Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-09

RK-13-2007-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-13-2007-09
NázevVeřejná zakázka na stavební práce na stavbu "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská"
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuV rozpočtu kraje na rok 2007 v kapitole Nemovitý majetek, příloze M4, Investice v dopravě je schválena akce "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská". Předmětem této akce jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci komunikace III/4065 v ul. Čenkovská v Třešti. Akce byla vyvolána plánovanou rekonstrukcí kanalizace a vodovodu včetně přípojek ze strany města Třešť. Město rovněž plánuje v souvislosti s touto akcí vyřešení parkovacích pruhů, povrchové odvodnění komunikace v ulici Čenkovská a přeložku plynovodu. Pro tyto účely bylo zadáno městem Třešť vypracování projektové dokumentace na tyto stavební práce, jejichž předběžná hodnota činí cca 30 mil. Kč. Vzhledem k provázanosti stavebních prací, které zasáhnou jak majetek kraje (komunikace), tak majetek města (kanalizace, vodovod, rozvod veřejného osvětlení) je důvodný společný postup města Třešť a Vysočiny při zadání podlimitní veřejné zakázky na tuto akci. Výsledkem zadávacího řízení pak bude zadání veřejné zakázky jednomu dodavateli. Pro účely společného postupu zadavatelů byla mezi zadavateli uzavřena smlouva o společném postupu (schváleno usnesením 0041/01/2007/ZK dne 13. 2. 2007), kterou si společní zadavatelé upravili vzájemná práva a povinnosti.
Na základě výběrového řízení (zrealizovaného městem Třešť ve spolupráci s odborem majetkovým KrÚ kraje Vysočina) kraj Vysočina a město Třešť uzavřeli mandátní smlouvu na provedení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská" s firmou STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o., Jihlava, Pražská 2230/8.
Oznámením do informačního seznamu, které bylo zveřejněné dne 2. 3. 2007 pod ev. č. 60005221, bylo zahájeno zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku. Ve smyslu Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje usnesením 0281/09/2007/RK ze dne 27. 2. 2007 rozhodla zahájit zadávací řízení na provedení stavby III/4065 Třešť - ul. Čenkovská jako podlimitní veřejné zakázky na stavební práce formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Kritériem pro hodnocení předložených nabídek z hlediska jejich pořadí byla stanovena ekonomická výhodnost nabídky (nabídková cena - 80%, záruka za dílo - 15%, termín dokončení díla - 5%).
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na den 28. 3. 2007 do 1200 hod. V této lhůtě podalo své nabídky 11 dodavatelů. Doručené nabídky byly předány hodnotící komisi, která byla současně pověřena funkcí komise pro otevírání nabídek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace. Jednání hodnotící komise proběhlo dne 30. 3. 2007 v sídle druhého zadavatele - města Třešť a bylo zahájeno v 9:00 hod. Hodnotící komise zahájila svoji činnost ustanovením předsedy a místopředsedy komise a následně přistoupila k otevírání obálek a kontrole úplnosti nabídek v souladu s § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb. Otvírání obálek se zúčastnilo celkem 6 zástupců uchazečů, kteří podali nabídku. Kontrole úplnosti vyhověly všechny nabídky uchazečů. Poté komise provedla posouzení kvalifikace uchazečů a bylo konstatováno, že všichni uchazeči splnili požadavky na prokázání kvalifikace. Jednání komise bylo poté ukončeno s tím, že koordinátor zadávacího řízení STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o. provede rozbor nabídek a připraví podklady pro jejich posouzení a hodnocení. Druhé jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne 3. 4. 2007 v sídle města Třešť. Obsahem jednání bylo posouzení nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatelů uvedených v zadávací dokumentaci - žádná nabídka nebyla vyřazena pro jejich nesplnění. Nikdo z uchazečů nepředložil nepřijatelnou nabídku, žádná z nabídek neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Poté komise přistoupila k hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria, kterým byla stanovena ekonomická výhodnost nabídky. Z jednání hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou přílohou materiálu
RK-13-2007-09, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla hodnotící komisí pořízena Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, která je rovněž přílohou materiálu
RK-13-2007-09, př. 2.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle jednotlivých kritérií ekonomické výhodnostj a jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče COLAS CZ, a.s., Kolbenova 259, 198 21 Praha 9, IČ 26177005 s nabídkovou cenou ve výši 16 240 000,00 Kč bez DPH (z toho dílčí nabídková cena pro Vysočinu je 8 748 630,08 Kč bez DPH, dílčí nabídková cena pro město Třešť je 7 491 369,92 Kč bez DPH).
Pořadí nabídek tak jak bylo určeno hodnotící komisí je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (RK-13-2007-09, př. 2)
Návrh usnesení předpokládá schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázek dle materiálu
RK-13-2007-09, př. 2 a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaUsnesením 0281/09/2007/RK ze dne 27. 2. 2007 rada kraje rozhodla zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce III/4065 Třešť - ul. Čenkovská formou otevřeného řízení, jmenovala zástupce kraje Vysočina do funkce členů hodnotící komise, uložila odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky dle Smlouvy o společném postupu zadavatelů a vzala na vědomí uzavření mandátní smlouvy na provedení a zajištění organizace zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská" dle materiálu
RK-13-2007-09, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče COLAS CZ, a.s., Kolbenova 259, 198 21 Praha 9, IČ 26177005 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na stavbu "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská";
ukládá
odboru majetkovému zajistit prostřednictvím koordinátora zadávacího řízení oznámení výsledku zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 5. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz