Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 20/2008 - 17.06.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Veřejná zakázka na stavební práce "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba" - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
03Návrh na zařazení nové akce "III/36210 Bolešín - havárie" do kapitoly Doprava
04Veřejná zakázka na stavební práce na akci "III/3525 od I/38 do Stříteže - rekonstrukce"
05Veřejná zakázka na stavební práce "II/405 Brtnice - Zašovice" - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
06Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2007
07Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby s ČD a.s. na zabezpečení základní dopravní obslužnosti drážní dopravou v územním obvodu kraje Vysočina
08Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
09Příprava projektu Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve střední a severní Evropě - návrh na provedení rozpočtového opatření
10Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a dobročinným fondem ViZa
11Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
12Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
13Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
14Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
15Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
16Prodej pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
17Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava
18Smlouva zakládající právo investora provést stavbu včetně smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
19Zařazení nové akce "Domov pro seniory Mitrov - zdroj pitné vody" do rozpočtu kraje
20Zpráva o ukončení realizace projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina
21Ekonomický dopad schválení ICT standardu
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - výstavní expozice Slavné vily kraje Vysočina
23Návrh na provedení rozpočtového opatření - Poskytnutí finančního příspěvku z kapitoly Kultura pořadatelům krajských postupových přehlídek "Tanec, tanec ...Žďár 2008" a "JID 20-08"
24Koncepce systému veřejných knihoven a výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina
25Návrh na změnu platu ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
26Návrh na provedení rozpočtového opatření 2008 - poskytnutí dotace na zajištění financování modernizace informačních technologií v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
27Informace o rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky
28Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na krytí nových povinností krajských úřadů dle § 81c písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
29Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
30Návrh na vyřazení nepotřebného majetku SOŠ a SOU Třešť
31Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Gymnázia Chotěboř
33Cena Talent Vysočiny a Stipendium Vysočiny 2008
34Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
35Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, Hálkova 42 v souvislosti s nabytím nemovitostí v k. ú. Helenín a obci Jihlava
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2008
39Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
40Výběrové řízení "Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov - dodávka zdravotnické technologie"
41Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2008 - provozní dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na dovybavení posádek ručními radiostanicemi Pegas-Matra
42Udělení souhlasu s nákupem přístroje na splátky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, p. o.
43Prověření hospodaření v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
44Podpora mateřských center
44upr1Podpora mateřských center
45Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2007
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz na krytí schodkového finančního hospodaření organizací a úprava limitu prostředků na platy
47Návrh na řešení nájemních vztahů k bytu v ÚSP Nové Syrovice
48Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
49Variantní studie proveditelnosti pro naplnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina
50Školní jídelna při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz