Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2008-21

RK-20-2008-21.doc  RK-20-2008-21pr1.xls  RK-20-2008-21pr2.doc  RK-20-2008-21pr3.xls
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-20-2008-21
NázevEkonomický dopad schválení ICT standardu
Zpracoval R. Brychta, P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV souvislosti se schválením standardu ICT pro organizace zřizovaných krajským úřadem kraje Vysočina, RK uložila OI úkol zpracovat rozbor ekonomického dopadu tohoto standardu na rozpočet kraje.
Návrh řešení Návrh vychází z rozdílu vzniklého z analýzy současného stavu a schváleným standardem. Rozdíly byly následně vynásobeny referenčními cenami za jednotku standardu (viz. příloha č. 2). Výsledkem je přehled nákladů naplnění standardu a přepočet rozdílů podle různých kritérií na jednotlivé typy organizací - viz. příloha č. 1. V této příloze lze nalézt také přehled čerpání dotací na rozvoj ICT od roku 2005 až po předpoklad za r. 2008.

Nastínit plán na další roky a stanovit metodu přidělování dotací je velmi obtížné a bude záviset na množství faktorů - např. množství finančních prostředků které kraj alokuje do rozvoje ICT, na poměru finančních prostředků kraje/organizace v jednotlivých projektech, míry dofinancování "dluhu" v ICT z běžných rozpočtů organizací a samozřejmě na množství a velikosti jednotlivých ICT projektů organizací. Lze předpokládat, pokud nedojde k výraznější podpoře rozvoje ICT ze strany kraje, že požadovaná výše dotace na projekty organizací bude zhruba ve stejné výši jako v předchozích letech, tj. cca 15 mil. Kč/rok. Organizace by tedy mohly teoreticky dosáhnout standardu zhruba za 10 let. To je ale s ohledem na předpokládanou technickou a morální udržitelnost standardu cca 5 let poměrně problematické. Reálné dosažení standardu vybavenosti všech organizací by pak při tomto tempu bylo možné řádově za 15-20 let.

Bohužel je možné sledovat statisticky degresivní trend toku finančních prostředků do ICT, vzhledem k ukončení mnoha dotačních titulů - např. SIVZ. To v kombinaci s reálnou využitelností EU fondů pro investice do ICT je poněkud znepokojivé zjištění. Je zřejmé, že tento trend bude nutno dřív nebo později zvrátit a že bude mít negativní odezvu na kvalitě ICT prostředí v blízké budoucnosti několika příštích let.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí informaci o ekonomickém dopadu ICT standardu krajských organizací zpracovanou OI KrÚ.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 6. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz