Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 34/2005

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 34/2005, které se konal dne 1. 11. 2005 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2005
Přítomno 9 členů rady - viz prezenční listina ze dne 1. 11. 2005. Zasedání rady kraje zahájil hejtman kraje M. Vystrčil a omluvil pozdější příchod F. Dohnala, V. Kodeta, M. Matějkové a J. Huláka. Dále konstatoval, že rada kraje je usnášeníschopná.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednáni:
25. Veřejná zakázka na stavební práce „II/405 Jihlava – Příseka“
26. Návrh na poskytnutí dotace pro občanské sdružení „Slepíši“ na realizaci přípravné fáze projektu Hele hlína
27. Informace o projednání kontrolní zprávy “Prověření úrovně řízení a fungování Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina
28. Projekt RURALTECH - Net – partnerství v projektu
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání.
Upravený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2005
2. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
3. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Lidmaň
4. Zveřejnění záměru prodeje 2 ks transformátorů
5. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
6. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - návrh na změnu
7. Stavební záměr SÚS Havlíčkův Brod - provozní budova cestního dozorství Ledeč nad Sázavou
8. Podání žádosti na odkoupení pozemku v k. ú. a obci Jihlava
9. Návrh na změnu uspořádání silniční sítě
10. FOND VYSOČINY - Grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA V."
11. Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství
12. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
13. Účelová dotace pro Informační centra SIPVZ
14. Zřízení školských rad na školách zřizovaných krajem Vysočina
15. Informace o projednávání Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina s partnery
16. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou
18. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Třebíč
19. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Pelhřimov
20. Žádost obce Strážek o finanční příspěvek na stabilizace svahu a zpevnění koryta potoka Bobrůvka v obci
21. Modelové ověření územně analytických podkladů na území ORP Chotěboř
22. Ocenění Petra Mejzlíka za vítězství ve veteránské kategorii MS ve sprint kvadriatlonu v kanadském Halifaxu
23. Návrh na poskytnutí dotace na účast na Mistrovství světa v aerobicu
24. Návrh rozpočtu na rok 2006 - 2. pracovní verze
25. Veřejná zakázka na stavební práce „II/405 Jihlava – Příseka“
26. Návrh na poskytnutí dotace  pro občanské sdružení „Slepíši“ na realizaci přípravné fáze projektu Hele hlína
27. Informace o projednání kontrolní zprávy “Prověření úrovně řízení a fungování zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina
28. Projekt RURALTECH - Net – partnerství v projektu
29. Rozprava členů rady
Usnesení 1393/34/2005/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 1. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis ze zasedání rady kraje č. 33/2005 bude připomínkován na příštím zasedání rady kraje dne 8. 11. 2005.
 
02. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu schválit koupi pozemku v k. ú. a obci Jihlava. Na jednání se dostavila M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1394/34/2005/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemku par. č. 1121/137 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 80 m2 v k. ú. a obci Jihlava od spoluvlastníků, tj. Klause Andersena, bytem Jihlava, Březinova 2, Heleny Martoňové, bytem Jihlava, Nad Plovárnou 27, Valtra Střechy, bytem Jihlava, Nová 3875/12, Pavla Střechy, bytem Jihlava, Zahradní 12, Aloise Střechy, bytem Jihlava, U Pivovaru 7 a Anny Prokešové, bytem Jihlava, Březinova 13 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 36 800,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-02.doc
 
03. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Lidmaň
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, na základě žádostí o koupi nemovitostí v k. ú. a obci Lidmaň předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu schválit prodej budovy č.p. 62 níže uvedeným žadatelům. V případě budovy č.p. 54 navrhl radě kraje vyslovit nesouhlas se snížením kupní ceny a pokračovat dále v jednání s žadateli. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1395/34/2005/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit prodej budovy č.p. 62 (objekt k bydlení) na pozemku par. č. st. 6/5, pozemku par. č. st. 6/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m2 a pozemku par. č. st. 6/1 - zast. plocha o výměře 166 m2 nově odměřeného dle GP č. 203-346-2005, vše v k. ú. a obci Lidmaň z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Petra a Dany Jonákových, bytem Lidmaň 62 za kupní cenu 454.980,- Kč;
nesouhlasí
s návrhem Petra a Růženy Lazarových na snížení kupní ceny budovy č. p. 54 (objekt k bydlení), pozemku par. č. st. 6/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m2 a pozemku par. č. st. 6/7 - zast. plocha o výměře 127 m2 nově odměřeného dle GP č. 203-346-2005, vše v k. ú. a obci Lidmaň a
schvaluje
pokračování v jednání s Petrem a Růženou Lazarovými o prodeji budovy č. p. 54 (objekt k bydlení), pozemku par. č. st. 6/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m2 a pozemku par. č. st. 6/7 - zast. plocha o výměře 127 m2 nově odměřeného dle GP č. 203-346-2005, vše v k. ú. a obci Lidmaň za kupní cenu 453.810,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-03.doc
 
04. Zveřejnění záměru prodeje 2 ks transformátorů
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, navrhl radě kraje schválit zveřejnění záměru prodeje 2 ks transformátorů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1396/34/2005/RK
Rada kraje
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje transformátoru umístěném na pozemku par. č. 583/9 v k. ú. Myslotín, obec Pelhřimov ev. č. 3 362 114-500, ev. č. 3 362 144-400 a transformátoru stojícím na pozemku par. č. 1542/32 v k.ú. a obci Horní Cerekev ev. č. 3 365 009-654.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-04.doc
 
05. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1397/34/2005/RK
Rada kraje
schvaluje
uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-34-2005-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-05.doc, RK-34-2005-05, př. 1
 
06. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - návrh na změnu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, doplnil radě kraje informace k pozměňovacímu návrhu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1398/34/2005/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2005-06, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-06.doc, RK-34-2005-06, př. 1
 
07. Stavební záměr SÚS Havlíčkův Brod - provozní budova cestního dozorství Ledeč nad Sázavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, doporučil radě kraje, aby schválila předložený investiční záměr SÚS Havlíčkův Brod. Na jednání se dostavil V. Kodet. M. Matějková oznámila, že se z důvodu možné podjatosti zdrží hlasování. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1399/34/2005/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr na akci "SÚS Havlíčkův Brod - provozní budova CD Ledeč nad Sázavou" dle materiálu RK-34-2005-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-07.doc, RK-34-2005-07, př. 1
 
27. Informace o projednání kontrolní zprávy “Prověření úrovně řízení a fungování Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a S. Měrtlová, vedoucí odd. zdravotní správy, předložily radě kraje kontrolní zprávu o fungování ZZS kraje Vysočina. P. Hájek na základě zjištěných skutečností navrhl radě kraje odvolání stávajícího ředitele ZZS kraje Vysočina a jmenování nového do doby ukončení výběrového řízení. Současně se navrhl, aby rada kraje schválila vyhlášení výběrového řízení na ředitele ZZS kraje Vysočina, včetně schématu složení výběrové komise. Informace P. Hájka ještě doplnil M. Vystrčil. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1400/34/2005/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o “Prověření úrovně řízení a fungování Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2005-27, př. 1;
odvolává
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona 129/2000 Sb., o krajích:
ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina MUDr. Jana Sedláka k 1. 11. 2005 dle materiálu RK-34-2005-27, př. 2;
jmenuje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona 129/2000 Sb., o krajích, do doby jmenování nového ředitele na základě výsledků výběrového řízení ředitelkou Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina MUDr. Editu Richterovou s účinností od 2. 11. 2005 dle materiálu RK-34-2005-27, př. 3upr1, a
schvaluje
·          vyhlášení výběrového řízení na ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2005-27, př. 4;
·          schéma složení výběrové komise dle materiálu RK-34-2005-27, př. 5upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: listopad
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-27, RK-34-2005-27, př. 4, RK-34-2005-27, př. 5
 
08. Podání žádosti na odkoupení pozemku v k. ú. a obci Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil doplňující podrobnosti k žádosti na odkoupení pozemku v k. ú. a obci Jihlava. Na jednání se dostavil F. Dohnal. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1401/34/2005/RK
Rada kraje
schvaluje
podání žádosti na odkoupení pozemku par. č. 3977/1 - ostatní plocha v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Statutárního města Jihlavy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-08.doc
 
09. Návrh na změnu uspořádání silniční sítě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na změnu uspořádání silniční sítě, včetně doporučujícího usnesení zastupitelstvu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1402/34/2005/RK
Rada kraje
schvaluje
zveřejnění záměru darovat obci Kyjov část silnice III/35431 od vnější hrany připojované místní komunikace do uzlového bodu A105 v km 0,00 s křižovatkou silnice III/35429 a část pozemku par. č. 386 - ost. plocha, silnice v k.ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov touto částí silnice zastavěný a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
·          uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě uzavřené mezi krajem Vysočina a obcemi Bohdalov a Kyjov, v níž se smluvní strany zaváží po zařazení místní komunikace spojující obec Kyjov s místní částí Bohdalova Chroustov do silniční sítě silnic II. a III. třídy uzavřít darovací smlouvy, kterými obce daruji kraji příslušnou část nově zařazené komunikace a pozemky pod touto komunikací;
·          uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Kyjov, v níž se smluvní strany zaváží po vyřazení příslušné části silnice III/35431 ze silniční sítě silnic II. a III. třídy uzavřít darovací smlouvu, kterou kraj Vysočina daruje obci Kyjov vyřazenou komunikaci a pozemek komunikací zastavěný, který je vlastnictvím kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-09.doc
 
25. Veřejná zakázka na stavební práce „II/405 Jihlava – Příseka“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, na základě výsledků veřejné zakázky na stavební práce „II/405 Jihlava – Příseka“doporučil radě kraje přidělit tuto zakázku vybranému uchazeči. Doplňující informace k veřejné zakázce podali ještě I. Rohovský a V. Kodet. V průběhu jednání odešel F. Dohnal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1403/34/2005/RK
Rada kraje
rozhodla
o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu „II/405 Jihlava - Příseka“ uchazeči D.I.S., spol. s r.o. se sídlem Křižíkova 2960/72, Brno, PSČ 612 00 + Alpine Mayreder stavební společnost s ručením omezeným – organizační složka, Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 01, vystupující dle smlouvy a sdružení uzavřené dle § 829 občanského zákoníku jako sdružení firem pod názvem „Sdružení Jihlava – Příseka“, se sídlem  D.I.S., spol. s r.o. se sídlem Křižíkova 2960/72, Brno, PSČ 612 00, a
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-25
 
10. FOND VYSOČINY - Grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA V."
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámil radu kraje se zaměřením grantovému programu "REGIONÁLNÍ KULTURA V." Na základě vznesených připomínek rada kraje navrhla předkladateli stáhnout materiál z jednání s tím, že po dopracování může být opětovně předložen na některém z dalších zasedání. H. Kubíček návrh rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-10.doc, RK-34-2005-10, př. 1
 
11. Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje navržené rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství. V průběhu jednání odešli M. Vystrčil a P. Hájek. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1404/34/2005/RK
Rada kraje
schvaluje
·          rozpočtovou změnu v rámci kapitoly Školství, snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání při současném zvýšení § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, ve výši 77 350,- Kč;
·          navýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz Střednímu odbornému učilišti zemědělskému, Kamenice nad Lipou, Masarykova 410, o částku 77 350,- Kč dle materiálu RK-34-2005-11.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-11.doc
 
12. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o delegování zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do výběrové komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na "CNC výukové centrum". Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1405/34/2005/RK
Rada kraje
deleguje
Ing. Jana Karase a Ing. Karla Láteru, pracovníka odboru školství, mládeže a sportu jako zástupce zřizovatele a Ing. Jana Nekulu a Helenu Moravcovou, pracovnici odboru školství, mládeže a sportu jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na "CNC výukové centrum".
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 11. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-12.doc
 
13. Účelová dotace pro Informační centra SIPVZ
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje v souvislosti s účelovou dotací pro Informační centra SIPVZ návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1406/34/2005/RK
Rada kraje
schvaluje
·          zvýšení příjmové (pol. 4116, 4216) i výdajové části (kapitoly Školství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání - zajištění ICT Standardu služeb v roce 2005 pro školy - Informační centra zřizované krajem a soukromé školy v celkové výši 1 900 tis. Kč dle materiálu RK-34-2005-13;
·          změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz a investiční dotace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na zajištění ICT Standardu služeb v celkové výši 1 710 tis. Kč dle tabulky 1 RK-34-2005-13, př. 1;
·          poskytnutí účelových prostředků ve výši 190 tis. Kč soukromým školám dle tabulky 2 materiálu RK-34-2005-13, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-13.doc, RK-34-2005-13, př. 1
 
14. Zřízení školských rad na školách zřizovaných krajem Vysočina
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování členů školské rady na školách zřizovaných krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1407/34/2005/RK
Rada kraje
jmenuje
dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě Pravidel Rady kraje Vysočina č. 5/05 členy školské rady za zřizovatele podle materiálu RK-34-2005-14, př. 1.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu
termín: listopad - prosinec 2005
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-14.doc, RK-34-2005-14, př. 1
 
15. Informace o projednávání Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina s partnery
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem časového harmonogramu setkávání k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1408/34/2005/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh časového harmonogramu setkávání k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2005-15, př. 1.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu
termín: do konce března 2006 předložit Zastupitelstvu kraje Vysočina finální verzi DZKV.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-15.doc, RK-34-2005-15, př. 1, RK-34-2005-15, př. 2
 
23. Návrh na poskytnutí dotace na účast na Mistrovství světa v aerobicu
M. Matějková zdůvodnila radě kraje předložený návrh na poskytnutí dotace Občanskému sdružení SRC Fanatic na účast na Mistrovství světa v aerobicu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1409/34/2005/RK
Rada kraje
schvaluje
·          v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 tis. Kč Občanskému sdružení SRC Fanatic, Havlíčkův Brod na účast na Mistrovství světa v aerobicu;
·          provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2005), snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 20 tis. Kč a povýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o tuto částku.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 10. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-23.doc, RK-34-2005-23, př. 1, RK-34-2005-23, př. 2
 
22. Ocenění Petra Mejzlíka za vítězství ve veteránské kategorii MS ve sprint kvadriatlonu v kanadském Halifaxu
M. Matějková doporučila radě kraje poskytnout peněžitý dar P. Mejzlíkovi za jeho výkony na Mistrovství světa ve sprint kvadriatlonu. V průběhu jednání přišel F. Dohnal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1410/34/2005/RK
Rada kraje
schvaluje
·          v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s poskytnutím peněžitého daru ve výši 15 tis. Kč p. Petru Mejzlíkovi, bytem Václavské nám. 913/6, 674 01 Třebíč, za jeho výkony na Mistrovství světa ve sprint kvadriatlonu;
·          provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2005), snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j. n., o částku 15 tis. Kč a povýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o tuto částku.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-22.doc
 
16. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
L. Sedláková, vedoucí odd. dopravy odboru dopravy a silničního hospodářství, požádala radu kraje o delegování zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do výběrové komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na "Dodávku motorové nafty do nadzemních garáží v roce 2006". V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1411/34/2005/RK
Rada kraje
deleguje
Ing. Marii Černou a Ing. Jaroslava Pospíchala pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako zástupce zřizovatele a Vítězslava Jonáše a Jaroslavu Homolkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na "Dodávku motorové nafty do nadzemních garáží v roce 2006".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 5. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-16.doc
 
17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou
L. Sedláková, vedoucí odd. dopravy odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku SÚS Žďár nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1412/34/2005/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku, dle návrhu Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou, za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a neupotřebitelného majetku dle materiálu RK-34-2005-17.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: do 10. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-17.doc
 
18. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Třebíč
L. Sedláková, vedoucí odd. dopravy odboru dopravy a silničního hospodářství, požádala radu kraje o vyslovení souhlasu s vyřazením nepotřebného majetku SÚS Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1413/34/2005/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku, dle návrhu Správy a údržby silnic Třebíč, za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a neupotřebitelného majetku dle materiálu RK-34-2005-18.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: do 10. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-18.doc
 
19. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Pelhřimov
L. Sedláková, vedoucí odd. dopravy odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem na vyřazení nepotřebného majetku SÚS Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1414/34/2005/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku, dle návrhu Správy a údržby silnic Pelhřimov, za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a neupotřebitelného majetku dle materiálu RK-34-2005-19.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: do 10. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-19.doc
 
20. Žádost obce Strážek o finanční příspěvek na stabilizace svahu a zpevnění koryta potoka Bobrůvka v obci
K materiálu zpracovanému odborem sekretariátu hejtmana nebyly vzneseny žádné připomínky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1415/34/2005/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Strážek o dotaci na stabilizaci svahu a opevnění koryta potoka Bobrůvka v obci.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 29. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-20.doc, RK-34-2005-20, př. 1
 
21. Modelové ověření územně analytických podkladů na území ORP Chotěboř
K předloženému materiálu odboru územního plánování a stavebního řádu nebyly vzneseny žádné připomínky. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1416/34/2005/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci městu Chotěboř ve výši 200 tis. Kč na zpracované územně analytické podklady pro území obce s rozšířenou působností z kapitoly Územní plánování, paragraf 3635.
odpovědnost: odbor OÚPSŘ, ekonomický odbor
termín: do 30. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-21.doc
 
26. Návrh na poskytnutí dotace pro občanské sdružení „Slepíši“ na realizaci přípravné fáze projektu Hele hlína
J. Vondráček podal radě kraje detailní komentář k návrhu na poskytnutí dotace občanskému sdružení „Slepíši“ a k souvisejícímu rozpočtovému opatření. Po rozsáhlé diskusi rada kraje doporučila předkladateli stáhnout materiál z jednání s tím, že po zapracování připomínek může být znovu předložen na některém z dalších zasedání rady kraje. J. Vondráček doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-26, RK-34-2005-26, př. 1
 
28. Projekt RURALTECH - Net – partnerství v projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje se zaměřením projektu RURALTECH-Net a zdůvodnil změnu požadované výše finančního podílu kraje na jeho realizaci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1417/34/2005/RK
Rada kraje
podporuje
realizaci projektu RURALTECH-Net v rámci programu Interreg III B Cadses; bere na vědomí jeho spolufinancování do výše 26 000 EUR a pověřuje hejtmana kraje Vysočina podpisem prohlášení „Co-financing statement“.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-28, RK-34-2005-28, př. 1
 
25. Rozprava
M. Černá podrobně informovala radu kraje o návrhu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2006.
 
24. Návrh rozpočtu na rok 2006 - 2. pracovní verze
Na jednání se dostavil J. Hulák. F. Dohnal obsáhle uvedl předložený návrh rozpočtu kraje na rok 2006, jeho příjmovou i výdajovou stránku, základní změny oproti roku 2005. Projednávání rozpočtu byli přítomni správci jednotlivých kapitol, kteří radě kraje ještě upřesňovali některé požadavky. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1418/34/2005/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předložený návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 dle materiálů RK-34-2005-24, př. 1, př. 2 a
ukládá
ekonomickému odboru předložit závěrečnou verzi návrhu rozpočtu po provedení úprav a zapracování připomínek na jednání rady kraje dne 6. 12. 2005.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 6. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2005-24.doc, RK-34-2005-24, př. 1, RK-34-2005-24, př. 2
  
M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 34/2005 s tím, že další zasedání se bude konat dne 8. 11. 2005, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
  
 
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina
 
 
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 34/2005 dne 1. 11. 2005.
Zapsala: I. Schallnerová, dne 2. 11. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz