Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 20/2014 - 10.06.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní vypořádání stavby II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křižovatky se silnicí III/34711 II. ETAPA
03Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice - požadavek vlastníka na změnu kupní ceny
04Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3
05Změna usnesení č. 0221/03/2014/ZK- k. ú. Moravecké Janovice, obec Strážek
06Majetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003 , výkup pozemku před stavbou
07Vzdání se předkupního práva - k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
08Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Počátky
09Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
10Nabytí pozemku do vlastnictví kraje v k. ú. a obci Třebíč
11Žádost o prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
12Darování pozemků pod budoucí chodníky v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou
13Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
14Žádost o prodej pozemku v k. ú. a obci Kožichovice
15Uzavření smluv pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 - změna usnesení 0302/08/2012/RK a 0028/01/2012/ZK
16Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Třebíč - rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
17Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
18Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
19Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
20Úplatný převod vodovodního řadu do vlastnictví města Moravské Budějovice
21Zrušení usnesení 0575/08/2012/ZK - k. ú. Okříšky
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M5 a kapitole Doprava
23Informace o sjednané službě se Sberbank CZ, a. s., o vedení transparentních účtů Kraje Vysočina
24Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2013
25Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2015 až 2017
26Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2013
27Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
28Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2014
29Návrh Zásad pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
30Souhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na výstavě v zahraničí
31Provedení rozpočtového opatření u projektů Vysočina Tourism, příspěvkové organizace schválených v rámci ROP JV
32Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
33Projektová žádosti projektu Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizaci objektu bývalého pivovaru hradu Kámen do Fondu EHP 2009-2014
34Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Zvole pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/388 Bobrová - Zvole - 2. část Zvole
35Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025, projektová dokumentace
36FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2014 - návrh na poskytnutí dotací
37FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 - návrh na poskytnutí dotací
38Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
40Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Ptáčovské rybníky
41FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
42Informace o změně v realizaci projektu ID ZZ00544.0009
43Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
44Smlouva o nájmu nebytových prostor
45Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prodejny regionálních produktů 2014
46Strategie inteligentní specializace - krajský annex
47Nájemní smlouva pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
48Návrh rozpočtového opatření - dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
49Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
50Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
51Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
52Věcné dary pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci
53Veřejná zakázka Služby servisní podpory systému eMeDocS
54Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
55FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2014
56Podstatná změna projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I č. XIX
57Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí daru městu Velké Meziříčí
59Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2014 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
60Podpora pořádání sportovního mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
61Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
62Změna závazných ukazatelů slučovaných organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
63Žádosti o finanční podporu - Střední škola automobilní Jihlava, Gymnázium Jihlava
64Společný projekt regionů Kraj Vysočina a City of Tampere s názvem Schools as learning institutions
65Změny ve školském rejstříku
66Informace o změnách v síti středních škol
67Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2014
68Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období březen-květen 2014
69Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
70Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za účelem realizace projektu Řešení zadluženosti v Kraji Vysočina se státní dotací
71Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
72Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
73Darování pozemků v k. ú. Slavíkovice u Jemnice a obci Slavíkovice
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz