Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-14

RK-13-2007-14.doc  RK-13-2007-14pr1.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-13-2007-14
NázevNávštěva vedoucích pracovníků z Úřadu Nitranského samosprávného kraje (Slovensko) v kraji Vysočina
Zpracoval L. Seidl
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuVedení kraje Vysočina zadalo odboru sekretariátu hejtmana úkol zorganizovat návštěvu vedoucích pracovníků Úřadu Nitranského samosprávného kraje v kraji Vysočina. Konkrétní zadání, aby se setkání úředníků uskutečnilo na Vysočině, bylo učiněno v době, kdy již nebylo možné zařadit rozpočtovanou částku do kapitoly administrované odborem sekretariátu hejtmana. Vzhledem k tomu, že akce by se měla uskutečnit v období od 24. do 26. dubna 2007, je třeba objednávat služby spojené se zajištěním akce.
OSH v roce 2007 ve svém rozpočtu s touto akcí nepočítal a vzhledem k dosavadním čerpáním nemá potřebnou částku k dispozici (mezi akce, se kterými OSH nepočítalo jsou např. zajištění návštěvy ministra zemědělství na Vysočině, zajištění návštěvy ministryně školství na Vysočině, v tomto roce čeká Vysočinu návštěva prezidenta republiky).
Program návštěvy, odsouhlasený vedením kraje Vysočina, tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Rozpočet spojený s organizací akce je odhadnut na částku 53 tis. Kč.
Dále je možno předpokládat, že do konce roku 2007 budou uskutečněny další partnerské kontakty, s jejichž finančním zabezpečením není počítáno v rozpočtu na rok 2007.
Návrh řešení Aby výše popsaná akce, případně další výdaje spojené s realizací partnerských vztahů mohly být zrealizovány, navrhuje odbor sekretariátu hejtmana radě kraje posílit příslušnou kapitolu administrovanou OSH.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrženému rozpočtovému opatření. Stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje k 2. 4. 2007 činí 29 124 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce o částku 100 tis. Kč s určením pro zajištění realizace partnerských vztahů kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 100 tis. Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz