Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-13

RK-13-2007-13.doc  RK-13-2007-13pr1a.doc  RK-13-2007-13pr1b.xls
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-13-2007-13
NázevNávrh nařízení rady kraje, kterým se mění nařízení č. 2/2006 k vydání požárního poplachového plánu kraje
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuRada kraje vydala nařízení kraje Vysočina č. 2/2006 ze dne 5. 9. 2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina (dále jen "nařízení"). Účelem tohoto nařízení je stanovit v souladu s obecně závaznými právními předpisy Požární poplachový plán kraje Vysočina. Poplachový plán vychází z plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany (PO) a dále z předurčenosti některých jednotek PO pro speciální činnosti.
V důsledku organizačních změn v plošném pokrytí a v předurčenosti jednotek PO HZS, které byly vyvolány změnou hranic okresů v rámci kraje, je třeba upravit stávající nařízení.
Je zpracován návrh nového nařízení (RK-13-2007-13, př. 1), které upraví stávající Nařízení kraje č. 2/2006.
Návrh řešení Navrhuje se radě kraje v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně schválit nařízení dle materiálu
RK-13-2007-13, př. 1, kterým se mění Nařízení kraje Vysočina č. 2/2006 ze dne 5. 9. 2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina.
Změna nařízení spočívá v nahrazení Přílohy č. 1 - rozdělení jednotek PO pro jednotlivé obce nebo objekty do prvního stupně požárního poplachového plánu Nařízení č. 2/2006, která se ruší, novou Přílohou č. 1 - rozdělení jednotek PO pro jednotlivé obce nebo objekty do prvního stupně požárního poplachového plánu.
Navržená změna nařízení uvádí do souladu stav vzniklý vlivem výše uvedených změn dle vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
Podklady pro zpracování nařízení poskytl Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, oddělení právní a krajského živnostenského nemá k návrhu materiálu připomínky.

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina:
Uvedená změna Přílohy č. 1 - rozdělení jednotek PO pro jednotlivé obce nebo objekty do prvního stupně požárního poplachového plánu Nařízení č. 2/2006, reaguje na územní změny okresů (vyhláška č. 513/200 Sb., kterou se mění vyhláška č. 564/2002Sb., o stanovení území okresů ČR a územních obvodů hl. města Prahy, ve znění pozdějších předpisů) a na změny předurčenosti jednotek požární ochrany pro některá území kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení kraje Vysočina č. 1/2007, kterým se mění Nařízení kraje Vysočina č. 2/2006 ze dne 5. 9. 2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina dle materiálu
RK-13-2007-13, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz