Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-16

RK-11-2007-16.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-11-2007-16
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na opakované volby do zastupitelstev obcí
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuNa základě žádosti Ministerstva vnitra bylo rozhodnuto Ministerstvem financí poskytnout neinvestiční účelovou dotaci na zajištění výdajů vzniklých kraji, dotčeným obcím s pověřeným obecním úřadem a obcím na území kraje Vysočina v souvislosti s konáním opakovaných voleb do zastupitelstev obcí, vyhlášených na 31. března 2007. Pro kraj Vysočina byly uvolněny prostředky v celkové výši 30 tis. Kč, z toho 10 tis. Kč je určeno na činnost krajského úřadu.
Návrh řešení Ekonomický odbor navrhuje radě kraje schválit povýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ve výši 10 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých kraji v souvislosti s konáním opakovaných voleb do zastupitelstev obcí.
StanoviskaOdbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých kraji Vysočina v souvislosti s konáním opakovaných voleb do zastupitelstev obcí.
Odpovědnost odbor ekonomický, odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu
Termín květen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz