Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 09/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 9/2007, které se konalo dne 27. 2. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2007
Přítomno 6 členů rady viz prezenční listina ze dne 27. 2. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a omluvil nepřítomnost M. Černé, J. Vondráčka, M. Houšky. V úvodu zasedání rada kraje rozhodla neprojednávat bod 35 a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2007
 2. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 3. Darování pozemků v k.ú. a obci Dolní Cerekev
 4. Nabytí pozemku v k. ú a obci Břevnice
 5. Darování pozemku v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
 6. Souhlas se stavbou a darování částí pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
 7. Stavba chodníku v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká
 8. Změna ceny nabývaných pozemků v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
 9. Stavba kanalizační přípojky v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou a obci Sklené, smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
 10. Veřejná zakázka na stavební práce "III/4065 Třešť - ul. Ćenkovská"
 11. Zrušení usnesení 0382/07/2006/ZK, prodej části pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 12. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
 13. Uzavření nepojmenované smlouvy provést stavbu - k. ú. Horní Bobrová, obec Bobrová
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Statutárnímu městu Jihlava na částečnou úhradu provozních nákladů Speciálního pedagogického centra
 15. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných krajem Vysočina na rok 2007
 16. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 18. Návrh na vyhlášení grantového programu "Tábory 2007"
 19. FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory (FV 114/135/06)
 20. Formy zabezpečení činností DDM Žďár nad Sázavou
 21. Pravidla Rady kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže
 22. Jmenování zástupce za zřizovatele do školské rady
 23. Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
 24. Financování projektu "EU - jak ji vidíme MY"
 25. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - příjmy z pronájmu nemovitostí a změna finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 26. Podklady pro studii proveditelnosti k projektu výstavby Krajské knihovny Vysočiny
 27. Posouzení podnětu k zákonodárné iniciativě
 28. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 29. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 30. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací
 31. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
 32. Schválení nabytí peněz ve formě dotace po realizaci projektů "Info, publicita a odborné publikace v kraji Vysočina" a "Monitoring a hodnocení v kraji Vysočina" v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP)
 33. Zpráva o postupu prací spojených s přípravou projektů pro programové období 2007-2013 v rámci realizace projektu Partnerství pro Vysočinu
 34. Žádost obce Radotice o poskytnutí finanční výpomoci na realizaci protipovodňových opatření na území obce
 1. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2007
 2. FOND VYSOČINY - Grantový program "ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007" na podporu projektů v oblasti environmentální osvěty
 3. Rezignace a volba člena Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina za politický klub ČSSD
 4. Rozprava členů rady
Usnesení 0271/09/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 27. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 8/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

28. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh jmenovat ředitele dané příspěvkové organizace. M. Vystrčil podal doplňující komentář z jednání výběrové komise a rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0272/09/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
do funkce ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, MUDr. Víta Kaňkovského s účinností od 5. 3. 2007.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 15. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-28.doc

02. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0273/09/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-09-2007-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-02.doc, RK-09-2007-02, př. 1

03. Darování pozemků v k.ú. a obci Dolní Cerekev
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat pozemky v k. ú. a obci Dolní Cerekev do vlastnictví městyse Dolní Cerkev. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0274/09/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky st. par. č. 15 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, st. par. č. 31 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2, st. par. č. 57 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 590 m2, st. par. č. 227 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2, par. č. 11/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 61 m2, par. č. 11/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 24 m2, par. č. 13 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 631 m2, par. č. 25/1 - ost. plocha, neplodná o výměře 27 m2, par. č. 26/4 - ost. plocha, neplodná o výměře 1 029 m2, par. č. 28/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, par. č. 28/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 320 m2, par. č. 339/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 22 m2, par. č. 340 - ost. plocha, neplodná o výměře 92 m2, par. č. 346 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 135 m2, par. .č. 469/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 886 m2, par. č. 471/3 ost. plocha, neplodná o výměře 423 m2, par. č. 3697/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 44 m2 a par. č. 3697/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 181 m2 v k.ú. a obci Dolní Cerekev z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Dolní Cerkev;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky st. par. č. 15 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, st. par. č. 31 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2, st. par. č. 57 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 590 m2, st. par. č. 227 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2, par. č. 11/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 61 m2, par. č. 11/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 24 m2, par. č. 13 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 631 m2, par. č. 25/1 - ost. plocha, neplodná o výměře 27 m2, par. č. 26/4 - ost. plocha, neplodná o výměře 1 029 m2, par. č. 28/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, par. č. 28/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 320 m2, par. č. 339/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 22 m2, par. č. 340 - ost. plocha, neplodná o výměře 92 m2, par. č. 346 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 135 m2, par. .č. 469/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 886 m2, par. č. 471/3 ost. plocha, neplodná o výměře 423 m2, par. č. 3697/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 44 m2 a par. č. 3697/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 181 m2 v k. ú. a obci Dolní Cerekev z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Dolní Cerkev.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-03.doc

04. Nabytí pozemku v k. ú a obci Břevnice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje předložený návrh převést pozemek v k. ú. a obci Břevnice do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0275/09/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s obcí Břevnice o převodu pozemku par. č. 203/9 orná půda o výměře 533 m2 v k. ú. a obci Břevnice zaměřeného geometrickým plánem č. 86-1308/2006 dne 22. 1. 2007 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-04.doc

05. Darování pozemku v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat pozemek v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod do vlastnictví města. V průběhu jednání odešel I. Rohovský, přišel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0276/09/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 647/7 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 91 m2 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod vytvořeného geometrickým plánem 609-1351/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 647/7 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 91 m2 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod vytvořený geometrickým plánem 609-1351/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-05.doc

06. Souhlas se stavbou a darování částí pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou v k. ú. a obci Velká Bíteš a schválení zveřejnění záměru darovat části pozemků obci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0277/09/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou "Rekonstrukce Masarykova náměstí a částí ulic Lánice a Růžová ve Velké Bíteši" na pozemcích par. č. 128, par. č. 3015 a par. č. 3017 v k. ú. a obci Velká Bíteš v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Alešem Burianem;
rozhoduje
 • zveřejnit záměr převést darem části pozemků par. č. 128, par. č. 3015 a par. č. 3017 v k. ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš;
 • uzavřít s městem Velká Bíteš nepojmenovanou smlouvu zakládající právo města Velká Bíteš provést stavbu "Rekonstrukce Masarykova náměstí a částí ulic Lánice a Růžová ve Velké Bíteši" na části pozemků par. č. 128, par. č. 3015 a par. č. 3017 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-06.doc

07. Stavba chodníku v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0278/09/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na pozemku par. č. 1037/1 v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká;
rozhoduje
 • zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěných částí pozemku par. č. 1037/1 v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká do vlastnictví obce Vysoká;
 • uzavřít s obcí Vysoká nepojmenovanou smlouvu zakládající právo obce Vysoká provést stavbu chodníku na části pozemku 1037/1 v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 1037/1 v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vysoká.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-07.doc

08. Změna ceny nabývaných pozemků v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k navrhovanému majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou. V průběhu jednání přišel I. Rohovský, odešel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0279/09/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zvýšit kupní ceny pozemků par. č. 177 a par. č. 326/12 v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou, nabývaných z vlastnictví České republiky a práva hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik, se sídlem Jeneč, Karlovarská 7, okres Praha-západ, IČ 000 16 918 do vlastnictví kraje Vysočina dle usnesení 0504/08/2006/ZK na 50 Kč/ m2, tj. 17 100 Kč celkem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-08.doc

09. Stavba kanalizační přípojky v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou a obci Sklené, smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlas se stavbou kanalizační přípojky v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou a obci Sklené a rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0280/09/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou kanalizační přípojky pro budovu č.p. 40 ostatní stavební objekt, postavenou na pozemku par. č. st. 73 v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou a obci Sklené ve správě Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou, Dolní 3;
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene uložení a provozování kanalizační přípojky pro Vysočinu jako budoucího oprávněného z věcného břemene s vlastníky pozemků jako budoucími povinnými z věcného břemene dle materiálu
RK-09-2007-09, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-09.doc

10. Veřejná zakázka na stavební práce "III/4065 Třešť - ul. Ćenkovská"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací dané stavby. Rada kraje jmenovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0281/09/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na provedení stavby "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská" na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadané formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s materiálem RK-09-2007-10, př. 1;
jmenuje
zástupce kraje Vysočina do funkce členů hodnotící komise ve složení dle doplněného materiálu RK-09-2007-10, př. 2;
ukládá
odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky dle Smlouvy o společném postupu zadavatelů, v navržených termínech a v souladu s materiálem RK-09-2007-10, př. 1;
bere na vědomí
uzavření mandátní smlouvy na provedení a zajištění organizace zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská" dle materiálu RK-09-2007-10, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-10.doc

11. Zrušení usnesení 0382/07/2006/ZK, prodej části pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje předložené doporučení zastupitelstvu kraje prodat části pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou a schválit dodatek zřizovací listiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0282/09/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení 0382/07/2006/ZK;
 • rozhodnout úplatně převést díl "a" o výměře 338 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1806-88/2006 ze dne 13. 2. 2007 z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2215/17, sloučený do nového pozemku označeného jako par. č. 2215/84 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou za kupní cenu 15 210 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;
 • schválit dodatek č. 87 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-09-2007-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-11.doc, RK-09-2007-11, př. 1

12. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu včetně doplňujících informací o rozsahu stavebních prací a termínech jejich provádění ze strany dodavatele KEVOS, spol. s r. o. Rada kraje podrobně diskutovala o situaci, kdy jeden dodavatel podává ve výběrových řízeních opakovaně nabídky na provedení stavebních prací a v případě získání zakázky je plánuje kompletně realizovat prostřednictvím subdodavatele. Rada kraje vyslovila nespokojenost s tímto možným přístupem uchazeče k veřejným zakázkám zadávaným krajem Vysočina. Dále byly podrobně diskutovány možnosti eliminace takových postupů uchazečů a byla konstatována nespokojenost se stávající zákonnou úpravou zadávání veřejných zakázek. Rada kraje vyslovila požadavek na důsledné provádění kontroly kvality prováděných prací a zvýšení dohledu na stavbách, kdy podstatnou část stavebních prací provádějí subdodavatelské firmy pro dodavatele stavby. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0283/09/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku:
 • o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce:
  • Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - oprava oken 2. etapa uchazeči KEVOS, spol. s r. o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč;
  • Gymnázium Jihlava - oprava elekroinstalace uchazeči KEVOS, spol. s r. o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč;
  • SPŠ Jihlava - oprava oken uchazeči Alois Šuhaj, Puklice 40, 588 32 Brtnice;
  • SPŠ Jihlava - oprava fasády uchazeči Vlastimil Zelený - START, Zemědělská 454, 588 31 Brtnice;
  • SOŠ a SOU Třešť - oprava oken 2. etapa uchazeči KEVOS, spol. s r. o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč;
  • OGV Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace uchazeči KEVOS, spol. s r. o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč;
 • o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci SPŠ Jihlava - oprava fasády.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-12.doc

13. Uzavření nepojmenované smlouvy provést stavbu - k. ú. Horní Bobrová, obec Bobrová
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh uzavřít smlouvu mezi krajem Vysočina městysem Bobrová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0284/09/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a městysem Bobrová, z níž bude vyplývat městysu Bobrová právo provést stavbu "Bobrová - chodník podél silnice II/360" mimo jiné na pozemích par. č. 1656/1 a par. č. 1665 v k. ú. Horní Bobrová, obec Bobrová, ve vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-13.doc

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Statutárnímu městu Jihlava na částečnou úhradu provozních nákladů Speciálního pedagogického centra
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, podrobněji seznámili radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0285/09/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a výchovné péče Statutárnímu městu Jihlava na částečnou úhradu provozních nákladů Speciálně pedagogického centra Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra, Demlova 28, Jihlava ve výši 214 tis. Kč dle materiálu RK-09-2007-14.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-14.doc, RK-09-2007-14, př. 1

15. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných krajem Vysočina na rok 2007
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení navrhované finanční plány příspěvkových organizací v odvětví školství na rok 2007. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0286/09/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • finanční plány výnosů a nákladů příspěvkových organizací v odvětví školství na rok 2007 dle materiálu RK-09-2007-15, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů v roce 2007 dle materiálu RK-09-2007-15, př. 2;
souhlasí
 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu dle materiálu RK-09-2007-15, př. 2;
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • v případě kladného vývoje hospodaření s použitím prostředků příspěvku na provoz i na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů;
stanovuje
 • u příspěvkových organizací v odvětví školství jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2007:
  • celkový objem použití investičního fondu;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu;
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů účetních odpisů;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací v odvětví školství:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu, včetně použití zůstatku investičního fondu, za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace, za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru, příp. odboru majetkového;
ukládá
 • vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví školství na použití prostředků svého rezervního a investičního fondu k řešení této havarijní situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací v odvětví školství:
  1. provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1., 2. a 3. čtvrtletí bude zabezpečena do 15. kalendářního dne posledního měsíce daného čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2007;
  2. zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  3. promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, majetkový odbor, ředitelé příspěvkových organizací v odvětví školství
termín: průběžně do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-15.doc, RK-09-2007-15, př. 1, RK-09-2007-15, př. 2

16. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, podali radě kraje informace k návrhu poskytnout dotace obcím pro jimi zřizované ZUŠ. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 0287/09/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy v celkové výši 521 842 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle tabulky 2 materiálu RK-09-2007-16, př. 2;
schvaluje
změnu závazného ukazatele investiční dotace pro:
 • ZUŠ Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 162 700,- Kč;
 • ZUŠ Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127, 394 81 Kamenice nad Lipou ve výši 95 000,- Kč;
 • ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 622, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem ve výši 70 000,- Kč;
 • ZUŠ Jihlava, Masarykovo nám. 16, 586 01 Jihlava ve výši 102 942,- Kč;
 • ZUŠ Pacov, Španovského 319, 395 01 Pacov ve výši 91 200,- Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Zásady pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol ve znění materiálu RK-09-2007-16, př. 4;
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy:
  • investiční dotaci městu Telč pro ZUŠ Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 71, 588 56 Telč ve výši 90 000,- Kč na pořízení pianina dle tabulky 1 materiálu RK-09-2007-16, př. 2;
  • neinvestiční dotaci městu Lipnice nad Sázavou ve výši 20 000,- Kč pro ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice nad Sázavou, Zámecká 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou na pořízení keybordu Yamaha a městu Pelhřimov ve výši 28 000,- Kč pro ZUŠ Pelhřimov na pořízení hrnčířského kruhu dle tabulky 1 materiálu RK-09-2007-16, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický
termín: do konce roku 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-16.doc, RK-09-2007-16, př. 1, RK-09-2007-16, př. 2, RK-09-2007-16, př. 3, RK-09-2007-16, př. 4

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0288/09/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže) o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007 ve výši 1 371 000,- Kč dle materiálu RK-09-2007-17, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky v celkové výši 560 000,- Kč dle tabulky 1 materiálu RK-09-2007-17, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu RK-09-2007-17, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007 ve výši 1 365 000,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-17.doc, RK-09-2007-17, př. 1

18. Návrh na vyhlášení grantového programu "Tábory 2007"
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh grantového programu na podporu obnovy vybavení letních táborů. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0289/09/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu "Tábory 2007" dle materiálu RK-09-2007-18, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-18.doc, RK-09-2007-18, př. 1, RK-09-2007-18, př. 2

19. FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory (FV 114/135/06)
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, seznámili radu kraje s žádostí obce Mezilesí o prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2007. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0290/09/2007/RK
Rada kraje
neschvaluje
prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2007 a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu "Sportoviště 2006" uzavřené mezi krajem Vysočina a obcí Mezilesí, Mezilesí 4, 395 01 Pacov na projekt "Kompletní rekonstrukce sportoviště v Mezilesí".
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 15. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-19.doc, RK-09-2007-19, př. 1

20. Formy zabezpečení činností DDM Žďár nad Sázavou
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, předložili radě kraje k posouzení navrhovaný záměr zabezpečení činností DDM Žďár nad Sázavou. Ze zasedání se omluvil J. Hulák. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 0291/09/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
materiál RK-09-2007-20 a
ukládá
OŠMS rozpracovat záměr zabezpečení činností DDM Žďár nad Sázavou dle varianty A.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-20.doc, RK-09-2007-20, př. 1, RK-09-2007-20, př. 2

21. Pravidla Rady kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení návrh Pravidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0292/09/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže dle materiálu RK-09-2007-21, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-21.doc, RK-09-2007-21, př. 1

22. Jmenování zástupce za zřizovatele do školské rady
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování zástupce za zřizovatele do školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Na základě závěrů rady kraje a souhlasu předkladatelů byl materiál odložen.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-22.doc, RK-09-2007-22, př. 1

23. Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje navrhované změny v žádosti o grantové schéma. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0293/09/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o neuzavření smluv na podporu realizace akcí v rámci 4. výzvy grantového schématu z důvodu nedostatku finančních prostředků a nedodržení čerpání předepsaných ročních alokací;
schvaluje
změny v Žádosti o grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci Opatření 3.2 SROP dle materiálu RK-09-2007-23, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o neuzavření smluv na podporu realizace akcí v rámci 4. výzvy grantového schématu z důvodu nedostatku finančních prostředků a nedodržení čerpání předepsaných ročních alokací.
odpovědnost: OŠMS
termín: OŠMS zajistí zaslání změněné žádosti o grantové schéma Centru pro regionální rozvoj do 31. 3. 2007.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-23.doc, RK-09-2007-23, př. 1, RK-09-2007-23, př. 2, RK-09-2007-23, př. 3

24. Financování projektu "EU - jak ji vidíme MY"
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh poskytnout neinvestiční dotaci pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0294/09/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava, IČ 00836591 ve výši 36 820 Kč na financování projektu "EU - jak ji vidíme MY";
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 36 820Kč určenou pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava na financování projektu "EU - jak ji vidíme MY" při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 36 820 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz Střední školy obchodu a služeb Jihlava o částku 36 820 Kč na financování projektu "EU - jak ji vidíme MY".
odpovědnost: OŠMS, EO, OSH
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-24.doc, RK-09-2007-24, př. 1, RK-09-2007-24, př. 2

38. Rezignace a volba člena Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina za politický klub ČSSD
K materiálu, který zpracoval odbor sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné námitky a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0295/09/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
OSH
termín: 27. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-38.doc

25. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - příjmy z pronájmu nemovitostí a změna finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0296/09/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • přijmout jako příjem kraje peněžní plnění z pronájmů majetku ve vlastnictví kraje svěřeného do správy Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci, IČ 00094811, ve výši 121,06 tis. Kč realizované v období listopad-prosinec 2006;
 • poskytnout neinvestiční dotaci pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00094811 ve výši 121,06 tis. Kč na úhradu nákladů na autorské honoráře a propagaci organizace;
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2007 u § 3311-Divadelní činnost, položky 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich součástí o příjmy z pronájmu majetku ve správě Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 121,06 tis. Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2007 u kapitoly Kultura, § 3311-Divadelní činnost, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 121,06 tis. Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00094811;
 • změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2007 o částku 121,06 tis. Kč určených na úhradu nákladů na autorské honoráře a propagaci organizace s tím, že finanční prostředky budou poukázány ve výši skutečně odvedených příjmů z pronájmů nemovitostí a
ukládá
řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, promítnout změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" do návrhu finančního plánu organizace na rok 2007 a upravený návrh předložit odboru kultury a památkové péče.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 28. 02. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-25.doc

26. Podklady pro studii proveditelnosti k projektu výstavby Krajské knihovny Vysočiny
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podali radě kraje doplňující komentář k předložené podkladové zprávě zpracované firmou EURONEST s. r. o. Rada kraje materiál projednala a závěrem diskuse jej se souhlasem předkladatele odložila za účelem dopracování.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-26.doc

27. Posouzení podnětu k zákonodárné iniciativě
E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, informovala radu kraje o předloženém návrhu. Projednávání se zúčastnili K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, D. Marek, referent oddělení správních činností odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty 2.
Usnesení 0297/09/2007/RK
Rada kraje
projednala
podnět k zákonodárné iniciativě dle materiálu RK-09-2007-27, př. 1;
rozhoduje
nepředložit podnět k zákonodárné iniciativě dle materiálu RK-09-2007-27, př. 1 k posouzení zastupitelstvu kraje a
schvaluje
návrh odpovědi představitelům města Světlá nad Sázavou na jejich podnět dle materiálu RK-09-2007-27, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-27.doc, RK-09-2007-27, př. 1

29. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0298/09/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Václava Kodeta a zástupce politického klubu ČSSD a Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, pana Ing. Miroslava Houšku a zástupce politického klubu ČSSD a Ing. Václava Zikána, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Dodávku průmyslové posypové soli", která se uskuteční dne 11. 4. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 6. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-29.doc

30. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh Zásad. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0299/09/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací podle materiálu RK-09-2007-30, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-30.doc, RK-09-2007-30, př. 1, RK-09-2007-30, př. 2

31. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení návrh Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci dané akce a současně požádal o úpravu návrhu usnesení. Projednávání se zúčastnili L. Oháňková, referent oddělení cestovního ruchu, M. Svatoňová, referent oddělení regionálního rozvoje, J. Jež, referent ekonomicko právního oddělení pro čerpání prostředků ES. Rada kraje požadavek překladatele akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0300/09/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko" dle materiálu RK-09-2007-31, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 2. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-31.doc

32. Schválení nabytí peněz ve formě dotace po realizaci projektů "Info, publicita a odborné publikace v kraji Vysočina" a "Monitoring a hodnocení v kraji Vysočina" v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP)
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení daný návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili L. Oháňková, referent oddělení cestovního ruchu, M. Svatoňová, referent oddělení regionálního rozvoje, J. Jež, referent ekonomicko právního oddělení pro čerpání prostředků ES. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0301/09/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o nabytí peněz ve formě dotace ve výši Kč 51 469,50 z Ministerstva pro místní rozvoj za podmínek daných Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu) a Podmínkami pro projekt technické pomoci "Info, publicita a odborné publikace v kraji Vysočina" (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) na zvláštní účet Technická pomoc - SROP;
 • o nabytí peněz ve formě dotace ve výši Kč 151 095,69 za podmínek daných Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu) a Podmínkami pro projekt technické pomoci "Monitoring a hodnocení v kraji Vysočina" (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) na zvláštní účet Technická pomoc - SROP;
 • převést finanční prostředky ve výši 202 565,19 Kč ze zvláštního účtu Technická pomoc - SROP do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů "Info, publicita a odborné publikace v kraji Vysočina" a "Monitoring a hodnocení v kraji Vysočina";
 • o snížení výdajů rozpočtu zvláštního účtu Technická pomoc SROP § 3636 - Územní rozvoj ve výši 202 570,- Kč při současné úpravě položky 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 2. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-32.doc, RK-09-2007-32, př. 1

33. Zpráva o postupu prací spojených s přípravou projektů pro programové období 2007-2013 v rámci realizace projektu Partnerství pro Vysočinu
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s přehledem jednotlivých integrovaných projektů připravovaných v rámci projektu SROP 3.3, Partnerství pro Vysočinu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0302/09/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o postupu prací spojených s přípravou integrovaných projektů pro programové období 2007 -2013 v rámci realizace projektu Partnerství pro Vysočinu dle materiálu RK-09-2007-33, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-33.doc, RK-09-2007-33, př. 1

34. Žádost obce Radotice o poskytnutí finanční výpomoci na realizaci protipovodňových opatření na území obce
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předložené žádosti obce Rapotice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0303/09/2007/RK
Rada kraje
nedoporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci obci Radotice, se sídlem, Radotice 59, 675 32 Třebelovice, IČ 48527475 ve výši 50 tis. Kč na realizaci protipovodňových opatření na území obce.
odpovědnost: ORR
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-34.doc

36. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2007
K návrhu Zásad, který zpracoval odboru sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné návrhy na úpravu a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0304/09/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2007 dle materiálu RK-09-2007-36, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-36.doc, RK-09-2007-36, př. 1

37. FOND VYSOČINY - Grantový program "ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007" na podporu projektů v oblasti environmentální osvěty
P. Hájek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh výše uvedeného grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0305/09/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program "ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007" na podporu projektů v oblasti environmentální osvěty dle materiálu RK-09-2007-37, př. 1;
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2007-37.doc, RK-09-2007-37, př. 1

39. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 9/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 6. 3. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 9/2007 dne 27. 2. 2007.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 1. 3. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz