Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-34

RK-04-2007-34.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-04-2007-34
NázevPoskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
Zpracoval I. Šteklová, V. Obdržálková, K. Nedvědová
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuŘídicí výbory Fondu Vysočiny nejsou výbory zastupitelstva dle § 76 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Členové řídicích výborů Fondu Vysočiny nejsou v pracovním poměru ani v poměru obdobném ke kraji
Nárok na výplatu jiných výdajů poskytovaných v rámci působnosti kraje Vysočina ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. j) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může vzniknout rozhodnutím příslušného orgánu kraje. V žádném případě se však nejedná o cestovní náhrady ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zastupitelstvo kraje si na svém zasedání č. 6/2005 dne 20. 9. 2005 usnesením č. 0357/06/2005/ZK vyhradilo rozhodování o poskytování jiného peněžitého plnění ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. j) z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, členům řídicích výborů Fondu Vysočiny a zároveň rozhodlo o poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů Fondu Vysočiny ve výši a za podmínek stanovených čl. 6 odst. 7 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva č. 3/05 ze dne 29. 3. 2005 (dále jen "Zásady").

V souvislosti se zrušením Zásad a schválením nových Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad je nutné zrušit tu část usnesení zastupitelstva, ve které zastupitelstvo rozhodlo o poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů Fondu Vysočiny ve výši a za podmínek stanovených čl. 6 odst. 7 Zásad.
Návrh řešení Vzhledem k výše uvedenému navrhuje odbor sekretariátu hejtmana Zastupitelstvu kraje Vysočina zrušit tu část usnesení č. 0357/06/2005/ZK, ve které zastupitelstvo rozhodlo o poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů Fondu Vysočiny ve výši a za podmínek stanovených čl. 6 odst. 7 Zásad a rozhodnout o poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů Fondu Vysočiny ve výši a za podmínek stanovených čl. 9 odst. 2 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.
StanoviskaEkonomický odbor nemá námitky k předloženému návrhu. Finanční krytí peněžitého plnění členům řídících výborů Fondu Vysočiny je součástí rozpočtu kapitoly Zastupitelstvo kraje.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* zrušit tu část usnesení č. 0357/06/2005/ZK, ve které zastupitelstvo rozhodlo o poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů Fondu Vysočiny ve výši a za podmínek stanovených čl. 6 odst. 7 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva č. 3/05 ze dne 29. 3. 2005;
* rozhodnout poskytovat jiné peněžité plnění členům řídicích výborů Fondu Vysočiny ve výši a za podmínek stanovených čl. 9 odst. 2 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz