Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 19/2017 - 30.05.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Strategie digitalizace regionálního dědictví Kraje Vysočina - výroční zpráva za rok 2016
03Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina
04Projektový záměr - CEF TELECOM - eIDAS v elektronickém zdravotnictví
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Lektorská skupina k problematice elektronické bezpečnosti
06Informace od pořadatele k akcím Arts & film 2017 Telč a Francouzsko-česká hudební akademie Telč 2017
07Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2016
08Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro SUPŠ Jihlava - Helenín
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno Oblastní charita Třebíč
11Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2016
12Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina ve druhé polovině roku 2017 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
13Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
14Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
15Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
16Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
17Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
18Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
19Návrh na provedení rozpočtového opatření - zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na projekt Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava
20Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
21Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020
22Havarijní pojištění vozidel Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
23Havarijní pojištění pro vozidlo Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
24Projektový záměr Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace Bydlíme, pracujeme, žijeme
25Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
26Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
27Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/150 Pavlíkov - Leštinka
28Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)
29Veřejná zakázka na služby: II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602, PD
30Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Chotěboř
31Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
32Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
33Návrh na změnu usnesení č. 0088/02/2015/ZK
34Návrh na změnu usnesení 0416/05/2014/ZK
35Krajská knihovna Vysočiny - Smlouva zakládající právo provést stavbu
36Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
37Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
38Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
39Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na změnu usnesení 0313/04/2015/ZK
40Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
41Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
42Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
43Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
44Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
45Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež
46Projekt Postav si svůj traktor
47Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
48Projektový záměr příspěvkové organizace
49Smlouva o spolupráci na projektu Postav si svůj traktor
50Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
51Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina
52Smlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
53Žádost obce Vyskytná nad Jihlavou o poskytnutí dotace na zřízení vodního zdroje pro tréninkovou plochu
54Odvolání, jmenování ředitelky/ředitele Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz