Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-43

RK-11-2007-43.doc  RK-11-2007-43pr1.xls
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-11-2007-43
NázevDotace z MŠMT na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem - změna části usnesení jednání rady kraje č. 09/2007 ze dne 27. 2. 2007
Zpracoval P. Zábranská
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuNa jednání rady kraje č. 09/2007 dne 27. 2. 2007 bylo usnesením č. 0288/09/2007/RK schváleno rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže) o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007 ve výši 1 371 000,- Kč dle materiálu RK-09-2007-17, př. 1.
Rada kraje zároveň doporučila zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu RK-09-2007-17, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007 ve výši 1 365 000,- Kč.
Ve zmíněním materiálu (RK-09-2007-17, př. 1) byla jako jeden z organizátorů soutěže uvedena Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR (nezisková organizace), která měla obdržet částku 600 tis. Kč na realizaci okresních a krajských kol sportovních soutěží vyhlášených MŠMT a realizovaných v roce 2007 (tabulka 3 materiálu RK-09-2007-17, př. 1).
Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR organizuje bezproblémově tyto soutěže každoročně, letos poprvé však obdržel kraj dotaci z MŠMT poprvé v souladu § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Na základě tohoto § nelze dotaci z MŠMT přidělit neziskovým organizacím, nýbrž pouze školám a školským zařízením. Tuto skutečnost potvrdilo MŠMT odboru školství, mládeže a sportu až po schválení dotace radou kraje.
Na základě výše uvedeného musí být tedy dotace 600 tis. Kč na realizaci okresních a krajských kol sportovních soutěží vyhlášených MŠMT a realizovaných v roce 2007 přidělena jinému subjektu (škole či školskému zařízení) a nikoli Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu KrÚ se na základě výše uvedeného dohodl s Krajskou radou Asociace školních sportovních klubů ČR a Domem dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, že realizátorem a příjemcem dotace z MŠMT na realizaci okresních a krajských kol sportovních soutěží vyhlášených MŠMT a realizovaných v roce 2007 bude Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3.
Radě kraje je navrhováno:
* zrušit část usnesení č. 0288/09/2007/RK z jednání rady kraje č. 09/2007 dne 27. 2. 2007 týkající se schválení neinvestiční dotace MŠMT ČR Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR ve výši 600 tis. Kč dle materiálu RK-09-2007-17, př. 1 (tabulka 3);
* schválit zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz ve výši 600 tis. Kč Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 na realizaci okresních a krajských kol sportovních soutěží vyhlášených MŠMT a realizovaných v roce 2007;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků organizacím uvedených v materiálu RK-11-2007-43, př.1 v celkové výši 1 365 000,- tis. Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
ruší
část usnesení č. 0288/09/2007/RK z jednání rady kraje č. 09/2007 dne 27. 2. 2007 týkající se schválení neinvestiční dotace MŠMT ČR Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR ve výši 600 tis. Kč dle materiálu RK-09-2007-17, př. 1 (tabulka 3);
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz ve výši 600 tis. Kč Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, na realizaci okresních a krajských kol sportovních soutěží vyhlášených MŠMT a realizovaných v roce 2007 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu RK-11-2007-43, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007 ve výši 1 365 000,- Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 20. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz