Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-12

RK-06-2007-12.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-06-2007-12
NázevPlnění ze Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006
Zpracoval V. Kotrbová, I. Malá
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuOddělení Sekretariátu regionální rady Regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod před svým zánikem administrovalo kofinancování individuálních projektů předkládaných v rámci Společného regionálního operačního programu na léta 2004 - 2006 v podopatření 4.2.2 - Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu a realizovaných na území kraje Vysočina.
Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen "Zastupitelstvo") schválilo usnesením č. 335/05/2004/ZK ze dne 29. 9. 2004 uvolnění finančních prostředků z Fondu strategických rezerv maximálně do celkové výše 6 mil. Kč za účelem spolufinancování individuálních projektů předkládaných v rámci Společného regionálního operačního programu na léta 2004 - 2006 (dále jen "SROP") v podopatření 4.2.2 - Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu (dále jen "podopatření 4.2.2.") a realizovaných na území kraje Vysočina, přičemž krajské spolufinancování jednotlivých projektů, které budou Regionální radou Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod (dále jen "Regionální rada") doporučeny k uzavření smlouvy o financování ze SROP, bude činit maximálně 10 % z jejich uznatelných nákladů.
V průběhu provádění kontroly projektu dle materiálu RK-06-2007-12, př.1 bylo zjištěno, že nebyla plněna ustanovení Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 (dále jen "Smlouva") dle materiálu RK-06-2007-12, př. 2.
Konkrétně se jedná o porušení těchto povinností:
Čl. IV odst. 5 - "Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění práv a povinností podle této smlouvy."
Čl. VII odst. 13 - "Příjemce je povinen zaslat Kraji všechny platné dodatky a změny v Rozhodnutí o financování v úředně ověřené kopii neprodleně po jejich vzniku. Dále je povinen oznámit Kraji ukončení smlouvy o financování, odstoupení od Smlouvy o financování či její výpověď, a to neprodleně po vzniku těchto skutečností."
Čl. VII odst. 15 - "Příjemce je povinen Kraji dodat neprodleně prosté kopie veškerých písemností vztahujících se k realizaci projektu SROP, které v rámci projektu SROP obdržel od Centra pro regionální rozvoj České republiky a Řídícího orgánu SROP a které jim předává."
Nejedná se o zásadní porušení povinností v rámci realizace projektu, neboť projektem byly dosaženy všechny stanovené cíle a bylo zajištěno naplnění všech monitorovacích ukazatelů stanovených v Rozhodnutí o financování (tzn. nejde o porušení povinností, které by bylo možno klasifikovat jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Ve všech případech se v podstatě jedná o porušení oznamovací povinnosti příjemce podpory vůči kraji Vysočina jako poskytovateli podpory.
Dle Čl. XI. odst. 1 Smlouvy je kraj oprávněn účtovat příjemci pokutu do výše 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností uvedených výše.

Usnesení č. 335/05/2004/ZK:
Zastupitelstvo kraje schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu strategických rezerv maximálně do celkové výše 6 mil. Kč za účelem spolufinancování individuálních projektů předkládaných v rámci Společného regionálního operačního programu v podopatření 4.2.2 - Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu pro programovací období 2004 až 2006, přičemž krajské spolufinancování jednotlivých projektů, které budou Regionální radou Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod doporučeny k uzavření smlouvy o financování ze SROP, bude činit maximálně 10 % z jejich uznatelných nákladů.
Usnesení č. 0388/06/2005/ZK:
Zastupitelstvo kraje schvaluje vzor Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu ČR na léta 2004 - 2006 dle materiálu ZK-06-2005-40, př. 1; poskytnutí finanční podpory za podmínek uvedených ve vzoru Smlouvy o spolufinancování pro projekty podané do Společného regionálního operačního programu ČR na léta 2004 - 2006 v podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu a to ve výši:
- 398 371,- Kč obci Bratřice na projekt Turistická ubytovna Bratřice (číslo projektu CZ.04.1.05/4.2.00.1/0008); - 1 563 765,- Kč Městu Bystřici nad Pernštejnem na projekt Turistické centrum Bystřice nad Pernštejnem (číslo projektu CZ.04.1.05/4.2.00.1/0025);
· převod finančních prostředků ve výši 398 371,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet regionální a místní infrastruktura cestovního ruchu, podopatření 4.2.2. SROP.
Návrh řešení Vzhledem k výše uvedeným porušením smlouvy navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR") Radě kraje Vysočina použití ustanovení Čl. XI odst. 1 Smlouvy o udělení smluvní pokuty. Na základě tohoto článku může být udělena příjemci podpory smluvní pokuta až do výše 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení výše uvedených povinností. Žádné další sankce za porušení těchto povinností nejsou navrhovány.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
účtovat na základě čl. XI. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 dle přílohy RK-06-2007-12, př. 2 příjemci podpory dle materiálu RK-06-2007-12, př. 1 smluvní pokutu ve výši ............;
vyzývá
příjemce podpory dle materiálu RK-06-2007-12, př. 1 k zaplacení smluvní pokuty dle materiálu RK-06-2007-12, př. 3.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz