Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-06

RK-04-2007-06.doc  RK-04-2007-06pr1.xls
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-04-2007-06
NázevNabytí pozemků pod stavbou "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008"
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. V seznamu akcí plánovaných na rok 2006 byla stavba "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008". Jednalo se o rekonstrukci dvou mostů na silnici II. třídy č. 413 Kouty - Brtnice -Stonařov - Telč v km 27,308 a 27,329. Most ev. č. 403 - 008 přemosťuje Moravskou Dyji, most ev. č. 403 - 007 pak inundaci této řeky.
Stavba "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008" byla k 31. 10. 2006 dokončena a uvedena do předčasného provozu. V lednu 2007 bylo požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí.
Před zahájením stavby "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008" byly s vlastníky pozemků dotčených stavbou uzavřeny smlouvy o budoucí smlouvě kupní. V budoucích kupních smlouvách se smluvní strany dohodly, že nejpozději do 60 dnů ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, předloží kupující prodávajícím návrh kupní smlouvy.
V této souvislosti je nutné s vlastníky pozemků dotčených stavbou uzavřít kupní smlouvy.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulého majetkoprávního vypořádání doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemků pod stavbu "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008" v katastrálním území Urbanov a Žatec na Moravě za cenu stanovenou dohodou ve výši 21 Kč/m2. V případě pozemku ve vlastnictví obce Urbanov se bude jednat o darování pozemku (Darovací smlouva).
Přesná výměra nabývaných pozemků je stanovena na základě zaměření skutečného provedení stavby geometrickým plánem č. 68-192/2006 pro katastrální území Žatec na Moravě a geometrickým plánem 49-192/2006 pro katastrální území Urbanov.
Všechny navrhované majetkoprávní úkony jsou rozsahem doloženy materiálem
RK-04-2007-06, př. 1.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí a darem pozemky pod stavbu "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008" v katastrálním území Urbanov a Žatec na Moravě v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu RK-04-2007-06, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín únor 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz