Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-10

RK-06-2007-10.doc  RK-06-2007-10pr1.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-06-2007-10
NázevAnalýza absorpční kapacity kraje Vysočina - září 2006
Zpracoval V. Hanzalová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuV rámci projektu Partnerství pro Vysočinu, SROP 3.3 probíhá kontinuálně od 1. 2. 2005 sledování čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU na území kraje Vysočina ve formě podrobných Analýz absorpční kapacity. První takováto analýza byla sestavena z dostupných dat v březnu roku 2005, druhá v září téhož roku. Obě tyto analýzy jsou k dispozici na webových stránkách projektu Partnerství pro Vysočinu v sekci "Výstupy projektu": http://www.partnerstvi-vysocina.cz/index.php?akce=slozka&id_slozka=24.

Předkládaný materiál Analýza absorpční kapacity - září 2006 (dále jen "Analýza") monitoruje celkovou absorpční kapacitu na území kraje Vysočina v období od 1. 5. 2004 do 31. 8. 2006. Tentýž materiál byl představen RK dne 19. 12. 2006 (RK-37-2006-08, příloha 1).

V rámci Analýzy byla sledována situace v čerpání následujících finančních zdrojů:

Společný regionální operační program (SROP), a v jeho rámci i grantová schémata, jejichž je kraj gestorem - grantová schémata 1.1 Drobní podnikatelé (DP) a Malí střední podnikatelé (MSP), grantové schéma 3.2. Sociální integrace a grantová schémata 4.1.2 Služby cestovního ruchu a 4.2.2 Infrastruktura cestovního ruchu;
Operační program Průmysl a podnikání (OP PP);
Operační program Infrastruktura, priority 1, 2 a 3 (OP I);
Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ);
Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a
Inciativa společenství Interreg IIIA ČR-Rakousko.

Celkem byla subjektům na území kraje Vysočina přiznána ve zkráceném programovacím období EU 2004-2006 do 31. 8. 2006 schválená podpora ve výši více než 2,371 mld. Kč. Tato celková suma je v rámci Analýzy dále rozklíčována podle jednotlivých operačních programů, priorit a grantových schémat, a také podle místa realizace podpořených projektů na úrovni spádových území obcí s rozšířenou působností.

Stručný a komplexní přehled o schválené podpoře podává tabulka na straně 53 předkládané Analýzy.
Návrh řešení Rada kraje bere na vědomí zprávu o Analýze absorpční kapacity - září 2006.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Analýzu absorpční kapacity kraje Vysočina - září 2006.
Odpovědnost ORR
Termín 6. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz