Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 6/2007 - 06.02.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
03Darování pozemků zastavěných chodníky v k. ú. a obci Pikárec
04Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
05Převod investorství stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava-Heroltice"
06Stavba autobusových zastávek v v k.ú. a obci Bohdalec
07Žádost o kácení stromů v k. ú. a obci Jihlava
08Návrh na zařazení nové akce a na rozpočtové opatření
09FOND VYSOČINY - změna rozpočtu projektu č. FV 023/140/06
10Analýza absorpční kapacity kraje Vysočina - září 2006
11Asia-Invest Programme 2006-2007 - Záměr podání projektu s cílem pomoci podnikatelům z Vysočiny proniknout na asijský trh a navázat obchodní vztahy s asijskými podnikateli
12Plnění ze Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006
13FV - prodloužení projektů FV 024/149/06 a FV 012/142/06
14Návrh na vyjmutí uměleckého díla z Centrální evidence sbírek
15Souhlas se zápůjčkou putovní výstavy "Dýmky a svět" ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, do zahraničí
16Návrh na úpravu osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
17Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
18Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
19Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
20Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
21Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora přípravy talentované mládeže v běžeckém lyžování
22Návrh na vyřazení nepotřebného majetku ve ŠS Humpolec, příspěvkové organizaci
23Převoz osob z Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina do zdravotnického zařízení
24Financování projektu "EU - jak ji vidíme MY"
25Návrh na provedení rozpočtového opatření- poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže
26Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2007
27Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2007 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
28Veřejná zakázka na služby "Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina - dokumentace stavby"
29Pojištění majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz