Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 28/2007 - 02.10.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. a obci Lidmaň ve prospěch pozemků a budov ve vlastnictví kraje Vysočina
03Darování pozemků v k. ú. Rokytno na Moravě a obci Nové Město na Moravě
04Návrh na změnu akce v kapitole Nemovitý majetek
05Žádost o prodej budovy Domova mládeže Střední školy stavební Jihlava v k. ú. a obci Jihlava
06Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
07Smlouva opravňující investora provést stavbu
08Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Vítejte na Přibyslavsku" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
09Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - úprava dokumentace
10Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - úprava dokumentace
11Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Vyklantice o změnu účelu použití přiznané dotace
12Příprava projektů pro programové období 2007-2013
13Návrh na poskytnutí věcného daru - CD Symfonie č. 4 G dur Gustava Mahlera
14Informace o záměru přípravy a realizace výstavy malíře F. B. Zvěřiny v roce 2008
15Návrh bezúplatného převodu uměleckého díla z majetku kraje Vysočina
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Číchov o dotaci na dofinancování akce "Rekonstrukce místní komunikace Číchov - Chlum"
17Dodatek k dohodě o spolupráci na mezinárodním projektu Peardrop s agenturou EPMA
18Projekt eParticipate - návrh na účast Vysočiny v projektu
19Návrh organizačních řádů
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
21Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci
22Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
23Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na rok 2007
24Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vypracování variantní studie proveditelnosti k naplnění POH kraje Vysočina
25Projednání návrhu dalšího postupu spolupráce se Zakarpatskou oblastí
26Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí daru
27Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR na rok 2007 na podporu zavádění a rozvoje místní Agendy 21
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz