Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-30

RK-13-2007-30.doc  RK-13-2007-30pr1.xls  RK-13-2007-30pr2.doc  RK-13-2007-30pr3.doc  RK-13-2007-30pr4.xls
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-13-2007-30
NázevNavýšení počtu zaměstnanců kraje
Zpracoval0 Navýšení počtu zaměstnanců kraje pro: jednání rady kraje č. 13/2007 dne 10. 4. 2007 zpracoval/a: J. Hadravová, K. Ubr
Předkládá S. Zikmundová
Počet příloh
Popis problémuOdbor školství, mládeže a sportu v souladu s organizačním řádem zabezpečuje mimo jiné tvorbu a administraci grantových schémat strukturálních fondů EU, přípravu a realizaci projektů spolufinancovaných z evropských prostředků a partnerství kraje v projektech jiných žadatelů. V rámci přípravy na nové programovací období vzniklo nové oddělení grantových programů, které se zaměří na řízení grantových schémat a globálních grantů v rámci SF EU. Nové oddělení zajišťuje administraci dvou grantových schémat (v rámci SROP opatření 3. 2 a OP RLZ opatření 3.3) s rozpočtem více než 120 mil. Kč (podrobněji materiál RK-13-2007-30, př. 1). V současnosti dochází ke značnému nárůstu činností, které souvisejí s ověřováním žádostí o platbu příjemců podpory (kontrola způsobilosti výdajů), a dále pak s průběžným monitorováním a ex-post finanční kontrolou projektů podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
V současné době se zahajují práce na přípravě dokumentace dvou nových globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen "OP VK"), a to pro tři oblasti podpory v prioritní ose 1 a jednu oblast podpory v prioritní ose 3 (zaměřené na zvyšování kvality ve vzdělávání a zlepšení nabídky dalšího vzdělávání). Předpokládaný objem finanční prostředků jehož administraci bude oddělení grantových programů zajišťovat představuje ve výhledu 16,5 mld. na globální granty pro celou ČR, z toho na kraj Vysočina téměř 1 mld. Kč. Připravenost implementačních struktur, včetně krajů, bude prověřována auditem shody. Jde o proces, který bude ověřovat připravenost všech subjektů na všech stupních z hlediska připravenosti k realizaci konkrétního programu, tedy shodu s nařízeními a právními předpisy ES. Audit shody bude zahájen již na konci prvního čtvrtletí roku 2007 a měl by skončit v lednu 2008.
Nové pracovníky lze zapojit do vzdělávání, seminářů a pracovních jednání, která lze již v nejbližších měsících očekávat v souvislosti s přípravou nových globálních grantů.
V souvislosti s výše uvedenými důvody navrhuje vedoucí OŠMS navýšit oddělení grantových programů o jedno funkční místo a u třech stávajících funkčních míst v organizační struktuře (stav k 1. 3. 2007 dle Příkazu ředitelky č. 3/07) prodloužit délku trvání na dobu určitou:
- navýšit počet o jednoho úředníka na přípravu a aktualizaci dokumentace a řízení dvou globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a na zabezpečení procesu hodnocení; dobu trvání stanovit na dobu určitou do konce administrace globálních grantů (nejpozději do 31. 12. 2015)
- u třech míst prodloužit dobu trvání na dobu určitou do konce administrace grantových schémat (nejpozději do 31. 12. 2015); jedná se o úředníky se zaměřením na administraci grantových schémat s náplní zejména finanční kontroly projektů v rámci grantových schémat a kontroly shody s projektovými žádostmi; ve vztahu k novém plánovacímu období se pak budou pracovníci podílet na přípravě globálních grantů; každý z pracovníků bude pokrývat jedno grantové schéma a jeden globální grant, čímž bude současně řešena jejich vzájemná zastupitelnost .
Navržená změna organizační struktury rovněž umožní lépe rozložit pracovní činnosti mezi pracovníky oddělení a kromě zabezpečení zastupitelnosti a principů vnitřní kontroly vytváří podmínky pro to, aby kraj jako součást implementační struktury splňoval podmínky v organizačním, administrativním, účetním a kontrolním uspořádání
dle odpovídající legislativy ES na využití evropských strukturálních fondů v programovacím období 2007 - 2013 v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
U těchto vytvořených míst bude možné vzniklé osobní náklady hradit z rozpočtů projektů technické pomoci poskytované kraji v rámci realizace OP RLZ, SROP a později OP VK (podrobněji materiál RK-13-2007-30, př. 2 a RK-13-2007-30, př. 3).
Návrh řešení Odbor sekretariátu ředitelky navrhuje v souladu s požadavkem odboru školství, mládeže a sportu navýšení organizační struktury o jedno funkční místo na oddělení grantových programů s obsahovou náplní funkčního místa:
* pracovník zajišťuje připravuje a řídí dokumentaci grantových schémat a globálních grantů v rámci operačního programu a zajišťuje její aktualizaci a zabezpečuje proces hodnocení při realizaci globálních grantů strukturálních fondů EU v oblasti lidských zdrojů
a u třech funkčních míst s níže uvedenou obsahovou náplní prodloužit délku trvání na dobu určitou do konce administrace GS, nejpozději do 31. 12. 2015 s touto obsahovou náplní míst:
* obsahová náplň: podílí se na přípravě kraje na čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU pro oblast rozvoje lidských zdrojů; podílí se na přípravě a zajišťuje administraci financování grantových schémat a globálních grantů strukturálních fondů EU v oblasti lidských zdrojů

Osobní náklady vzniklé v přímé souvislosti s realizací projektu bude možné hradit z rozpočtu technické pomoci krajů.
Technicko provozní opatření související se zvýšením počtu zaměstnanců jsou řešitelná v rámci prostor užívaných Odborem školství, mládeže a sportu na odloučeném pracovišti Tolstého 15 v Jihlavě.
O počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu s ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 10. 4. 2007 na 410 zaměstnanců.
Odpovědnost OSŘKŽÚ, OŠMS
Termín 10. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz