Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-42

RK-04-2007-42.doc  RK-04-2007-42pr1.tif
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-04-2007-42
NázevProdloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" Obci Želetava
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá I. Rohovský
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje dne 29. 3. 2005 usnesením č. 0151/02/2005/ZK rozhodlo poskytnout v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce (dále jen "zásady") Obci Želetava finanční dotaci ve výši 8 839 000 Kč za účelem podpory realizace stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" (dále jen "vodní dílo"). Dotace představuje 14 % z celkových nákladů na realizaci stavby vodního díla, které činí 63 137 299 Kč. Dotace byla poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce ze dne 14. 4. 2005 (dále jen "smlouva"). V čl. 3 odst. 2 smlouvy je uvedeno, že závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace příjemce předloží nejpozději 31. 12. 2006.
Obec Želetava dne 27. 12. 2006 požádala o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 12. 2007 (viz příloha č. 1 tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna tím, že bylo neplánovaně bylo třeba provést přeložku plynovodu pro vybudování kanalizace ve Hřbitovní ulici, čímž došlo ke zpoždění prací na kanalizaci a následně na vybudování přístupové komunikace na ČOV.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti Obce Želetava doporučuje rozhodnout prodloužit termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" do 31. 12. 2007.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout prodloužit termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" Obci Želetava do 31. 12. 2007.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz