Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 16/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 16/2009, které se konalo dne 5. 5. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2009
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 5. 5. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Hyského.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
40. Doplnění akce „II/133 Horní Cerekev kř. II/602“do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
41. Doplnění akce „II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov“ do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
42. Doplnění akce „II/339 Ledeč nad Sázavou hr. kraje“ do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
43. Doplnění akce „II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná“ do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
44. Doplnění akce „II/639 Horní Cerekev - Kostelec“ do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
45. Doplnění akce „II/402 Batelov hr. okresu“ do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2009
 2. Darování pozemků v k. ú. a obci Okarec
 3. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 4. Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/347 Kejžlice - bodová závada
 5. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Častohostice
 6. Darování pozemků v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod
 7. Darování pozemků v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
 8. Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
 9. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Sedlice u Želivi a obci Sedlice
 10. Bezúplatný převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 11. Souhlas se stavbou na pozemku ve vlastnictví kraje v k. ú. Třešť, uzavření smlouvy o výpůjčce
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na organizaci akce Velká cena Jihlavy 2009
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Evropského parlamentu
 14. Fond Vysočiny - projekt FV 024/182/07
 15. Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce sbírkového předmětu ze sbírek Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 16. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
 17. Monitorovací zprávy sub - projektů v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
 19. Doplnění akce II/410 od I/23 - Želetava do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
 20. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/360 Jimramov - Moravec
 21. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/129 Cetoraz - Jiřičky
 22. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/351 hr.okr.Třebíč - Třebíč
 23. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov
 24. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/354 Nové Město na Moravě - Svratka
 25. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav
 26. Hry VI. zimní olympiády pro děti a mládež ČR - účast kraje Vysočina
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2009
 28. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Střední školy stavební Třebíč a Školního statku, Humpolec, Dusilov 384
 29. Konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš
 30. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2008
 31. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
 32. Žádost o dar na úhradu regulačního poplatku
 33. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
 34. Vyřazení nepotřebného majetku ve Zdravotnické záchranné službě, příspěvkové organizaci
 35. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 36. Centralizovaná veřejná zakázka malého rozsahu Identifikační náramky
 37. Informace o uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 10. 10. 2008 na dodávku zdravotnické technologie pro Nemocnici Pelhřimov, p. o.
 38. Výběrové řízení Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod
 39. Dotace na přípravu projektu do Operačního programu životního prostředí Stanici Pavlov, o. p. s. na výkupy pozemků a nemovitostí a rekonstrukci stanice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostřední
 40. Doplnění akce „II/133 Horní Cerekev kř. II/602“do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
 41. Doplnění akce „II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov“ do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
 42. Doplnění akce „II/339 Ledeč nad Sázavou hr. kraje“ do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
 43. Doplnění akce „II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná“ do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
 44. Doplnění akce „II/639 Horní Cerekev - Kostelec“ do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
 45. Doplnění akce „II/402 Batelov hr. okresu“ do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
 46. Rozprava členů rady
Usnesení 0650/16/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 5. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 15/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 2, 4-7, 9-11 v bloku.
K předkládaným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Darování pozemků v k. ú. a obci Okarec
Usnesení 0651/16/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 367 o výměře
9 360 m2 v k. ú. a obci Okarec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Okarec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 367 o výměře 9 360 m2 v k. ú. a obci Okarec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Okarec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. červen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-02.doc

04. Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/347 Kejžlice - bodová závada
Usnesení 0652/16/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu mezi krajem Vysočina, investorem a MUDr. Ludmilou Zahrádkovou, bytem Bělocerkevská 1028/13, Vršovice, 100 00 Praha 10, vlastnicí pozemku, zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu II/347 Kejžlice - bodová závada na části pozemku par. č. 55/1 v k. ú. Kejžlice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-04.doc

05. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Častohostice
Usnesení 0653/16/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 967/3 o výměře 81 m2, par. č. 967/4 o výměře 6 m2, par. č. 967/5 o výměře 44 m2, par. č. 967/6 o výměře 5 m2, par. č. 967/7 o výměře 32 m2, par. č. 967/8 o výměře 39 m2, par. č. 967/10 o výměře 2 m2, všechny oddělené GP
 • č. 119-4369/2008 z pozemku par. č. 967/2 a dále pozemky par. č. 967/11 o výměře 4 m2, par. č. 967/12 o výměře 161 m2, par. č. 967/13 o výměře 3 m2, par. č. 967/14 o výměře 1 m2, par. č. 967/15 o výměře 25 m2, par. č. 967/16 o výměře 257 m2, par. č. 967/17 o výměře 415 m2 a par. č. 967/18 o výměře 88 m2, oddělené dle citovaného GP z pozemku par. č. 967/1 v k.ú. a obci Častohostice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Častohostice;
 • nabýt darem pozemky par. č. 959/8 - ost. plocha, silnice o výměře 17 m2 oddělený z pozemku par. č. 959/1 a dále par. č. 969/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 37 m2 a par č. 969/4 - ost. plocha, silnice o výměře 65 m2, oba oddělené dle GP
119-4369/2008 z pozemku par. č. 969 v k.ú. a obci Častohostice z vlastnictví obce Častohositce do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. června 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-05.doc

06. Darování pozemků v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0654/16/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. 751/50 o výměře 28 m2, par. č. 751/51 o výměře 332 m2, par. č. 751/52 o výměře 466 m2, par. č. 751/53 o výměře 38 m2, par. č. 751/54 o výměře 299 m2, par. č. 751/55 o výměře 96 m2 a par. č. 751/56 o výměře 30 m2, oddělené geometrickým plánem č. 454-20080024/2008 z pozemku par. č. 751/13 a pozemek par. č. 715/9 o výměře 90 m2, oddělený geometrickým plánem č. 454-20080024/2008 z pozemku par. č. 715/3 v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 751/50 o výměře 28 m2, par. č. 751/51 o výměře 332 m2, par. č. 751/52 o výměře 466 m2, par. č. 751/53 o výměře 38 m2, par. č. 751/54 o výměře 299 m2, par. č. 751/55 o výměře 96 m2 a par. č. 751/56 o výměře 30 m2, oddělené geometrickým plánem č. 454-20080024/2008 z pozemku par. č. 751/13 a pozemek par. č. 715/9 o výměře 90 m2 oddělený geometrickým plánem
č. 454-20080024/2008 z pozemku par. č. 715/3 v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. červen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-06.doc

07. Darování pozemků v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0655/16/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 542/22 o výměře 454 m2, zaměřený geometrickým plánem č. 310-463/2008 v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. červen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-07.doc

09. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Sedlice u Želivi a obci Sedlice
Usnesení 0656/16/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání s manželi Jiřím a Evou Honovými, bytem Chudenická 1066/5, Praha, Hostivař o koupi pozemku par. č. 821/10 - ost. plocha, silnice o výměře 8 m2 v k.ú. Sedlice u Želivi, obec Sedlice do vlastnictví kraje Vysočina;
 • zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 821/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 546 m2, par. č. 821/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 511 m2, par. č. 821/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 38 m2, par. č. 821/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 621 m2, par. č. 821/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 426 m2, par. č. 821/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 42 m2, par. č. 821/12 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 17 m2, par. č. 821/14 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10 m2, par. č. 821/15 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 522 m2, par. č. 821/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 444 m2, oddělené GP
 • č. 283-7/2008 z pozemků par. č. 788 -ost. plocha, silnice, par. č. 816 - ost. plocha, silnice a par. č. 799/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. Sedlice u Želivi, obec Sedlice na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • darovat pozemky par. č. 821/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 546 m2, par. č. 821/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 511 m2, par. č. 821/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 38 m2, par. č. 821/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 621 m2, par. č. 821/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 426 m2, par. č. 821/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 42 m2, par. č. 821/12 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 17 m2, par. č. 821/14 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10 m2, par. č. 821/15 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 522 m2, par. č. 821/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 444 m2, oddělené GP č. 283-7/2008 z pozemků par. č. 788 -ost. plocha, silnice, par. č. 816 - ost. plocha, silnice a par. č. 799/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. Sedlice u Želivi, obec Sedlice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Sedlice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 821/9 - ost. plocha, silnice o výměře 925 m2 v k.ú. Sedlice u Želivi, obec Sedlice z vlastnictví obce Sedlice do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-09.doc

10. Bezúplatný převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0657/16/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr bezúplatného převodu budovy občanské vybavenosti č.p. 191 Bystřice nad Pernštejnem, postavené na pozemku par. č. 1483 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem a pozemku par. č. 1483, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 447 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-10.doc, RK-16-2009-10, př. 1

11. Souhlas se stavbou na pozemku ve vlastnictví kraje v k. ú. Třešť, uzavření smlouvy o výpůjčce
Usnesení 0658/16/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Zřízení parkovacích státní v ulici Nerudova v Třešti investora města Třešť, kterou bude dotčen pozemek par. č. 4587 - ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Třešť ve vlastnictví kraje Vysočina;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi krajem Vysočina a městem Třešť na užívání části pozemku par. č. 4587 - ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Třešť v rozsahu cca 65 m2 za účelem vybudování a provozování parkovacích státní v ulici Nerudova v Třešti, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 72 měsíců ode dne uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-11.doc

03. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o nájemních a podnájemních smlouvách na užívání nemovitého majetku uzavíraných příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskusi návrh usnesení.
Usnesení 0659/16/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemních smluv a podnájemních smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-16-2009-03.
odpovědnost: ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, ředitel Střední odborné školy Nové Město na Moravě, ředitelka Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, ředitel Plavecké školy Jihlava, ředitelka Zdravotnické
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-03.doc

08. Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0660/16/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Ing. Libora Joukla, náměstka hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku, o výběru nejvhodnějších nabídek a zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce:
 • „Gymnázium Jihlava oprava střechy - přístavba“ dodavateli Global, spol. s r.o., Znojemská 80, 586 01 Jihlava, IČ: 47909668;
 • „SŠ obchodu a služeb Jihlava oprava oken nad jídelnou“ dodavateli PKS MONT, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 65276507;
 • „SZŠ a VOŠZ Jihlava oprava tělocvičny“ dodavateli STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 25274368;
 • „Muzeum Vysočiny Jihlava Roštejn oprava střech, omítek“ dodavateli Libor Musil, Jeclov 19, 588 21 Velký Beranov, IČ: 67039057;
 • „Oblastní galerie Vysočiny Jihlava rekonstrukce výtahu“ dodavateli ELSA, spol. s r.o., Jana Masaryka 1598/26, 586 01 Jihlava, IČ: 46345507;
 • „ZUŠ Havlíčkův Brod oprava jižní fasády“ dodavateli STAVOINTERIER s.r.o., Kozí 201, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 25943367;
 • „ZŠ a Praktická škola Chotěboř rekonstrukce sociálního zařízení DM“ dodavateli ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 62028081;
 • „Domov pro seniory plynofikace Břevnice“ dodavateli TERMGAS s.r.o., Termesivy 40, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 26007967;
 • „ÚSP Věž oprava trámových stropů“ dodavateli STAVBA final s.r.o., U Stadionu 2116, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 47454431.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 5. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-08.doc

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na organizaci akce Velká cena Jihlavy 2009
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0661/16/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč Miloslavu Reitermanovi, Štefánikovo nám. 9, 586 01 Jihlava, IČ: 75658569, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Velká cena Jihlavy 2009;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o stejnou částku 10 000 Kč dle materiálu RK-16-2009-12, RK-16-2009-12, př. 1 a RK-16-2009-12, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-12.doc, RK-16-2009-12, př. 1, RK-16-2009-12, př. 2

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Evropského parlamentu
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na krytí výdajů vzniklých kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0662/16/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6117 Volby do Evropského parlamentu) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MF ČR ve výši
100 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
termín: říjen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-13.doc

T. Škaryd navrhl projednání bodů 15-18 v bloku.
K předkládaným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

15. Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce sbírkového předmětu ze sbírek Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Usnesení 0663/16/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu ze sbírek Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-16-2009-15, př. 1.
odpovědnost: Odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.
termín: 5. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-15.doc, RK-16-2009-15, př. 1

16. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
Usnesení 0664/16/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-16-2009-16, př. 1 - př. 6.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-16.doc, RK-16-2009-16, př. 1, RK-16-2009-16, př. 2, RK-16-2009-16, př. 3, RK-16-2009-16, př. 4, RK-16-2009-16, př. 5, RK-16-2009-16, př. 6

17. Monitorovací zprávy sub - projektů v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
Usnesení 0665/16/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • Průběžné monitorovací zprávy o realizaci sub-projektů dle materiálů RK-16-2009-17, př. 1 a RK-16-2009-17, př. 2;
 • Závěrečnou monitorovací zprávu o realizaci sub-projektu dle materiálu RK-16-2009-17, př. 3.
odpovědnost: obor kultury a památkové péče, ekonomický odbor
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-17.doc

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
Usnesení 0666/16/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 10 000 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 70265429, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na 26. celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance - Kutná Hora 2009;
schvaluje
změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 70265429, na rok 2009 o částku 10 000 Kč s určením na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na 26. celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance - Kutná Hora 2009.
odpovědnost: odbor kultura a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-18.doc

14. Fond Vysočiny - projekt FV 024/182/07
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informovala radu kraje o návrhu dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v souvislosti s obdrženou žádostí o prodloužení doby realizace projektu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0667/16/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 024/182/07 dle materiálu
RK-16-2009-14, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 15. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-14.doc, RK-16-2009-14, př. 1, RK-16-2009-14, př. 2

19. Doplnění akce II/410 od I/23 - Želetava do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh na doplnění přílohy D2 rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0668/16/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
doplnění přílohy D2: Investice v dopravě o novou jmenovitou akci II/410 od I/23 - Želetava ;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/410 od I/23 - Želetava formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2009-19, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/410 od I/23 - Želetava dle materiálu RK-16-2009-19, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/410 od I/23 - Želetava , kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-16-2009-19, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/410 od I/23 - Želetava na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-19.doc

20. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/360 Jimramov - Moravec
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0669/16/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/360 Jimramov - Moravec formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2009-20, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/360 Jimramov - Moravec dle materiálu RK-16-2009-20, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/360 Jimramov - Moravec , kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-16-2009-20, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/360 Jimramov - Moravec na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-20.doc

21. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/129 Cetoraz - Jiřičky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/129 Cetoraz Jiřičky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0670/16/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/129 Cetoraz - Jiřičky formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2009-21, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/129 Cetoraz - Jiřičky dle materiálu RK-16-2009-21, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/129 Cetoraz - Jiřičky , kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-16-2009-21, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/129 Cetoraz - Jiřičky na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-21.doc

22. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/351 hr.okr.Třebíč Třebíč
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/351 od II/602 Třebíč. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0671/16/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu názvu akce na II/351 od II/602 Třebíč;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/351 od II/602 Třebíč formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2009-22, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/351 od II/602 Třebíč dle materiálu RK-16-2009-22, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/351 od II/602 Třebíč, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-16-2009-22, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/351 od II/602 Třebíč na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-22.doc

23. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov Budkov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0672/16/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2009-23, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov dle materiálu RK-16-2009-23, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov , kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-16-2009-23, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-23.doc

24. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/354 Nové Město na Moravě - Svratka
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0673/16/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu názvu akce na II/354 Nové Město na Moravě Svratka;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/354 Nové Město na Moravě - Svratka formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2009-24, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/354 Nové Město na Moravě - Svratka dle materiálu RK-16-2009-24, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/354 Nové Město na Moravě - Svratka , kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu
 • RK-16-2009-24, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/354 Nové Město na Moravě - Svratka na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-24.doc

25. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci III/03810 Havlíčkův Brod Přibyslav. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0674/16/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2009-25, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav dle materiálu RK-16-2009-25, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav , kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu
 • RK-16-2009-25, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-25.doc

40. Doplnění akce „II/133 Horní Cerekev kř. II/602“do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh na doplnění přílohy D2 rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0675/16/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
doplnění přílohy D2: Investice v dopravě o novou jmenovitou akci „II/133 Horní Cerekev kř. II/602“;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/133 Horní Cerekev kř. II/602“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2009-40, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/133 Horní Cerekev kř. II/602“ dle materiálu RK-16-2009-40, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/133 Horní Cerekev kř. II/602“, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-16-2009-40, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „II/133 Horní Cerekev kř. II/602“ na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-40.doc

41. Doplnění akce „II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov“ do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem na doplnění přílohy D2: Investice v dopravě o novou jmenovitou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0676/16/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
doplnění přílohy D2: Investice v dopravě o novou jmenovitou akci „II/348, II/131 Štoky -Petrovice - Větrný Jeníkov“;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2009-41, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov“ dle materiálu RK-16-2009-41, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov“, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-16-2009-41, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov“ na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-41.doc

42. Doplnění akce „II/339 Ledeč nad Sázavou hr. kraje“ do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0677/16/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
doplnění přílohy D2: Investice v dopravě o novou jmenovitou akci „II/339 Ledeč nad Sázavou hr. kraje“;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/339 Ledeč nad Sázavou hr. kraje“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2009-42, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/339 Ledeč nad Sázavou hr. kraje“ dle materiálu RK-16-2009-42, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/339 Ledeč nad Sázavou hr. kraje“, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu
 • RK-16-2009-42, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „II/339 Ledeč nad Sázavou hr. kraje“ na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-42.doc

43. Doplnění akce „II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná“ do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh na doplnění přílohy D2 rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0678/16/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
doplnění přílohy D2: Investice v dopravě o novou jmenovitou akci „II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná“;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2009-43, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná“ dle materiálu RK-16-2009-43, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná“, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-16-2009-43, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná“ na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-43.doc

44. Doplnění akce „II/639 Horní Cerekev - Kostelec“ do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh na doplnění akce „II/639 Horní Cerekev - Kostelec“ do přílohy D2: Investice v dopravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0679/16/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
doplnění přílohy D2: Investice v dopravě o novou jmenovitou akci „II/639 Horní Cerekev - Kostelec“;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/639 Horní Cerekev - Kostelec“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2009-44, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/639 Horní Cerekev - Kostelec“ dle materiálu RK-16-2009-44, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/639 Horní Cerekev - Kostelec“, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-16-2009-44, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „II/639 Horní Cerekev - Kostelec“ na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-44.doc

45. Doplnění akce „II/402 Batelov hr. okresu“ do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0680/16/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
doplnění přílohy D2: Investice v dopravě o novou jmenovitou akci „II/402 Batelov hr, okresu“;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/402 Batelov hr, okresu“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2009-45, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/402 Batelov hr, okresu“ dle materiálu RK-16-2009-45, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/402 Batelov hr, okresu“, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu
 • RK-16-2009-45, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „II/402 Batelov hr, okresu“ na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-45.doc

M. Kružíková navrhla projednání bodů 27-29 v bloku.
K předkládaným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešel L. Joukl.

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2009
Usnesení 0681/16/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 2 193 200 Kč dle materiálu
 • RK-16-2009-27;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČ 48895512, o částku 900 100 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu RK-16-2009-27;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Gymnázium Jihlava, IČ 60545984, ve výši 1 293 100 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu
 • RK-16-2009-27;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 900 100 Kč na 2. - 4. čtvrtletí 2009 a přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Jihlava ve výši 1 293 100 Kč na rok 2009 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-27.doc

28. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Střední školy stavební Třebíč a Školního statku, Humpolec, Dusilov 384
Usnesení 0682/16/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením dataprojektoru 3M, inventární číslo DHM 109 z majetku kraje a s jeho likvidací odvozem na sběrný dvůr dle návrhu Střední školy stavební Třebíč;
 • s vyřazením samochodné řezačky TORON SP8 049, inventární číslo 482505 z majetku kraje a jeho prodejem v druhém období roku 2009 zájemci paní Evě Málkové, Markvartice 31, Telč s nabídkovou cenou 29 750 Kč (s DPH) dle návrhu Školního statku, Humpolec, Dusilov 384;
 • s vyřazením kolového traktoru typu Zetor 12145, poznávací značky PE 68-96, inventární číslo 620127 z majetku kraje a s jeho prodejem v druhém období roku 2009 zájemci Ing. Pavlovi Metelkovi, Draškov 3, Sevemice, s nabídkovou cenou 180 880 Kč (s DPH)
dle návrhu Školního statku, Humpolec, Dusilov 384.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Třebíč
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-28.doc

29. Konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš
Usnesení 0683/16/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitelky Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš, Mgr. Dagmar Machalové, s účinností od 1. září 2009 dle materiálu RK-16-2009-29, př. 1;
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš, U Stadionu 285.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-29.doc

26. Hry VI. zimní olympiády pro děti a mládež ČR - účast kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh účasti výpravy kraje Vysočina na Hrách IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala po krátké diskusi návrh usnesení.
Usnesení 0684/16/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
účast výpravy kraje Vysočina na Hrách IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 31. 1. - 5. 2. 2010 v Libereckém kraji;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti kraje Vysočina na této akci a předložit návrh podrobného organizačního zajištění této akce.
odpovědnost: OŠMS
termín: 5. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-26.doc, RK-16-2009-26, př. 1

30. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2008
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2008. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0685/16/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2008 u odvětví sociální péče dle materiálu RK-16-2009-30, př. 1;
 • návrhy přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 do rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace zapojení kladného výsledku hospodaření k úhradě ztráty z minulých let dle materiálu RK-16-2009-30, př. 1;
bere na vědomí
zprávu o výsledku hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sociální péče dle materiálu RK-16-2009-30, př. 2;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče provést příděly do rezervního fondu, fondu odměn a u Domova pro seniory Náměšť nad oslavou příspěvkové organizace úhradu ztráty z minulých let ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2008 dle materiálu RK-16-2009-30, př. 1;
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociální služby
termín: do 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-30.doc, RK-16-2009-30, př. 1

31. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz a Ústavu sociální péče Jinošov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0686/16/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout návratnou finanční výpomoc pro Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkovou organizaci, IČ 00511676, ve výši 1 690 tis. Kč a Ústav sociální péče Jinošov, příspěvkovou organizaci, IČ 71184601, ve výši 500 tis. Kč s určením na zabezpečení finančního krytí potřebných faktur a osobních nákladů včetně povinných odvodů za měsíc duben 2009 s tím, že poskytnutí této výpomoci bude realizováno na základě žádosti příspěvkové organizaci;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy a položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku
2 190 tis. Kč s určením pro ÚSP Těchobuz, příspěvkovou organizaci a ÚSP Jinošov, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku
2 190 tis. Kč;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 30. 9. 2009 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka výše uvedené přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
 • ředitelce ÚSP Těchobuz, příspěvkové organizaci a ředitelce ÚSP Jinošov, příspěvkové organizaci vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do
 • 20. 9. 2009;
 • ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí zapojit v nezbytně nutném rozsahu volné finanční prostředky rezervního a investičního fondu k zabezpečení čerpání osobních nákladů včetně povinných odvodů na zdravotní a sociální pojištění a úhrady závazků z obchodního styku zejména v případech možného překročení lhůty jejich splatnosti s tím, že účetní jednotka tyto prostředky převede a zúčtuje zpět na účet příslušného fondu po obdržení příslušné dotace na provoz.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelka ÚSP Těchobuz a ředitelka ÚSP Jinošov
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-31.doc

32. Žádost o dar na úhradu regulačního poplatku
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0687/16/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout finanční dary dle žádostí uvedených v materiálů RK-16-2009-32, př. 1 - 4.
odpovědnost: OZ
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-32.doc

33. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, požádali radu kraje o stažení tohoto materiálu z programu jednání z důvodu nedodání požadovaných podkladových materiálu v daném termínu. Rada kraje požadavek předkladatelů akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-33.doc

34. Vyřazení nepotřebného majetku ve Zdravotnické záchranné službě, příspěvkové organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku ve Zdravotnické záchranné službě. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 068816/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku: Radiová síť a vysílače, inventární číslo IST 5002, rok pořízení 1994, ve Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-34.doc

35. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod. V průběhu jednání odešel J. Matějek. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0689/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, který užívá na základě nájemního vztahu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, v tomto rozsahu:
 • Mikroskop operační Zeiss OPMI1FR, inventární číslo 990-000-005-051, rok výroby 2002;
 • Stroj kopírovací Minolta EO 3050, inventární číslo 990-000-004-009, rok výroby 1994.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-35.doc

36. Centralizovaná veřejná zakázka malého rozsahu Identifikační náramky
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o rozhodnutí hejtmana kraje o výběru nejvhodnější nabídky centralizované veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem Identifikační náramky. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0690/16/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí hejtmana kraje o výběru nejvhodnější nabídky centralizované veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem Identifikační náramky ve skupině A, B, C, D, E, F a G podané uchazečem: Identifikační systémy, s.r.o., Na Pankráci 30/1618, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 26691086. Zadání veřejné zakázky bude provedeno v souladu se Smlouvou o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-16-2009-36, př. 1;
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540, ve výši 162 875,- Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951, ve výši 130 281,- Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001 ve výši
 • 234 656,- Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396, ve výši 218 240,- Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638, ve výši 192 090,- Kč
s určením na pořízení identifikačních náramků;
schvaluje
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00057) celkem o částku 938,15 tis. Kč s určením pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci 162,88 tis. Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci 130,28 tis. Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci 234,66 tis. Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci 218,24 tis. Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci 192,09 tis. Kč
při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy (Certifikace nemocnic - systém jakosti UZ 00057) o stejnou částku 938,15 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Dotace na provoz pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 162,88 tis. Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 130,28 tis. Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o 234,66 tis. Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci o 218,24 tis. Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 192,09 tis. Kč
s určením na pořízení identifikačních náramků.
odpovědnost: ředitelé Nemocnic Jihlava, Havlíčkův Brod, Nové Město na Moravě, Pelhřimov a Třebíč, příspěvkových organizací, odbor zdravotnictví a ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-36.doc

37. Informace o uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 10. 10. 2008 na dodávku zdravotnické technologie pro Nemocnici Pelhřimov, p. o.
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s rozhodnutím hejtmana kraje Vysočina o uzavření dodatku Kupní smlouvy na dodávku zdravotnické technologie pro Nemocnici Pelhřimov. V průběhu jednání přišel J. Matějek. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0691/16/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina o uzavření dodatku č. 1 Kupní smlouvy ze dne 10. 10. 2008 na dodávku zdravotnické technologie pro Nemocnici Pelhřimov, p. o. dle materiálů
RK-16-2009-37, př. 1 - 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 5. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-37.doc

38. Výběrové řízení Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na investiční akci „Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod“. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0692/16/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadání veřejné zakázky Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-16-2009-38, př. 1,
RK-16-2009-38, př. 2, RK-16-2009-38, př. 3, RK-16-2009-38, př. 4, RK-16-2009-38, př. 5,
RK-16-2009-38, př. 6, RK-16-2009-38, př. 7 a RK-16-2009-38, př. 8;
pověřuje
společnost RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto zadávacím řízení v rozsahu mandátní smlouvy - materiál RK-16-2009-38, př. 9 a k zastupování zadavatele při uveřejňování údajů v informačním systému veřejné správy podle § 157 zákona č. 137/2006 Sb., materiál RK-16-2009-38, př. 10;
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu RK-16-2009-38, př. 11;
 • členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-16-2009-38, př. 12upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-38.doc

39. Dotace na přípravu projektu do Operačního programu životního prostředí Stanici Pavlov, o. p. s. na výkupy pozemků a nemovitostí a rekonstrukci stanice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostřední
Z. Ryšavý seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Jednání se zúčastnili R. Slouka, vedoucí oddělení ochrany přírodních zdrojů a D. Vacková, pracovnice oddělení ochrany přírodních zdrojů. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0693/16/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s. dotaci ve výši 200 000,- Kč dle materiálu RK-16-2009-39, př. 2 za podmínky jejího vzniku zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť o částku 200 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000,- Kč.
odpovědnost: OŽP
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2009-39.doc, RK-16-2009-39, př. 1, RK-16-2009-39, př. 2

46. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 16/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 11. 5. 2009, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 16/2009 dne 5. 5. 2009.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 5. 5. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz