Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-03

RK-11-2007-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-11-2007-03
NázevVeřejná zakázka na stavební práce na akci "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně"
Zpracoval H. Javůrková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOznámením o zahájení zadávacího řízení odeslaným do informačního systému dne 2. 2. 2007 a zveřejněným dne 6. 2. 2007 bylo zahájeno zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně". Ve smyslu Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje usnesením 0130/05/2007/RK ze dne 30. 1. 2007 schválila na základě návrhu odboru majetkového zadání této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dále jmenovala členy hodnotící komise a jejich náhradníky. Kritériem stanoveným zadavatelem pro hodnocení předložených nabídek z hlediska jejich pořadí byla stanovena nejnižší nabídková cena.
Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena na 1. 3. 2007 do 1000 hod. V této lhůtě podalo své nabídky 10 dodavatelů. Doručené nabídky byly předány hodnotící komisi, která byla současně pověřena funkcí komise pro otevírání nabídek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace. Jednání hodnotící komise za účasti pověřených zástupců 5 uchazečů, kteří podali své nabídky, proběhlo dne 1. 3. 2007. Jednání komise bylo zahájeno ve 13,00 hod. Hodnotící komise zahájila svoji činnost ustanovením předsedy a místopředsedy komise a následně přistoupila za účasti zástupců dodavatelských firem k otevírání obálek a kontrole úplnosti nabídek v souladu s § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb. Kontrole úplnosti vyhověly všechny nabídky. Poté komise provedla posouzení kvalifikace uchazečů. Žádný uchazeč nebyl zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění kvalifikace. Na druhém jednání komise dne 9. 3. 20070 byly posuzovány nabídky z hlediska požadavků zákona a zadávacích podmínek. V průběhu posouzení předložených nabídek bylo zjištěno, že všechny nabídky splňují tyto požadavky a žádný z uchazečů nebyl vyloučen. Komise poté přistoupila k vyhodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. Ze všech jednání hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou předkládány v materiálu RK-11-2007-03, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla hodnotící komisí pořízena Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, která je rovněž předkládána v materiálu RK-11-2007-03, př. 1.
Návrh řešení Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 17 194 784,- Kč bez DPH předložil uchazeč PKS INPOS a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou.
Pořadí nabídek tak, jak bylo určeno hodnotící komisí, je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (RK-11-2007-03, př. 1).
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PKS INPOS a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně" a
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz