli na odložení a způsobu dopracování daného materiálu.
Zdrojové materiály: RK-06-2007-24.doc, RK-06-2007-24, př. 1

30. Rozprava členů rady
V rámci diskuse rada kraje projednala žádost Občanského sdružení Lungta o vyvěšení tibetské vlajky na budovu úřadu v rámci kampaně „Vlajka pro Tibet“. Rada kraje konstatovala, že se jedná o věci související se zahraniční politikou České republiky, kraj zůstává konzistentní ve svém stanovisku z minulých let.

M. Černá ukončila zasedání rady kraje č. 6/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 12. 2. 2007 v 8.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Marie Černá
náměstkyně hejtmana kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 6/2007 dne 6. 2. 2007.
Zapsala: M. Chrástová, dne 8. 2. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz