Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-27

RK-06-2007-27.doc  RK-06-2007-27pr1.doc  RK-06-2007-27pr2.doc  RK-06-2007-27pr3.doc  RK-06-2007-27pr4.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-06-2007-27
NázevRozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2007 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPolicie ČR Správa Východočeského kraje vede trestní stíhání proti bývalému zaměstnanci Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Petru Zelenkovi, který měl úmyslným podáváním léčivého přípravku bez ordinace lékařem způsobit smrt pacientů nebo zhoršit jejich zdravotní stav. V současné době je projednáváno 8 případů, u kterých by mohlo dojít k poškození zdraví s následkem smrti a 9 případů bez následků smrti.
V této souvislosti se konalo jednání s pozůstalými, kteří o to projevili zájem a to písemně, telefonicky a formou osobního jednání. Týkalo se medicínské stránky případu a současně obecně bylo pohovořeno též o právní stránce věci. Někteří pozůstalí předložili prostřednictvím svých právních zástupců již své nároky na náhradu škody, někteří uvedli, že tak v budoucnu učiní.
Přehled dosavadního stavu jednání je uveden v materiálu RK-06-2007-27, př. 1
V současné době probíhá šetření znalecké komise MZ ČR, které bude ukončeno pravděpodobně nejdříve na konci února 2007, dále probíhá šetření Policie České republiky a následně bude zřejmě následovat soudní řízení. Ukončení případu rozhodnutím soudu lze očekávat v řádu měsíců možná i roků.
Z dosavadního šetření je zřejmé, že dnes není známa odpovědná osoba. S jistotou lze však prohlásit, že odpovědnou osobou není kraj Vysočina. Zároveň je však vhodné připomenout, že kraj je zřizovatelem Nemocnice Havlíčkův Brod a že je v zájmu kraje dbát o dobré jméno svých zařízení.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o odpovědnosti a povinnosti vyplacení odškodného přísluší na základě objektivního posouzení až soudu, navrhuje se radě kraje vzhledem k mimořádné situaci doporučit zastupitelstvu kraje schválit pro zmírnění a překlenutí nepříznivých důsledků bolestně postižených příbuzných finanční pomoc ve formě daru.
Navrhovaná částka je 100 tis. Kč na jednoho zemřelého a jednu rodinu.

Dále se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválit v případě, že nedošlo k úmrtí, rovněž poskytnutí finanční výpomoci ve formě daru bolestně poškozeným za účelem zmírnění a překlenutí nepříznivých skutečností souvisejících s touto událostí ve výši 20 tis. Kč.
Tyto dary budou v případě schválení poskytnuty bez ohledu na to, kdo je odpovědný a tedy bez jakékoliv návaznosti na míru zavinění v této době neznámých odpovědných osob.
Pokud bude tedy v budoucnu v současnosti neznámou nebo neznámými odpovědnými osobami vypláceno odškodnění, nemůže být jeho výše nijak závislá na vyplacení navrhované finanční pomoci.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k návrhu rozpočtového opatření. Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 5. 2. 20007 je 100 000 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí daru pro pozůstalé obětí a oběti v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci uvedené v materiálu
RK-06-2007-27, př. 1;
* rozhodnout o poskytnutí daru dle materiálu RK-06-2007-27, př. 2 pro pozůstalé obětí a oběti v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci uvedené v materiálu
RK-06-2007-27, př. 1, a to ve výši dle materiálu RK-06-2007-27, př. 1;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5492 - Dary obyvatelstvu pro pozůstalé obětí a oběti v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci dle přílohy
RK-06-2007-27, př. 1 v celkové výši 980 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položka - Nespecifikovaná rezerva ve výši 980 tis. Kč.
Odpovědnost OSVZ, odbor ekonomický
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz