Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-46

RK-04-2007-46.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-04-2007-46
NázevZařazení nové akce "VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - oprava havárie střechy skladu" do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuV noci z 18. 1. na 19. 1. 2007 bylo území kraje Vysočina postiženo vichřicí. V několika případech došlo k poškození nemovitého majetku kraje Vysočina.
VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - poškození střechy objektu skladu náhradních dílů. Jedná se o část stávající sedlové střechy kryté hliníkovým trapézovým plechem o výměře cca 15 m2 . Nutné opravy - po demontáži všech zničených částí oprava krytiny včetně klempířských prvků a opravy štítové zdi. Práce provádí na základě výzvy OM firma T.M.V. spol. s r.o., se z Bystřice nad Pernštejnem.
Střecha je aktuálně provizorně zakryta plachtou.
Předpokládané náklady jsou 50 tis. Kč.
Návrh řešení Vzhledem k havarijnímu stavu byly neprodleně zahájeny zabezpečovací a opravné práce tak, aby byly minimalizovány další škody na majetku kraje. Na základě ustanovení čl. 2, odst. 6 "Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina" rozhodl Miroslav Houška, člen rady kraje pro oblast financí a majetku, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Jedná se o krajně naléhavý případ - o havarijní situaci, kterou zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani ji nemohl předvídat.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zařadit novou stavební akci do rozpočtu kraje Vysočina, schválit rozpočtové opatření k zajištění finančního krytí akce a vzít na vědomí rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s provedením rozpočtového opatření dle návrhu usnesení. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 30 000 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci "VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - oprava havárie střechy skladu" do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007;

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, § 3122 Střední odborné školy, akce "VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - oprava havárie střechy skladu" (běžné výdaje) o částku 50 tis. Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku;
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - oprava havárie střechy skladu" dodavateli T.M.V. spol. s r.o., se sídlem Bystřice nad Perštejnem, Nádražní č.p. 1400, PSČ 59301, IČ 15544419.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 23. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz