Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-11

RK-13-2007-11.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-13-2007-11
NázevVeřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
Zpracoval M. Šulc
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový zrealizoval v souladu s "Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina" a na základě Výzvy pro podání nabídek, seznamu oslovených zájemců a jmenování hodnotící komise schválených Miroslavem Houškou, členem rady kraje pro oblast financí a majetku, zadávací řízení na veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na stavby :

- ÚSP Věž - Oprava střechy a stropu

- Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod - Rekonstrukce kotelny

- SOUT Chotěboř - Rekonstrukce sociálního zařízení dílen

Akce jsou kryty finančními prostředky z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2007 a jsou uvedeny v příloze č. M 1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek a M 2 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích.
Návrh řešení Na základě posouzení a vyhodnocení jednotlivých nabídek hodnotící komise vyhodnotila jako nejvhodnější nabídky z důvodu nejnižších nabídkových cen na jednotlivé akce takto:
- ÚSP Věž - Oprava střechy a stropu - STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Havlíčkův Brod, Bělohradská 119 s nabídkovou cenou 3 898 162 Kč bez DPH /celkem 6 nabídek, hodnoceno 6 nabídek/
- Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod - Rekonstrukce kotelny - MEGATOP s. r. o., Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1148/16 s nabídkovou cenou
2 179 660,80 Kč bez DPH /celkem 5 nabídek, hodnoceno 5 nabídek/
- SOUT Chotěboř - Rekonstrukce sociálního zařízení dílen - Vratislav Turenič - INKLEZ, Havlíčkův Brod, Suchá 191 s nabídkovou cenou 877 264 Kč bez DPH
/celkem 4 nabídky, hodnoceny 3 nabídky/
Délka záruky na jakost díla, termín zhotovení díla a další obchodní podmínky byly pevně stanoveny podmínkami pro podání nabídky. Komise doporučila zadavateli uzavřít s těmito firmami smlouvy o dílo.
Člen rady pro oblast financí a majetku Miroslav Houška rozhodl dne 5. 4. 2007 o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce výše uvedených staveb dodavatelům dle doporučení komise. Pořadí dalších nabídek je uvedeno v Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek.
Podle Čl. 2 odst. (5) "Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina" je o rozhodnutí informována rada kraje na svém nejbližším zasedání.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí člena rady pro oblast financí a majetku Miroslava Houšky o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce :
- ÚSP Věž - Oprava střechy a stropu uchazeči STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Havlíčkův Brod, Bělohradská 119,
- Obchod. akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod -Rekonstrukce kotelny uchazeči MEGATOP s. r. o., Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1148/16,
- SOUT Chotěboř - Rekonstrukce sociálního zařízení dílen uchazeči Vratislav Turenič - INKLEZ, Havlíčkův Brod, Suchá 191.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz