Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 19/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 19/2017, které se konalo dne 30. 5. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2017
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 30. 5. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 54. Odvolání, jmenování ředitelky/ředitele Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace do programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2017
 2. Strategie digitalizace regionálního dědictví Kraje Vysočina - výroční zpráva za rok 2016
 3. Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina
 4. Projektový záměr - CEF TELECOM - eIDAS v elektronickém zdravotnictví
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Lektorská skupina k problematice elektronické bezpečnosti
 6. Informace od pořadatele k akcím Arts & film 2017 Telč a Francouzsko-česká hudební akademie Telč 2017;
 7. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2016
 8. Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro SUPŠ Jihlava - Helenín
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno Oblastní charita Třebíč
 11. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2016
 12. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina ve druhé polovině roku 2017 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 13. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 14. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 15. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 16. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 17. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 18. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na projekt Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava
 20. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 21. Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020
 22. Havarijní pojištění vozidel Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 23. Havarijní pojištění pro vozidlo Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 24. Projektový záměr Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace Bydlíme, pracujeme, žijeme
 25. Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 26. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 27. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/150 Pavlíkov - Leštinka
 28. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)
 29. Veřejná zakázka na služby: II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602, PD
 30. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Chotěboř
 31. Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 32. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 33. Návrh na změnu usnesení č. 0088/02/2015/ZK
 34. Návrh na změnu usnesení 0416/05/2014/ZK
 35. Krajská knihovna Vysočiny - Smlouva zakládající právo provést stavbu
 36. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 37. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 38. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
 39. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na změnu usnesení 0313/04/2015/ZK
 40. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 41. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
 42. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
 43. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
 44. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
 45. Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež
 46. Projekt Postav si svůj traktor
 47. Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
 48. Projektový záměr příspěvkové organizace
 49. Smlouva o spolupráci na projektu Postav si svůj traktor
 50. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
 51. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina
 52. Smlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
 53. Žádost obce Vyskytná nad Jihlavou o poskytnutí dotace na zřízení vodního zdroje pro tréninkovou plochu
 54. Odvolání, jmenování ředitelky/ředitele Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
 55. Rozprava členů rady
Usnesení 0971/19/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 30. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 18/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Strategie digitalizace regionálního dědictví Kraje Vysočina - výroční zpráva za rok 2016
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh schválit výroční zprávu o stavu digitalizace za rok 2016 a plán na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0972/19/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výroční zprávu o stavu digitalizace v Kraji Vysočina za rok 2016.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-02.doc, RK-19-2017-02, př. 1

03. Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhovanou změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0973/19/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • odvolat z Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ Jana Kasala, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“;
 • jmenovat do Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ za Kraj Vysočina Jiřího Pokorného, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“;
 • navrhnout Valnému shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“:
  • odvolat člena Předsednictva zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ Jana Kasala;
  • zvolit za člena Předsednictva zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ za Kraj Vysočina Jiří Pokorného;
  • odvolat člena Kontrolní komise zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ Drahoslava Oulehlu;
  • zvolit za člena Kontrolní komise zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ za Kraj Vysočina Štěpána Komárka.
odpovědnost: OI
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-03.doc, RK-19-2017-03, př. 1

04. Projektový záměr - CEF TELECOM - eIDAS v elektronickém zdravotnictví
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu schválit předložený projektový záměr. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0974/19/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr dle materiálu RK-19-2017-04, př. 1;
ukládá
odboru informatiky předložit žádost o realizaci projektu eIDAS v elektronickém zdravotnictví do pracovního programu CEF-TELECOM.
odpovědnost: OI
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-04.doc, RK-19-2017-04, př. 1

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Lektorská skupina k problematice elektronické bezpečnosti
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0975/19/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • Uzavření smlouvy s Vysočina Education dle materiálu RK-19-2017-05, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 250 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní záležitosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 250 000 Kč na zajištění činnosti lektorské skupiny elektronické bezpečnosti;
bere na vědomí
 • Obsah kurzu Lektorské skupiny elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina obsah kurzu, který budou lektoři vyučovat dle materiálu RK-19-2017-05, př. 2;
 • Obsah kurzu Lektorské skupiny elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina obsah kurzu, kterým budou lektoři vyškoleni dle materiálu RK-19-2017-05, př. 3;
 • Výstupy a náklady činnosti lektorské skupiny dle materiálu RK-19-2017-05, př. 4.
odpovědnost: OI, OSH
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-05.doc, RK-19-2017-05, př. 1, RK-19-2017-05, př. 2, RK-19-2017-05, př. 3, RK-19-2017-05, př. 4

06. Informace od pořadatele k akcím Arts & film 2017 Telč a Francouzsko-česká hudební akademie Telč 2017
J. Fischerová podala radě kraje doplňující komentář k žádosti Města Telč o poskytnutí dotace na pořádání Francouzsko-české hudební akademii Telč 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0976/19/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace dle materiálu RK-19-2017-06, př. 1 a nově navrhované částky na pořádání Francouzsko-české hudební akademie Telč 2017 ve výši 130 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-06.doc, RK-19-2017-06, př. 1, RK-19-2017-06, př. 2

07. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2016
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu poskytnout věcný dar přihlašovatelům vítězné stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0977/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar dle materiálu RK-19-2017-07, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-07.doc, RK-19-2017-07, př. 1, RK-19-2017-07, př. 2, RK-19-2017-07, př. 3

08. Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s žádostí České umělecké agentury o příspěvek na pokrytí nezbytných nákladů spojených s prezentací Kraje Vysočina na Czech Street Party 2017 v Bruselu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0978/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce dle materiálu RK-19-2017-08, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-08.doc, RK-19-2017-08, př. 1

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro SUPŠ Jihlava - Helenín
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0979/19/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, IČO: 60545976 o částku 14 000 Kč na výdaje spojené s účastí na partnerských akcích v Nitranském samosprávném kraji.
odpovědnost: OSH,OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-09.doc, RK-19-2017-09, př. 1

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno Oblastní charita Třebíč
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0980/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS § 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Diecézní charitě Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 60200 Brno - Černá Pole, IČO: 44990260 na realizaci projektu Probačního programu Most pro dospělé dle materiálu RK-19-2017-10, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2017-10, př. 2.
odpovědnost: OSH, OE
termín: do 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-10.doc, RK-19-2017-10, př. 1, RK-19-2017-10, př. 2

11. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2016
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0981/19/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2016 dle materiálu RK-19-2017-11, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2016 dle materiálu RK-19-2017-11, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-11.doc, RK-19-2017-11, př. 1

12. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina ve druhé polovině roku 2017 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace na VIP akce konané v druhé polovině roku 2017 žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0982/19/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z  kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-19-2017-12, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-19-2017-12, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2017-12, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-12.doc, RK-19-2017-12, př. 1, RK-19-2017-12, př. 2

K bodům 13 - 15, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

13. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0983/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2017-13, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 9. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-13.doc, RK-19-2017-13, př. 1

14. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0984/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2017-14, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 9. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-14.doc, RK-19-2017-14, př. 1, RK-19-2017-14, př. 2

15. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0985/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-19-2017-15, př. 1, RK-19-2017-15, př. 2 a RK-19-2017-15, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 9. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-15.doc, RK-19-2017-15, př. 1, RK-19-2017-15, př. 2, RK-19-2017-15, př. 3

K bodům 16, 17, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

16. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Usnesení 0986/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-19-2017-16, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-19-2017-16, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-16.doc, RK-19-2017-16, př. 1

17. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Usnesení 0987/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
 • Nosítka Ferno, rok pořízení 2008, pořizovací cena 152 055 Kč, zůstatková cena 1 Kč;
 • Defibrilátor Zoll M, rok pořízení 2003, pořizovací cena 899 871 Kč, zůstatková cena 1 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-17.doc, RK-19-2017-17, př. 1

18. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0988/19/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-18.doc, RK-19-2017-18, př. 1, RK-19-2017-18, př. 2, RK-19-2017-18, př. 3, RK-19-2017-18, př. 4, RK-19-2017-18, př. 5, RK-19-2017-18, př. 6, RK-19-2017-18, př. 7

19. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na projekt Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0989/19/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených s realizací projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ dle materiálu RK-19-2017-19, př. 5;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 98 997 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 98 997 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování celkových výdajů projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví:
 • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-19.doc, RK-19-2017-19, př. 1, RK-19-2017-19, př. 2, RK-19-2017-19, př. 3, RK-19-2017-19, př. 4, RK-19-2017-19, př. 5

20. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0990/19/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 6 979 934,50Kč (ÚZ 35015 ve výši 5 438 840 Kč a ÚZ 35019 ve výši 1 541 094,50 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 1 884 257 Kč;
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 626 000 Kč;
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 1 325 737,50 Kč;
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 1 618 672,50 Kč;
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 525 267,50 Kč,
určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-19-2017-20, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-20.doc, RK-19-2017-20, př. 1, RK-19-2017-20, př. 2

21. Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit materiál „Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0991/19/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
materiál „Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020“ ve znění materiálu RK-19-2017-21, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit materiál „Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020“ ve znění materiálu RK-19-2017-21, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-21.doc, RK-19-2017-21, př. 1

26. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného dle návrhu dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0992/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-19-2017-26, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-26.doc, RK-19-2017-26, př. 1, RK-19-2017-26, př. 2

27. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/150 Pavlíkov - Leštinka
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o přípravě žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0993/19/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
přípravu žádosti o poskytnutí podpory projektu II/150 Pavlíkov - Leštinka do Integrovaného regionálního operačního programu;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádost o poskytnutí podpory projektu II/150 Pavlíkov - Leštinka do Integrovaného regionálního operačního programu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-27.doc, RK-19-2017-27, př. 1

28. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít s městem Humpolec smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0994/19/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec dle materiálu RK-19-2017-28, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-28.doc, RK-19-2017-28, př. 1

29. Veřejná zakázka na služby: II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0995/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby „II/404 Luka nad Jihlavou křiž. s II/602, PD“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-19-2017-29, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-19-2017-29, př. 2;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/404 Luka nad Jihlavou křiž. s II/602, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-19-2017-29, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-29.doc, RK-19-2017-29, př. 1, RK-19-2017-29, př. 2, RK-19-2017-29, př. 3

V průběhu jednání přišla J. Fialová. K bodům 30 38, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

30. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Chotěboř
Usnesení 0996/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Městem Chotěboř, jako budoucím povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za účelem zřízení a provozování stavby „Transformace Domov Háj III, stavba Chotěboř, DOZP, CHB přípojky STL plynu, přípojky vody, přípojky kanalizace“ na pozemcích par. č. 4409 a par. č. 4411/1 v katastrálním území Chotěboř a obci Chotěboř dle materiálů RK-19-2017-30, př. 1 a RK-19-2017-30, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-30.doc, RK-19-2017-30, př. 1, RK-19-2017-30, př. 2

31. Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0997/19/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-31.doc, RK-19-2017-31, př. 1, RK-19-2017-31, př. 2, RK-19-2017-31, př. 3

32. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0998/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-19-2017-32, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-19-2017-32, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-19-2017-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-32.doc, RK-19-2017-32, př. 1

33. Návrh na změnu usnesení č. 0088/02/2015/ZK
Usnesení 0999/19/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-33.doc, RK-19-2017-33, př. 1, RK-19-2017-33, př. 2

34. Návrh na změnu usnesení 0416/05/2014/ZK
Usnesení 1000/19/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-34.doc, RK-19-2017-34, př. 1, RK-19-2017-34, př. 2

35. Krajská knihovna Vysočiny - Smlouva zakládající právo provést stavbu
Usnesení 1001/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu zakládající právo provést stavbu, mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu RK-19-2017-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-35.doc, RK-19-2017-35, př. 1

36. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1002/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-19-2017-36, př. 1 a RK-19-2017-36, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-36.doc, RK-19-2017-36, př. 1, RK-19-2017-36, př. 2

37. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 1003/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-19-2017-37, př. 1.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, odbor majetkový
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-37.doc, RK-19-2017-37, př. 1, RK-19-2017-37, př. 1a

38. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 1004/19/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit: dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-19-2017-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-38.doc, RK-19-2017-38, př. 1

39. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na změnu usnesení 0313/04/2015/ZK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje návrh změnit usnesení 0313/04/2015/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1005/19/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0313/04/2015/ZK ze dne 23. 6. 2015 tak, že materiál ZK-04-2015-42, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-19-2017-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-39.doc, RK-19-2017-39, př. 1

40. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Ze zasedání se omluvil P. Pacal. P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1006/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2017-40, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-40.doc, RK-19-2017-40, př. 1, RK-19-2017-40, př. 2, RK-19-2017-40, př. 3, RK-19-2017-40, př. 4

41. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu školy. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1007/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením mycího stroje, typ M 1003, inventární číslo 2218, rok pořízení 2008, pořizovací cena 154 998 Kč, zůstatková cena 87 168 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť dle materiálu RK-19-2017-41.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, statutární zástupce ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť.
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-41.doc

42. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu školy. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu.
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1008/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Škoda Fabia 1,2 HTP-HATCH BACK, inventární číslo DHM/0000027, rok pořízení 2005, registrační značka 1J9-26-10 pořizovací cena 287 450 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč dle materiálu RK-19-2017-42.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč.
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-42.doc

43. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu jmenovat členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1009/19/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť dle materiálu RK-19-2017-43, př. 1;
rozhoduje
přizvat k jednání konkursní komise zástupce obce, ve které se škola nachází, vedoucího odboru školství, mládeže a sportu, pedagogického pracovníka Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72 a člena školské rady Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72 dle materiálu RK-19-2017-43, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 1. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-43.doc, RK-19-2017-43, př. 1, RK-19-2017-43, př. 2

44. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit se změnou čerpání fondu investic u některých organizací v odvětví školství na rok 2017. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1010/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-19-2017-44, př. 1 a RK-19-2017-44, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-44.doc, RK-19-2017-44, př. 1, RK-19-2017-44, př. 2

45. Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh jmenovat hodnotící komisi pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1011/19/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
 • hodnotící komisi dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež ve složení: Magda Vaňková, Jan Burda, Martin Limon;
 • Magdu Vaňkovou předsedkyní hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-45.doc

46. Projekt Postav si svůj traktor
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí rozhodnutí zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1012/19/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle materiálu RK-19-2017-46, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-46.doc, RK-19-2017-46, př. 1

47. Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s přijetím příspěvku do vlastnictví Základní školy a Praktické školy Chotěboř. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1013/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní školy a Praktické školy Chotěboř dle materiálu RK-19-2017-47, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-47.doc, RK-19-2017-47, př. 1, RK-19-2017-47, př. 2

48. Projektový záměr příspěvkové organizace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1014/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy „Nákup trenažerů pro autoškolu“ dle materiálu RK-19-2017-48, př. 1 a akci Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 „Československá vzájomnosť v umeleckých remeslách“, dle materiálu RK-19-2017-48, př. 2 do zásobníku akcí k budoucí realizaci.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-48.doc, RK-19-2017-48, př. 1, RK-19-2017-48, př. 2, RK-19-2017-48, př. 3

49. Smlouva o spolupráci na projektu Postav si svůj traktor
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu „Postav si svůj traktor“. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1015/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu „Postav si svůj traktor“ dle materiálu RK-19-2017-49, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-49.doc, RK-19-2017-49, př. 1, RK-19-2017-49, př. 2

50. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh jmenovat nominační komise pro ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny pro rok 2017. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1016/19/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
nominační komisi pro udělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle materiálu RK-19-2017-50, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-50.doc, RK-19-2017-50, př. 1

51. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1017/19/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
OddHS
termín: 30. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-51.doc, RK-19-2017-51, př. 1, RK-19-2017-51, př. 2

52. Smlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, informovala radu kraje o návrhu uzavřít s vlastníky nemovitosti Nájemní smlouvu na období od 1. června do 31. prosince 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1018/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-19-2017-52, př. 1.
odpovědnost: OddHS
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-52.doc, RK-19-2017-52, př. 1, RK-19-2017-52, př. 2

53. Žádost obce Vyskytná nad Jihlavou o poskytnutí dotace na zřízení vodního zdroje pro tréninkovou plochu
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje na zřízení vodního zdroje pro tréninkovou plochu obci Vyskytná nad Jihlavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1019/19/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje neposkytnout dotaci obci Vyskytná nad Jihlavou z rozpočtu kraje na zřízení vodního zdroje pro tréninkovou plochu.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-53.doc, RK-19-2017-53, př. 1

22. Havarijní pojištění vozidel Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit prodloužení havarijního pojištění níže uvedených vozidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1020/19/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro uzavření havarijního pojištění do 30. 6. 2019 pro vozidla Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, starší 10 let:
 • Opel Zafira, RZ 4J4 4577, datum první registrace 4/2007;
 • Opel Zafira, RZ 1J9 9095, datum první registrace 12/2004;
 • Renault Trafic, RZ 2J8 3171, datum první registrace 2/2007.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-22.doc

23. Havarijní pojištění pro vozidlo Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit prodloužení havarijního pojištění níže uvedeného vozidla. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1021/19/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Psychocentru manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, výjimku pro uzavření havarijního pojištění vozidla staršího 10 let - Opel Corsa, RZ 2J1 4875, do 30. 6. 2019.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-23.doc

24. Projektový záměr Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace Bydlíme, pracujeme, žijeme
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit s předložením dané projektové žádosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1022/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Bydlíme, pracujeme, žijeme dle materiálu RK-19-2017-24, př. 1 do stavu zařazená akce v zásobníku akcí k budoucí realizaci
souhlasí
s předložením projektového záměru dle materiálu RK-19-2017-24, př. 3.
odpovědnost: OŠV
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-24.doc, RK-19-2017-24, př. 1, RK-19-2017-24, př. 2, RK-19-2017-24, př. 3

25. Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1023/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 30 000 Kč společnosti ProMancus, o. p. s., Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava Přívoz, IČ: 28621221, dle materiálu RK-19-2017-25, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-25.doc, RK-19-2017-25, př. 1, RK-19-2017-25, př. 2

54. Odvolání, jmenování ředitelky/ředitele Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1024/19/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-19-2017-54.doc, RK-19-2017-54, př. 1, RK-19-2017-54, př. 2, RK-19-2017-54, př. 3, RK-19-2017-54, př. 4

55. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 19/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 6. 6. 2017, v 7:30 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Ing. Bc. Martin Hyský               ……...……………………………………Ing. Jan Hyliš                      …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 19/2017 dne 30. 5. 2017.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 31. 5. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz