Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-33

RK-04-2007-33.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-04-2007-33
NázevPoskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
Zpracoval I. Šteklová, V. Obdržálková, K. Nedvědová
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuO poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, v souladu s § 35 odst. 2 písm. s) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje.

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 2/2005 dne 29. 3. 2005 usnesením č. 0098/02/2005/ZK rozhodlo poskytovat peněžitá plnění spojená s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, ve výši a za podmínek stanovených čl. 6 odst. 7 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva č. 3/05 ze dne 29. 3. 2005 (dále jen "Zásady").
Návrh řešení V souvislosti se zrušením Zásad a schválením nových Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad, je nutné zrušit původní usnesení k výše zmiňované problematice a nahradit ho novým.
Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje rozhodnout o poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, a to ve výši a za podmínek stanovených čl. 9 odst. 2 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.
StanoviskaEkonomický odbor nemá námitky k předloženému návrhu. Finanční krytí peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů kraje je součástí rozpočtu kapitoly Zastupitelstvo kraje.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* zrušit usnesení č. 0098/02/2005/ZK;
* rozhodnout v souladu s § 35 odst. 2 písm. s) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytovat peněžitá plnění spojená s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, ve výši a za podmínek stanovených čl. 9 odst. 2 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz