Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 3/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 3/2009, které se konalo dne 20. 1. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2009
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 20. 1. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný a omluvil nepřítomnost T. Škaryda a pozdější příchod J. Běhounka.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
41. Návrh akcí přílohy D1 a D2 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009
42. Návrh na stanovení mimořádné odměny
43. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
44. Návrh rozpisu akcí položek rozpočtu kraje Vysočina v kapitole Nemovitý majetek
45. Regulační poplatky
46. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě  k. ú. Velká Losenice
47. Změna usnesení 0317/05/2007/ZK ve znění usnesení 0094/02/2008/ZK prodej bývalého domova mládeže U Agrostroje v k. ú. a obci Pelhřimov
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2009
 2. Stanovení počtu zaměstnanců kraje
 3. Darování pozemku v k. ú. a obci Budkov
 4. Darování pozemků v k. ú. a obci Křižanov
 5. Podání žádosti o pokácení stromů - k. ú. Havlíčkův Brod
 6. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Luka nad Jihlavou
 7. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 8. Nabytí nemovitostí v k. ú. Brtnický Číchov, obec Číchov
 9. Souhlas se stavbou - k.ú. a obec Kalhov
 10. Koupě pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou v rámci stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
 11. Zařazení nové akce Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí - Rekonstrukce střechy a odhlučnění do přílohy M1 kapitoly Nemovitý majetek a návrh na provedení rozpočtového opatření
 12. Návrh na vyhlášení Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2009
 13. Fond Vysočiny - projekt FV 006/210/08
 14. Souhlas s dlouhodobou výpůjčkou sbírkových předmětů z Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a z Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 15. Spolupráce kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2009
 16. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v kraji Vysočina- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 17. Fond Vysočiny - dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2008
 18. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace U Miličovska
 19. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC).
 20. Veřejná zakázka na služby II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1.stavba - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 21. Veřejná zakázka na služby II/353 Stáj - Zhoř - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 22. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Dodávka asfaltové směsi na výspravu za horka v roce 2009 a Dodávka kationaktivní asfaltové emulze v roce 2009 a Dodávka asfaltových směsí na souvislou údržbu vozovek strojním zpracováním na rok 2009“
 23. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Dodávka drtí určených k vysprávkám vozovek pro provoz Jihlava a Žďár nad Sázavou v roce 2009 a Dodávka drtí určených k vysprávkám vozovek pro provozy Pelhřimov a Třebíč v roce 2009“ a „Dodávka drtí určených k vysprávkám vozovek pro provoz Havlíčkův Brod v roce 2009“
 24. Domov důchodců Ždírec - změna místa provozování sociální služby do nově budovaných prostor v Havlíčkově Brodě
 25. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 26. Komplexní rekonstrukce tepelného hospodářství v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, formou EPC
 27. Výpůjčka movitého majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
 28. Změna Provozního řádu Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina
 29. Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina - eGON Centrum
 30. Vyřazení vozidel z majetku kraje
 31. Nákup elektrické energie pro krajský úřad
 32. Pronájmy jednacích prostor kraje Vysočina, záštity
 33. Informace o rozdělení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na dva samostatné odbory, Odbor sociální věcí a Odbor zdravotnictví
 34. Doplnění technickoorganizačních opatření zřizovatele související s novelou zákona o dani z přidané hodnoty v oblasti nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
 35. Programové prohlášení Rady kraje Vysočina
 36. Vyhodnocení plnění POH kraje Vysočina za rok 2007
 37. Větrná elektrárna u Svaté Anny, k. ú. Křeč - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 38. Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL, s.r.o. - návrh na provedení rozpočtového opatření
 39. Projekt se společností EKO-KOM, a. s. na rok 2009 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2008 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 40. Větrný park Jitkov - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 41. Návrh akcí přílohy D1 a D2 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009
 42. Návrh na stanovení mimořádné odměny
 43. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 44. Návrh rozpisu akcí položek rozpočtu kraje Vysočina v kapitole Nemovitý majetek
 45. Regulační poplatky
 46. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě  k. ú. Velká Losenice
 47. Změna usnesení 0317/05/2007/ZK ve znění usnesení 0094/02/2008/ZK prodej bývalého domova mládeže U Agrostroje v k. ú. a obci Pelhřimov
 48. Rozprava členů rady
Usnesení 0070/03/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 20. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 2/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 3 5, 7 10 nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a rada kraje schválila následující návrhy usnesení v bloku.

03. Darování pozemku v k. ú. a obci Budkov
Usnesení 0071/03/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1081/1 v k. ú. a obci Budkov dle GP
č. 163-2261/1999 nově označené jako pozemek par. č. 1081/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 75 m2 na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem dle GP č. 163-2261/1999 nově oddělený pozemek par. č. 1081/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 75 m2 v k. ú. a obci Budkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Budkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-03.doc

04. Darování pozemků v k. ú. a obci Křižanov
Usnesení 0072/03/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. 2332/18 o výměře 38 m2, par. č. 2332/20 o výměře 228 m2, par. č. 2332/24 o výměře 217 m2 a par. č. 2332/31 o výměře 102 m2 v k. ú. a obci Křižanov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2332/18 o výměře 38 m2, par. č. 2332/20 o výměře 228 m2, par. č. 2332/24 o výměře 217 m2 a par. č. 2332/31 o výměře 102 m2 v k. ú. a obci Křižanov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-04.doc

05. Podání žádosti o pokácení stromů - k. ú. Havlíčkův Brod
Usnesení 0073/03/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat u Městského úřadu Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí žádost o souhlas s pokácením 2 ks stromů rostoucích mimo les na pozemku par. č. 211 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-05.doc

07. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0074/03/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucím oprávněným dle materiálu RK-03-2009-07, př. 1 a za podmínek dle téhož materiálu, kterým bude zatížen pozemek ve vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-07.doc, RK-03-2009-07, př. 1

08. Nabytí nemovitostí v k. ú. Brtnický Číchov, obec Číchov
Usnesení 0075/03/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-08.doc

09. Souhlas se stavbou - k.ú. a obec Kalhov
Usnesení 0076/03/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Výstavba chodníku podél silnice II/523 a podél budovy obecného úřadu v obci Kalhov , kterou bude dotčen pozemek par. č. 820/1 v k. ú. a obci Kalhov;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu prokazující právo obce Kalhov provést stavbu na pozemku par. č. 820/1 v k. ú. a obci Kalhov;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 820/1 zastavěného stavbou chodníku, jehož investor je obec Kalhov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-09.doc

10. Koupě pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou v rámci stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
Usnesení 0077/03/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/9, 501 68 Hradec Králové o koupi pozemku par. č. 121 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2 v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-10.doc

06. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Luka nad Jihlavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městysem Luka nad Jihlavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0078/03/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami Obec Luka nad Jihlavou - ulice Osvobození - chodník ke koupališti, Městys Luka nad Jihlavou - ulice Osvobození - chodník pro pěší a Městys Luka nad Jihlavou - ulice Nová - bezbariérové propojení chodníků, kterými budou dotčeny pozemky par. č. 1660/1 a par. č. 1576/2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou;
rozhoduje
zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 1660/1 a par. č. 1576/2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou zastavěných stavbami, jejichž investor je městys Luka nad Jihlavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi krajem Vysočina a městysem Luka nad Jihlavou smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže převést darem části pozemků par. č. 1660/1 a par. č. 1576/2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou zastavěných stavbami Obec Luka nad Jihlavou - ulice Osvobození - chodník ke koupališti, Městys Luka nad Jihlavou - ulice Osvobození - chodník pro pěší a Městys Luka nad Jihlavou - ulice Nová - bezbariérové propojení chodníků do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou a městys Luka nad Jihlavou se zaváže uvedené pozemky do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-06.doc

46. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě  k. ú. Velká Losenice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Velká Losenice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0079/03/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou „Bezbariérové úpravy pěších tras na území V. Losenice“, kterou bude dotčen pozemek par. č. 2893/1 v k. ú. a obci Velká Losenice, jehož vlastníkem je kraj Vysočina;
rozhoduje
zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 2893/1 zastavěné stavbou, jejímž investor je obec Velká Losenice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi krajem Vysočina a obcí Velká Losenice  smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku, ve které se kraj zaváže převést darem část pozemku par. č. 2893/1 v k. ú. a obci Velká Losenice zastavěnou výše uvedenou stavbou do vlastnictví obce Velká Losenice a obec se zaváže uvedený pozemek do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-46,

11. Zařazení nové akce Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí - Rekonstrukce střechy a odhlučnění do přílohy M1 kapitoly Nemovitý majetek a návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu zařadit novou akci do rozpočtu kraje a schválit navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0080/03/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí - Rekonstrukce střechy a odhlučnění do kapitoly Nemovitý majetek, do přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 800 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 800 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-11.doc

44. Návrh rozpisu akcí položek rozpočtu kraje Vysočina v kapitole Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0081/03/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • Přílohu M1 rozpočtu dle materiálu RK-03-2009-44, př. 1, která rozepisuje položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kapitoly Nemovitý majetek;
 • Přílohu M2 rozpočtu dle materiálu RK-03-2009-44, př. 2, která rozepisuje položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích a Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích, kapitoly Nemovitý majetek;
 • Přílohu M3 rozpočtu dle materiálu RK-03-2009-44, př. 3, která rozepisuje položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích, kapitoly Nemovitý majetek;
 • Přílohu M4 rozpočtu dle materiálu RK-03-2009-44, př. 4, která rozepisuje položky Investice v sociálních věcech a Investice ve zdravotnictví, kapitoly Nemovitý majetek;
 • Přílohu M5 rozpočtu dle materiálu RK-03-2009-44, př. 5, která rozepisuje položku Investice ve školství, kapitoly Nemovitý majetek;
 • Přílohu M6 rozpočtu dle materiálu RK-03-2009-44, př. 6, která rozepisuje položku Investice v kultuře, kapitoly Nemovitý majetek.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 20. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-44, RK-03-2009-44, př. 1, RK-03-2009-44, př. 2, RK-03-2009-44, př. 3, RK-03-2009-44, př. 4, RK-03-2009-44, př. 5, RK-03-2009-44, př. 6

12. Návrh na vyhlášení Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyhlásit Preventivní programy na rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0082/03/2009/RK
Rada kraje
vyhlašuje
Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními na rok 2009 dle materiálu
RK-03-2009-12, př. 1 a
jmenuje
komisi pro vyhodnocení Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2009 dle materiálu RK-03-2009-12, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 1. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-12.doc, RK-03-2009-12, př. 1, RK-03-2009-12, př. 2

13. Fond Vysočiny - projekt FV 006/210/08
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení návrh prodloužit dobu realizace projektu „Sázavský deník“ do 30. 4. 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0083/03/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 006/210/08 dle materiálu
RK-03-2009-13, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-13.doc, RK-03-2009-13, př. 1, RK-03-2009-13, př. 2

14. Souhlas s dlouhodobou výpůjčkou sbírkových předmětů z Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a z Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na udělení souhlasu s dlouhodobou výpůjčkou uměleckých děl ze sbírek příspěvkových organizací kraje umístěných v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0084/03/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě dle materiálu RK-03-2009-14, př. 1;
 • s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2009-14, př. 2;
a to na dobu určitou do 31. 12. 2012.
odpovědnost: Odbor kultury a památkové péče, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace.
termín: 15. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-14.doc, RK-03-2009-14, př. 1, RK-03-2009-14, př. 2

15. Spolupráce kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2009
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení návrh uzavřít mandátní smlouvy s obcemi s rozšířenou působností. Projednávání se zúčastnil P. Holý, úředník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0085/03/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mandátní smlouvy s obcemi s rozšířenou působností (Chotěboř, Pacov, Nové Město na Moravě, Jihlava, Pelhřimov, Telč, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a Humpolec) dle vzoru, který je obsahem materiálu RK-03-2009-15, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-15.doc, RK-03-2009-15, př. 1

16. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v kraji Vysočina- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil P. Holý, úředník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0086/03/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj KOUS Vysočina, Myslibořice, IČ 22734686, dle materiálu RK-03-2009-16, př. 3upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 100 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 tis. Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-16.doc, RK-03-2009-16, př. 1, RK-03-2009-16, př. 2, RK-03-2009-16, př. 3

17. Fond Vysočiny - dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2008
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje ke schválení dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory. Projednávání se zúčastnil R. Zvolánek, úředník oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0087/03/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 085/197/08, FV 086/197/08 a FV 087/197/08 dle materiálu RK-03-2009-17, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-17.doc, RK-03-2009-17, př. 1, RK-03-2009-17, př. 2

20. Veřejná zakázka na služby II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1.stavba - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Projednávání se zúčastnily H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0088/03/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba dle materiálu RK-03-2009-20, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče OPTIMA, spol. s r. o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto,
IČ 150 30 709, jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na služby II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba a
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 7. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-20.doc

21. Veřejná zakázka na služby II/353 Stáj - Zhoř - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s předloženým návrhem schválit nejvhodnější nabídku v souladu se závěry hodnotící komise. Projednávání se zúčastnily H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0089/03/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby II/353 Stáj - Zhoř dle materiálu RK-03-2009-21, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PROfi Jihlava spol. s r. o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava,
IČ 181 98 228, jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na služby II/353 Stáj - Zhoř a
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 13. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-21.doc

22. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Dodávka asfaltové směsi na výspravu za horka v roce 2009 a Dodávka kationaktivní asfaltové emulze v roce 2009 a Dodávka asfaltových směsí na souvislou údržbu vozovek strojním zpracováním na rok 2009“
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnily H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0090/03/2009/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Libora Joukla a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Zdeňka Ryšavého a zástupce politického klubu KSČM a Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení na Dodávku asfaltové směsi na výspravu za horka v roce 2009 a na Dodávku kationaktivní asfaltové emulze v roce 2009 a na Dodávku asfaltových směsí na souvislou údržbu vozovek strojním zpracováním na rok 2009, která se uskuteční dne 11. 2. 2009.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-22.doc

23. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Dodávka drtí určených k vysprávkám vozovek pro provoz Jihlava a Žďár nad Sázavou v roce 2009 a Dodávka drtí určených k vysprávkám vozovek pro provozy Pelhřimov a Třebíč v roce 2009“ a „Dodávka drtí určených k vysprávkám vozovek pro provoz Havlíčkův Brod v roce 2009“
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnily H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0091/03/2009/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Libora Joukla a zástupce politického klubu KDU-ČSL a Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Jaroslava Doležala a zástupce politického klubu KDU-ČSL a Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení na Dodávku drtí určených k vysprávkám vozovek pro provoz Jihlava a Žďár nad Sázavou v roce 2009 a na Dodávku drtí určených k vysprávkám vozovek pro provozy Pelhřimov a Třebíč v roce 2009 a na Dodávku drtí určených k vysprávkám vozovek pro provoz Havlíčkův Brod v roce 2009, která se uskuteční dne 12. 2. 2009.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-23.doc

41. Návrh akcí přílohy D1 a D2 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Projednávání se zúčastnily H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0092/03/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • akce přílohy D1 dle materiálu RK-03-2009-41, př. 1 a akce přílohy D2 dle materiálu
 • RK-03-2009-41, př. 2;
 • za podmínky schválení rozpočtového opatření v zastupitelstvu kraje schvaluje zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 20 000 tis. Kč pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, IČ 00090450;
ukládá
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice o částku 20 000 tis. Kč určených na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci do materiálu, který řeší rozdělení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2008
(ZK-01-2009-11, př. 1).
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-41, RK-03-2009-41, př. 1, RK-03-2009-41, př. 2, RK-03-2009-41, př. 3

42. Návrh na stanovení mimořádné odměny
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o předloženém návrhu na stanovení mimořádné odměny řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnily H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0093/03/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu ve výši dle materiálu RK-03-2009-42, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-42

43. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podal radě kraje doplňující komentář k uvedenému návrhu výběrového řízení. Projednávání se zúčastnily H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0094/03/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rezignaci Ing. Zdeňka Vacka na funkci ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava dle materiálu RK-03-2009-43, př. 1;
rozhoduje
vyhlásit výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava dle materiálu RK-03-2009-43, př. 2;
jmenuje
komisi pro výběrové řízení na funkci ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava dle materiálu RK-03-2009-43, př. 3upr1;
pověřuje
Ing. Ivanu Ševecovou zastupováním ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava od 1. 2. 2008 do doby jmenování ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava nejpozději do 28. 2. 2009;
stanoví
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat Ing. Ivany Ševecové dle materiálu RK-03-2009-43, př. 4.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-43, RK-03-2009-43, př. 2, RK-03-2009-43, př. 3

18. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace U Miličovska
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, informoval radu kraje o návrhu Nařízení kraje Vysočina, o zřízení přírodní rezervace U Miličovska. Projednávání se zúčastnili D. Vacková, úřednice oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí, J. Klečanský, vedoucí oddělení integrované prevence a EIA odboru životního prostředí. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0095/03/2009/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení kraje Vysočina č. 1/2009, o zřízení přírodní rezervace U Miličovska, dle materiálu
RK-03-2009-18, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 20. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-18.doc, RK-03-2009-18, př. 1, RK-03-2009-18, př. 2, RK-03-2009-18, př. 3

19. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC).
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí předloženou zprávu o činnosti. Projednávání se zúčastnili D. Vacková, úřednice oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí, J. Klečanský, vedoucí oddělení integrované prevence a EIA odboru životního prostředí. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0096/03/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-19.doc, RK-03-2009-19, př. 1, RK-03-2009-19, př. 2, RK-03-2009-19, př. 3

29. Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina - eGON Centrum
Ze zasedání se omluvil V. Novotný. P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje podrobný komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, J. Krotký, vedoucí oddělení správy databází a aplikací odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0097/03/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
návrh prvních kroků realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina a
ukládá
odboru informatiky realizovat navržené kroky.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-29.doc, RK-03-2009-29, př. 1, RK-03-2009-29, př. 2

30. Vyřazení vozidel z majetku kraje
E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, zdůvodnily radě kraje úpravu předloženého návrhu na vyřazení vozidel z majetku kraje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0098/03/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít darovací smlouvy dle materiálů RK-03-2009-30, př. 1, RK-03-2009-30, př. 2
 • a RK-03-2009-30, př. 4;
 • uzavřít kupní smlouvu dle materiálu RK-03-2009-30, př. 3;
 • uzavřít zprostředkovatelské smlouvy o prodeji osobních vozidel reg.zn. 2J5-1282 přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku;
 • vyřadit majetek - osobní vozidla reg.zn. JII-98-02, 1J0-8713, JIJ-00-15, 2J5-1282 a 2J3-7797 v celkové pořizovací ceně 2 531 413,- Kč.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-30.doc, RK-03-2009-30, př. 1, RK-03-2009-30, př. 2, RK-03-2009-30, př. 3

24. Domov důchodců Ždírec - změna místa provozování sociální služby do nově budovaných prostor v Havlíčkově Brodě
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu na rekonstrukci Domova důchodců Ždírec. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0099/03/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přípravách na rekonstrukci objektu domova důchodců ve Ždírci, o ustavení pracovní skupiny pro zajištění tohoto úkolu a
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajištění činnosti pracovní skupiny pro rekonstrukci Domova důchodců Ždírec.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-24.doc, RK-03-2009-24, př. 1

28. Změna Provozního řádu Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s navrhovanou úpravou Provozního řádu Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0100/03/2009/RK
Rada kraje
vydává
Dodatek č. 2 Provozního řádu Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina dle materiálu
RK-03-2009-28, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 20. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-28.doc, RK-03-2009-28, př. 1

34. Doplnění technickoorganizačních opatření zřizovatele související s novelou zákona o dani z přidané hodnoty v oblasti nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení níže uvedené návrhy dodatků. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0101/03/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít:
 • Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-03-2009-34, př. 1 mezi Vysočinou a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací;
 • Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-03-2009-34, př. 2 mezi Vysočinou a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací;
 • Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-03-2009-34, př. 3 mezi Vysočinou a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací;
 • Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-03-2009-34, př. 4 mezi Vysočinou a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací;
 • Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-03-2009-34, př. 5 mezi Vysočinou a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací;
 • Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-03-2009-34, př. 6;
 • Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-03-2009-34, př. 7;
 • Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-03-2009-34, př. 8;
 • Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-03-2009-34, př. 9;
 • Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-03-2009-34, př. 10;
 • Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-03-2009-34, př. 11;
 • Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-03-2009-34, př. 12;
 • Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-03-2009-34, př. 13;
 • Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-03-2009-34, př. 14;
 • Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-03-2009-34, př. 15;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných krajem Vysočina zajistit v termínu do 15. 2. 2009 úkony spojené s ukončením nájemních smluv, smluv o výpůjčce, které nemocnice uzavřela jménem kraje Vysočina dle podmínek příkazní smlouvy schválené Radou kraje usnesením 586/19/2003/RK dne 3. 6. 2003.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, majetkový odbor, ředitelé nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
termín: do 30. 06. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-34.doc. RK-03-2009-34, př. 1, RK-03-2009-34, př. 2, RK-03-2009-34, př. 3, RK-03-2009-34, př. 4, RK-03-2009-34, př. 5, RK-03-2009-34, př. 6, RK-03-2009-34, př. 7, RK-03-2009-34, př. 8, RK-03-2009-34, př. 9, RK-03-2009-34, př. 10, RK-03-2009-34, př. 11, RK-03-2009-34, př. 12, RK-03-2009-34, př. 13, RK-03-2009-34, př. 14, RK-03-2009-34, př. 15

36. Vyhodnocení plnění POH kraje Vysočina za rok 2007
Z. Ryšavý předložil radě kraje návrh vyhodnocení plánu odpadového hospodářství kraje za rok 2007. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0102/03/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Vyhodnocení plnění POH kraje Vysočina za rok 2007 dle materiálu RK-03-2009-36, př. 2.
odpovědnost: OŽP
termín: 20. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-36.doc, RK-03-2009-36, př. 1, RK-03-2009-36, př. 2

37. Větrná elektrárna u Svaté Anny, k. ú. Křeč - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Z. Ryšavý upřesnil radě kraje shora uvedený záměr. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0103/03/2009/RK
Rada kraje
dává
v souladu s § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů jako orgán kraje příslušný dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:
Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě, jako dotčený územní samosprávný celek, z důvodů:
 1. vědomí potřeby chránit krajinný ráz území Vysočiny, neboť ten patří k nejcennějším hodnotám kraje a významnou měrou se podílí na vytváření jeho identity i na udržování a prohlubování vzájemné sounáležitosti zdejších obyvatel,
 2. zdůraznění skutečnosti, že elektrická energie vyrobená s využitím energie větru je čistou energií z tzv. obnovitelných zdrojů, ale zároveň patří k energii zatížené relativně vysokými výrobními náklady,
 3. závislosti větrných elektráren na vnějších vlivech (dostatečná síla větru) a nutnosti zabezpečit dodávky elektrické energie v momentě výpadku větrných elektráren záložními zdroji (což může představovat pro energetickou soustavu ČR závažný problém v případě masivního rozvoje výstavby větrných elektráren),
 4. vnímání rizika dlouhodobého poškození krajinného rázu a tedy i atraktivity prostředí zbytky staveb a technologií větrných elektráren po uplynutí jejich technické či morální životnosti,
 5. jednoznačně neprokázaného významného převážení celospolečenského zájmu na realizaci větrného parku nad veřejným zájmem ochrany přírody a krajiny - konkrétně zájmem ochrany krajinného rázu,
 6. potřeby ochrany přírodního a rekreačního potenciálu území,
 7. z důvodu ochrany bezpečnosti a zdraví osob volně se pohybujících po pozemní komunikaci a v krajině;
nesouhlasí
se záměrem Větrná elektrárna u Svaté Anny, k. ú. Křeč a požaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při dalším posuzování požaduje zohlednění tohoto nesouhlasu.
odpovědnost: OŽP
termín: 3. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-37.doc, RK-03-2009-37, př. 1, RK-03-2009-37, př. 2

39. Projekt se společností EKO-KOM, a. s. na rok 2009 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2008 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Z. Ryšavý seznámil radu kraje s uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, M. Janoušek, úředník oddělení integrované prevence a EIA odboru životního prostředí, P. Bendová, vedoucí oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí, E. Navrátilová, úřednice oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0104/03/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o realizaci projektu kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a. s. Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v roce 2008 dle materiálu RK-03-2009-39, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 5 Smlouvy o řešení pilotního projektu se společností EKO-KOM, a. s., dle materiálu RK-03-2009-39, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3727 Prevence vzniku odpadů o částku 1 770 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 1 770 tis. Kč na zajištění spolufinancování projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky .
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-39.doc, RK-03-2009-39, př. 1, RK-03-2009-39, př. 2

38. Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL, s. r. o. - návrh na provedení rozpočtového opatření
Z. Ryšavý seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Projednávání se zúčastnili J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, M. Janoušek, úředník oddělení integrované prevence a EIA odboru životního prostředí, P. Bendová, vedoucí oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí, E. Navrátilová, úřednice oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0105/03/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL s. r. o., Dobrušská 1/1797, 147 00 Praha 4, IČ: 27373231 dle materiálu RK-03-2009-38, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3727 Prevence vzniku odpadů, položka 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků) a výdajů rozpočtu kraje (kapitola Životní prostředí, § 3727 Prevence vzniku odpadů, položka 5169 Nákup ostatních služeb) o 90 tis. Kč z důvodu plnění vyplývajícího z Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení dle materiálu RK-03-2009-38, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-38.doc, RK-03-2009-38, př. 1

40. Větrný park Jitkov - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Z. Ryšavý upřesnil radě kraje shora uvedený záměr. Projednávání se zúčastnili J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, P. Bendová, vedoucí oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0106/03/2009/RK
Rada kraje
dává
v souladu s § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů jako orgán kraje příslušný dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:
Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě, jako dotčený územní samosprávný celek, z důvodů:
 1. vědomí potřeby chránit krajinný ráz území Vysočiny, neboť ten patří k nejcennějším hodnotám kraje a významnou měrou se podílí na vytváření jeho identity i na udržování a prohlubování vzájemné sounáležitosti zdejších obyvatel;
 2. zdůraznění skutečnosti, že elektrická energie vyrobená s využitím energie větru je čistou energií z tzv. obnovitelných zdrojů, ale zároveň patří k energii zatížené relativně vysokými výrobními náklady;
 3. závislosti větrných elektráren na vnějších vlivech (dostatečná síla větru) a nutnosti zabezpečit dodávky elektrické energie v momentě výpadku větrných elektráren záložními zdroji (což může představovat pro energetickou soustavu ČR závažný problém v případě masivního rozvoje výstavby větrných elektráren);
 4. vnímání rizika dlouhodobého poškození krajinného rázu a tedy i atraktivity prostředí zbytky staveb a technologií větrných elektráren po uplynutí jejich technické či morální životnosti;
 5. jednoznačně neprokázaného významného převážení celospolečenského zájmu na realizaci větrného parku nad veřejným zájmem ochrany přírody a krajiny - konkrétně zájmem ochrany krajinného rázu,
 6. potřeby ochrany přírodního a rekreačního potenciálu území;
 7. z důvodu ochrany bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se po pozemní komunikaci;
nesouhlasí
se záměrem Větrný park Jitkov a požaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při dalším posuzování požaduje zohlednění tohoto nesouhlasu.
odpovědnost: OŽP
termín: 23. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-40.doc, RK-03-2009-40, př. 1, RK-03-2009-40, př. 2

02. Stanovení počtu zaměstnanců kraje
Z. Kadlec podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0107/03/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, ředitelé sekcí krajského úřadu
termín: 3. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-02.doc

25. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Na zasedání se dostavil J. Běhounek. Ze zasedání se omluvil M. Hyský. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0108/03/2009/RK
Rada kraje
deleguje
Ing. Libora Joukla a zástupce politické strany ODS a Jana Kotena, pracovníka zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a MUDr. Jiřího Běhounka a zástupce politické strany ODS a Romana Sýkoru, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele, do hodnotící komise pro veřejnou zakázku Dodávka skiaskopicko-skiagrafického rentgenového kompletu se sklopnou stěnou , pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 59, 586 01 Jihlava.
odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
termín: 20. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-25.doc

26. Komplexní rekonstrukce tepelného hospodářství v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, formou EPC
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem zajistit komplexní rekonstrukci tepelného hospodářství v dané příspěvkové organizaci. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0109/03/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, zajistit komplexní rekonstrukci tepelného hospodářství formou EPC a
ukládá
Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, zpracovat návrh výzvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce tepelného hospodářství Nemocnice Nové Město na Moravě“.
odpovědnost: OSVZ
termín: 30. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-26.doc

27. Výpůjčka movitého majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podala radě kraje informace k předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s uzavřením Dodatku č. 8 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Nadačním fondem a nemocnicí. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0110/03/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 8 ke Smlouvě o výpůjčce, kterým je od půjčitele Nadačního fondu dětského a novorozeneckého oddělení se sídlem Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč, IČO 60419555, ve prospěch vypůjčitele Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, bezplatně na dobu neurčitou zapůjčen přístroj Philips MP20 Patient Monitor.
odpovědnost: Nemocnice Třebíč, p. o., odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-27.doc

45. Regulační poplatky
Z. Kadlec předložil radě kraje návrh uzavřít Příkazní smlouvy s příspěvkovými organizacemi kraje. Projednávání se zúčastnili K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0111/03/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Příkazní smlouvy dle materiálů RK-03-2009-45, př. 1, RK-03-2009-45, př. 2,
RK-03-2009-45, př. 3, RK-03-2009-45, př. 4, RK-3-2009-45, př. 5 a
ukládá
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina zabezpečit ve spolupráci s řediteli nemocnic realizaci tohoto usnesení.
odpovědnost: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 1. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-45

31. Nákup elektrické energie pro krajský úřad
E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, podala radě kraje doplňující komentář k předložené zprávě z provedeného auditu odběru elektřiny pro pracoviště krajského úřadu. Projednávání se zúčastnila I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0112/03/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o provedeném auditu současného stavu odběrů elektřiny na pracovištích krajského úřadu dle materiálu RK-03-2009-31, př. 1 a
schvaluje
provedení e-aukce podle doplněné specifikace zadání v příloze RK-03-2009-31, př. 2.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-31.doc, RK-03-2009-31, př. 1

32. Pronájmy jednacích prostor kraje Vysočina, záštity
E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, upřesnila radě kraje návrh na úpravu Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnili I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0113/03/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina dle matriálu RK-03-2009-32, př. 1;
stanoví
nájemné ve výši 3,- Kč za každý započatý m2 pronajaté plochy a každou započatou hodinu pronájmu nebytových prostor v sídle kraje Vysočina dle matriálu RK-03-2009-32, př. 1;
bere na vědomí
provozní náklady a náklady na činnosti související s pronájmem prostor v sídle kraje Vysočina dle materiálu RK-03-2009-32, př. 2 ;
svěřuje
 • v souladu s § 59 odst. 1 písm. l) a § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru sekretariátu hejtmana rozhodování o uzavírání nájemních smluv dle Čl. 6 a Čl. 7 odst. 2 matriálu RK-03-2009-32, př. 1;
 • v souladu s § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Krajskému úřadu kraje Vysočina, řediteli krajského úřadu rozhodování o provozních nákladech a nákladech na činnosti související s pronájmem prostor v sídle kraje Vysočina dle matriálu RK-03-2009-32, př. 1.
odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
termín: 1. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-32.doc, RK-03-2009-32, př. 1

33. Informace o rozdělení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na dva samostatné odbory, Odbor sociální věcí a Odbor zdravotnictví
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s navrhovanou změnou organizační struktury krajského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0114/03/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí o změně organizační struktury Krajského úřadu kraje Vysočina dle materiálu
RK-03-2009-33.
odpovědnost: ředitel
termín: 1. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-33.doc

35. Programové prohlášení Rady kraje Vysočina
J. Běhounek předložil radě kraje návrh Programového prohlášení Rady kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0115/03/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Programové prohlášení Rady kraje Vysočina na funkční období 2008 - 2012 dle materiálu RK-03-2009-35, př. 1upr1.
odpovědnost: Rada kraje Vysočina
termín: 20. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-35.doc, RK-03-2009-35, př. 1

47. Změna usnesení 0317/05/2007/ZK ve znění usnesení 0094/02/2008/ZK prodej bývalého domova mládeže U Agrostroje v k. ú. a obci Pelhřimov
L. Joukl, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnili radě kraje předložený návrh na změnu usnesení zastupitelstva. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0116/03/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0317/05/2007/ZK ve znění usnesení 0094/02/2008/ZK tak, že text „doplnit usnesení 0317/05/2007/ZK o dohodu o splátkách kupní ceny 20 000 000,- Kč (resp.19 980 000,-Kč) tak, že cena bude hrazena formou 3 splátek ve výši 5 000 000,- Kč a jedné splátky ve výši 4 980 000,- Kč, vždy k 30. 6. a 31. 12. příslušného roku, nejpozději do 31. 12. 2009“ se nahrazuje textem „doplnit usnesení 0317/05/2007/ZK o dohodu o splátkách kupní ceny 20 000 000,- Kč (resp.19 980 000,-Kč) tak, že část ceny byla uhrazena formou 1. splátky ve výši 5 000 000 Kč k 30. 6. 2008 a dosud neuhrazené splátky kupní ceny v celkové výši 14 980 000,- Kč za prodej budovy č. p. 900 stojící na pozemku par. č. 2673/11, pozemku par. č. 2673/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 528 m2 a pozemku par. č. 2673/73 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3 077 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov budou kupujícím uhrazeny v 15-ti měsíčních splátkách takto:
Číslo splátky
Výše splátky
Termín úhrady
2.
1 000 000 Kč
31. 1. 2009
3.
1 000 000 Kč
28. 2. 2009
4.
1 000 000 Kč
31. 3. 2009
5.
1 000 000 Kč
30. 4. 2009
6.
1 000 000 Kč
31. 5. 2009
7.
1 000 000 Kč
30. 6. 2009
8.
1 000 000 Kč
31. 7. 2009
9.
1 000 000 Kč
31. 8. 2009
10.
1 000 000 Kč
30. 9. 2009
11.
1 000 000 Kč
31. 10. 2009
12.
1 000 000 Kč
30. 11. 2009
13.
1 000 000 Kč
31. 12. 2009
14.
1 000 000 Kč
31. 1. 2010
15.
1 000 000 Kč
28. 2. 2010
16.
   980 000 Kč
31. 3. 2010
změna splátkového kalendáře bude upravena dodatkem kupní smlouvy uzavřené mezi krajem Vysočina a společností AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. dne 30. 5. 2008“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2009-47

48. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 3/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3 2. 2009, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 3/2009 dne 20. 1. 2009.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 22. 1. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz