Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-45

RK-04-2007-45.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-04-2007-45
NázevZařazení nové akce "ÚSP Háj u Ledče nad Sázavou - oprava havárie střechy kuchyně" do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuV noci z 18. 1. na 19. 1. 2007 bylo území kraje Vysočina postiženo vichřicí. V několika případech došlo k poškození nemovitého majetku kraje Vysočina.
ÚSP Háj u Ledče nad Sázavou - poškození několika staveb po pádu stromů. Vlivem pádu okolních stromů došlo k poškození staveb nacházejících se v lese mimo oplocený hlavní areál ÚSP. Stavby jsou na pozemku ve vlastnictví města Ledeč nad Sázavou a jsou využívány ÚSP pro relaxaci, pracovní a jiné terapie klientů. Vzhledem k stavebně technickému stavu dřevěných budov, které nejsou intenzivně využívány nejsou zatím navrhovány jejich opravy nebo jiné stavební zásahy. Opravu je potřebné provést pouze ve zděné budově bývalé kuchyně s jídelnou, která je využívána k pracovním terapiím.
Nutné opravy - po odtěžení dřevní hmoty bude objekt znovu posouzen odbornou firmou a vypracována jednoduchá projektová dokumentace, která bude řešit rozsah oprav. Práce provádí na základě výzvy OM firma JST servis s. r.o., ze Světlé nad Sázavou.
Střecha je aktuálně zakryta provizorně folií.
Předpokládané náklady jsou odhadovány na 350 tis. Kč.
Návrh řešení Vzhledem k havarijnímu stavu byly neprodleně zahájeny zabezpečovací a opravné práce tak, aby byly minimalizovány další škody na majetku kraje. Na základě ustanovení čl. 2, odst. 6 "Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina" rozhodl Miroslav Houška, člen rady kraje pro oblast financí a majetku, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Jedná se o krajně naléhavý případ - o havarijní situaci, kterou zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani ji nemohl předvídat.
Další využití poškozených dřevěných staveb a jejich případné opravy, či spíše náhrady je potřebné posoudit s ohledem na potřeby klientů.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zařadit novou stavební akci do rozpočtu kraje Vysočina, schválit rozpočtové opatření k zajištění finančního krytí akce a vzít na vědomí rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s provedením rozpočtového opatření dle návrhu usnesení. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 30 000 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci "ÚSP Háj u Ledče nad Sázavou - oprava havárie střechy kuchyně" do přílohy M2 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích na kapitole Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích, § 4311 , akce "ÚSP Háj u Ledče nad Sázavou - oprava havárie střechy kuchyně" (běžné výdaje) o částku 350 tis. Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku;
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "ÚSP Háj u Ledče nad Sázavou - oprava havárie střechy kuchyně" dodavateli JST servis s.r.o., se sídlem Světlá nad Sázavou, Lánecká 426, PSČ 58291, IČ 26002655.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 23. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz