Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-38

RK-04-2007-38.doc  RK-04-2007-38pr1.doc  RK-04-2007-38pr1upr1.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-04-2007-38
NázevFOND VYSOČINY - Grantový program "Systém sběru a třídění odpadů 2007" na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá P. Hájek
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina zřídilo na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a v souladu s ust. § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, usnesením 018/02/2002/ZK samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny. Odbor životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina vypracoval na základě Programu rozvoje kraje Vysočina návrh grantového programu na podporu třídění využitelných složek komunálního odpadu "Systém sběru a třídění odpadu". Tento GP byl poprvé vyhlášen v roce 2003 a setkal se s velkým zájmem ze strany žadatelů a to i v letech 2004, 2005 a 2006.
Kraj Vysočina zpracoval v samostatné působnosti Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina, který byl schválen zastupitelstvem kraje v červenci 2004. Z tohoto plánu vyplývají povinnosti naplňovat cíle v oblasti třídění odpadů a omezování skládkování. Stejným cílem je svázána také autorizovaná společnost EKO-KOM, a.s., jíž ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech vyplývají povinnosti v oblasti třídění využitelných složek obalového odpadu.
Z důvodů společných cílů kraje Vysočina a společnosti EKO-KOM, a.s. pokračuje společný projekt i v roce 2007, který je popsán v Dodatku č.3 Smlouvy o řešení pilotního projektu. Tento dodatek smlouvy schválila rada kraje usnesením č. 0079/03/2007/RK dle materiálu RK-03-2007-44, př. 1upr1.
EKO-KOM, a.s. se v dodatku smlouvy na rok 2007 zavazuje, že v rámci projektu poskytne celkovou finanční hotovost 5 mil. Kč. Na dílčí cíl "Posílení systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu a obalového odpadu na území kraje Vysočina" je rozpočtováno 2,35 mil. Kč. Tato aktivita bude realizována prostřednictvím grantového programu "Systém sběru a třídění odpadů 2007".
Předkládaný GP přispěje k plnění cílů stanovených v závazné části Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje, aby Rada kraje Vysočina projednala a doporučila zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu na podporu třídění odpadů dle materiálu RK-04-2007-38, př. 1. Vyhlášením grantového programu dojde k plnění dílčího cíle "Posílení systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu" z Dodatku č.3 Smlouvy o řešení pilotního projektu se společností EKO-KOM, a.s. a k podpoře plnění cílů Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina.
Zároveň navrhujeme radě kraje, aby projednala a doporučila zastupitelstvu kraje schválit financování tohoto GP následujícím způsobem:
Fond Vysočiny: Cíl 4 : Zavádění principů udržitelného rozvoje kraje
* dílčí cíl 4.2 Ekologicky a ekonomicky efektivní nakládání s odpady - částka 2 350 000,- Kč převedená do Fondu Vysočiny z výnosů vyplývajících kraji z plnění Dodatku č.3 Smlouvy o řešení pilotního projektu s akreditovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
Schválením způsobu financování grantového programu a navýšením finančních prostředků o částku 2 350 000,- Kč v dílčím cíli 4.2 dojde ke změně alokace prostředků Fondu Vysočiny. Úprava rozpočtu Fondu Vysočiny je v kompetenci zastupitelstva a v souladu se Statutem FV, čl. 4, odst. 1, který toto rozpočtové opatření umožňuje: "Návrh rozpočtu, tvorby a čerpání Fondu, jednotlivé grantové programy a objem prostředků na ně schvaluje Zastupitelstvo kraje Vysočina."

Rozpočet kraje, kapitola Životní prostředí, § 3727
* zbylá část předpokládaných výnosů z plnění uvedeného Dodatku č.3 Smlouvy o řešení pilotního projektu ve výši 2 650 000,- Kč.
StanoviskaKomise pro zemědělství a životní prostředí Usnesením 003/01/2007/Kzžp
doporučuje
radě kraje vzít předkládanou výzvu grantového programu "Systém sběru a třídění odpadu 2007" na vědomí a doporučit ji zastupitelstvu kraje ke schválení.
Odbor regionálního rozvoje
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Ekonomický odbor navrhuje provést rozpočtové opatření spočívající v posílení zdrojů Fondu Vysočiny, dílčí cíl 4.2 Ekologické a ekonomicky efektivní nakládání s odpady o část finančních prostředků od firmy EKO-KOM, a.s. ve výši 2 350 tis. Kč na financování grantového programu "Systém sběru a třídění odpadu 2007" (dle statutu fondu mohou být zdrojem fondu i finanční příspěvky od jiných subjektů). O zbývající část prostředků ve výši 2 650 tis. Kč se navrhuje schválit povýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007, kapitoly Životní prostřední, § 3727 Prevence vzniku odpadů.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout o převodu příjmů kraje Vysočina vyplývajících z plnění Dodatku č. 3 Smlouvy o řešení pilotního projektu se společností EKO-KOM, a. s., schváleného usnesením č. 0079/03/2007/RK ze dne 16. 1. 2007 ve výši 2 350 000,- Kč do Fondu Vysočiny, dílčího cíle 4.2 Ekologicky a ekonomicky efektivní nakládání s odpady a finančních prostředků ve výši 2 650 000,- Kč do kapitoly Životní prostředí, §3727;
* schválit rozpočtové opatření, kterým se po přijetí prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s. převede částka 2 350 tis. Kč přímo do Fondu Vysočiny, dílčího cíle 4.2 Ekologicky a ekonomicky efektivní nakládání s odpady a o zbývající částku 2 650 tis. Kč bude posílen rozpočet příjmů a výdajů kraje, kapitola Životní prostředí, § 3727;
* vyhlásit grantový program "Systém sběru a třídění odpadu 2007" na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu dle materiálu RK-04-2007-38, př. 1.
Odpovědnost odbor životního prostředí, ekonomický odbor
Termín 28. února 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz