Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-25

RK-04-2007-25.doc  RK-04-2007-25pr1.doc  RK-04-2007-25pr1a.xls
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-04-2007-25
NázevDohoda o spolupráci na mezinárodním projektu Peardrop s agenturou EPMA
Zpracoval V. Jáchim
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuAgentura EPMA se stala oficiálním partnerem mezinárodního projektu Peardrop, jehož cílem je zajistit lepší využitelnost a dosažitelnost informačních a komunikačních technologií v malých a středních podnicích na základě výsledků výzkumu probíhajícího v rámci EU. Koordinátorem projektu je organizace "erisa" (Evropská asociace regionů v oblasti informační společnosti), jejíž členem je také kraj Vysočina od roku 2005. Podrobnější popis projektu je uveden v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Vzhledem k tomu, že obsahem projektových aktivit je také regionální dimenze a s tím související místní analýza této problematiky, EPMA oslovila kraj Vysočina s nabídkou zajistit tyto regionální aktivity prostřednictvím kraje Vysočina formou subkontraktingu. Znamená to, že EPMA uzavře s Vysočinou smlouvu jejímž obsahem je pevně stanovený výčet činností, které Vysočina pro EPMU zajistí s tím, že za tyto činnosti pak obdrží finanční příspěvek z projektového rozpočtu. Ostatní finanční a administrativní náležitosti bude vykonávat pouze agentura EPMA a také Vysočina nebude financovat či spolufinancovat žádnou z etap projektu.
Dohodu o spolupráci (viz. příloha 1.) předkládáme radě kraje ke schválení.
Za práce uvedené v příloze 1. materiálu se EPMA v "Dohodě" zavazuje zaplatit kraji částku adekvátní a nepřevyšující 5000 euro. Každý příspěvek bude proveden na základě výkazu práce v hodinách s tím, že hodinová sazba byla stanovena na 500 Kč/hod.
Návrh řešení Radě kraje navrhujeme schválit "Dohodu o spolupráci" dle přílohy č. 1 materiálu (včetně příloh dohody) a pověřit Jaroslava Huláka, radního kraje, jejím podpisem.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje, oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků ES: nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Dohodu o spolupráci kraje Vysočina a agentury EPMA, IČ: 71225978, k projektu Peardrop dle materiálu RK-04-2007-25, př. 1;
pověřuje
Jaroslava Huláka podpisem Dohody o spolupráci kraje Vysočina a agentury EPMA, IČ: 71225978, k projektu Peardrop dle materiálu RK-04-2007-25, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín únor 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz