Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-34

RK-13-2007-34.doc  RK-13-2007-34pr1.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-13-2007-34
NázevŽádost obce Slavičky o zajištění zpracování analýzy rizik na skládku odpadů v k. ú. Pozďátky
Zpracoval Z. Fixa, J. Mikyna, R. Zvolánek
Předkládá P. Hájek, I. Rohovský
Počet příloh
Popis problémuDopisem ze dne 8. 3. 2007, který byl doručen kraji Vysočina dne 12. 3. 2007, požádala obec Slavičky radu kraje o zajištění zpracování analýzy rizik na skládku odpadů v k.ú. Pozďátky. Důvodem pro zajištění analýzy rizik dle obce je, že z analýzy rizik vyplyne rozsah sanačních prací, které budou předmětem žádosti o finanční prostředky na sanaci skládky ze zdrojů EU. Dopis obce Slavíčky je přílohou č. 1 tohoto materiálu.
V současné době je majitelem objektu skládky nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky společnost Logika s.r.o. Záměrem majitele je využít území v minulosti zatížené uložením nebezpečných odpadů a následným únikem skládkových vod k obnovení zařízení pro nakládání s odpady. Majitel v první fázi předpokládal výstavbu nového tělesa skládky a čistírny odpadních vod a technologií pro nakládání s odpady, které by mělo umožnit bezpečné a ekologické přepracování nebezpečných odpadů z havarované části skládky. Majitel hodlal postupně odtěžit odpady ze staré skládky, zabezpečit jejich stabilizaci a vzniklé stabilizáty pak uložit do zabezpečeného tělesa nové skládky. Po úplném odstranění odpadů z havarované části skládky mělo být její těleso včetně stavebních konstrukcí odstraněno a nahrazeno novým zabezpečeným sektorem. Potom by měla být dle majitele skládka dále provozována jako skládka ostatních odpadů (přímo od dodavatelů) nebo by zde měly být ukládány ostatní odpady, které budou výstupem přepracování odpadů v technologiích pro nakládání s odpady.
S tímto záměrem vlastníka skládky nesouhlasí obce, občané, občanské iniciativy a další subjekty z regionu.
V procesu posuzování vlivu tohoto záměru na životní prostředí (tzv. EIA) Ministerstvo životního prostředí (dále "MŽP") vydalo stanovisko, ve kterém souhlasilo pouze s částí záměru majitele skládky. Souhlas byl vydán k I. etapě - výstavba nového skládkového tělesa, avšak bez výstavby objektů technologie pro nakládání s odpady, ke II. etapě - odtěžení a přepracování odpadů a rekonstrukce havarované skládky a ke IV. etapě - ukončení skládkování, rekultivace a monitoring. Souhlas nebyl vydán ke III. etapě - dokončení komplexního střediska pro nakládání s odpady. Souhlas byl tedy v podstatě vydán pouze k provedení sanace skládky nikoliv k jejímu znovuzprovoznění.
Majitel skládky nyní hledá možnost opravných prostředků proti výše uvedenému stanovisku MŽP v rámci posouzení vlivu projektového záměru "Oprava a rekonstrukce skládky odpadů v Pozďátkách" a zatím nehodlá svůj záměr s tímto areálem změnit.
Návrh řešení Případná analýza rizik neřeší problematiku nakládání s odpady. Cílem analýzy rizik je komplexně popsat existující a reálná potencionální rizika plynoucí z existence znečištění životního prostředí a na základě posouzení jejich závažnosti stanovit nápravná opatření včetně návrhu cílových parametrů.
Podle platných Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění následků dlouhodobých havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod lze finanční prostředky poskytnout i na zpracování analýzy rizik, přičemž žadatelem může být obec nebo svazek obcí. Žádost musí být podána na formuláři spolu s povinnými přílohami podle těchto zásad, které jsou umístěny na webových stránkách www.kr-vysocina.cz v dokumentech odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství.
Na zvláštním účtu kraje Vysočina zřízeném podle § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou shromažďovány poplatky za odběr podzemní vody, u kterých je kraj příjemcem ve výši 50 %. V letošním roce však budou finanční prostředky na zvláštním účtu kraje prakticky vyčerpány z důvodu spolufinancování akcí (staveb vodovodů) podle programu 229 310 Ministerstva zemědělství ve výši 10 % jejich nákladů a spolufinancování sanace skládky průmyslového odpadu v k.ú. Nový Rychnov. Podle návrhu implementačního dokumentu Operačního programu životní prostředí (dále jen "OPŽP") bude možné zpracování analýzy rizik také financovat z tohoto programu. Proto se obci Slavičky doporučuje požádat o finanční prostředky na zpracování analýzy rizik z tohoto programu, jakmile bude vyhlášena výzva k přijímání žádostí (předpokládá se na podzim 2007).
MŽP, odbor ekologických škod podle informace podané na jednání se zástupci krajských úřadů dne 15. 2. 2007 plánuje přípravu žádosti do OPŽP na inventarizaci a kategorizaci priorit starých ekologických zátěží na kontaminovaných místech v rámci celé ČR, z čehož může vyplynout nutnost sanace skládky odpadů v k.ú. Pozďátky. Následně může obec či jiný subjekt požádat do OPŽP o poskytnutí finančních prostředků na sanaci skládky. Problémem však mohou být majetkoprávní vztahy, které by pořizovatel případné analýzy rizik či žadatel o finanční prostředky na vlastní sanaci skládky musel vyřešit s majitelem skládky.
Vzhledem k výše uvedenému odbor životního prostředí a odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství doporučují radě kraje, aby nevyhověla žádosti obce Slavičky o zajištění zpracování analýzy rizik pro skládku odpadů v k.ú. Pozďátky krajem Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
neschválit žádost obce Slavičky o zajištění zpracování analýzy rizik na skládku odpadů v k. ú. Pozďátky.
Odpovědnost OŽP a OLVHZ
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz