Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 33/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 33/2012, které se konalo dne 2. 10. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2012
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 2. 10. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost Z. Ryšavého.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 27. Veřejná zakázka na stavební práce „Školní statek Humpolec volné ustájení a odpadové hospodářství“ do navrženého programu jednání.
Dále byly radě kraje předloženy návrhy na stažení následujících bodů:
13. Návrh na přiznání mimořádné odměny a provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu (Zdrojové materiály: RK-33-2012-13.doc, RK-33-2012-13, př. 1, RK-33-2012-13, př. 2);
14. Pravidla Rady Kraje Vysočina na poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé (Zdrojové materiály: RK-33-2012-14.doc, RK-33-2012-14, př. 1, RK-33-2012-14, př. 2).
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2012
 2. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 3. Změna usnesení 0104/02/2010/ZK
 4. Změna usnesení 1625/31/2012/RK
 5. Změna usnesení 0755/17/2012/RK
 6. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 7. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice, obci Světlá nad Sázavou a k. ú. a obci Služátky
 8. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 Olešná - průtah
 9. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012
 10. Návrh změny stavebních akcí u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2012
 11. Ukončení majetkové účasti v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 1. Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
 2. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
 3. Pravidla pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina
 4. Odprodej výpočetní techniky a mobilních telefonů v užívání zastupitelů
 5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty IOP
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - Pelhřimovský chirurgický den 2012
 7. Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
 8. Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.36, reg. č. CZ.1.07/1.2.37 a reg. č. CZ.1.07/1.3.50
 9. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech - GENDER FOCUS v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 a ukončení projektu
 10. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Firma roku a Živnostník roku
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Festival dokumentárního divadla
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
 13. Veřejná zakázka na stavební práce „Školní statek Humpolec volné ustájení a odpadové hospodářství“
 14. Rozprava členů rady
Usnesení 1728/33/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 2. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 32/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

Na zasedání se dostavil T. Škaryd. K bodům 02 - 08, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1729/33/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-33-2012-02, př. 1 a RK-33-2012-02, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-02.doc, RK-33-2012-02, př. 1, RK-33-2012-02, př. 2

03. Změna usnesení 0104/02/2010/ZK
Usnesení 1730/33/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0104/02/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2010-35, př. 1 se pozemek par. č. 1055/58 nahrazuje pozemkem par. č. 1055/61 a pozemek par. č. 1055/59 se nahrazuje pozemkem par. č. 1055/60 pro k. ú a obec Vír.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-03.doc

04. Změna usnesení 1625/31/2012/RK
Usnesení 1731/33/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-04.doc

05. Změna usnesení 0755/17/2012/RK
Usnesení 1732/33/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0755/17/2012/RK tak, že v materiálu RK-17-2012-09, př. 2 se u pořadového čísla 5 nahrazuje původní výše úhrady 17 300 Kč bez DPH novou výší úhrady 3 460 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-05.doc

06. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1733/33/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-33-2012-06, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-33-2012-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-06.doc, RK-33-2012-06, př. 1

07. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice, obci Světlá nad Sázavou a k. ú. a obci Služátky
Usnesení 1734/33/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-07.doc, RK-33-2012-07, př. 1, RK-33-2012-07, př. 2

08. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 Olešná - průtah
Usnesení 1735/33/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání:
  • s vlastníky pozemků evidovanými v katastru nemovitostí o uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného a vzdušného záboru stavby II/602 Olešná - průtah v rozsahu materiálu RK-33-2012-08, př. 2 za cenu stanovenou dohodou ve výši 7 Kč/m2/rok a to na dobu 9 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby;
  • s obcí Olešná o uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby II/602 Olešná - průtah v rozsahu materiálu RK-33-2012-08, př. 1 na dobu 9 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby;
  • s vlastníky pozemků evidovanými v katastru nemovitostí o uzavření smluv zakládající právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu II/602 Olešná - průtah na pozemcích zahrnutých do trvalého záboru stavby v rozsahu dle materiálů RK-33-2012-08, př. 1RK-33-2012-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-08.doc, RK-33-2012-08, př. 1, RK-33-2012-08, př. 2

27. Veřejná zakázka na stavební práce „Školní statek Humpolec volné ustájení a odpadové hospodářství“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zadání veřejné zakázky na shora uvedenou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1736/33/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 19. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-27, RK-33-2012-27, př. 1, RK-33-2012-27, př. 2

V průběhu jednání odešel V. Novotný. K bodům 09, 10, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

09. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012
Usnesení 1737/33/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
v rámci kapitoly Doprava, přílohy D1: Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV zařazení jmenovitých akcí:
 • III/4097 Bezděčín, oprava propustku;
 • II/360 Pohledec průtah;
 • II/354 Maršovice průtah;
 • III/36210 Bolešín, most 36210-2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-09.doc, RK-33-2012-09, př. 1

10. Návrh změny stavebních akcí u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2012
Usnesení 1738/33/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu v seznamu stavebních akcí schválených usnesením zastupitelstva č. 0279/04/2012/ZK a realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací:
 • vyřazení stavební akce - III/34525 Nová Ves - oprava propustku - hydrologický výpočet průtočného množství vody z povodí přesahuje kapacitu propustku a propustek bude muset být převeden do kategorie mostů. Dále bude při opravě nutné provést přeložku plynovodu. Z uvedených důvodů bude příprava stavby časově náročná a realizace nemůže proběhnout v letošním roce;
 • zařazení stavební akce - III/34516 Kraborovice - Uhrov - oprava vozovky;
 • oprava názvu stavební akce - z II/11226 před obcí Křešín na III/11228 před obcí Křešín.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-10.doc, RK-33-2012-10, př. 1

11. Ukončení majetkové účasti v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu a požádal o úpravu návrhu usnesení. V průběhu jednání přišel V. Novotný, odešel L. Joukl. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1739/33/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace dle materiálu RK-33-2012-11;
ukládá
Odboru školství, mládeže a sportu připravit ukončení členství Kraje Vysočina v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu, se sídlem Sněžné na Moravě, Sněžné 205, IČO 25506269.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-11.doc

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1740/33/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (položka Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství UZ 00302) o částku 849,7 tis. Kč a v navýšení § 3121 Gymnázia o částku 286,2 tis. Kč, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 393,2 tis. Kč a § 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče o částku 170,3 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení o poskytnuté mzdové prostředky vč. zákonných odvodů dle materiálu RK-33-2012-12, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: do konce roku 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-12.doc, RK-33-2012-12, př. 1

15. Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnout finanční prostředky na podporu krajského kola soutěže pIšQworky 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1741/33/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Student Cyber Games, o. s., IČO 26678586 na podporu krajského kola soutěže pIšQworky 2012 v celkové výši 11 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-15.doc, RK-33-2012-15, př. 1, RK-33-2012-15, př. 2

16. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu Pravidel. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1742/33/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež dle materiálu RK-33-2012-16, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-16.doc, RK-33-2012-16, př. 1, RK-33-2012-16, př. 2

17. Pravidla pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1743/33/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2012-17, př. 1upr1 za podmínky schválení finančního krytí v rámci návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2013 v Kapitole školství, mládeže a sportu.
odpovědnost: OŠMS
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-17.doc, RK-33-2012-17, př. 1

18. Odprodej výpočetní techniky a mobilních telefonů v užívání zastupitelů
T. Mrázková, úřednice odboru informatiky, předložila radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s postupem při prodeji movitých věcí. Projednávání se zúčastnili V. Jáchim, úředník odboru informatiky, D. Matys, úředník oddělení správy sítě odboru informatiky. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1744/33/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s postupem při prodeji movitých věcí dle materiálu RK-33-2012-18;
rozhoduje
uzavřít kupní smlouvy s osobami uvedenými v materiálech RK-33-2012-18, př. 1 a RK-33-2012-18, př. 2 za ceny tam uvedené na základě vzorové kupní smlouvy dle materiálu RK-33-2012-18, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-18.doc, RK-33-2012-18, př. 1, RK-33-2012-18, př. 2, RK-33-2012-18, př. 3

19. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty IOP
V. Jáchim, úředník odboru informatiky, předložil radě kraje návrh schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro dané projekty. Projednávání se zúčastnili T. Mrázková, úřednice odboru informatiky, D. Matys, úředník oddělení správy sítě odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1745/33/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty Digitalizace a ukládání vydané MMR ČR pod č. j. 30991/2012-91/1 dle materiálu RK-33-2012-19, př. 1 a Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba vydané MMR ČR pod č. j. 30989/2012-91/1 dle materiálu RK-33-2012-19, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty Digitalizace a ukládání vydané MMR ČR pod č. j. 30991/2012-91/1 dle materiálu RK-33-2012-19, př. 1 a Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba vydané MMR ČR pod č. j. 30989/2012-91/1 dle materiálu RK-33-2012-19, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-19.doc, RK-33-2012-19, př. 1, RK-33-2012-19, př. 2

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - Pelhřimovský chirurgický den 2012
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s žádostí Nemocnice Pelhřimov o příspěvek na zabezpečení tradičního republikového setkání chirurgů na Vysočině. V souvislosti s projednávaným materiálem J. Běhounek oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1746/33/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 32 800 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 32 800 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 32 800 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním odborného setkání Pelhřimovský chirurgický den 2012.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-20.doc, RK-33-2012-20, př. 1, RK-33-2012-20, př. 2, RK-33-2012-20, př. 3

22. Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.36, reg. č. CZ.1.07/1.2.37 a reg. č. CZ.1.07/1.3.50
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh schválit rozpočtová opatření vyplývající z přijetí účelových dotací z MŠMT na zvláštní účty kraje. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1747/33/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na Kraj za podmínek upravených v:
 • materiálu RK-33-2012-22, př. 1 - Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.36;
 • materiálu RK-33-2012-22, př. 2 - Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.2.37; 
 • materiálu RK-33-2012-22, př. 3 - Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.3.50;
schvaluje
rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu:
 • II. GG 1.1 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 32 005 144,00 Kč určené na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II“;
 • II. GG 1.2 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 8 437 335,00 Kč určené na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II“;
 • II. GG 1.3 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 10 546 665,00 Kč určené na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II“.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-22.doc, RK-33-2012-22, př. 1, RK-33-2012-22, př. 2, RK-33-2012-22, př. 3

23. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech - GENDER FOCUS v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 a ukončení projektu
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1748/33/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu GENDER FOCUS o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 36 174,82 Kč (podíl ze státního rozpočtu) a ze strany vedoucího partnera projektu, NÖ Landesakademie ve výši 600 716,28 Kč (podíl ERDF);
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu GENDER FOCUS o splátku kontokorentního úvěru ve výši 636 891,10 Kč;
 • převod konečného zůstatku ve výši 1 498 500,41 Kč a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2012 na zvláštním účtu GENDER FOCUS do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu GENDER FOCUS ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2012.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 15. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-23.doc, RK-33-2012-23, př. 1

24. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Firma roku a Živnostník roku
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje žádost společnosti Communa o pronájem zasedacích prostor v sídle Kraje Vysočina za účelem konání akce „Firma roku a Živnostník roku“. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1749/33/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-33-2012-24, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 2. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-24.doc, RK-33-2012-24, př. 1, RK-33-2012-24, př. 2, RK-33-2012-24, př. 3

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Festival dokumentárního divadla
T. Škaryd předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1750/33/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 30 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol v Jihlavě, Tyršova 1565/12, Jihlava, IČO: 207357, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Festivalu dokumentárního divadla dle materiálu RK-33-2012-25, př. 3upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3311 Divadelní činnost o částku 30 000 Kč dle materiálu RK-33-2012-25.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-25.doc, RK-33-2012-25, př. 1, RK-33-2012-25, př. 2, RK-33-2012-25, př. 3

21. Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1751/33/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 615 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 62091/2012 ze dne 14. 9. 2012 Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, o. s. se sídlem 586 01 Jihlava, Pavlovova 14, IČO 22729275.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-21.doc, RK-33-2012-21, př. 1, RK-33-2012-21, př. 2

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1752/33/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 1037 Celospolečenské funkce lesů) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 800 096,58 Kč na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2012-26.doc

28. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 33/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 9. 10. 2012, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 33/2012 dne 2. 10. 2012.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 2. 10. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz