Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-04

RK-11-2007-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-11-2007-04
NázevRekonstrukce mostů Urbanov - dodatečné provedení zábradlí
Zpracoval J. Lojda
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový v období srpen - říjen 2006 realizoval stavbu "II/403 Urbanov - havárie mostu ev.č. 403-008". V rámci této stavby byla rekonstrukce mostů ev.č. 403-007 a 403-008.
Dne 17. 10. 2006 bylo na stavbu vydáno rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby.
Dne 1. 3. 2007 se konalo jednání spojené s místním šetřením v rámci kolaudačního řízení, následně bylo na stavbu vydáno kolaudační rozhodnutí.
V průběhu předčasného užívání stavby vznesla Obec Urbanov požadavek na doplnění zábradlí podél chodníku na mostech, především z bezpečnostních důvodů chůze po chodníku.
Zábradlí podél chodníku nebylo součástí PD. Stavba je provedena dle PD a mostní zábradlí je v souladu s platnými normami osazeno přímo nad vyústěními - čely mostů (tubosiderů) a to oboustranně. Osazení zábradlí podél celého chodníku je v tomto případě prací nad rámec zadání stavby. Z tohoto hlediska je i v kolaudačním rozhodnutí uvedeno, že stavba je provedena bez zjevných odchylek, vad a nedodělků.
Přesto byla žádost obce Urbanov v průběhu kolaudačního řízení, především z důvodů bezpečnosti chodců, posuzována.
Návrh řešení Na základě výše uvedených skutečností byl požadavek Obce Urbanov projednán s účastníky řízení při jednání svolaném ke kolaudaci stavby. Z tohoto jednání vyplynulo doporučení kolaudátora z důvodů bezpečnosti a místních podmínek bylo instalováno podél chodníku na mostech v délce asi 50 m zábradlí. OM s tímto doporučením souhlasí. Proto byl vyzván původní zhotovitel stavby, firma Mitrenga-stavby, spol, s.r.o. k předložení nabídky na dodávku a provedení 50 m ocelového zábradlí. Předložená cenová nabídka na kompletní provedení požadovaného zábradlí podél chodníku na mostech v Urbanově činí 105 000 vč. DPH.
OM navrhuje akceptovat výše uvedenou cenovou nabídku a provést z důvodu lepšího zajištění bezpečnosti chodců na chodníku ocelové zábradlí v termínu do 30. 6. 2007.
Finanční prostředky budou v případě odsouhlasení s realizací zábradlí zajištěny formou změny rozpisu rozpočtu v rámci stávající výše prostředků na kapitole Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení s tím, že potřebné finanční prostředky na akci "II/403 Urbanov - havárie mostu ev.č. 403-008" budou zajištěny formou změny rozpisu rozpočtu v rámci položky Investice v dopravě.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
osadit zábradlí podél chodníku u silnice II/403 v Urbanově v úseku realizované stavby "II/403 Urbanov - havárie mostu ev.č. 403-008" z důvodů zvýšení bezpečnosti chodců;
ukládá
odboru majetkovému zajistit realizaci za základě provedené poptávky k předložení nabídky na dodávku a provedení zábradlí u firmy Mitrenga-stavby, spol. s. r. o.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz