Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-07

RK-04-2007-07.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-04-2007-07
NázevUzavření nájemní smlouvy na pozemek v k.ú. Střítež u Jihlavy
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. V seznamu akcí plánovaných k zahájení v roce 2007 je zařazena i stavba "Silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže". V této souvislosti probíhá majetkoprávní příprava. Nabytí pozemků určených k zastavění předmětnou stavbou do vlastnictví kraje Vysočina schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 12. 12. 2006 usnesením 0571/09/2006/ZK. Trvalý zábor předmětné stavby je tvořený z části i pozemkem vedeným v katastru nemovitostí jako par. č. 118/1 - ostatní plocha, dráha v k.ú. Střítež u Jihlavy, ze kterého byl geometrickým plánem č. 271-152/2006 oddělen pozemek nově označený jako par. č. 118/5 o výměře 55 m2, který je zapsaný na listu vlastnictví číslo 149 pro Českou republiku, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Vzhledem k tomu, že v tomto případě jde o převod vlastnictví majetku státu na jiné právnické osoby, státní organizace Správa železniční dopravní cesty nemůže bez souhlasu vlády učinit majetek, který tvoří železniční dopravní cestu, předmětem vkladu do jiné společnosti, zástavního práva, ručení nebo kupní smlouvy (odst. 4 § 20 zák. č. 77/2002 Sb.). K převodům vlastnictví z majetku státu na jiné osoby se tedy po projednání ve Správní radě SŽDC vyjadřuje MD a schvaluje jej vláda ČR. Kupní smlouvy pak uzavírá SŽDC po udělení souhlasu vlády ČR v samostatném usnesení.
Návrh řešení Z výše uvedeného je patrné, že jde o značně časově náročný postup. Abychom mohli pokračovat v majetkoprávní přípravě stavby "silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže" odbor majetkový navrhuje radě kraje schválit uzavření nájemní smlouvy na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 118/1 - ostatní plocha, dráha v k.ú. Střítež u Jihlavy, dle geometrického plánu č. 271-152/2006 oddělený pozemek nově označený jako par. č. 118/5 o výměře 55 m2. Uzavřená nájemní smlouva by byla účinná tři týdny před předáním staveniště zhotoviteli stavby do doby uzavření kupní smlouvy na předmětný pozemek.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 118/1 v geometrickém plánu č. 271-152/2006 oddělený pozemek nově označený jako par. č. 118/5 o výměře 55 m2 v k.ú. Střítež u Jihlavy se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384, se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ 186 00, IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 za cenu stanovenou Výměrem MF č. 01/2007 ze dne 6. prosince 2006 uveřejněným v Cenovém věstníku částka 15 (pro k.ú. Střítež u Jihlavy 5,- Kč/m2/rok) na dobu do uzavření kupní smlouvy na předmětný pozemek.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz