Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-20

RK-06-2007-20.doc  RK-06-2007-20pr1.doc  RK-06-2007-20pr2.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-06-2007-20
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
Zpracoval K. Sotonová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 09/2006 dne 12. 12. 2006 usnesením č. 0545/09/2006/ZK rozpočet kraje na rok 2007. V kapitole Školství, mládeže a sportu - Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu - je vyčleněna částka 1 500 tis. Kč na Dofinancování evropských projektů.
Na svém zasedání č. 05/2007 dne 30. 1. 2007 schválila rada kraje usnesením č. 0180/05/2007/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů.
Na základě uvedených dokumentů zažádala o dofinancování evropského projektu s názvem Don´t waste the waste (Neplýtvejte odpadem) Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836. Celková výše požadované dotace činí 114.000, - Kč.
Odbor školství, mládeže a sportu vyhodnotil tuto žádost o poskytnutí dotace, která je součástí materiálu RK-06-2007-20, př. 1. Projekt je v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů. Určitým dokladem kvality projektu je skutečnost, že koordinátorka projektu byla v roce 2006 držitelkou ocenění Evropská jazyková cena Label. Doporučujeme dofinancovat projekt v požadované výši a přidělit částku 114.000,- Kč.
Návrh řešení OŠMS navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci dle § 59 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve výši 114.000,- Kč žadateli o dotaci - Základní škole Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836.

Rozhodování o poskytnutí dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury a vzdělávání, vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí ve výši do 200.000,- Kč v kalendářním roce je v kompetenci rady kraje.

Dotace je poskytována příspěvkové organizaci obce. Z tohoto důvodu bude v souladu s § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet zřizovatele zprostředkovávat vztah k rozpočtu kraje.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 byla v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka Dofinancování evropských projektů schválena částka 1 500 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Základní škole Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836, IČ 60418583, ve výši 114.000,- Kč dle materiálu RK-06-2007-20, př. 2 na dofinancování evropského projektu Don´t waste the waste (Neplýtvejte odpadem) z kapitoly Školství, mládeže a sportu - § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu - položka Dofinancování evropských projektů.
Odpovědnost OŠMS, EO
Termín 25. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz