Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 33/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 33/2016, které se konalo dne 11. 10. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2016
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 11. 10. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek, omluvil neúčast V. Novotného a pozdější příchod L. Joukla.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2016
 2. Investiční dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 3. Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2016 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání Pelhřimovského chirurgického dne 2016
 5. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
 6. Odprodej výpočetní techniky a mobilních telefonů v užívání zastupitelů
 7. Přehled a stav realizovaných projektů s tchajwanskými partnery
 8. Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů
 10. Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
 11. Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu
 12. Smlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
 13. Informace o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně - rozpočet Kraje Vysočina
 14. Doplnění Zprávy o realizaci č. 1 projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
 15. Sedimentační tůně v PR Havranka, sanační opatření - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
 16. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 17. Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí ČR k ukončení jedné samostatné akce projektu Biodiverzita a projektu Hrad Kámen - revitalizace parku
 18. Majetkoprávní příprava stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
 19. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 20. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 21. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 22. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Horní Bítovčice
 23. Změna usnesení 0784/15/2016/RK
 24. Výkup pozemku v k. ú. a obci Světnov
 25. Prodej pozemku v k.ú. a obci Myslibořice
 26. Návrh na zařazení nové akce SŠ PTA Jihlava - napojení areálu Školní na veřejnou kanalizaci do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 27. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace
 28. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
 29. Odměna za archeologický nález
 30. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na úseku památkové péče
 31. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí
 32. Návrh aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
 33. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O01266.0001
 34. Schválení využívání finančního zůstatku z Her Olympiády dětí a mládeže ČR na pořizování propagačních předmětů
 35. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov
 36. Talent Vysočiny 2016 - uzavření dodatku darovací smlouvy
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016
 38. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 39. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2016 dle schválených pravidel rady kraje
 41. Rozprava členů rady

Usnesení 1760/33/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 11. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 32/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Investiční dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1761/33/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2016-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 21. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-02.doc, RK-33-2016-02, př. 1

03. Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2016 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení aktualizované finanční plány zdravotnických příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1762/33/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
aktualizaci:
 • finančních plánů výnosů a nákladů na rok 2016 dle materiálů RK-33-2016-03, př. 1 a RK-33-2016-03, př. 2 (komentář);
 • tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů, plánů oprav a závazných ukazatelů dle materiálů RK-33-2016-03, př. 1 a RK-33-2016-03, př. 3 (tzv. investiční karty);
 • převodu prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-33-2016-03, př. 1 a jejich profinancování;
bere na vědomí
výsledky hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací dle materiálu RK-33-2016-03, př. 1 a komentáře k výsledkům hospodaření za 1. pololetí roku 2016 dle materiálu RK-33-2016-03, př. 4;
ukládá
ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina informovat zřizovatele prostřednictvím odboru zdravotnictví o případném negativním vývoji v hospodaření organizace v průběhu 2. pololetí roku 2016.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-03.doc, RK-33-2016-03, př. 1, RK-33-2016-03, př. 2, RK-33-2016-03, př. 3, RK-33-2016-03, př. 4, RK-33-2016-03, př. 5

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání Pelhřimovského chirurgického dne 2016
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1763/33/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5167 -Služby školení a vzdělávání o částku 40 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 40 000 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním Pelhřimovského chirurgického dne 2016;
ukládá
řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 11. 2016.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-04.doc, RK-33-2016-04, př. 1, RK-33-2016-04, př. 2, RK-33-2016-04, př. 3

05. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na podporu stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1764/33/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-05.doc, RK-33-2016-05, př. 1, RK-33-2016-05, př. 2, RK-33-2016-05, př. 3, RK-33-2016-05, př. 4, RK-33-2016-05, př. 5, RK-33-2016-05, př. 6, RK-33-2016-05, př. 7, RK-33-2016-05, př. 8, RK-33-2016-05, př. 9, RK-33-2016-05, př. 10, RK-33-2016-05, př. 11, RK-33-2016-05, př. 12, RK-33-2016-05, př. 13

06. Odprodej výpočetní techniky a mobilních telefonů v užívání zastupitelů
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1765/33/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s postupem při prodeji movitých věcí dle materiálu RK-33-2016-06;
rozhoduje
uzavřít kupní smlouvy s osobami uvedenými v materiálech RK-33-2016-06, př. 1 a RK-33-2016-06, př. 2 za ceny tam uvedené na základě vzorové kupní smlouvy dle materiálu RK-33-2016-06, př. 3.
odpovědnost: OI
termín: 30. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-06.doc, RK-33-2016-06, př. 1, RK-33-2016-06, př. 2, RK-33-2016-06, př. 3

07. Přehled a stav realizovaných projektů s tchajwanskými partnery
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o všech současných projektech realizovaných s tchajwanskými partnery a o využití těchto projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1766/33/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o projektech Kraje Vysočina s tchajwanskými partnery.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-07.doc

08. Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření Dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1767/33/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-33-2016-08, př. 1.
odpovědnost: OSH, OI
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-08.doc, RK-33-2016-08, př. 1, RK-33-2016-08, př. 2

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí určené na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a voleb do zastupitelstev krajů. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1768/33/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 100 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a voleb do zastupitelstev krajů.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy
termín: prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-09.doc

10. Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uvolnění účelově vázaných prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, na administraci projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1769/33/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 114 990 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 114 990 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci a Zvýšení kompetencí žáků;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 114 990 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci (69 490 Kč) a Zvýšení kompetencí žáků (45 500 Kč);
ukládá
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a ředitelce Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-33-2016-10, př. 1 zprávu o provedených službách;
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a ředitelce Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-33-2016-10, př. 2 zprávu o provedených službách.
odpovědnost: OAPŘ, ředitelka Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí, ředitelka Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2023
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-10.doc, RK-33-2016-10, př. 1, RK-33-2016-10, př. 2

11. Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, informovali radu kraje o využití dočasně schváleného pracovního místa zařazeného do krajského úřadu od 1. 11. 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1770/33/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o využití dočasně schváleného pracovního místa zařazeného do krajského úřadu od 1. 11. 2016, a to na dobu neurčitou s obsahovou náplní dle popisu v materiálu RK-33-2016-11.
odpovědnost: Ř, OAPŘ, OddŘLZ
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-11.doc

12. Smlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Nájemní smlouvy zajišťující parkování vozidel Krajského úřadu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1771/33/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-33-2016-12, př. 1.
odpovědnost: OddHS
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-12.doc, RK-33-2016-12, př. 1

13. Informace o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně - rozpočet Kraje Vysočina
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, informoval radu kraje o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně vyměřeného městu Chotěboř. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1772/33/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 351 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 66736/2016 ze dne 31. 8. 2016 městu Chotěboř se sídlem Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, IČO 00267538.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 13. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-13.doc, RK-33-2016-13, př. 1, RK-33-2016-13, př. 2, RK-33-2016-13, př. 3

14. Doplnění Zprávy o realizaci č. 1 projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informaci o doplnění Zprávy o realizaci projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1773/33/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené ve Zprávě o realizaci dle materiálu RK-33-2016-14, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-33-2016-14, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit Zprávu o realizaci č. 1 dle materiálu RK-33-2016-14, př. 1, Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020.
odpovědnost: ORR
termín: 13. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-14.doc, RK-33-2016-14, př. 1

15. Sedimentační tůně v PR Havranka, sanační opatření - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
Z. Chlád seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Na jednání se dostavil L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1774/33/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit práce na sanačním opatření Sedimentační tůně v PR Havranka;
ukládá
OŽPZ zajistit zpracování projektové dokumentace a realizaci sanačního opatření Sedimentační tůně v PR Havranka;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3742 - Chráněné části přírody o částku 237 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní záležitosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 237 000 Kč na zpracování projektové dokumentace a realizaci sanačního opatření Sedimentační tůně v PR Havranka.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-15.doc, RK-33-2016-15, př. 1, RK-33-2016-15, př. 2

16. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1775/33/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, položky § 103x Lesní hospodářství, příspěvky na hospodaření v lesích o částku 1 241 020, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 241 020 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-33-2016-16, př. 2;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-33-2016-16, př. 3;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-33-2016-16, př. 5;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-33-2016-16, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-33-2016-16, př. 4;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-33-2016-16, př. 6.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-16.doc, RK-33-2016-16, př. 1, RK-33-2016-16, př. 2, RK-33-2016-16, př. 3, RK-33-2016-16, př. 4, RK-33-2016-16, př. 5, RK-33-2016-16, př. 6, RK-33-2016-16, př. 7

17. Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí ČR k ukončení jedné samostatné akce projektu Biodiverzita a projektu Hrad Kámen - revitalizace parku
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení Závěrečné monitorovací zprávy projektů „Biodiverzita EVL V Lisovech“ a „Hrad Kámen“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1776/33/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
Závěrečné monitorovací zprávy dle materiálů RK-33-2016-17, př. 1 a RK-33-2016-17, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-33-2016-17, př. 1, RK-33-2016-17, př. 2, RK-33-2016-17, př. 3 a RK-33-2016-17, př. 4.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 15. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-17.doc, RK-33-2016-17, př. 1, RK-33-2016-17, př. 2, RK-33-2016-17, př. 3, RK-33-2016-17, př. 4

J. Běhounek navrhl projednání bodů 18 - 26 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

18. Majetkoprávní příprava stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
Usnesení 1777/33/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v radě kraje nájemní smlouvu na část pozemku v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-33-2016-18, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-18.doc, RK-33-2016-18, př. 1, RK-33-2016-18, př. 2, RK-33-2016-18, př. 3

19. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1778/33/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-19.doc, RK-33-2016-19, př. 1, RK-33-2016-19, př. 2

20. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1779/33/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-33-2016-20, př. 1 a RK-33-2016-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-20.doc, RK-33-2016-20, př. 1, RK-33-2016-20, př. 2

21. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1780/33/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-33-2016-21, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-33-2016-21, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-33-2016-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-21.doc, RK-33-2016-21, př. 1

22. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Horní Bítovčice
Usnesení 1781/33/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího povinného ze služebnosti a obcí Bítovčice na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-33-2016-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-22.doc, RK-33-2016-22, př. 1

23. Změna usnesení 0784/15/2016/RK
Usnesení 1782/33/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0784/15/2016/RK tak, že v materiálu RK-15-2016-62, př. 2, u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 4 se pozemek par. č. 5633/1 doplňuje dalším pozemkem par. č. 5633/23.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-23.doc

24. Výkup pozemku v k. ú. a obci Světnov
Usnesení 1783/33/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-24.doc, RK-33-2016-24, př. 1, RK-33-2016-24, př. 2

25. Prodej pozemku v k.ú. a obci Myslibořice
Usnesení 1784/33/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-25.doc, RK-33-2016-25, př. 1, RK-33-2016-25, př. 1a, RK-33-2016-25, př. 1b, RK-33-2016-25, př. 2

26. Návrh na zařazení nové akce SŠ PTA Jihlava - napojení areálu Školní na veřejnou kanalizaci do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 1785/33/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci SŠ PTA Jihlava - napojení areálu Školní na veřejnou kanalizaci do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 11. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-26.doc

27. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o žádosti Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace, o schválení úpravy čerpání fondu investic. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1786/33/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace, pro rok 2016 dle materiálu RK-33-2016-27, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-27.doc, RK-33-2016-27, př. 1

28. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem aktualizace výše uvedených Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1787/33/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina, dle materiálu RK-33-2016-28, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 13. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-28.doc, RK-33-2016-28, př. 1, RK-33-2016-28, př. 2

29. Odměna za archeologický nález
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh poskytnutí finančního daru nálezci archeologického nálezu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1788/33/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-29.doc, RK-33-2016-29, př. 1, RK-33-2016-29, př. 2, RK-33-2016-29, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 30 - 32 v bloku.
K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

30. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na úseku památkové péče
Usnesení 1789/33/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu RK-33-2016-30, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina dle materiálu RK-33-2016-30, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu RK-33-2016-30, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 13. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-30.doc, RK-33-2016-30, př. 1, RK-33-2016-30, př. 2, RK-33-2016-30, př. 3, RK-33-2016-30, př. 4, RK-33-2016-30, př. 5, RK-33-2016-30, př. 6

31. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí
Usnesení 1790/33/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí dle materiálu RK-33-2016-31, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-31.doc, RK-33-2016-31, př. 1, RK-33-2016-31, př. 2

32. Návrh aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
Usnesení 1791/33/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění dle materiálu RK-33-2016-32, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-32.doc, RK-33-2016-32, př. 1, RK-33-2016-32, př. 2

33. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O01266.0001
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1792/33/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O01266.0001 dle materiálu RK-33-2016-33, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-33.doc, RK-33-2016-33, př. 1, RK-33-2016-33, př. 2, RK-33-2016-33, př. 3, RK-33-2016-33, př. 4

34. Schválení využívání finančního zůstatku z Her Olympiády dětí a mládeže ČR na pořizování propagačních předmětů
J. Fialová a K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení možné využití finančního zůstatku z Her Olympiády dětí a mládeže ČR k pořizování propagačních předmětů. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladatelům materiál k dopracování. J. Fialová doporučení rady akceptovala a požádala o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-34.doc

35. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov o udělení souhlasu s uzavřením dvou darovacích smluv, týkajících se přijetí finančních účelových darů do vlastnictví organizace. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1793/33/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních darů pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov dle materiálů RK-33-2016-35, př. 1 a RK-33-2016-35, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-35.doc, RK-33-2016-35, př. 1, RK-33-2016-35, př. 2, RK-33-2016-35, př. 3

36. Talent Vysočiny 2016 - uzavření dodatku darovací smlouvy
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem uzavření dodatku darovací smlouvy uzavřené v rámci ocenění Talent Vysočiny 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1794/33/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek darovací smlouvy dle materiálu RK-33-2016-36, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-36.doc, RK-33-2016-36, př. 1, RK-33-2016-36, př. 2

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1795/33/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016 v celkové výši 499 409 Kč dle materiálu RK-33-2016-37, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016 dle materiálu RK-33-2016-37, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016 dle materiálu RK-33-2016-37, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-37.doc, RK-33-2016-37, př. 1

38. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1796/33/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 25 000 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 1 materiálu RK-33-2016-38, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-33-2016-38, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost dle tabulky č. 2 materiálu RK-33-2016-38, př. 3.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-38.doc, RK-33-2016-38, př. 1, RK-33-2016-38, př. 2, RK-33-2016-38, př. 3

39. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotace zapsanému spolku Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina z. s., na realizaci akce 37. MČR v billiard hockey. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1797/33/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 33 000 Kč zapsanému spolku Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina z. s., se sídlem Žižkova 608/18, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 26645815, na realizaci akce 37. MČR v billiard hockey;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-33-2016-39, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-39.doc, RK-33-2016-39, př. 1

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2016 dle schválených pravidel rady kraje
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí podpory na pořádání postupových soutěží a přehlídek dle Pravidel rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1798/33/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, ve výši 20 000 Kč spolku Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, se sídlem U Stadionu 15, 675 21 Okříšky, IČO 60419636;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-33-2016-40, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2016-40.doc, RK-33-2016-40, př. 1

41. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 33/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 17. 10. 2016, v 8:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jana Fialová               …..………………………………….……


Petr Piňos                      …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 33/2016 dne 11. 10. 2016.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 12. 10. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz