Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-11

RK-06-2007-11.doc  RK-06-2007-11pr1.doc  RK-06-2007-11pr2.doc  RK-06-2007-11pr3.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-06-2007-11
NázevAsia-Invest Programme 2006-2007 - Záměr podání projektu s cílem pomoci podnikatelům z Vysočiny proniknout na asijský trh a navázat obchodní vztahy s asijskými podnikateli
Zpracoval T. Čihák, M. Kršňáková
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuOdbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina v zájmu subjektů kraje Vysočina realizuje projekt Budování rozvojového partnerství, který byl schválen na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina usnesením č. 338/05/2004/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje závazek kraje Vysočina ke spolufinancování projektu v rámci opatření 3.3 SROP v letech 2004 až 2008 dle materiálu ZK-05-2004-59, př. 2 a bere na vědomí předložení Žádosti o projekt v rámci opatření 3.3 SROP na Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod dle materiálu ZK-05-2004-59, př. 1).
Jednou z aktivit tohoto projektu je dlouhodobá stáž zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina v Bruselu. Této stáže se od srpna 2006 do června 2007 zúčastňují zaměstnanci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR") a snaží se mimo jiné mapovat finanční zdroje pro subjekty kraje Vysočina a hledat potenciál pro projekty kraje Vysočina. Při mapování těchto finančních zdrojů bylo zjištěno, že existuje program Asia-Invest 2006-2007, jehož cílem je podpořit přímou spolupráci mezi Evropou a Asií prostřednictvím malých a středních podnikatelů. Program, jehož základní charakteristika je uvedená v materiálu RK-06-2007-11, př. 1 (úplné znění na http://ec.europa.eu/europeaid/projects/asia-invest/download2002/asia-invest2006-2007guidelines.pdf), umožňuje např. provedení důkladného průzkumu trhu vybraných asijských zemí a pořádání podnikatelských misí do asijských zemí, stejně jako uskutečnění mise asijských podnikatelů do Evropy.
Návrh řešení Na základě znalosti podmínek programu iniciovali zástupci ORR pracovní schůzku se zástupci Krajské hospodářské komory a regionální kanceláře agentury CzechTrade, a to nejprve 7. 9. 2006 a následně 5. 1. 2007. Výsledkem těchto schůzek je potvrzení zájmu malých a středních podnikatelů z kraje Vysočina o účast na podnikatelské misi či misí do některých z asijských zemí, zejména pak do Indie a Vietnamu. Průzkum provedl regionální exportní manažer agentury CzechTrade pan Ing. Ivan Kameník - viz. materiál
RK-06-2007-11, př. 2.
Na základě výsledků zmiňovaného průzkumu navrhuje ORR zpracovat a předložit projekt do programu Asia-Invest Programme 2006-2007 na Evropskou komisi v termínu nejpozději do 9. 3. 2007. Základní teze projektu jsou obsaženy v příloze RK-06-2007-11, př. 3.
ORR navrhuje, aby předkladatelem žádosti byl kraj Vysočina a partnerem Krajská hospodářská komora a CzechTrade s dalšími partnery z České republiky a ze zahraničí. Na přípravě projektu by se podíleli 2 zástupci ORR s očekávaným přispěním zástupců Krajské hospodářské komory a regionální kanceláře agentury CzechTrade a ostatních partnerů.
Podmínkou podání projektu je také uzavření partnerství pro tento projekt minimálně mezi 3 partnery z různých zemí, jež splňují podmínky programu. ORR uvažuje o oslovení společností Informest se sídlem v Itálii a dvou společností z asijských zemí, které jsou předmětem našeho zájmu. V současné době již proběhla jednání na úrovni indického velvyslanectví a budou probíhat jednání na úrovni vietnamského velvyslanectví. Předpokládané celkové uznatelné náklady projektu jsou 6.720.000,- Kč (příspěvek Evropské komise činí max. 75% z celkových uznatelných nákladů projektu a žadatel, který bude vybrán k podpoře, získá zálohovou platbu na realizaci projektu ve výši 80% z dotace), časový harmonogram 1. 2. 2008 - 30. 11. 2009 a destinace pro uskutečnění podnikatelské mise či misí je Indie a Vietnam. Stručný projektový záměr je nastíněn v materiálu
RK-06-2007-11, př. 3
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se zpracováním projektové žádosti do programu Asia-Invest Programme 2006-2007 a jejím předložením na Evropskou komisi;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina pracemi na přípravě projektové žádosti do programu Asia-Invest Program 2006-2007.
Odpovědnost ORR
Termín 9. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz