Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 33/2016 - 11.10.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Investiční dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
03Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2016 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
04Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání Pelhřimovského chirurgického dne 2016
05Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
06Odprodej výpočetní techniky a mobilních telefonů v užívání zastupitelů
07Přehled a stav realizovaných projektů s tchajwanskými partnery
08Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce
09Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů
10Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
11Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu
12Smlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
13Informace o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně - rozpočet Kraje Vysočina
14Doplnění Zprávy o realizaci č. 1 projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
15Sedimentační tůně v PR Havranka , sanační opatření - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
16Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
17Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí ČR k ukončení jedné samostatné akce projektu Biodiverzita a projektu Hrad Kámen - revitalizace parku
18Majetkoprávní příprava stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
19Koupě pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
20Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
21Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
22Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Horní Bítovčice
23Změna usnesení 0784/15/2016/RK
24Výkup pozemku v k. ú. a obci Světnov
25Prodej pozemku v k.ú. a obci Myslibořice
26Návrh na zařazení nové akce SŠ PTA Jihlava - napojení areálu Školní na veřejnou kanalizaci do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
27Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace
28Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
29Odměna za archeologický nález
30Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na úseku památkové péče
31Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí
32Návrh aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
33Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O01266.0001
34Schválení využívání finančního zůstatku z Her Olympiády dětí a mládeže ČR na pořizování propagačních předmětů
35Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov
36Talent Vysočiny 2016 - uzavření dodatku darovací smlouvy
37Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016
38Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
39Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2016 dle schválených pravidel rady kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz