Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-08

RK-06-2007-08.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-06-2007-08
NázevNávrh na zařazení nové akce a na rozpočtové opatření
Zpracoval J. Lukáš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je vlastníkem objektu v Kamenici nad Lipou, který využívá ke své činnosti Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková orhganizace. V tomto objektu jsou osazena ještě původní špaletová okna ve špatném technickém stavu a dochází k velkým tepelným ztrátám a ohrožení ubytovaných dětí.
Vzhledem k výše popsanému považuje OM za potřebné začít s pracemi na odstranění tohoto stavu. Práce musí probíhat za plného provozu tohoto objektu.
Potřeba této akce byla projednávána v závěru roku 2006 na úrovni členů rady kraje a bylo dohodnuto její projednání formou návrhu rozpočtového opatření k počátku roku 2007.
Návrh řešení OM navrhuje zařadit akci "Dětský domov Kamenice nad Lipou - Oprava oken" do přílohy M2 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích na kapitole Nemovitý majetek s tím, že finanční krytí bude zajištěno v rámci stávající výše kapitoly Nemovitý majetek. Finanční prostředky na zajištění financování navrhované akce OM navrhuje převést rozpočtovým opatřením z položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.
V rámci navrhované akce bude zajištěna projektová příprava na celý objekt a realizace 1. etapy - výměna části stávajících špaletových oken za okna plastová, včetně souvisejících úprav.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zařadit novou akci "Dětský domov Kamenice nad Lipou - Oprava oken", do přílohy M2 rozpočtu, která rozepisuje položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích kapitoly Nemovitý majetek;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 spočívající v povýšení položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích, § 3529 Ostatní ústavní péče (běžné výdaje) o částku 1 900 000 Kč na akci "Dětský domov Kamenice nad Lipou - Oprava oken" snížením položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích, § 4357 Domovy (kapitálové výdaje), rozpočtu akce ÚSP Těchobuz - rekonstrukce ženského oddělení o stejnou částku.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín únor 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz